Skip to content

Västra Träsket Traditional Geocache

Hidden : 11/18/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Västra Träsket

Fram till år 1830 fanns det två grunda sjöar i Glommersträsk, det Östra- och Västra träsket. Dåtidens bönder var i behov av att öka sina slåtterarealer och var mästare på att göra utdikningar av träskmarker och blöta myrar. Bönderna i byn gjorde rejäla utgrävningar vilket medförde att Västra träsket dikades ut helt och hållet, och av det Östra träsket blev det bara kvar den lilla vattenspegel som finns än idag. Varje vår dämdes träsken upp och vid midsommartid släppte bönderna ut det vatten som dämts upp. Det snabbväxande starrgräset och fräken skördades sedan i slutet av juli månad. Under 1950-talet slutade byborna med denna typ av slåtter, då de flesta jordbruken lades ner. Detta medförde att det Västra träsket rätt snart växte igen av vide och björk.

I början av 1980-talet beslöt byborna att försöka återskapa den vattenspegel som funnits en gång i tiden. Hösten 1987 påbörjades arbetet i det igenväxta Västra träsket som nu har en areal av 45 ha. Byborna röjde då bort allt ris och de träd som vuxit upp samt uppförde en damm vid utloppet i västra ändan av träsket. Allt arbete utfördes till stor del helt ideellt. Tack vare ett bidrag på 30 000 kronor från Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning och försäljning av de trädelar som röjts bort, kunde hela projektet finansieras. Efter några år visade det sig att dammens konstruktion inte var så bra och vissa förstärkningar gjordes, men dammen saknade ett bra överströmmningsskydd vilket medförde problem vid höga vattenflöden. Glommersträsk byamän beslöt då att söka bidrag från Svensk Våtmarksfond till en ny damm av annan konstruktion. Sommaren 2000 beviljades ett bidrag på 50 000 kronor och firman Lundgrens Entreprenad uppförde den nya dammen under sena hösten och vintern. Med stöd av Skogsvårdsstyrelsen och Sveaskog kunde senare ett handikappvänligt utkikstorn för fågelskådning byggas på den norra stranden av Västra träsket.

Glommersträsken är Arvidsjaur kommuns bästa fågellokal vad beträffar artrikedom. Här kan du se rastande sångsvanar, tranor och kanadagäss redan i april månad. Ett flertal sim- och dykänder som bläsand, stjärtand, gräsand, kricka, årta och skedand häckar årligen i det grunda träsket. Snäppor, beckasiner och doppingar är mycket vanliga och rovfåglar som blå och brun kärrhök häckar och jagar kring träsket. Bland de mer ovanliga fynden kan rörhöna, skäggdopping, gärdsmyg och myrsnäppa nämnas. För fågelskådning är maj månad träskets bästa tid, då finns här många av dom stationära fåglarna liksom rastande fåglar. Träsket har även inte hunnit att växa igen så att man har rätt bra överblick om vilka fåglar som finns här. Övriga sommaren är även gott om fågel men i huvudsak häckande fåglar. I augusti har vadarna och måsarna försvunnit och i september har änderna tunnats ut. Födosökande rovfåglar och rastande fåglar kan dock under dessa månader påträffas.

Fågeltornet vid Västra träsket, Glommersträsk

Cachen innehåller ingen penna så kom ihåg att ta med en egen, och lirka helst lös burken utan att ta till våld…

(Kolla också GC5VVDZ... ;)

 

Västra Träsket (Western Swamp)

Up untill 1830 there were two shallow lakes in Glommersträsk , the Eastern and Western swamp. To make more hay land the Eastern swamp was drained completely and of the Western swamp there were only a little water left. During the 1950s, the villagers stopped with this type of harvest, when most farms were closed down. This meant that the Western swamp soon became overgrown by willow and birch.

In the 1980s, the villagers decided to try to recreate the water mirror that existed at one time. The overgrowth was cleared away and a damm was built. Thanks to a grant from Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning and a large amount of voluntary labour the project was completed. In the summer of 2000 a grant from Svensk Våtmarksfond enabled Glommersträsk Byamän to build a new and improved damm and a handicap-accessible observation tower for bird watching was constructed on the north shore of the Western swamp.

The swamps in Glommersträsk are Arvidsjaur Municipality's best bird watchiong area in terms of species richness. Here you can see migrating whooper swans, cranes and Canada geese. Several swimming and diving ducks as wigeon, pintail, mallard, teal, Garganey and Shoveler nesting annually in the shallow marsh . Sandpipers, snipe and grebes are very common and birds of prey such as blue and marsh harrier nest and hunt around the swamp.

The cache contains no pen so remember to bring your own, and try to loosen the container without resorting to violence ...

(Also check out GC5VVDZ... ;)

 

Additional Hints (Decrypt)

[SWE] öireiåavatra, haqre gnxrg [ENG] gbc sybbe, haqre gur ebbs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)