Skip to Content

<

AGT 36: Zlato Kasperskych Hor

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/17/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Zlato Kašperských hor Gold of Kasperske Hory 36
 

Při jednom návratu z dovolené na Šumavě mě na mapě zaujalo město Kašperské Hory, jako ideální zastávka na kešky. Přeci jen je to místo s velmi bohatou hornicko historií - vždyť ve středověku to bylo jedno z hlavních center těžby zlata... zde bude jistě mnoho keší věnovaných tomuto tématu. A světě div se, až na jednu disablovanou, která se geologii, ani mineralogii nevěnuje - vůbec nic. Sedl jsem tedy v poslední večer dovolené nad turistickou mapu a postupně začal vyhledávat jednu štolu za druhou.

V den návratu jsem sám sebe pasoval do role zlatokopa, který nehledá zlato jako takové, ale pozůstatky těžby, která je v tomto kraji vidět na každém kroku - stačí se jen dívat... Po 5 hodinách procházení, focení a zaměřování Vás tak vítám na 36 pokračování série AGT, ale nebojte - nebudete muset v terénu trávit celých 5 hodin, i když drive-in to také nebude, takže pokud Vám jde o rychlý bod - této keši se vyhněte.

Keš Vás provede, podle mého názoru, nezajímavějšími místy, které symbolizují dobývání a získávání zlata v této oblasti.

 

Zlato jako prvek

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy. Již od dávnověku byl používán pro výrobu dekorativních předmětů a šperků a jako měnová záruka při emisích bankovek. V současné době je navíc důležitým materiálem v elektronice, kde je ceněna jeho vynikající elektrická vodivost a odolnost proti korozi. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí.

Zlato je chemicky velmi odolný kov. Z běžných anorganických kyselin reaguje pouze s lučavkou královskou (HNO3]−:HCl), jíž se rozpouští za vzniku tetrachlorozlatitého aniontu [Au(Cl)4]. V alkalickém prostředí se zlato rozpouští v přítomnosti kyanidových iontů (za přítomnosti kyslíku), přičemž vzniká komplexní kyanozlatnan.
Speciální případ představuje rozpouštění zlata v elementární rtuti. Již středověcí alchymisté věděli, že při kontaktu zlata se rtutí velmi snadno vzniká zvláštní roztok zlata ve rtuti, amalgám. Amalgám přitom zůstává kapalný i při poměrně vysokých obsazích zlata. Zahřátím amalgámu na teplotu nad 300 °C se rtuť prostě odpaří a zbude ryzí zlato.

V roce 1997 objevili japonští chemici směs organických sloučenin, která údajně rozpouští zlato. Jde o směs jodu, tetraetylamoniumjodidu a acetonitrilu, která při teplotě varu (82 °C) tvoří nasycený roztok. Snížením teploty roztoku pod 20 °C se z roztoku vysráží čistý kov. Zlato je také rozpustné ve vodném roztoku jodidu draselného a jodu. Pomocí tohoto roztoku lze snadno rozpouštět především tenké vrstvy zlata.

Zlato je mimořádně trvanlivé a odolné vůči povětrnostním i chemickým vlivům. Pevnost a tvrdost zlata je možné zvýšit přidáním jiných kovů. Pozlacené průhledné plastické fólie mají vynikající odrazivost světelných a tepelných (infra-) paprsků. Zlatá fólie může chránit před únikem tělesného tepla (např. v porodnictví nebo v extrémních přírodních podmínkách).

Zlato je v zemské kůře značně vzácným prvkem. Průměrný obsah činí pouze 4 – 5 ppb (μg/kg). V mořské vodě je jeho koncentrace značně nízká, přesto však díky vysoké koncentraci chloridových iontů ne zcela zanedbatelná – uvádí se hodnota 0,011 μg Au/l. Ve vesmíru připadá na jeden atom zlata přibližně 300 miliard atomů vodíku.

V horninách se díky své inertnosti vyskytuje prakticky pouze jako ryzí kov. Krychlový nerost, tvoří plíšky a zrna uzavřená nejčastěji v křemenné výplni žil. Krystaly nejsou hojné, často mikroskopicky rozptýleny v šedém žilném křemeni.

Hydrometalurgický postup dobývání zlata z nízkoryzostních rud představuje značně rizikový proces z ekologického hlediska. Nasazení kyanidových roztoků v tunových až stotunových šaržích představuje obrovské riziko v případě, že dojde k nepředvídané havárii. Příkladem může být katastrofální zamoření Dunaje kyanidy a těžkými kovy z rumunského hydrometalurgického provozu Baia Mare v lednu 2000. Výsledkem byla přírodní katastrofa – stovky tun mrtvých ryb a dalších živočichů a porušení životní rovnováhy rozsáhlého území na desítky let. K haváriím podobného druhu došlo několikrát i v USA nebo jihoamerické Brazílii, kdy byla zamořena řeka Amazonka.

Problém je také používání kovové rtuti pro tzv. amalgamační způsob těžby zlata, např. v Mongolsku, v jižní Americe nebo v Africe.

Nelze zanedbat ani problémy s vhodným uložením tisícitunových kvant vyloužené horniny. Její zemědělské využití je v současné době prakticky nemožné a tak tvoří pouze balast, kterého se těžařská společnost musí nějak zbavit.

Kvůli potencionálním rizikům při použití kyanidů jsou vyvíjeny nové metody, jako například loužení v roztoku thiomočoviny. Rozsáhlejšímu nasazení této metody zatím brání ekonomické faktory.

 

Kašperský zlatonosný revír - historie

Ložisko zlata Kašperské Hory náleželo ve středověku k nejznámějším oblastem s těžbou zlata v Českém království. Počátku hlubinného dolování primárního zlata na konci 13. a začátku 14. století předcházelo rýžování rozsypového zlata na tamních potocích a řece Otavě. Zlato rýžovali od 2. století před našim letopočtem v okolí Kašperských hor i Keltové. Dokladem je hojnost keltských sejpů.

Hlubinné dolování, které začalo ve středověku, dosáhlo největšího rozkvětu za vlády Lucemburků, kdy se těžilo přímo ve městě i v blízkém okolí. V roce 1584 udělil císař Rudolf II. Kašperským Horám titul svobodného královského města. Za husitských válek i za války třicetileté těžba zlata upadla a v roce 1777 ustála zcela. V menším rozsahu probíhalo dolování i na konci 19. a začátkem 20. století, kdy byla vyražena Štola Kristina.

V 80. a 90. letech 20. století probíhal v Kašperských horách rozsáhlý průzkum na rudy zlata a wolframu. V této době byla vyražena štola Naděje (na výchozích souřadnicích). Nedokončené průzkumné práce ustaly s vypršením průzkumných práv v roce 1999.

 

 
 

Kašperský zlatonosný revír - mineralogie

V Kašperských Horách je AU-W (zlato a wolfram) mineralizace vázána na pararulový komplex moldanubika. Moldanubikum je zde zastoupeno vysoce metamorfovanou geologickou jednotkou s převahou pararul a migmatitů, s minoritními vložkami erlanů, kvarcitů, amfibolitů a leptynitů. Celý horninový komplex byl polyfázově deformován a metamorfován během variského vrásnění. Zlato je vázáno na systém křemenných žil a žilníků v poruchové zóně, která probíhá mezi Kašperskými Horami, Ždánovem a Rejštejnem. Zlato a jeho doprovodná mineralizace (arzenopyrit, pyrit, pyrhotin, chalkopyrit, molybdenit, Bi-Te minerály) vykrystalizovaly z horských vodních roztoků při teplotách 250 až 600 °C.

Radiometrické stáří zlatého zrudnění bylo zjištěno metodou Re-Os v molybdenitu a odpovídá věku okolo 345 až 342 milionu let. Zlato bylo nalezeno v křemenných žilách v několika podobách. Nejrozšířenější formou jsou mikroskopické zlatinky vysoké ryzosti a velikosti od 0,05 mm - 1 mm.

Jako chemická složka minerálů AU se zlato vyskytuje v maldonitu (Au2Bi) a nepojmenované fázi AuBi5S4.

Třetí formou výskytu zlata jsou drobné inkluze, uzavírané převážně v arzenopyritu. Wolframová ruda je vázána na minerál scheelit Ca(WO4), který se nalézá ve vápencových horninách (erlanech) a v ostatních horninách bohatých vápníkem (amfibolické ruly, amfibility, leptynity).

 

 
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu splňte následující úkoly a odpovězte na otázky:

Po prostudování listingu:

1) Mi odpovězte na otázku, který další prvek kromě zlata se zde měl těžit?

A nyní Vás požádám, abyste navštívili následující místa, splnili úkoly a odpověděli na otázky

2) Na výchozích souřadnicích se nachází vstupní portál do průzkumné štoly Naděje. Odhadněte výšku tohoto vstupního portálu.

3) Naproti této štole se nachází naučná cedule, na které jsou (mimo jiné) vyobrazeny 2 nástroje, které zlatokopové používali. Jaké to jsou?

4) Dále se přesuňte východně na WP Stola A. Důkladně si skálu prohlédněte a zjistěte, kolik zamřížovaných vstupů do štoly se zde nachází.

5) Nyní se přesunete ke štolám západním směrem. Cestou projdete kolem seismografické stanice, která zde byla vybudována v roce 1960. Měřící čidla jsou umístěna ve štole, která se zde nachází a díky přítomnosti stanice je nepřístupná. O jakou štolu se jedná? (jméno na informační tabuli WP Sejsmografická stanice cedule)

6) Pokračujete dále ke dvěma štolám v těsné blízkosti. První (WP Stola B) je přehrazena 3 prkny za kterými můžete vidět kolik otvorů?

7) Druhá z nich (WP Stola C) má opět několik portálů - kolik?

8) Zůstaňte na místě o odhadněte barvu skály, ve které je štola vyhloubena.

9) Nyní se vraťte směrem k silnici a navštivte místo, kde se štola propadá (WP: Propadlá štola). Místo není až tak něčím úchvatné, ale rád bych zde demonstroval, jak nenápadné je propadání štoly v terénu a jak jsou taková místa nebezpečná. Kolik informačních tabulí je zde s výstražnou hláškou?

10) Štola Bedřich je zazděná štola, a tak si její návštěvu odpustíme, navštivte WP Stola D. Nalézá se zde několik povrchových vstupů do podzemí - kolik?

Nepovinné úkoly:

11) Pokud Vás toto téma zaujalo - navštivte místní muzeum na náměstí.
12) Přiložte fotku u štoly, která se Vám líbila nejvíce.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když je zašlete přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

Gold is a chemical element with the symbol Au and atomic number 79. It is a dense, soft, malleable, and ductile metal with a bright yellow color and luster that is considered attractive, which is maintained without tarnishing in air or water. Chemically, gold is a transition metal and a group 11 element. It is one of the least reactive chemical elements, solid under standard conditions. The metal therefore occurs often in free elemental (native) form, as nuggets or grains in rocks, in veins and in alluvial deposits. Less commonly, it occurs in minerals as gold compounds, usually with tellurium.

Gold resists attacks by individual acids, but it can be dissolved by the aqua regia (nitro-hydrochloric acid), so named because it dissolves gold. Gold also dissolves in alkaline solutions of cyanide, which have been used in mining. It dissolves in mercury, forming amalgam alloys; is insoluble in nitric acid, which dissolves silver and base metals, a property that has long been used to confirm the presence of gold in items, giving rise to the term acid test.

This metal has been a valuable and highly sought-after precious metal for coinage, jewelry, and other arts since long before the beginning of recorded history. Gold standards have sometimes been monetary policies, but were widely supplanted by fiat currency starting in the 1930s. The last gold certificate and gold coin currencies were issued in the U.S. in 1932. In Europe, most countries left the gold standard with the start of World War I in 1914 and, with huge war debts, did not return to gold as a medium of exchange.
A total of 174,100 tonnes of gold have been mined in human history, according to GFMS as of 2012. This is roughly equivalent to 5.6 billion troy ounces or, in terms of volume, about 9261 m3, or a cube 21.0 m on a side. The world consumption of new gold produced is about 50% in jewelry, 40% in investments, and 10% in industry.

Besides its widespread monetary and symbolic functions, gold has many practical uses in dentistry, electronics, and other fields. Its high malleability, ductility, resistance to corrosion and most other chemical reactions, and conductivity of electricity has led to many uses, including electric wiring, colored-glass production, and gold leafing.

Most of the Earth's gold lies at its core, the metal's high density having made it sink there in the planet's youth. Virtually all discovered gold is considered to have been deposited later by meteorites that contained the element, with the asteroid that formed Vredefort crater having been implicated in the formation of the largest gold mining region on earth, Witwatersrand basin.

Kašperské Hory gold deposits in the Middle Ages belonged to the most famous areas of gold mining in the Czech Kingdom. The early primary underground mining of gold at the end of 13th and early 14th century was preceded by panning placer gold on local streams and river Otava. Gold panned from the 2nd century BC in the area Kašperské mountains and the Celts. The proof is honjnost Celtic washing.

Underground mining, which began in the Middle Ages, reached its heyday during the reign of Luxembourg, which was mined within the town and surrounding area. In 1584 Emperor Rudolf II granted. KASPERSKYA Mountains and the title of a free royal city. During the Hussite Wars and the Thirty Years' War for the extraction of gold fell in 1777 completely withstand. On a smaller scale mining also took place in the late 19th and early 20th century, when it was excavated Kristina.

In the 80 and 90 20th century took place in Kašperské Hory extensive research on gold and tungsten ores. At this time the excavated gallery Hope (the original coordinates). Unfinished exploration work ceased with the expiration of exploration rights in 1999.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

After studying the listing:

1) Answer my question, which other element except gold here was to mine.

And now I ask you to visit the following places, complete tasks and answer questions

2) The initial coordinates of the entrance portal to the exploratory gallery Hope. Estimate the height of the entrance portal.

3) Opposite the gallery is an educational posters, which are (among other things) a representation of two tools that miners used. What are they?

4) Continue to move east to the WP stola A, and thoroughly rock look and see how many barred entry to the gallery is located here.

5) Now we move to the adits west. Along the way we pass the seismographic station, which was built here in 1960. Measuring sensors are placed in the gallery, which is located here and the presence of the station is inaccessible. About a desk is (name on the notice board WP Sejskograficka stanice cedule).

6) We continue to two adits in close proximity. The first (WP Stola B) is dammed three boards for which we can see how many holes?

7) The second of these (WP Stola C) has a few portals - How much?

8) Stay where you estimate the color of the rocks in which the tunnel is excavated?

9) Now go back toward the road and visit the place where the tables are forfeited (WP: propadla stola). Location is not that something amazing, but I would like to demonstrate how subtle is sagging drifts in the field and as such dangerous places. How much information boards there is a warning by message.

10) Tables Frederick is walled gallery, so I forgive her visit, visit WP Stola D. addition, there are several surface entrances to the underground - what?

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Web: Wikipedie.cz
Publikace: Průvodce geologií Šumavy - Jiří Babůrek, Jaroslava Petroldová, Kryštof Verner, Josef Jiřička.
Foto: Aleš Novák (Alke04)

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

124 Logged Visits

Found it 110     Write note 12     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 124 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.