Skip to content

AGT 44: Bozkovske dolomitove jeskyne EarthCache

Hidden : 11/04/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Bozkovské dolomitové jeskyně The Bozkov Dolomite Caves 44

Vítejte na pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour. Tentokrát se vypravíme do podhůří Krkonoš do vesnice Bozkov do jedněch z nejhezčích jeskyní v České republice.

Leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci (485 m n. m.). Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých. Tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.

Bozkovské dolomitové jeskyně se tvořily statisíce let postupným rozpouštěním vápenitého dolomitu slabě kyselou vodou, která vyplňovala podzemní dutiny. V průběhu svého vývoje musely čelit nejrůznějším přírodním vlivům, především zemským pohybům a silným zemětřesením, která částečně poničila krasovou výzdobu.

V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší v Čechách. Vyznačují se neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor - 1060 m a výškovým rozpětím (denivelací) 43 m jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice.

Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje v rozmezí 7,5 - 9 °C, vlhkost 96 - 100 %, teplota vody v jezerech je 8 °C. Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 350 m, s dobou prohlídky 45 minut. Bozkovské dolomitové jeskyně byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou. Ročně je navštíví okolo 70 tisíc návštěvníků z celého světa.

Vedle klasických sintrových forem výzdobu jeskyní obohacují křemenné římsy a lišty vypreparované selektivní korozí, místy i trsy jehličkového aragonitu. Volná hladina vody v níže položených částech jeskyní tvoří zřejmě největší podzemní jezero v Čechách.

Jeskyně leží v území, které tvoří horniny krkonošsko – jizerského krystalinika z období siluru. Přítomné dolomity, obklopené nekrasovými horninami, vystupují ve východní části tělesa jako pevné až na povrch, v západní části jsou hluboce rozvětrány a přeměněny až na pískové eluvium až do hloubky 40 m.

Na povrchu zde původně existovala květnatá bučina s habrem a javorem, v současné době je nahrazena většinou smrkem, modřínem a břízou. Z bylinného patra je třeba připomenout bleduli jarní, která tu tvoří souvislý porost. Ve vlastních jeskyních byl prokázán výskyt netopýra velkého, netopýra ušatého, netopýra černého a vrápence malého.

 

Dolomit

Dolomit (Saussure, 1796), chemický vzorec CaMg(CO3)2 (uhličitan hořečnatovápenatý), je klencový minerál.
Pojmenován podle: Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801), francouzský mineralog a geolog, který tento minerál popsal při zkoumání pohoří Dolomity v severní Itálii.

Vzhledem se podobá vápenci – je jemnozrnná až celistvá, nejčastěji žlutavé, šedé nebo bílé barvy.

Dolomit patří mezi chemicky usazené horniny. Jeho mocné vrstvy vznikly vysrážením z mořské vody. Dolomity tvoří spolu s vápenci souvrství. Přechod mezi dolomitem a vápencem není ostrý, vzniká tzv. dolomitický vápenec – hornina složená z dolomitu a vápence.
 

 

Průzkum a zpřístupnění

Samotný průzkum ale musel počkat několik dalších let. Mezi první návštěvníky jeskyní patřili jeskyňáři Kurfiřt a Dolenský, kterým se podařilo balvanitým závalem proniknout do Staré jeskyně. Zde také později objevili vstup do jeskyně Překvapení. To už se psal rok 1954. Po objevení jeskyní se do průzkumu podzemí zapojili speleologové z krasové sekce Národního muzea v Praze. Nedlouho nato jeskyňáři pronikli i do druhé části jeskyně – takzvané Nové jeskyně. Tam je ohromila krása podzemního jezera (Jezerní dóm). Počátkem šedesátých let byla již probádána převážná část bozkovského podzemí, které známe i dnes.

Před zpřístupněním jeskyní však čekaly na jeskyňáře ještě dva náročné úkoly. Prvním bylo umělé snížení hladiny podzemních vod. Hladina jezera musela klesnout přibližně o 5 metrů. Největší hloubka jezera byla naměřena v Jezerním dómu – 7 metrů. Druhým úkolem bylo vyhloubení štoly, spojující Starou a Novou jeskyni. Ty byly do té doby na sobě zcela nezávislé. Spojnicí se stal 50 metrů dlouhý, mírně ukloněný tunel, kterým dnes návštěvníci procházejí.

Zpřístupňování jeskyní veřejnosti si vyžádalo tři roky práce v náročných podmínkách. Úsilí se však vyplatilo a po zdárných zásazích již nic nebránilo slavnostnímu otevření, které se uskutečnilo 2. května 1969.

Do dnešní doby zde bylo objeveno přes 1 100 metrů jeskynních chodeb, z nichž je pro veřejnost zpřístupněno 350 metrů. Délkou chodeb se Bozkovské dolomitové jeskyně řadí k největším známým jeskynním systémům v severních Čechách.

V roce 1999 byly Bozkovské jeskyně prohlášeny Národní přírodní památkou a nutno dodat, že se tak stalo po právu. Do roku 2007 si krásy dolomitového podzemí přišli prohlédnout přibližně dva milióny návštěvníků. Tak proč nejít v jejich stopách!?
 

Otevírací doba a vstupné

Všechny informace ohledně vstupného a otevírací doby najdete zde:
http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/.
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Co to je dolomit?
2) Vysvětlete, jak vznikly tyto jeskyně?
3) Kolik druhů netopýrů se v jeskyni nachází?
4) Co se nachází na třetím velkém obrázku v listingu - viz. spoiler?
5) Bozkovské jeskyně se skládají z několika dómů. Který z nich (z těch, které během prohlídky navštívíte) je největší?
6) Jak se jmenuje největší jeskynní jezero, na které během prohlídky narazíte?
7) Úkol: Vytvořte fotografii uvnitř jeskyně sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Web: Bozkovske-jeskyne.cz
Web: Cittadella
Informační cedule v místě
Foto: Alke04, Coleman Steve, Svejkovský Jaroslav, Dušan Milka, Bárta Jaroslav

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.)