Skip to content

<

Vulkanen i Frualid

A cache by Platypus2 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ännu en cache om de Skånska vulkanerna, denna gången om resterna av den sydligaste av de skånska vulkanerna, vid Frualid utanför Övedskloster. Området är underbart vackert med rasbranter av magmatiska bergarter.
Yet another cache about the Scanian volcanoes, this one about the southernmost, Frualid outside Övedskloster The area is very beautiful with screes of magmatic rocks

Vulkaner i Skåne?!? Finns det?

Det finns i Skåne lämningar efter ett hundratal vulkaner, de allra flesta är så små eller obetydliga att man knappt märker dem. Det finns dock några få som fortfarande står ut trots hundratalet miljoner års nedbrytning av vatten, vind och inlandsisar.

De skånska vulkanerna som fortfarande syns ligger alla utmed den så kallade Tornquist-linjen (Alexander Tornquist, 1868-1944, Tysk geolog) som löper genom Skåne i en SO-NV-lig riktning. Tornquistlinjen är en så kallad svaghetszon i den euraoasiatiska kontinentalplattan. Vulkanerna som ligger här på en linjen är dock inte lika iögonfallande som de andra geologiska resterna, nämligen de horstar och sänkor som finns här, Vombsänkan, Rommeleåsen, Söderåsen och Kullaberg.

Tornuist-linjen var som mest aktiv under Jura-perioden mellan 150 och 100 miljoner år sedan. Det var under denna tid som den sammansatta kontinenten Pangea började brytas upp. Resultatet blev att norr om Tornqvist linjen lämnades urberget väldigt nära jordytan emedan det söder om linjen bildades kilometertjocka lager av sedimentära och andra bergarter ovan på urberget, det bildades även lager med brunkol då. Tornquist linjen existerar fortfarande och är ännu en svaghetszon (om än mer stabil än för 100 miljoner år sen) vilket märktes den 16:e december 2008 då Skåne drabbades av ett ”kraftigt” jordskalv med epicentrum mindre än 10km söder om Frualid.

Tornquistlinjen är också den geologiska skiljelinjen mellan den nordliga delen av den eurasiatiska kontinentalplattans del som kallas Baltiska skölden och den sydligare delen som kallas Avalonia och sträcker sig ungefär halvvägs ned till Alperna.

De kvarvarande skånska vulkanerna har varit av så kallad Strombolitiska karaktär, döpta efter vulkanen på den Italienska ön Stromboli.

Flera av de Skånska resterna är i form av en central basalt pelare (titta gärna på de andra geocacherna över Skånska vulkaner), men här avviker Frualidsvulkanen kraftigt genom att de rester man kan se här är rester av själva kraterkanten vilket gör att stenarterna här inte är basalt eller diabas utan att här ser man istället vulkanaska och andra magmatiska bergarter som sprutats ut ur vulkanen istället för mer lavaktiga bergarter. Här vid Frualid så är kraterkanten bitvis så gott som lodrät med en rasbrant nedanför full med röd-bruna stenar som bland annat består av mineralet Ferrit.

För att en Earth cache ska få loggas krävs det lite arbete av Geocacharen också, dels för att bevisa att ni varit på platsen och dels att visa på att ni lärt er något

För att kunna få logga vill jag att ni beskriver frågor i ett mejl till mig:
- Hur pass hårda är de röd-bruna stenarna? Ange uppskattningen enligt Mohs hårdhetsskala (
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mohs_h%C3%A5rdhetsskala)
- Beskriv minst ett karaktärsdrag kring de röd-bruna stenarna som ej nämnts ovan och förklara hur det uppstått.
- Hur stor uppskattar ni att vulkanen varit ursprungligen? Höjd? Diameter?

Volcanoes in Scania??? Is that possible?

There are actually remnants of hundreds of volcanoes in Scania, most of them are so small or insignificant that most people wouldn´t ever notice them. However, there are a few that is easily distinguished despite hundreds of millions years of wear by water, wind and ice.

All of the still remaining Scanian volcanoes are all distributed along the Tornquist-line (Alexander Tornquist, 1868-1944, German geologist) which is a weakened zone in the euro-asiatic continental plate that runs in a SE-NW direction straight through Scania. The remaining volcanoes are however not as impressive as some of the other remnants from the same era which includes the horsts and sinks.

The activities along the Tornquist-line culminated between 150 and 100 million years ago. It was during this time that the super-continent “Pangea” started to break up. The result was that the rockbed north of the zone is very near the surface while south of the zone there was formed sedimentary and other types of rocks, including coal, that were over a kilometer thick on top of the bedrock

The Tornquist-line still exists and is still a weak zone (although more stable today than a 100 million years ago), this was very noticeable in the morning of December 16th, 2008, when Scania was hit by a “severe” earthquake of magnitude 4.3, with an epicentre less than 10km south of Frualid.

The Tornquist-line is also the divider between the northern, called Baltic shield, and southern parts, called Avalonia, of the euro-asiatic continental plate.

 

All of the remaining Scanian volcanoes have been of ”Strombolitic” type, named after the volcano on the Italian island of Stromboli.

Most of the volcanic remnants in Scania exhibits a central pillar of Basalt (take for example a look at the geocaches regarding other Scanian volcanoes), but here the volcano at Frualid is different. Here you can see the remnants of the volcano crater itself. This gives that the rocks presented here are not Basalt or Diabase, but rather volcano ashes and other magmatic rocks that have been thrown out of the volcano rather than more lava like rocks. Here in Frualid the crater wall is almost vertical with a slope of debris below filled with red-brownish rocks that are high in the mineral Ferrite.

 

To log an earth cache you have to work a little too, both to show that you´ve been at the place and to show that you´ve learnt a little facts.

For your log to be accepted I would like to know from you (In a private mail of course as always):

- How hard are the red-brownish rocks? Please state the hardness according to the Mohs hardness scale (http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_hardness)

- Describe at least one more characteristic treat of the red-brownish rocks not mentioned here and explain how it has occurred.

- What is your estimate of the original size of the volcano? Height? Diameter?

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.