Skip to Content

<

AGT 43: Kysela voda Sumavy

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2013
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Kyselá voda Šumavy Acidic water Šumava 43

Vítejte na pokračování AGT - opět ze Šumavy. Při cestě k prameni Vltavy mi to nedalo a ochutnal jsem, jak chutná Vltava asi kilometr od pramene a chuť mě překvapila. Druhý den, při procházce po Kvildě jsme došli na soutok malé říčky jménem Vltava (možná to jméno znáte)... resp. Teplé Vltavy a Kvildského potoka, kam si nyní dovoluji pozvat i já a malá záhada chuti vody se zde vyjasnila.

Předem chci však upozornit, že pokud Vám jde o rychlý bod za kešku, tak zde to nepůjde, protože pro úspěšné zalogování si zde vyzkoušíme laboratorní práci - domácí příprava nutná.

Život naší planety je úzce spjat s vodou. Voda se na Zemi pohybuje v nepřetržitém koloběhu působením sluneční energie a zemské přitažlivosti. Vypařená voda kondenzuje a ve formě srážek (déšť, sníh, mlha, rosa...) padá na zemský povrch. Část srážek se vypaří, část tvoří podpovrchové a povrchové vody.
Nedaleko Kvildy pramení nejvýznamnější šumavská a současně nejdelší česká řeka Vltava. Tekoucí vodu představuje i velké množství potůčků a říček. Pro Kvildsko jsou typické oblasti s vysokou hladinou podzemní vody - podmáčené smrčiny a rašeliniště. Kromě rašelinných jezírek je oblast na stojatou vodu chudá.

Horní úseky vodních toků jsou lemovány posledními zbytky přirozených pobřežních porostů. Voda je obvykle čistá a rozvoj života v ní ovlivňuje nízká teplota, málo živin, zastínění a kyselost (pH). Vody jsou okyselovány přírodními vlivy (huminové látky z rašelinišť, kyselé horniny podloží) i důsledkem lidské činnosti (kyselé deště).

 

Co znamená PH

pH (anglicky potential of hydrogen, lat. pondus hydrogenia tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě)... neplést s Alkelicky - děkuji. Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot) přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada.


Jak se pH měří


Pro přesná měření hodnot pH vodných roztoků se v současné době používá prakticky výlučně potenciometrie s využitím skleněné elektrody jako měrného členu. Podstatou uvedené metody je velmi přesné měření elektrického potenciálu mezi měrnou (skleněnou) a referentní elektrodou. Jako referentní elektrody lze v tomto případě využít prakticky každé elektrody II. druhu, tedy elektrody, jejíž potenciál zůstává konstantní při změně prostředí, v němž je ponořena. Nejčastěji se zde uplatňuje kalomelová nebo argentchloridová srovnávací elektroda.

Kyselost měřeného roztoku určuje elektrický potenciál měrné skleněné elektrody. Základní část skleněné elektrody tvoří tenkostěnná miniaturní baňka ze speciálního skla. Vnitřní objem baňky je naplněn pufrem, tedy roztokem o konstantním pH. Vnější povrch baňky je ve styku s měřeným roztokem a rovnováha mezi hydroxoniovými ionty ve zkoumaném roztoku a ionty v povrchu skla způsobují změnu elektrického potenciálu elektrody.

Elektrický potenciál mezi měrnou a referentní elektrodou je měřen citlivým voltmetrem, který musí vykazovat vysoký vstupní odpor (minimální požadavek je 1014 Ω, kvalitní přístroje mají parametry o řád až dva lepší). Komerčně dodávané přístroje - pH-metry současně převádějí měřené napětí mezi elektrodami přímo na hodnotu pH, kterou zobrazují digitálně na displeji.

Teoreticky platí, že změna pH o jeden řád (např. z pH 6 na pH 7) vyvolá změnu potenciálu skleněné elektrody o 59 mV. V praxi je však potenciálový rozdíl individuálně měřen pro konkrétní elektrodu pomocí roztoků o přesně definovaném pH, pufrů. Naměřený potenciálový rozdíl (např. pufru o pH = 4 a pH = 7) pak slouží ke kalibraci elektrody a zpřesnění výsledných údajů.

V současné době patří potenciometrické měření pH k velmi kvalitně i komerčně zvládnutým instrumentálním technikám. Na trhu je celá řada přístrojů špičkové kvality, umožňujících měření pH s rozlišením na 0,01 až 0,001 jednotky pH. Současně jsou však k dispozici cenově dostupné přístroje pro měření v terénu (úpravny a čističky odpadních vod, monitoring kyselosti zásobních roztoků v průmyslu…), které sice nedosahují špičkové přesnosti měření, ale umožňují velmi rychlé a snadné získání terénních dat.

Měření pH skleněnou elektrodou se v současné době neomezuje pouze na měření kyselosti roztoků, ale je možno zakoupit speciální elektrody pro sledování kyselosti povrchů (např. navlhčený papír, zemina apod.), vpichové elektrody pro měření pH masa a jiných potravin atd. V medicíně slouží miniaturní pH-elektrody k monitoringu pH krve pacientů.
 

 

Mineralogie

Přítoky v nejhornější části Vltavy jsou kyselé, proto je voda Teplé Vltavy od pramene po Borovu Ladu kyselá. Po přítoku Vltavského potoka je voda mírně kyselá až neutrální.

Tři roky jsme měřením obsahu minerálních látek a pH vody ověřovali souvislost mezi těmito fyzikálně-chemickými faktory a mikroživotem ve vodě. Množství minerálních látek v šumavských vodách je ovlivněno způsobem obhospodařování pozemků. Příliš vysoké množství rozpuštěných živin (eutrofilace) je příčinou vymizení typických druhů řas, které pH ovlivňují.

Teplá Vltava (Černý potok) vznikl spojením bystřin vytékajících z úpatí Černé hory a stráže. Symbolický pramen leží 1,5 km JV od vrcholu Černé hory v nadmořské výšce 1172 m. Jižně od pramene prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. V nejhořejším toku přijímá Vltava vodu z malých bystřin přitékajících z rašelinišť. U Borové Lady se vlévá první významnější pravostranný přítok - Vltavský potok (Malá Vltava).
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář (doporučeno) či přes profil správně následující otázky a úkoly:

1) Napište, co způsobuje kyselost vody?

2) Důkladně si prohlédněte mapku na informační ceduli poblíž výchozích souřadnic. Který z okolních toků má nejvyšší pH?

3) A nyní, jak jsem již zmiňoval v listingu, si vyzkoušíme měření kyselosti vody a staneme se součástí expedice, která zde pravidelně pH měří. Nejprve si opatřete lakmusový, někdy se také udává pH papírek. Není to sice nejpřesnější způsob měření pH, ale pro naše účely postačí. Obstarat se dá v mnoha internetových obchodech. Při troše hledání jsem našel nejlevnější za 69,- Kč - 50 ks. Věřím, že mezi kačery funguje výborně sociální inženýrství, a tak jistě není problém se na tuto částku složit.
Odeberte do skleničky vzorek z Teplé Vltavy před soutokem, Kvildského potoka a samozřejmě i Teplé Vltavy po soutoku. Do každého vzorku vložte pH papír (případně postupujte podle návodu na balení, pokud říká jinak - na některé se kape atd.). Jakmile tak provedete, položte všechny 3 papírky na papír A4, ke každému napište o jaký tok se jedná, jaké si myslíte, že jste naměřili pH a samozřejmě datum, čas a Váš nick. To celé vyfoťte a barevnou fotku přiložte ke svému logu - viz. poslední obrázek v listingu. Ano - slyšíte dobře, zde je fotka opravdu povinná, protože zaznamenává geologicko-mineralogický jev.

ON-LINE FORMULÁŘ

Logujte se rovnou, nečekejte na potvrzení. Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

 

ENGLISH SUMARY:

Welcome to the continuation of AGT - again from the Bohemian Forest. On the way to the source of river I could and I tasted the taste of Vltava about a mile from the source and the taste surprised me. The next day , while walking in the National Park Sumava we reached the confluence of the small river named Vltava (maybe know the name) ... respectively. Warm and Kvildského Vltava river, where now I would like to invite a little mystery flavor water are cleared.

Advance but I want to point out that if you are aiming point for fast cache , so it will not work here because of successful logging here try laboratory work - homework necessary.

Life on our planet is closely tied to water. Water on Earth moves in a continuous cycle of action of solar energy and gravity. Evaporated water condenses in the form of precipitation ( rain , snow , fog, dew ...) falls to the surface. Part of the precipitation evaporates, forms part of the subsurface and surface water.

Nearby Kvilda stems most Šumava and also the longest Czech river Vltava . Flowing water represents a large number of streams and rivers. For Kvildský are typical of areas with high water table - waterlogged spruce forests and bogs. In addition to peat lakes is an area of ​​standing water poor.

The upper sections of rivers are lined with the last remnants of natural coastal vegetation. Water is usually clean and development of life in the affected low temperature, low nutrient shading and acidity ( pH). Water acidification are natural effects (humic substances from peat bogs, acid rock subsoil) and the result of human activity (acid rain).

Tributaries in the uppermost part of the Vltava are acidic, because the water is warm river from its source to Borovi Ladu acidic. After a tributary of the Vltava river water is slightly acidic to neutral.

Three years have measuring mineral content and pH of the water verified correlation between these physicochemical factors and mikroživotem in water. The amount of mineral waters in the Sumava is the way land management. Too high levels of dissolved nutrients ( eutrofilace ) is the cause of the disappearance of the typical species of algae that affect pH.

Warm Vltava (Black Stream) is a combination of streams coming from the foot of the Black Mountains and the guards. Symbolic spring located 1.5 km southeast from the top of Black Mountain at an altitude of 1172 m south from the source of the main European watershed between the North and the Black Sea. In the uppermost stream receives water from the Vltava small streams flowing out of bogs. The Pine Lady empties first major right tributary - Vltavský stream (Little Vltava).


For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1) Tell what causes the acidity of the water?

2) Thoroughly check the map on the information sign near the start coordinates. Which of the surrounding flow has the highest pH?

3) And now, as I mentioned in the listing, we will try to measure the acidity of water and become part of the expedition that are regularly measured pH. First, collect litmus, sometimes also indicates the pH paper. It is not the most accurate way to measure pH, but for our purposes. You can get in many online stores. With a little searching, I found the cheapest for 69, - CZK - 50. I believe that the drake works great social engineering , and so is certainly not a problem to pass this amount.
Remove the sample into a glass of warm river before the confluence, Kvildského stream and of course the Warm Vltava confluence. In each sample, insert pH paper (or follow the directions on the package, if you say otherwise - for some of the drips, etc.). Once you do, place all three papers on A4 paper, each type of flow which is what you think you have measured pH and of course the date, time and your nick. The whole take a color picture and attach to your logo - last image in the listing. Yes - you can hear well, here 's a picture really mandatory, it records the geological- mineralogical phenomenon.

ON-LINE FORM

Log up straight, do not wait for confirmation. If something wrong - I'll contact you.

 

Zdroj:
Web: Wikipedie
Informační cedule v místě

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

397 Logged Visits

Found it 390     Didn't find it 1     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 717 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.