Skip to Content

<

Kania ruda

A cache by EDUsilesia_TEAM Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/01/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Seria Ptaki Krainy Łęgów Odrzańskich

Obowiązkowa skrytka naszej serii. Kania ruda to herbowy gatunek Krainy Łęgów Odrzańskich. W Krainie Łęgów Odrzańskich występują obydwa obecne w Polsce gatunki kań: kania czarna Milvus migrans, kania ruda Milvus milvus. Ptaki te objęte są ochroną gatunkową ścisłą z zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie oraz jako gatunki wymagające ochrony czynnej. Wokół gniazd kań ustalane są strefy ochrony miejsc rozrodu: • strefa ochrony całorocznej w promieniu do 100 m od gniazda; • strefa ochrony okresowej (od 1 marca do 31 sierpnia) w promieniu do 500 m od gniazda. W strefach ochrony, bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się : 1) przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą; 2) wycinania drzew lub krzewów; 3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków; 4) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji. Obydwa gatunki kań są umieszczone w: • „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” z kategorią zagrożenie NT (Near Threatened) – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (Głowaciński 2001); • „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” z kategorią NT (Głowaciński 2002); • w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, obejmującym gatunki silnie zagrożone, wymagające szczególnej ochrony w tym głównie poprzez zabezpieczenie ich siedlisk i miejsc występowania (tzw. dyrektywa ptasia); • w załączniku II Konwencji Berneńskiej o ochronie europejskiej fauny i flory oraz ich naturalnych siedlisk, obejmującym gatunki bardzo zagrożone i ściśle chronione; • w załączniku II Konwencji Bońskiej, która dotyczy międzynarodowej ochrony zwierząt wędrownych, obejmującym gatunki o niepewnym statusie lub wykazujące regres populacyjny; • w załączniku II Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w sprawie międzynarodowego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięcie, obejmującym gatunki niekoniecznie już zagrożone a będące przedmiotem handlu. Kanie to średniej wielkości ptaki drapieżne o dziennym trybie życia z rzędu szponiaste, podrzędu jastrzębiowce, rodziny jastrzębiowate. Wykazują terytorializm, zajmują terytoria lęgowe które bronią. Cechą charakterystyczną obydwu gatunków w locie jest widoczny długi i wcięty ogon (tzw. jaskółczy ogon) oraz długie i wygięte skrzydła przypominające literę M. Kania czarna jest najszerzej rozprzestrzenionym ptakiem drapieżnym na świecie. Występuje od Eurazji i Afryki po Oceanię i Australię. Kania ruda ma znacznie mniejszy areał który zasiedla i w zasadzie ograniczony do Europy, zwłaszcza środkowej i zachodniej. Obydwa gatunki związane są z dolinami rzecznymi lub większymi kompleksami wód stojących. Preferują urozmaicony krajobraz z mozaiką trenów otwartych (łąki, pola) w sąsiedztwie większych kompleksów leśnych i zbiorników wodnych. Gniazda wolą zakładać na skraju lasu. Kania rude potrafi zasiedlać tereny w typowym krajobrazie rolniczym w oddali od zbiorników wodnych. Populacja krajowa kani czarnej została oceniona na 300-400 par lęgowych, a kani rudej na 650-700 par. Według tego samego źródła kluczowe ostoje dla kań na terenie Polski to: W Krainie Łęgów Odrzańskich głównym miejscem ich występowania jest dolina Odry. Tutaj znajdują odpowiednie miejsca do zakładania lęgów jak również do żerowania. W trakcie prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008, który położony jest między Brzegiem Dolnym a Głogowem, oceniono populację kani czarnej na 3-5 par, kani rudej na 8-9 par. Kania czarna występuje głównie między Brzegiem Dolnym a Ścinawą. W trakcie prac związanych z inwentaryzacją ptaków stwierdzono 3 stanowiska lęgowe w lasach nadodrzańskich tego gatunku. Oceniono również, że nastąpiło gwałtowne załamanie się liczebności. W latach 1988-1989 gnieździło się tu 15-17 par , na początku ostatniego dziesięciolecia XX wieku już tylko 10 par. Kania ruda najliczniej zasiedla dwa fragmenty doliny Odry: między Rzeczycą a Ścinawą oraz od Radoszyc do ujścia Baryczy. Populacja gatunku utrzymuje się od lat 90 XX wieku na stabilnym poziomie. Do głównych zagrożeń dla kań należy zaliczyć: • niekorzystne zmiany siedliskowe spowodowane obniżeniem się poziomu wód gruntowych i przesuszenie doliny Odry, głównie spowodowane przez regulacje i prace hydrotechniczne w korycie Odry i jej dopływach; • degradacja starorzeczy i zanik związanych z nimi ekosystemów i gatunków; • niepokojenie w najbardziej wrażliwym okresie lęgów (od kwietnia do lipca) zwłaszcza masowy wypoczynek nad Odrą w okresie świąt majowych (1-3 maja), obserwuje się masowe przebywanie nad Odrą różnych grup turystów np.: wędkarzy, rodzinne grillowanie, rajdy auto- i motocrossowe; • zmiany w drzewostanach poprzez ich odmłodzenie, wycinanie lasów w międzywalu, niekontrolowane wycinanie drzew (ludność miejscowa pozyskująca nielegalnie opał) co powoduje ubytek miejsc do zakładania lęgów; • uproszenie krajobrazu poprzez rozwój intensywnych monokulturowych upraw rolnych na gruntach ornych i zaorywanie trwałych użytków zielonych, porzucenie użytkowania łąk; • chemizacja rolnictwa powodująca spadek różnorodności biologicznej w tym ubytek zwierząt stanowiących pokarm kań, a także kumulację „trucizn” w organizmach ptaków; • potencjalny negatywny wpływ przyszłych elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach lub w pobliżu granic obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie;
Přeložil danielos99.

Série ptáci Krajiny Łęgów Odrzańskich

Povinná keš z této série. Káně rudá je vyobrazena na erbu Krainy Łęgów Odrzańskich. V Krajinie Łęgów Odrzańskich se vyskytují oba druhý kání, které se objevují v Polsku : káně černá Milvus migrans a káně Milvus milvus. Oba druhy jsou pod přísnou ochranou, nesmíme je fotit, natáčet, sledovat ani plašit. Okolo hnízd kání jsou tyto ochranné zóny :
• zóna celoroční ochrany do vzdálenosti 100m od hnízda
• zóna ochrany v letním období (od 1 března do 31 srpna) ve vzdálenosti do 500m od hnízda.
V ochranných zónách je zakázáno :
1) pobyt osob, kromě majitele pozemku a osob, které na něj dohlíží a osob, které zde pracují na základě smlouvy s majitelem.
2) kácení stromů nebo keřů
3) změna vodních toků, pokud se nejedná o záchranu ohroženého druhu
4) stavby jakýchkoliv staveb.
Oba druhý kání se nachází v :
• „Polské červené knize zvířat” v kategorii NT (Near Threatened) – druhy s nižším rizikem, ale možným uhynutím (Głowaciński 2001)
• „Červené listině ohrožených a hynoucích druhů Polska" v kategorii NT (Głowaciński 2002)
• v příloze I Evropského parlamentu a rady 2009/147/EC ze dne 30 listopadu 2009
• v příloze II Bernské konvence o ochraně evropské fauny a flóry
• v příloze II Bonské konvence, která se týká mezinárodní ochrany zvířat.
• v příloze II Washingtonské konvence (CITES)

Káňata jsou středně velcí draví ptáci z rodiny jestřábovitých. Brání své území. Mají dlouhý ocas, ten můžeme spatřit hlavně během letu (tzv. vlaštovčí ocas) a dlouhé ohnuté křídla ve tvaru písmene M. Káně černá je nejvíce rozšířeným dravým ptákem na světě. Vyskytuje se od Eurasie a Afriky až po Oceánii a Austrálii. Káně rudá se vyskytuje pouze v Evropě, hlavně ve střední a západní. Oba druhy se vyskytují hlavně v řečních dolinách a u stojatých vod. Hnízdí nejraději na okraji lesa. Polská populace káně černé je asi 300-400 párů a káně rudé je asi 650-700 párů. V Polsku se vyskytují hlavně v Krajinie Łęgów Odrzańskich a to hlavně v dolině Odry. Tady mají ideální podmínky pro život. Káně rudá zde nejvíce obydluje dvě oblasti : mezi Rzeczycą a Ścinawą a od Radoszyc do ústí Baryczy.
Mezi hlavní hrozby patří :
• změna hnízdiště spojena se změnou úrovně hladiny Odry a její přítoků
• zánik ekosystému
• rybáři, turisté, auto a motocross
• masivní kácení lesů
• intenzivní rozvoj monokultur
• používání chemických přípravků v zemědělství
• potencionální negativní vliv větrných elektráren.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq jvryxvz qrorz
Cbq iryxýz qhorz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

33 Logged Visits

Found it 32     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.