Skip to content

El drac de Gaudí Traditional Cache

Hidden : 02/02/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Aquest és el nostre primer catxé per cel·lebrar 3 mesos fent geocaching.


CAT
Aquest Drac és la porta dels carruatges dels Pavellons Güell. Una enorme porta de 5 metres, coneguda com la Porta del Drac. Un gran drac encadenat en ferro forjat, que simbolitza a Ladón, la bèstia mitològica guardià del Jardí de les Hespérides de L’Atlàntida de Jacint Verdaguer. El poema tracta sobre el somni d'un jove Cristòfor Colom a qui un ermità li va narrar la fi del mític continent de la Atlántida. Vençut per Hèrcules, el drac en morir es va convertir en la constel·lació celeste del Drac i Gaudí va dissenyar la porta de manera que, en el mes d'abril, la posició dels estels quedi en la mateixa orientació que mostra el drac de ferro. Els Pavellons van ser el primer encàrrec que va rebre Gaudí d'Eusebi Guell, qui va voler ampliar en 1883 la immensa finca que el seu pare havia comprat feia alguns anys a la zona de Pedralbes. En ella es trobava la casa d'estiueig dels Güell i les terres de cultiu que la família explotava. La Finca tenia unes trenta hectàrees, baixava fins a l'actual camp del Barça (encara queda en peu la porta enfront de la Facultat de Farmàcia) i pujava fins a gairebé el monestir de Pedralbes. Les obres de reforma (1884-1887) van ser dirigides per Joan Martorell i a Gaudí se li va encarregar una part de les obres: va projectar el jardí i els pavellons d'entrada a la finca pel camí que venia de la carretera de Sarrià, així com el tancament i els accessos a la finca. En la part superior, de la porta de carruatges, coronant el pilar, un disseny floral representa un taronger. En el poema de Verdaguer, Hèrcules, després de matar el drac, va robar les taronges d'or del jardí que custodiaven les Nimfes Hespérides. Damunt del drac, en el pilar que subjecta la porta, pot veure's un medalló amb la G de Güell. Al costat, en la porta de vianants, el dibuix del ferro forjat representa una lira. Els jardins de la Finca són actualment part dels jardins del Palau de Pedralbes. El conjunt forma part del patrimoni de la Universitat de Barcelona, que va cedir l'ús del recinte dels pavellons a l'Ajuntament. En 1969 els Pavellons Güell van ser declarats Monument Històric-Artístic de Caràcter Nacional.

CAST
Este Dragón es la puerta de los carruajes de los Pabellones Güell. Una enorme puerta de 5 metros, conocida como la Puerta del Dragón. Un gran dragón encadenado en hierro forjado, que simboliza a Ladón, la bestia mitológica guardián del Jardín de las Hespérides de L’Atlàntida de Jacint Verdaguer. El poema trata sobre el sueño de un joven Cristóbal Colón a quien un ermitaño le narró el fin del mítico continente de la Atlántida. Vencido por Hércules, el dragón al morir se convirtió en la constelación celeste del Dragón y Gaudí diseñó la puerta de forma que, en el mes de abril, la posición de las estrellas quede en la misma orientación que muestra el dragón de hierro. Los Pabellones fueron el primer encargo que recibió Gaudí de Eusebi Güell, quien quiso ampliar en 1883 la inmensa finca que su padre había comprado hacía algunos años en la zona de Pedralbes. En ella se encontraba la casa de veraneo de los Güell y las tierras de cultivo que la familia explotaba. La Finca tenía unas treinta hectáreas, bajaba hasta el actual campo del Barça (aún queda en pié la puerta frente a la Facultad de Farmacia) y subía hasta casi el monasterio de Pedralbes. Las obras de reforma (1884-1887) fueron dirigidas por Joan Martorell y a Gaudí se le encargó una parte de las obras: proyectó el jardín y los pabellones de entrada a la finca por el camino que venía de la carretera de Sarrià, así como el cierre y los accesos a la finca. En la parte superior, de la puerta de carruajes, coronando el pilar, un diseño floral representa un naranjo. En el poema de Verdaguer, Hércules, después de matar el dragón, robó las naranjas de oro del jardín que custodiaban las Ninfas Hespérides. Encima del dragón, en el pilar que sujeta la puerta, puede verse un medallón con la G de Güell. Al lado, en la puerta de peatones, el dibujo del hierro forjado representa una lira. Los jardines de la Finca son actualmente parte de los jardines del Palau de Pedralbes. El conjunto forma parte del patrimonio de la Universidad de Barcelona, que cedió el uso del recinto de los pabellones al Ayuntamiento. En 1969 los Pabellones Güell fueron declarados Monumento Histórico-Artístico de Carácter Nacional.

ENG
This Dragon is the door of the carriages of the Pavilions Güell. A huge 5 meter gate, known as the Dragon Gate. A great dragon chained in wrought iron, symbolizing Ladon, the mythological beast guardian of the Garden of the Hesperides of L'Atlàntida by Jacint Verdaguer. The poem is about the dream of a young Christopher Columbus whom a hermit told him the end of the mythical continent of Atlantis. Overcome by Hercules, the dragon on death became the celestial constellation of the Dragon and Gaudí designed the door so that, in April, the position of the stars is in the same orientation as the iron dragon. The Pavilions were the first commission received by Gaudí from Eusebi Guell, who wanted to expand in 1883 the immense estate that his father had bought a few years ago in the area of ​​Pedralbes. In it was the summer house of the Güell and the farmland that the family exploited. The Finca was about thirty hectares, down to the present Barça field (the door is still standing in front of the Faculty of Pharmacy) and went up almost to the monastery of Pedralbes. The works of reform (1884-1887) were directed by Joan Martorell and Gaudí was commissioned a part of the works: he projected the garden and the entrance pavilions to the estate by the road that came from the road of Sarrià, as well as the Closing and access to the property. At the top of the carriage door, crowning the pillar, a floral design represents an orange tree. In Verdaguer's poem, Hercules, after killing the dragon, stole the golden oranges from the garden guarded by the Hesperian Nymphs. Above the dragon, on the pillar that holds the door, you can see a medallion with the G of Güell. At the side of the pedestrian gate, the wrought iron drawing represents a lyre. The gardens of the Finca are currently part of the gardens of the Palau de Pedralbes. The whole is part of the heritage of the University of Barcelona, ​​which ceded the use of the enclosure of the pavilions to the City Council. In 1969 the Pavilions Güell were declared Historical-Artistic Monument of National Character.

Additional Hints (Decrypt)

ZNTAÈGVP / ZNTAÉGVPB

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)