Skip to content

AGT 43: Kysela voda Sumavy EarthCache

Hidden : 10/31/2013
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Kyselá voda Šumavy Acidic water Šumava 43

Vítejte na pokračování AGT - opět ze Šumavy. Při cestě k prameni Vltavy mi to nedalo a ochutnal jsem, jak chutná Vltava asi kilometr od pramene a chuť mě překvapila. Druhý den, při procházce po Kvildě jsme došli na soutok malé říčky jménem Vltava (možná to jméno znáte)... resp. Teplé Vltavy a Kvildského potoka, kam si nyní dovoluji pozvat i já a malá záhada chuti vody se zde vyjasnila.

Předem chci však upozornit, že pokud Vám jde o rychlý bod za kešku, tak zde to nepůjde, protože pro úspěšné zalogování si zde vyzkoušíme laboratorní práci - domácí příprava nutná.

Život naší planety je úzce spjat s vodou. Voda se na Zemi pohybuje v nepřetržitém koloběhu působením sluneční energie a zemské přitažlivosti. Vypařená voda kondenzuje a ve formě srážek (déšť, sníh, mlha, rosa...) padá na zemský povrch. Část srážek se vypaří, část tvoří podpovrchové a povrchové vody.
Nedaleko Kvildy pramení nejvýznamnější šumavská a současně nejdelší česká řeka Vltava. Tekoucí vodu představuje i velké množství potůčků a říček. Pro Kvildsko jsou typické oblasti s vysokou hladinou podzemní vody - podmáčené smrčiny a rašeliniště. Kromě rašelinných jezírek je oblast na stojatou vodu chudá.

Horní úseky vodních toků jsou lemovány posledními zbytky přirozených pobřežních porostů. Voda je obvykle čistá a rozvoj života v ní ovlivňuje nízká teplota, málo živin, zastínění a kyselost (pH). Vody jsou okyselovány přírodními vlivy (huminové látky z rašelinišť, kyselé horniny podloží) i důsledkem lidské činnosti (kyselé deště).

 

Co znamená PH

pH (anglicky potential of hydrogen, lat. pondus hydrogenia tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě)... neplést s Alkelicky - děkuji. Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot) přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada.


Jak se pH měří


Pro přesná měření hodnot pH vodných roztoků se v současné době používá prakticky výlučně potenciometrie s využitím skleněné elektrody jako měrného členu. Podstatou uvedené metody je velmi přesné měření elektrického potenciálu mezi měrnou (skleněnou) a referentní elektrodou. Jako referentní elektrody lze v tomto případě využít prakticky každé elektrody II. druhu, tedy elektrody, jejíž potenciál zůstává konstantní při změně prostředí, v němž je ponořena. Nejčastěji se zde uplatňuje kalomelová nebo argentchloridová srovnávací elektroda.

Kyselost měřeného roztoku určuje elektrický potenciál měrné skleněné elektrody. Základní část skleněné elektrody tvoří tenkostěnná miniaturní baňka ze speciálního skla. Vnitřní objem baňky je naplněn pufrem, tedy roztokem o konstantním pH. Vnější povrch baňky je ve styku s měřeným roztokem a rovnováha mezi hydroxoniovými ionty ve zkoumaném roztoku a ionty v povrchu skla způsobují změnu elektrického potenciálu elektrody.

Elektrický potenciál mezi měrnou a referentní elektrodou je měřen citlivým voltmetrem, který musí vykazovat vysoký vstupní odpor (minimální požadavek je 1014 Ω, kvalitní přístroje mají parametry o řád až dva lepší). Komerčně dodávané přístroje - pH-metry současně převádějí měřené napětí mezi elektrodami přímo na hodnotu pH, kterou zobrazují digitálně na displeji.

Teoreticky platí, že změna pH o jeden řád (např. z pH 6 na pH 7) vyvolá změnu potenciálu skleněné elektrody o 59 mV. V praxi je však potenciálový rozdíl individuálně měřen pro konkrétní elektrodu pomocí roztoků o přesně definovaném pH, pufrů. Naměřený potenciálový rozdíl (např. pufru o pH = 4 a pH = 7) pak slouží ke kalibraci elektrody a zpřesnění výsledných údajů.

V současné době patří potenciometrické měření pH k velmi kvalitně i komerčně zvládnutým instrumentálním technikám. Na trhu je celá řada přístrojů špičkové kvality, umožňujících měření pH s rozlišením na 0,01 až 0,001 jednotky pH. Současně jsou však k dispozici cenově dostupné přístroje pro měření v terénu (úpravny a čističky odpadních vod, monitoring kyselosti zásobních roztoků v průmyslu…), které sice nedosahují špičkové přesnosti měření, ale umožňují velmi rychlé a snadné získání terénních dat.

Měření pH skleněnou elektrodou se v současné době neomezuje pouze na měření kyselosti roztoků, ale je možno zakoupit speciální elektrody pro sledování kyselosti povrchů (např. navlhčený papír, zemina apod.), vpichové elektrody pro měření pH masa a jiných potravin atd. V medicíně slouží miniaturní pH-elektrody k monitoringu pH krve pacientů.
 

 

Mineralogie

Přítoky v nejhornější části Vltavy jsou kyselé, proto je voda Teplé Vltavy od pramene po Borovu Ladu kyselá. Po přítoku Vltavského potoka je voda mírně kyselá až neutrální.

Tři roky jsme měřením obsahu minerálních látek a pH vody ověřovali souvislost mezi těmito fyzikálně-chemickými faktory a mikroživotem ve vodě. Množství minerálních látek v šumavských vodách je ovlivněno způsobem obhospodařování pozemků. Příliš vysoké množství rozpuštěných živin (eutrofilace) je příčinou vymizení typických druhů řas, které pH ovlivňují.

Teplá Vltava (Černý potok) vznikl spojením bystřin vytékajících z úpatí Černé hory a stráže. Symbolický pramen leží 1,5 km JV od vrcholu Černé hory v nadmořské výšce 1172 m. Jižně od pramene prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. V nejhořejším toku přijímá Vltava vodu z malých bystřin přitékajících z rašelinišť. U Borové Lady se vlévá první významnější pravostranný přítok - Vltavský potok (Malá Vltava).
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Napište, co způsobuje kyselost vody?

2) Důkladně si prohlédněte mapku na informační ceduli poblíž výchozích souřadnic. Který z okolních toků má nejvyšší pH?

3) A nyní, jak jsem již zmiňoval v listingu, si vyzkoušíme měření kyselosti vody a staneme se součástí expedice, která zde pravidelně pH měří. Nejprve si opatřete lakmusový, někdy se také udává pH papírek. Není to sice nejpřesnější způsob měření pH, ale pro naše účely postačí. Obstarat se dá v mnoha internetových obchodech. Při troše hledání jsem našel nejlevnější za 69,- Kč - 50 ks. Věřím, že mezi kačery funguje výborně sociální inženýrství, a tak jistě není problém se na tuto částku složit.
Odeberte do skleničky vzorek z Teplé Vltavy před soutokem, Kvildského potoka a samozřejmě i Teplé Vltavy po soutoku. Do každého vzorku vložte pH papír (případně postupujte podle návodu na balení, pokud říká jinak - na některé se kape atd.). Jakmile tak provedete, položte všechny 3 papírky na papír A4, ke každému napište o jaký tok se jedná, jaké si myslíte, že jste naměřili pH a samozřejmě datum, čas a Váš nick. To celé vyfoťte a barevnou fotku přiložte ke svému logu - viz. poslední obrázek v listingu.

4) Dále vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Web: Wikipedie
Informační cedule v místě

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.)