Skip to Content

<

AGT 33: Bradacovna

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/4/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
BRADAČOVNA Naleziště hvězdových křemenů 33

Vítejte na třicátém třetím pokračování Alkeho Geoearthcache Tour. Tentokrát bych Vás rád pozval do své domoviny… do Žebráku,  malého města v blízkosti dvou hradů – stejnojmenného Žebráku a Točníka na okraji Křivoklátska. Právě zde, asi 50 metrů napravo od silnice ze Žebráku k hradům, se nachází malý – nenápadný skalní vrch. Celá lokalita je místními označována jako Bradačovna, popř. Na Bradačovně. Název pochází pravděpodobně podle tvaru kopce, který našim předkům připomínal spodní část obličeje.

Tato nenápadná skála vznikla v prvohorách v období Ordoviku, což je období prvohor, vulkanickou činností. Je součástí souvrství označovaného jako komárovský vulkanický komplex.

V horní části můžete pozorovat v převážně šedé skále červený otvor. Je to zpola vytěžená dutina ve skalce nepravidelného tvaru o ploše něco málo přes 1m2, v době vegetace zakrytá křovím, jinak dobře viditelná ze zmíněné silnice. Právě tato lokalita – Bradačovna je známým výskytem hvězdových křemenů nebo-li hvězdovce.

Hvězdovec je křemen, tvořící skupiny sloupcovitých krystalů o průměru radiálních agregátů až několik centimetrů.

Složení křemene odpovídá jeho teoretickému vzorci (SiO2), příměsi bývají přítomny jen ve stopovém množství. Křemen je klencový (trigonální - trapezoedrický). Hvězdovec je pouze jednou z odrůd. Dalšími odrůdami jsou např. křišťál, ametyst, citrín a mnoho dalších.

Křemen tvoří často pseudomorfózy po pyritu, hematitu, kalcitu, barytu aj. Sám je často pseudomorfován, tj. nahrazován tvarově stejnými nebo jinými nerosty. Barva a průhlednost křemene silně kolísá. Některé odrůdy jsou průhledné, jiné průsvitné, až i zcela neprůhledné. Lesk je na dokonalých plochách skelný, na lomných plochách téměř ledový a u chalcedonu až voskový. Neštěpný (kruchý), lom lasturnatý, někdy tříšťnatý i nepravidelný.

Na dotek rukou se křemen zdá být studenější než sklo (sklo je horší vodič tepla než křemen).
Bod tání = 1 713 °C. Rozpustný v HF. Pro značnou tvrdost a odolnost vůči všem činidlům se dostává ve značném množství do náplavů (štěrky, písky).

Na tomto místě je třeba upozornit, že lokalita je v ochranném pásmu vodního zdroje, v uzavřeném oploceném objektu. Vzorky je nutné z horniny vytěžit, nejedná se tedy o sběr.

Horninou je diabasová vyvřelina s dutinami, jejichž výplň tvoří většinou hradbový křemen a hrubozrnný kalcit. Lze nalézt i výplně tvořené železitým křemenem, který je však nevýrazné barvy a špatné kvality. Nejhezčí ukázky jsou na kontaktu diabásu a výplně dutiny, kdy poměrně vzácně mají podobu hvězdového křemene mléčné barvy s velikostí hvězdic až 3 cm.

 

Na skalku přirozeně navazuje umělý násep bývalé vodní nádrže hradu Žebrák. Na konci je protržen Stroupinským potokem a za oploceným objektem vodárny přechází do zalesněného návrší s místním názvem Amerika. Uvnitř oplocení, hned za vodárnou je otevřený výchoz - patrně stavbou vodárny nebo jde o bývalý obecní lomek.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly.

Po prostudování listingu:
1) Vysvětlete vlastními slovy (žádné kopírování), co je to hvězdovec. Stačí mi jedna věta.

Poté navštivte místo parkingu u výchozích souřadnic. Vrch i blízké okolí je v soukromém vlastnictví, a tak zde můžete vidět pást se koně či kozy za ohradníkem. Váš úkol tedy bude z patřičné vzdálenosti - takže skoro drive-in keš.
2) Odhadněte výšku vrchu.
3) Když od parkingu vyrazíte směrem k Žebráku, tak jen co projdete kolem skalnatého vrchu - dojdete k lavičce (WP: Lavicka). Z kolika se skládá prken (tím myslím ty hlavní velká, na kterých se sedí).

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když je zašlete přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

Welcome to the thirty-third installment Alkeho Geoearthcache Tour.
This time I would like to invite you to their homeland ... to Žebrák, a small town near the two castles - the Žebrák and Točník on the outskirts Křivoklatsko. It was here, about 50 meters to the right of the road from Žebrák to castles, there is a small - inconspicuous rock litter. The entire site is designated as a local Bradačovna. The name comes probably the shape of the hill, which our ancestors resembled the lower part of the face.

This unassuming rock penetrated the Paleozoic in the Ordovician (Czech: Ordovik) volcanic activity. It is part of Komárovský formations known as volcanic complex.

In the upper part you can see in the predominantly gray rock red hole. It's a half-excavated cavity in the rock garden, irregular shape with an area of ​​just over one square meter at a time covered with scrub vegetation, otherwise mentioned clearly visible from the road. This location - Bradačovna is known occurrence of quartz hvězdových or if hvězdovce.

Hvězdovec the quartz forming groups columnar crystal diameter radial aggregates up to several centimeters.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1) Explain in your own words (no copying), what is it hvězdovec. All I need is one sentence.


After the visit instead of parking at the start coordinates. Litter and near is privately owned, so you can see grazing horses or goats for the fence. Your task will therefore be a safe distance - so much drive-in cache
2) Estimate the height of the hill.
3) Near Parking at the ground is AGT badge (WP: Lavicka). It also includes a word of geology. Tell me what the word is and what it means. No need Googlit - the answer is listing this cache.

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Portál: Kamenářská bižuterie Richard Rotter
Osobní znalosti: Jan Polák - učitel v důchodu
Foto: Aleš Novák (Alke04), Richard Rotter

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

675 Logged Visits

Found it 672     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 241 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.