Skip to Content

<

AGT 35: Vranovsky hreben a Liesegangovy kruhy

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/22/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Vranovský hřeben Liesegangovy kruhy 35

Vítejte na třicátém pátém zastavení Alkeho Geoearthcache Tour. Vranovský hřeben zná každý, kdo v zimě cestuje z Prahy do Harrachova (mimochodem - tam série pokračuje AGT 16: Harrachovské ložisko). Jedná se o geomorfologicky významný skalní hřeben hned vedle hlavní silnice a řeky Jizery v obci Malá Skála.

Jelikož jeho geologie je velmi podobná lokalitě Suchých skal (necelé 2 kilometry jihovýchodně, které jsou také součástí Lužického zlomu), které už svou earth-cache mají, nechávalo mě to místo při plánování cesty v rámci AGT chladným, ale... přesto jsem si jejich návštěvu v létě, kdy jsem jel do Pasek nad Jizerou nemohl odpustit.

Při výstupu po červené turistické stezce nahoru na vyhlídku jsem však na skále zahlédl útvary, se kterými jsem se, jak jsem se původně domníval, ještě nikdy nesetkal. Na skále bylo, ve velikosti několika metrů, vyobrazeno několik elips, které velmi nápadně připomínali otisk obřího prstu.... viz. obrázek.

 

Jejich tvar byl velmi nepravidelný, místy hluboký jen necelý milimetr, jindy i několik centimetrů. Nejvýraznější z úkazů se nacházel v téměř kolmé pozici oproti povrchu země, jiné v okolí byly mírně či více zešikmené. V horní části skály jsem dokonce našel malou skalní věžičku, která byla z těchto vrstev jak vyskládaná (viz. obr. níže).

Horninu v těchto místech narušovaly pravidelné kruhy z výrazně tvrdšího materiálu, než byly okolní křemenné pískovce.

Společně s přítelkyní jsme objekty nafotili, část proměřili, zaměřili souřadnice a pokračovali dál do panteonu, který byl hlavním cílem naší cesty. Doma po zaslání fotek Galdrovi a dalším geokolegům jsme vystopovali, že se jedná o obří Liesegangovy kruhy, se kterými se kačeři mohli setkat již na earth-cache Kamenné růže, ale tam byly ve velikosti max. několik centimetrů, což je prý relativně běžné. V takové to metrové velikost, jak jsem byl informován, se jedná o skutečný unikát... a tak... třicáté páté pokračování série je na světě - rozhodně doporučuji toto místo navštívit.

 

O Vranovském hřebenu

Skalní hřeben je tvořený mocným tělesem křemenných pískovců a slepenců korycanských vrstev (cenoman). Je vynikající ukázkou tektonického postižení sedimentů uvnitř významného zlomového pásma. Hlavní porucha tohoto pásma – lužický zlom – je sledovatelná na severovýchodním úbočí hřebenu, kde ukončuje jak českou křídovou pánev, tak i podložní permské vulkanity a sedimenty.

Za zlomem leží metamorfované horniny železnobrodského komplexu.

Pískovce skalního hřebenu jsou vesměs hrubozrnné, místy (zvláště naspodu) přecházejí až do slepence. Vrstevní plochy a šikmé zvrstvení decimetrových mocností jsou rozpoznatelné podle příměsi křemenných valounů. Celé pískovcové těleso bylo účinkem napětí v zemské kůře na začátku třetihor zprohýbáno a jednotlivé kry byly do různé míry nakloněny. Vrstevní plochy jsou tak téměř svislé nebo dokonce překocené a ukloněné k severovýchodu. Vlivem tlakového rozpouštění křemene a průtoku velkých objemů podzemních vod v blízkosti zlomu došlo k masivní silicifikaci a zpevnění pískovců. V pískovcích lze rozeznat zlomy tří různých typů: 1. zlomy rovnoběžné se skalním hřebenem, výrazně silicifikované a ohlazené (až tektonická zrcadla). Doprovází je systém vzájemně se protínajících drobných smykových zlomů vzhledu křemenných žilek; 2. zlomy a drcená pásma kolmá na průběh skalního hřebene, jen slabě silicifikovaná, zpravidla bez stop smykového pohybu, zato ale vyplněná železitým tmelem. Na některých zlomech je vztyčené pískovcové těleso příčně posunuto o desítky metrů (např. zlom v údolí Jizery); 3. zlomy ukloněné pod středními úhly k jihu, oživené jako horizontální posuny, s křemitým tmelem.

Skalní reliéf utvářejí především hladké puklinové a zlomové plochy, soubory vystupujících lišt a žeber, na Vranovském hřebeni ve větší míře i železité inkrustace a právě tzv. Liesegangovy kruhy. Miskovité voštiny se vytvořily v méně zpevněném pískovci na jihozápadní patě hřebene.
 

 

Liesegangovy kruhy

Nepravidelné tvary, se kterými jsem se při výstupu na panteon setkal v místě výchozích souřadnic, jsou Liesegangovy kruhy. Jedná se o nepravidelné kruhy a elipsy, které jsou způsobeny přítomností oxidů železa v pískovci.

K pochopení toho, jak tyto kruhy vznikají nám postačí znalosti ze základní školy:

Jak již víme z AGT 18: Geoexpozice Tábor, horniny dělíme na vyvřelé, usazené a přeměněné. Pískovec je hornina usazená nebo-li sedimentární. Při sedimentaci (usazování) pískovce  se vytvořilo patrně vysrážením z železem bohatých roztoků železité jádro ve velké koncentraci. Z ní, v průběhu velmi dlouhého času, difundovaly  železité ionty (difuze je samovolný neuspořádaný pohyb iontů či molekul určité látky z míst větší koncentrace do míst menší koncentrace) patrně v době, kdy pískovec nebyl ještě zpevněný a za pomoci vody. V určité vzdálenosti od původní konkrece (jakéhosi epicentra - středu kruhu) dosáhla koncentrace železitých iontů mezní hranice pro vysrážení oxidů železa do tmelu pískovce. Z této vysrážené pevnější krusty (kulové plochy) difundovaly v průběhu velmi dlouhé doby železité ionty až do vzdálenosti, kde dosáhly koncentrace vhodné pro vysrážení oxidů železa do tmelu pískovce a vytvořili tak pevnou hranici mezi pískovci.

A jelikož na skály působí eroze (zvětrávání horniny), pískovec se postupně zvětrával avšak oxidy železa tomuto zvětrávání odolávají ve větší míře - kruhy vystouply a tvoří pevnější část horniny.

Takhle vlastně vznikla ta koncentrická stavba. Většinou se to odehrává v malých rozměrech (tak vznikají železité pískovcové růže), tenhle veliký a pravidelný útvar je dost neobvyklý. Pravděpodobně v době vzniku bylo velice klidné prostředí.
 

 
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly.

Po prostudování listingu:

1) Vysvětlete vlastními slovy, jak Liesegangovy kruhy vznikají. Nechci žádné kopírování textu - rád bych, abyste to pochopili. Toto je neobtížnější otázka dosavadní série AGT a též určuje obtížnost celé cache. Nepodceňujte ji.

Earth-cache jsou vzdělávací cache = navštívit místo neznamená automaticky uznání logu.

A nyní Vás požádám, abyste místo navštívili a:

2) Na výchozích souřadnicích se setkáte právě s Liesegangovy kruhy. Určete vzálednosti mezi kruhy u nejvýraznějšího z nich.
3) Nyní se přesuňte na vyhlídku (WP: Vyhlídka). Zde prosím změřte nadmořskou výšku hřebene (tedy místa, kde stojíte).
4) Za cedulí se nachází uměle vytvořená jeskyně. Vidíte zde, jak se dá snadno prostupovat pískovcem. Určete velkost vchodu do jeskyně.

Nepovinné úkoly:

5) Vstup do panteonu není zdarma ani celoroční a tak Vám jeho návštěvu jen doporučuji.
6) Přiložte fotku Vás a jednoho z Liesegangových kruhů.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když je zašlete přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

About VRANOVSKY HREBEN

Rock ridge is formed by a powerful body of quartz sandstones and conglomerates korycanských layers (Cenomanian). It is an excellent example of tectonic disability sediments within a major fault zone. The main fault of this band - Lausitz break - is traceable to the northeast slopes of the ridge, which terminates as Czech Cretaceous Basin and the underlying Permian volcanics and sediments.
For a break is metamorphic rocks FE complex.
Sandstone rock ridge are generally coarse-grained, sometimes (especially bottom) are transferred to the conglomerates. Bedding planes and oblique layering decimeter powers are distinguished by the admixture of quartz pebbles. The entire sandstone body effect was tension in the earth's crust at the beginning of the Tertiary wavy and individual floes were to varying degrees inclined. Bedding planes are so nearly vertical or even overturned and inclined to the northeast. Due to pressure dissolution of quartz and flow of large volumes of groundwater in the vicinity of the break there was a massive silicification and firming sandstones. The sandstones can be distinguished breaks of three different types: the first fractures parallel to the rock ridge, significantly oils ifikované and smoothed (to tectonic mirrors). Is accompanied by a system of mutually intersecting shear fracture appearance of small quartz veins, 2nd faults and crushed zones perpendicular to the course of a rocky ridge, weakly silicified, usually without sliding stop motion character but filled with ferric compound. On some break is erect sandstone body transverse displacements of tens of meters (eg, a turning point in the Jizera valley), third breaks the middle sloping angles to the south, revived as a horizontal shift, with a siliceous cement.
Rock relief shape especially smooth fracture and fault plane, files and ribs protruding ledges on Vranovský hřeben on a larger scale iron inlay and just called Liesegang rings. Cup-shaped honeycomb is formed in less compacted sandstones in the southwest foot of the ridge.

Liesegang rings

Irregular shapes with which I have the output pantheon met at the start coordinates are Liesegang rings. This is the irregular circles and ellipses, which are caused by the presence of iron oxides in sandstone.
To understand how these circles are formed us sufficient knowledge of basic school:
As we already know from AGT 18: Geoexpozice camp, rocks are classified as igneous, sedimentary and metamorphic. Sandstone is a sedimentary rock, or if precipitated. When sedimentation (establishment) has created a sandstone probably precipitation of iron-rich iron core solutions in large concentrations. From there, over a very long time, ferric ions diffused (diffusion is spontaneous erratic movement of ions or molecules of a substance from points higher concentration in areas of less concentration) appears when the sandstone has not yet solidified and using water. At some distance from the original nodules (sort of the epicenter - the circle) has reached concentrations of ferric ions thresholds for precipitation of iron oxides in cement sandstone. From that precipitated solid crusts (spherical) diffused over a very long period of ferric ions to a distance where concentrations reached suitable for the precipitation of iron oxides in cement sandstone and created a solid boundary between sandstone.
And because the rock has erosion (weathering of rocks), sand gradually zvětrával but iron oxides that resist weathering to a greater extent - circles stood out and form a solid part of the rock.
That actually was the concentric structure. It usually takes place in small sizes (thus creating iron sandstone rose), this large and regular shape is quite unusual. Probably at the time when it was very quiet.
 

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

After studying the listing:

1) Explain in your own words how Liesegang rings. I do not want to copy text - I would like you to understand. This is the most difficult issue of the current series of AGT and also determines the difficulty of the cache. Do not underestimate her.

And now I ask you to visit a site:

2) The initial coordinates will meet just with Liesegang rings. Determine vzálednosti between rings at the most prominent of them.
3) Now go to the viewpoint (WP: Vyhlidka). Here you please measure the altitude of the ridge (the place where you are standing).
4) A sign is an artificial cave. You can see how easily penetrate sandstone. Determine the size of the cave entrance.

Optional tasks:

5) Entry to the pantheon is not free or year-round, so you only recommend the visit.
6) Include a photo of you and one of Liesegangových circles.

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Web: Kokorin
Web: Wikipedie

Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky

Foto: Alke04 & Mishka-J

Za pomoc s touto earth-cache zvláště děkuji Galdrovi a Elburovi.
 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

495 Logged Visits

Found it 479     Write note 10     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 512 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.