Skip to content

AGT 35: Vranovsky hreben a Liesegangovy kruhy EarthCache

Hidden : 07/22/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Vranovský hřeben Liesegangovy kruhy 35

Vítejte na třicátém pátém zastavení Alkeho Geoearthcache Tour. Vranovský hřeben zná každý, kdo v zimě cestuje z Prahy do Harrachova (mimochodem - tam série pokračuje AGT 16: Harrachovské ložisko). Jedná se o geomorfologicky významný skalní hřeben hned vedle hlavní silnice a řeky Jizery v obci Malá Skála.

Jelikož jeho geologie je velmi podobná lokalitě Suchých skal (necelé 2 kilometry jihovýchodně, které jsou také součástí Lužického zlomu), které už svou earth-cache mají, nechávalo mě to místo při plánování cesty v rámci AGT chladným, ale... přesto jsem si jejich návštěvu v létě, kdy jsem jel do Pasek nad Jizerou nemohl odpustit.

Při výstupu po červené turistické stezce nahoru na vyhlídku jsem však na skále zahlédl útvary, se kterými jsem se, jak jsem se původně domníval, ještě nikdy nesetkal. Na skále bylo, ve velikosti několika metrů, vyobrazeno několik elips, které velmi nápadně připomínali otisk obřího prstu.... viz. obrázek.

 

Jejich tvar byl velmi nepravidelný, místy hluboký jen necelý milimetr, jindy i několik centimetrů. Nejvýraznější z úkazů se nacházel v téměř kolmé pozici oproti povrchu země, jiné v okolí byly mírně či více zešikmené. V horní části skály jsem dokonce našel malou skalní věžičku, která byla z těchto vrstev jak vyskládaná (viz. obr. níže).

Horninu v těchto místech narušovaly pravidelné kruhy z výrazně tvrdšího materiálu, než byly okolní křemenné pískovce.

Společně s přítelkyní jsme objekty nafotili, část proměřili, zaměřili souřadnice a pokračovali dál do panteonu, který byl hlavním cílem naší cesty. Doma po zaslání fotek Galdrovi a dalším geokolegům jsme vystopovali, že se jedná o obří Liesegangovy kruhy, se kterými se kačeři mohli setkat již na earth-cache Kamenné růže, ale tam byly ve velikosti max. několik centimetrů, což je prý relativně běžné. V takové to metrové velikost, jak jsem byl informován, se jedná o skutečný unikát... a tak... třicáté páté pokračování série je na světě - rozhodně doporučuji toto místo navštívit.

 

O Vranovském hřebenu

Skalní hřeben je tvořený mocným tělesem křemenných pískovců a slepenců korycanských vrstev (cenoman). Je vynikající ukázkou tektonického postižení sedimentů uvnitř významného zlomového pásma. Hlavní porucha tohoto pásma – lužický zlom – je sledovatelná na severovýchodním úbočí hřebenu, kde ukončuje jak českou křídovou pánev, tak i podložní permské vulkanity a sedimenty.

Za zlomem leží metamorfované horniny železnobrodského komplexu.

Pískovce skalního hřebenu jsou vesměs hrubozrnné, místy (zvláště naspodu) přecházejí až do slepence. Vrstevní plochy a šikmé zvrstvení decimetrových mocností jsou rozpoznatelné podle příměsi křemenných valounů. Celé pískovcové těleso bylo účinkem napětí v zemské kůře na začátku třetihor zprohýbáno a jednotlivé kry byly do různé míry nakloněny. Vrstevní plochy jsou tak téměř svislé nebo dokonce překocené a ukloněné k severovýchodu. Vlivem tlakového rozpouštění křemene a průtoku velkých objemů podzemních vod v blízkosti zlomu došlo k masivní silicifikaci a zpevnění pískovců. V pískovcích lze rozeznat zlomy tří různých typů: 1. zlomy rovnoběžné se skalním hřebenem, výrazně silicifikované a ohlazené (až tektonická zrcadla). Doprovází je systém vzájemně se protínajících drobných smykových zlomů vzhledu křemenných žilek; 2. zlomy a drcená pásma kolmá na průběh skalního hřebene, jen slabě silicifikovaná, zpravidla bez stop smykového pohybu, zato ale vyplněná železitým tmelem. Na některých zlomech je vztyčené pískovcové těleso příčně posunuto o desítky metrů (např. zlom v údolí Jizery); 3. zlomy ukloněné pod středními úhly k jihu, oživené jako horizontální posuny, s křemitým tmelem.

Skalní reliéf utvářejí především hladké puklinové a zlomové plochy, soubory vystupujících lišt a žeber, na Vranovském hřebeni ve větší míře i železité inkrustace a právě tzv. Liesegangovy kruhy. Miskovité voštiny se vytvořily v méně zpevněném pískovci na jihozápadní patě hřebene.
 

 

Liesegangovy kruhy

Nepravidelné tvary, se kterými jsem se při výstupu na panteon setkal v místě výchozích souřadnic, jsou Liesegangovy kruhy. Jedná se o nepravidelné kruhy a elipsy, které jsou způsobeny přítomností oxidů železa v pískovci.

K pochopení toho, jak tyto kruhy vznikají nám postačí znalosti ze základní školy:

Jak již víme z AGT 18: Geoexpozice Tábor, horniny dělíme na vyvřelé, usazené a přeměněné. Pískovec je hornina usazená nebo-li sedimentární. Při sedimentaci (usazování) pískovce  se vytvořilo patrně vysrážením z železem bohatých roztoků železité jádro ve velké koncentraci. Z ní, v průběhu velmi dlouhého času, difundovaly  železité ionty (difuze je samovolný neuspořádaný pohyb iontů či molekul určité látky z míst větší koncentrace do míst menší koncentrace) patrně v době, kdy pískovec nebyl ještě zpevněný a za pomoci vody. V určité vzdálenosti od původní konkrece (jakéhosi epicentra - středu kruhu) dosáhla koncentrace železitých iontů mezní hranice pro vysrážení oxidů železa do tmelu pískovce. Z této vysrážené pevnější krusty (kulové plochy) difundovaly v průběhu velmi dlouhé doby železité ionty až do vzdálenosti, kde dosáhly koncentrace vhodné pro vysrážení oxidů železa do tmelu pískovce a vytvořili tak pevnou hranici mezi pískovci.

A jelikož na skály působí eroze (zvětrávání horniny), pískovec se postupně zvětrával avšak oxidy železa tomuto zvětrávání odolávají ve větší míře - kruhy vystouply a tvoří pevnější část horniny.

Takhle vlastně vznikla ta koncentrická stavba. Většinou se to odehrává v malých rozměrech (tak vznikají železité pískovcové růže), tenhle veliký a pravidelný útvar je dost neobvyklý. Pravděpodobně v době vzniku bylo velice klidné prostředí.
 

 
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

Po prostudování listingu:

1) Vysvětlete vlastními slovy, jak Liesegangovy kruhy vznikají. Nechci žádné kopírování textu - rád bych, abyste to pochopili. Toto je neobtížnější otázka dosavadní série AGT a též určuje obtížnost celé cache. Nepodceňujte ji.

Earth-cache jsou vzdělávací cache = navštívit místo neznamená automaticky uznání logu.

A nyní Vás požádám, abyste místo navštívili a:

2) Na výchozích souřadnicích se setkáte právě s Liesegangovy kruhy. Určete vzálednosti mezi kruhy u nejvýraznějšího z nich.

3) Nyní se přesuňte na vyhlídku (WP: Vyhlídka). Zde prosím změřte nadmořskou výšku hřebene (tedy místa, kde stojíte).

4) Za cedulí se nachází uměle vytvořená jeskyně. Vidíte zde, jak se dá snadno prostupovat pískovcem. Určete velkost vchodu do jeskyně.

5) Vytvořte fotografie v místě výchozích souřadnic a na všech stage sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

 

Zdroj:
Web: Kokorin
Web: Wikipedie

Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky

Foto: Alke04 & Mishka-J

Za pomoc s touto earth-cache zvláště děkuji Galdrovi a Elburovi.
 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.)