Skip to Content

<

AGT 44: Bozkovske dolomitove jeskyne

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Bozkovské dolomitové jeskyně The Bozkov Dolomite Caves 44

Vítejte na pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour. Tentokrát se vypravíme do podhůří Krkonoš do vesnice Bozkov do jedněch z nejhezčích jeskyní v České republice.

Leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci (485 m n. m.). Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých. Tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.

Bozkovské dolomitové jeskyně se tvořily statisíce let postupným rozpouštěním vápenitého dolomitu slabě kyselou vodou, která vyplňovala podzemní dutiny. V průběhu svého vývoje musely čelit nejrůznějším přírodním vlivům, především zemským pohybům a silným zemětřesením, která částečně poničila krasovou výzdobu.

V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší v Čechách. Vyznačují se neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor - 1060 m a výškovým rozpětím (denivelací) 43 m jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice.

Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje v rozmezí 7,5 - 9 °C, vlhkost 96 - 100 %, teplota vody v jezerech je 8 °C. Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 350 m, s dobou prohlídky 45 minut. Bozkovské dolomitové jeskyně byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou. Ročně je navštíví okolo 70 tisíc návštěvníků z celého světa.

Vedle klasických sintrových forem výzdobu jeskyní obohacují křemenné římsy a lišty vypreparované selektivní korozí, místy i trsy jehličkového aragonitu. Volná hladina vody v níže položených částech jeskyní tvoří zřejmě největší podzemní jezero v Čechách.

Jeskyně leží v území, které tvoří horniny krkonošsko – jizerského krystalinika z období siluru. Přítomné dolomity, obklopené nekrasovými horninami, vystupují ve východní části tělesa jako pevné až na povrch, v západní části jsou hluboce rozvětrány a přeměněny až na pískové eluvium až do hloubky 40 m.

Na povrchu zde původně existovala květnatá bučina s habrem a javorem, v současné době je nahrazena většinou smrkem, modřínem a břízou. Z bylinného patra je třeba připomenout bleduli jarní, která tu tvoří souvislý porost. Ve vlastních jeskyních byl prokázán výskyt netopýra velkého, netopýra ušatého, netopýra černého a vrápence malého.

 

Dolomit

Dolomit (Saussure, 1796), chemický vzorec CaMg(CO3)2 (uhličitan hořečnatovápenatý), je klencový minerál.
Pojmenován podle: Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801), francouzský mineralog a geolog, který tento minerál popsal při zkoumání pohoří Dolomity v severní Itálii.

Vzhledem se podobá vápenci – je jemnozrnná až celistvá, nejčastěji žlutavé, šedé nebo bílé barvy.

Dolomit patří mezi chemicky usazené horniny. Jeho mocné vrstvy vznikly vysrážením z mořské vody. Dolomity tvoří spolu s vápenci souvrství. Přechod mezi dolomitem a vápencem není ostrý, vzniká tzv. dolomitický vápenec – hornina složená z dolomitu a vápence.
 

 

Průzkum a zpřístupnění

Samotný průzkum ale musel počkat několik dalších let. Mezi první návštěvníky jeskyní patřili jeskyňáři Kurfiřt a Dolenský, kterým se podařilo balvanitým závalem proniknout do Staré jeskyně. Zde také později objevili vstup do jeskyně Překvapení. To už se psal rok 1954. Po objevení jeskyní se do průzkumu podzemí zapojili speleologové z krasové sekce Národního muzea v Praze. Nedlouho nato jeskyňáři pronikli i do druhé části jeskyně – takzvané Nové jeskyně. Tam je ohromila krása podzemního jezera (Jezerní dóm). Počátkem šedesátých let byla již probádána převážná část bozkovského podzemí, které známe i dnes.

Před zpřístupněním jeskyní však čekaly na jeskyňáře ještě dva náročné úkoly. Prvním bylo umělé snížení hladiny podzemních vod. Hladina jezera musela klesnout přibližně o 5 metrů. Největší hloubka jezera byla naměřena v Jezerním dómu – 7 metrů. Druhým úkolem bylo vyhloubení štoly, spojující Starou a Novou jeskyni. Ty byly do té doby na sobě zcela nezávislé. Spojnicí se stal 50 metrů dlouhý, mírně ukloněný tunel, kterým dnes návštěvníci procházejí.

Zpřístupňování jeskyní veřejnosti si vyžádalo tři roky práce v náročných podmínkách. Úsilí se však vyplatilo a po zdárných zásazích již nic nebránilo slavnostnímu otevření, které se uskutečnilo 2. května 1969.

Do dnešní doby zde bylo objeveno přes 1 100 metrů jeskynních chodeb, z nichž je pro veřejnost zpřístupněno 350 metrů. Délkou chodeb se Bozkovské dolomitové jeskyně řadí k největším známým jeskynním systémům v severních Čechách.

V roce 1999 byly Bozkovské jeskyně prohlášeny Národní přírodní památkou a nutno dodat, že se tak stalo po právu. Do roku 2007 si krásy dolomitového podzemí přišli prohlédnout přibližně dva milióny návštěvníků. Tak proč nejít v jejich stopách!?
 

Otevírací doba a vstupné

Všechny informace ohledně vstupného a otevírací doby najdete zde:
http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/.
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář (doporučeno) či přes profil správně následující otázky a úkoly. Pokud budete cokoliv vysvětlovat či popisovat, vysvětlujte to pouze vlastními slovy. Zkopírované fráze z internetu nebudu moci uznat. jde mi o to, abyste pochopili, co vlastně říkáte.

1) Co to je dolomit?
2) Vysvětlete, jak vznikly tyto jeskyně?
3) Kolik druhů netopýrů se v jeskyni nachází?
4) Co se nachází na třetím velkém obrázku v listingu - viz. spoiler?
5) Bozkovské jeskyně se skládají z několika dómů. Který z nich (z těch, které během prohlídky navštívíte) je největší?
6) Jak se jmenuje největší jeskynní jezero, na které během prohlídky narazíte?
 

ON-LINE FORMULÁŘ

Logujte se rovnou, nečekejte na potvrzení. Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

 

ENGLISH SUMARY:

The Bozkov Dolomite Caves NNM lies on the north-western edge of the village of Bozkov in the Liberecký kraj – Liberec Region. The protected area was declared in 1999 on an area of 5.24ha and lies at elevations of 425-485 metres above sea level.

The Bozkov Dolomite Caves are the most extensive karst system in north-eastern Bohemia. Unlike the other show-caves in the Czech Republic, the Bozkov Caves are formed in metamorphosed calcareous dolomite.

Alongside the classic decorative dripstone (sinter) forms, the caves are also enriched by quartz ledges and listels, which were prepared by selective corrosion and also by clumps of needle-shaped aragonite in places. The water surface in the lower-lying parts of the caves certainly form the largest underground lake in Bohemia.

The cave lies in a territory which is built of rocks of the Krkonoše-Jizerské hory Crystalinicum from the Silurian period. The dolomite, which is surrounded by non-karst rocks, emerges at the eastern part of the body as solid rock on the surface. By contrast the western part of the dolomite is deeply weathered and metamorphosed into a sandy eluvium up to 40 metres below the surface.

The landscape around the caves was originally covered by herb-rich beechwoods, with hornbeams and maples but most of this native forest has been replaced with stands of spruce, larch and birch. The most striking flowers are the contiguous carpets of spring snowflakes (Leucojum vernum) which decorate the forest floor. The presence of the large mouse-eared bat (Myotis myotis), brown long-eared bat (Plecotus auritis), barbastelle bat (Barbastella barbastellus) and lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) has been recorded inside the caves.


Open from-to and Admission fees:

http://www.jeskynecr.cz/en/caves/bozkov-dolomite-caves/
 

For the recognition of logo or complete an answer over form (recommended) or via the profile correctly following questions and tasks. If there is anything you explain or describe, explain only their own words. Copied phrases from the Internet will be able to recognize. My point is to understand that what he is saying.

1) What is dolomite?
2) Explain how these caves penetrated.
3) How many species of bats in the cave?
4) What is on picture "Spoiler"?
5) Bozkovské caves consist of several houses. Which one, which during the inspection visit is the greatest?
6) What is the name largest cave lake?

ON-LINE FORM

Log up straight, do not wait for confirmation. If something wrong - I'll contact you.

 

Zdroj:
Web: Bozkovske-jeskyne.cz
Web: Cittadella
Informační cedule v místě
Foto: Alke04, Coleman Steve, Svejkovský Jaroslav, Dušan Milka, Bárta Jaroslav

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.