Skip to content

#01 CZ/PL - Zamek Linhartovy Multi-cache

Hidden : 12/12/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je zařazena do série 10 keší po zajímavých místech česko-polského příhraničí. Finální desátou keš „Krnovský poklad“ získáte pomocí dosazení číslic do souřadnic, která najdete v keškách, případně je získáte ze splněných úkolů na místech samotných. Pro prvních 10 nálezců finálky je připravena drobná cena. Ale nezoufejte, také další keškaři si mohou vzít za nález finálky vyrobené CWG a to do vyčerpání.Linhartovský zámek

Linhartovský zámek byl vybudován v druhé polovině 16. století přestavbou linhartovské tvrze na renesanční sídlo příslušníků katolické šlechty Václavem Haugvice. Z tehdejší podoby se zachovala původní dispozice s uzavřeným vnitřním dvorem, obrannou věží a zejména sklepními klenbami. Ve fragmentech zůstala rovněž zachována sgrafitová omítka na věži. Figurální sgrafita jsou dodnes viditelná v arkádové chodbě 2. poschodí severního zámeckého křídla.

V druhé polovině 17. století byl zámecký objekt už značně zchátralý. Noví majitelé Sedlničtí z Choltic začali s generální přestavbou do barokní podoby. U zámku byl v té době založen okrasný sad ve francouzském stylu. V 19. století pak byl přeměněn na přírodně krajinářský park.

Zámek byl opět upravován v 18. století. V polovině 19. století změnily Linhartovy majitele. Získali je Oppersdorfové a poté koncem století je koupila zbohatlá krnovská rodina Wenzelidesů. Roku 1930 je koupila rodina Wüllersdorfů a Urbairů. A opět se prováděly úpravy.

Roku 1943 byla v zámku umístěna německá vojenská nemocnice a bohužel zde vypukl požár, shořela střecha. Roku 1944 byl zámek provizorně zastřešen lepenkou.

V letech 1945 - 1965 byl zámek majetkem státu. V roce 1947 poškodila velká vichřice opět střechu a povětrnostní vlivy narušily stropy i obvodové zdivo, zabezpečovací práce byly zahájeny až v roce 1957. V roce 1966 se majitelem zámku stalo Zdravotnické zásobování a objekt byl částečně zrekonstruován. V roce 2001 se stal zámek majetkem obce a je postupně dodnes rekonstruován. V září 2007 se zámku nevyhnula povodeň.

Současnost na zámku

Na zámku pravidelně probíhá řada kulturních akcí a expozic pro děti. V současné době se zde vystavují nové expozice: stavebnice Merkur, loutky a marionety, známková tvorba, Poštovní muzeum Praha, dřevěné hračky, expozice Afrika (masky, zbraně….).

Od 28. května 2005 je zámek přístupný široké veřejnosti. Na linhartovském zámku se nachází stálá expozice šicích a pletacích strojů, vzácná keramika pana Kutálka, expozice křesťanství, citer, expozice historie četnictva, galerie harmonií a především také galerie žáků z výtvarné dílny v Městě Albrechticích.

V prostorách zámku se konají koncerty, vernisáže, tradiční velikonoční jarmarky, letní zábavné akce pro děti, jako je například pasování dětí mateřské školy na prvňáčky a noční prohlídka zámku zakončená velkolepým ohňostrojem.

Více informací a aktuální program je k vidění zde: www.zameklinhartovy.cz.


Ke keši:

Na úvodních souřadnicích keš nehledejte. Na tomto místě se nachází parkoviště, kde můžete odstavit své geovozidlo. Než se pustíte do prohlídky zámku, tak vás trošku povodíme po blízkém okolí zámku a to hlavně parku, který se zde nachází. Pro nalezení keše budete muset zjistit následující údaje:

1) Spočítejte hlavy panovníků nad okny po celém obvodu zámku = A.

Poté dosaďte: 310 – A = X.

2) Dále spočítejte falešná okna na okrouhlé věži, která je včleněna do stavby zámku = B.

Poté dosaďte: 819 + B = Y.

V keši najdete číslo do finální keše celé série = K a první si mohou vzít dárečky.

Final: N 50°08.X', E 17°36.Y'

PL

Skrytka jest zaszeregowana do serii 10 skrytek dotyczących interesujących miejsc pogranicza czesko-polskiego. Ostatnią finałową dziesiątą skrytkę „Krnovski skarb” można zyskać poprzez wprowadzenie cyfr do układu współrzędnych, które można znaleźć w skrytkach, ewentualnie można je uzyskać na miejscu po spełnieniu zadań. Dla pierwszych 10 znalazców finałowej skrytki przygotowana jest mała nagroda. Ale nie należy się martwić, także kolejni poszukiwacze skrytek mogą za znalezienie finałowej skrytki wziąć sobie drewniane kółeczka (wyprodukowane przez CWG), aż do ich wyczerpania.

Zamek Linhartovy powstał dzięki Václavowi Haugvicowi w drugiej połowie XVI wieku poprzez przebudowanie twierdzy linhartowskiej na renesansową siedzibę członków katolickiej szlachty. Z pierwotnego wyglądu zachował się oryginalny układ z zamkniętym dziedzińcem wewnętrznym, wieżą obronną, a w szczególności podziemnymi piwnicami. Na wieży zostały zachowane także fragmenty tynku sgraffito. Sgraffita figuralne są widoczne do dziś w arkadowym korytarzu drugiego piętra w północnym skrzydle zamku.

W drugiej połowie 17 wieku obiekt zamkowy był już dość zniszczony. Nowi właściciele, rodzina Sedlnickich z Choltic, rozpoczęli gruntowną przebudowę na styl barokowy. Na zamku powstał wówczas ogród ozdobny w stylu francuskim. W XIX wieku został następnie przekształcony w park krajobrazowy.

Zamek przeszedł ponowną modyfikację w XVIII wieku. W połowie XIX wieku Linhartovski zamek zmienił właściciela. Przeszedł do rąk Oppersdorfów, a pod koniec wieku odkupiła go szybko bogacąca się krnovska rodzina Wenzelidesów. W 1930 roku został sprzedany rodzinie Wüllersdorfów i Urbairów. I znowu zostały dokonane modyfikacje.

W 1943 roku w zamku został umieszczony niemiecki szpital wojskowy i niestety wybuchł tu pożar, w wyniku którego spalił się dach. W 1944 roku zamek został prowizorycznie pokryty papą.

Zamek obecnie

Na zamku regularnie odbywa się szereg imprez kulturalnych i wystaw dla dzieci. Obecnie wystawiane są nowe ekspozycje: klocki Merkur, lalki i marionetki, design znaczków pocztowych, Muzeum Znaczków Pocztowych w Pradze, zabawki drewniane, ekspozycja „Afryka“ (maski, broń ....).

Od 28 maja 2005 roku zamek jest otwarty dla szerokiej publiczności. Zamek linhartovski mieści stałą wystawę maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, rzadką ceramikę pana Kutálka, ekspozycję chrześcijaństwa, cytr, ekspozycję historii żandarmerii, galerię harmonii, a przede wszystkim galerię uczniów z warsztatów artystycznych odbywających się w miejscowości Město Albrechtice.

W murach zamku odbywają się koncerty, wernisaże, tradycyjne jarmarki wielkanocne, letnie imprezy dla dzieci, takie jak np. pasowanie przedszkolaków na pierwszoklasistów i nocne zwiedzanie zamku zakończone spektakularnym pokazem sztucznych ogni.

Więcej informacji można znaleźć: www.zameklinhartovy.cz.

O skrytce:

We wstępnych współrzędnych nie można odnaleźć skrytki. W tym miejscu jest parking, na którym można zostawić swój geopojazd. Przed rozpoczęciem zwiedzania zamku, zostaną Państwo oprowadzeni po jego bliskiej okolicy, a w szczególności po parku, który sie tutaj znajduje. Aby znaleźć skrytkę, należy uzyskać następujące informacje:

1) Należy policzyć głowy władców znajdujące się nad oknami na całym obwodzie zamku = A.

Potem trzeba wprowadzić: 310 – A = X.

2) Następnie należy policzyć fałszywe okna na okrągłej wieży, która jest włączona do budowy zamku = B.

Następnie wprowadzić: 819 + B = Y.

W skrytce znajdą Państwo numer do finałowej skrytki (K), a pierwsi mogą sobie wziąć drobne nagrody.

Final: N 50°08.X', E 17°36.Y'

EN

The cache is a part of 10 caches series, the tour for interesting places of Czech – Polish bordering regions. The final 10th cache “A Krnov treasure” you get when you put the numbers into coordinates which you find in previous caches or you can get them by accomplishing the task at the cache places. A small present is ready for first ten final cache finders. The rest of you, do not feel sad, you may also take a present – a CWG, until depleted.

Linhartovy castle was built in the second half of the 16th century by rebuilding of a local fort into a Renaissance seat of Václav Haugvice catholic nobility members. A closed inner courtyard, a defensive tower and especially basement vaulting have been preserved since the very beginning. A sgrafitto plaster in the tower has also been partly preserved. Figural sgrafittoes are still visible in an arcade corridor on the 2nd floor of northern castle wing.

In the second half of the 17th century, the castle was extensively dilapidated. New owners, Sedlnický of Chotice, started with a complete reconstruction into a Baroque style. An ornamental park in a French style was established by the castle at that time. Later in the 19th century the park was modified into a natural-landscaping park. The castle was modified again in the 18th century. In the first half of the 19th century, the village changed the owner. It was gained by Oppersdorf family and later at the end of the century by Wanzelides, a rich family of Krnov. In 1930 the castle was bought by Wüllersdorf and Urbair families. And the castle was modified again.In 1943 a German army hospital was placed into the castle. Unfortunatelly a fire broke out and the roof burnt down. In 1944 the roof was temporarily covered with a cardboard.

Between 1945 and 1965 the castle was a property of the state. In 1947 a strong gale damaged the roof and climatic impacts disrupted ceilings and walls. The maintenance did not start earlier than in 1957. In 1966 a company “Zdravotnické zásobování” became a new owner of the castle and it was partly reconstructed. In 2001 the castle became a property of a local community and it is being gradually reconstructed up to now. In September 2007, the castle was hit by floods.

Present of the castle

Many cultural events and expositions for children take place at the castle. At present time, new expositions are being exhibited here: Merkur building kit, puppets and marinets, stamp creations, the post museum of Prague, wooden toys, Africa exposition ( masks, guns…) Since May 28 2005 the castle is opened to public. In Linhartovy castle there is a permanent exposition of sewing and knitting machines, a rare ceramics by Mr. Kutálek, Christianity, Citra, history of gendarmerie, galery of harmony and especially students´ gallery of art workshop from Město Albrechtice.

In castle premises concerts, vernissages, traditional Easter fairs, summer events for children such as communion of children to kindergartens and first-graders to elementary schools, a night castle tour concluded with a great fireworks.

More information and actully program you can find: www.zameklinhartovy.cz.

About the cache:

Do not look for the cache in introductory coordinates. There is a car park at this place where you can park your geo car. Before you start the castle tour, we will take to the castle surroundings and especially to the park. To find the cache, you have to find out the following data:

1) Count heads of rulers above windows all around the castle = A. Then put: 310 – A = X.

2) Then count false windows in a round tower, which is implemented into the castle building = B. Then put: 819 + B = Y.

Final: N 50°08.X', E 17°36.Y'


You may find the final number in the cache and some of you may take their presents.

In the cache you find the number = K.


Do série patří tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

Qhgvan fgebzh nfv 1,5z anq mrzv / Chfglz qemrjvr bxbyb 1,5 z anq mvrzvn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)