Skip to content

AGT 41: Valachov EarthCache

Hidden : 10/27/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Přírodní památka Valachov Natural monument Valachov 41

Při brouzdání po turistické mapě Křivoklátska jsem narazil na oblast Valachov - vrchol v Plaské pahorkatině a přírodní památka nacházející se v jeho severozápadním svahu v okrese Rakovník. Okamžitě nastalo hledání po internetu, o co se vlastně jedná. Též pár zajímavých fotografií a bylo jasno. Druhý den cesta do terénu a... pokračování Alkeho geo-earth-cache tour je na světě.


Obecné informace

Přírodní památka Valachov se rozkládá na 2,99 hektaru plochy 1 kilometr jihovýchodně od obce Skřivaň na katastru Hracholusk nad Berounkou. Vyhlášena byla 29. 11. 1977. Jedná se o pravý údolní svah hlubokého údolí Tyterského potoka na západ a jih pod vrcholem. Hlavním motivem ochrany památky je zachování druhotně vznikajících minerálů síry v uměle vytvořených jeskyních po těžbě kamenných břidlic v hlubší minulosti. Síry je někdy v bývalých důlních dílech až 14 procent a v jedné z vylámaných štol, známé jako Valachovská jeskyně se zachovalo zbytků nejvíc. Při hranici chráněného území vede údolím značená stezka a často tu zkoumají vědci.

 

Geologická charakteristika

Vrch Valachov je převážně tvořen proterozickými bazalty - tzv. spility. Mezi dvěma polohami spilitu na z. úbočí Valachova zůstala uzavřená kra černých, pyritických (kamenečných) břidlic. V nich je vyhloubena stará štola z konce devatenáctého století. Široká štola je vedená pod příkrým úhlem, cca 15 m do svahu a je historicky nazývána Valachovskou jeskyní. Na jejím dně je malé jezírko tvořené zejména rozpuštěnými sekundárními sírany, vzniklými rozkladem pyritu. Geologicky je významná z mnoha důvodů. Jednak je příkladem starých hornických prací – tak typických pro oblast Křivoklátska za účelem těžby pyritických břidlic a následné výroby tzv. „české“ kyseliny sírové - ale i jiných produktů, např. sádry, kamenců, hnojiv i minerálních barev ze zbytků po vypálení louhů. Dále je to příklad černých, pyritem bohatých břidlic, tedy facie sedimentů neoproterozoika. A v neposlední řadě je lokalita významná i mineralogicky, jelikož byl odsud popsán výskyt mnoha minerálů, zejména sekundárních síranů - jako je sádrovec, melanterit, epsomit, natrojarosit aj. - ale také nový minerál slavíkit.

Břidlice je označení pro usazené částečně metamorfované horniny s jemnou zrnitostí vzniklé z jílovců a prachovců. Obsahuje především minerály biotit, muskovit a andalusit. Břidlice mívají černou až šedou barvu; vyznačují se dobrou rovinnou štěpností, takže z nich lze snadno vytvářet tenké desky. Relativní permitivita ?r břidlice je 6,5 až 7,5.

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast
Stratigrafie: neoproterozoikum
Témata: historie báňská, mineralogie, geologie, stratigrafie, kvartérní geologie
Jevy: minerál, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: spilit (albitizovaný bazalt), černá břidlice
Geologický význam: významný studijní profil
 

 

Mineralogie

Síra (chemická značka S, latinsky Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě. Patří do skupiny chalkogenů.

Síra má celkem 4 stabilní izotopy: 32S, 33S, 34S a 36S a dalších 6 izotopů je radioaktivních.
Pevná síra se vyskytuje v několika alotropických modifikacích:

Kosočtverečná (?)je stálá modifikace, na kterou postupně přecházejí ostatní modifikace, žlutá látka nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v sirouhlíku, v ethanolu nebo etheru. Je dobrý elektrický a tepelný izolant, molekula je monocyklická, oktaatomická.

Při teplotě 95,3 °C přechází na modifikaci jednoklonnou (ß), připraví se krystalizací kapalné síry při teplotě 100 °C a rychlým ochlazením na teplotu přibližně 20 °C.

Jednoklonná (?), které se také říká perleťová, se připravuje pomalým ochlazováním taveniny síry z teploty nad 150 °C, její molekuly jsou cyklické oktaatomické – uspořádání je těsnější než u ß-modifikace a pomalu přechází na formu?

Homocyklické formy jsou tvořeny kruhy, které obsahují 6 až 20 atomů – tato polysíra se vyskytuje v mnoha formách – kaučukovitá síra, plastická síra, vláknitá síra, polymerní síra, nerozpustná síra, bílá síra, supersublimovaná síra a tyto metastabilní alotropické směsi se připravují srážením síry z roztoků nebo ochlazením horké kapalné síry z teploty okolo 400 °C.

Obsahují šroubovice, cyklo-S8 a další molekulové formy, všechny tyto formy přecházejí na S?.
Rychlým ochlazením par síry vzniká sirný květ.

Síra taje při teplotě 114°C za vzniku žluté průhledné kapaliny, kapalné síry.

Při zvýšení teploty nad 160°C kapalina hnědne, stává se viskóznější a při teplotě 444,5°C vře a uvolňuje oranžové páry, které jsou tvořeny z osmi - a šestiatomových molekul, které se s rostoucí teplotou rozpadají na čtyř - a dvouatomové a při teplotě 860°C existují v parách z větší části dvouatomové molekuly, samostatné atomy se vyskytují až při teplotě 2000°C.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Napište vlastními slovy, jakým způsobem vzniká břidlice (najdete v listingu).
2) Ve které ze dvou jeskyní se nachází vodní jezírko? V horní, dolní nebo v obou?
3) Kromě výrazné žluté barvy, jenž značí síru, zde můžeme pozorovat ještě jiný výrazně zastoupený odstín. O jaký se jedná a co symbolizuje?
4) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Web: Wikipedie
Web:
Cittadella.cz
 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.)