Skip to content

Downtown Wherigo Cache

Hidden : 08/08/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SK: Prehliadka historického centra Bratislavy spestrená úlohami.

EN: Bratislava Downtown sightseeing with additional tasks.


SK

Táto hra je určená primárne návštevníkom Bratislavy. Je koncipovaná ako prehliadka centra, pričom jednotlivé zastávky okrem informácií o zaujímavých objektoch v Starom meste poskytnú aj rôzne úlohy, ktoré by mali prehliadku spestriť. Takto by sa mali zabaviť aj hráči, ktorí Bratislavské centrum poznajú alebo ich historické detaily nezaujímajú. Prehliadka začína na Župnom námestí a jej dĺžka je menej ako 2 km. S plnením úloh môže hra trvať cca 1,5 hodiny. Samozrejme pri podrobnejšej prehliadke objektov a ich interiérov, s návštevou expozícií a pod. sa môže prechádzka významne natiahnuť. To už ale nechávam na preferenciách hráča.

Hra má okrem štandardného ukladania hry na každom stanovišti zabudovaný aj alternatívny systém obnovy - na každom dosiahnutom stanovišti je hráčovi sprístupnený kód (checkpoint). V prípade potreby je možné zadať tento kód do úplne novej hry (Restore) a tá sa dostane do konzistentného stavu v čase podľa zadaného kódu (chceckpointu).

Pozor! Finál je prístupný v pondelok až sobotu od 9:00 do 17:00 a v nedeľu od 10:00 do 16:00.

EN

This game is dedicated to visitors of Bratislava. It is meant to be a downtown sightseeing tour. However, beside information about the inetersting objects the stages offer also different tasks to make the signtseeing even more interesting. Thus the game should be interesting for those players who already know Bratislava or for those who are not so much interested in detail information and want to simply enjoy the game. The tour starts at Župné námestie (published coordinates) and it is less than 2 km long. It can take up to 1,5 hour to complete the game. However, if you want to observe the buildings and their interiors more thoroughly or to visit exhibitions the tour can get much longer. This is completely up to the player's preferences.

Beside the standard game save at every stage the game contains the independent restore system. At every stage the game provides the player with the checkpoint code. In case the game has to be restored the last code can be entered in a completely new game and the game gets into the consistent state according to the entered checkpoint code.

Attention! The final box is accessible Monday - Saturday from 9:00 to 17:00 and on Sunday from 10:00 to 16:00.

DE

Dieses Spiel ist für Besucher von Bratislava gewidmet. Es soll eine Sightseeing-Tour der Innenstadt sein. Doch neben Informationen über die interessante Objekte die Stufen bieten auch verschiedene Aufgaben, die solten die sehenswurdigkeiten noch interessanter machen. So sollte das Spiel interessant für die Spieler, die bereits kennen Bratislava oder für diejenigen, die nicht so viel Interesse an Detailinformationen haben und wollen einfach nur das Spiel genießen. Die Tour beginnt am Župné námestie (veröffentlichten Koordinaten), und ist weniger als 2 km lang. Es kann bis zu 1,5 Stunden dauern, bis das Spiel zu beenden. Allerdings, wenn du die Gebäude und ihre Innenräume genauer zu beobachten oder Ausstellungen besuchen möchtest, kann die Tour viel länger sein. Das ist völlig bis zu den Präferenzen des Spielers.

Neben dem Standard-Spiel speichern in jeder Zone das Spiel enthält die unabhängige Wiederherstellungs-System. In jeder Zone das Spiel bietet dem Spieler dem Checkpoint-Code. Für den Fall, das Spiel musste wiederhergestellt werden, der letzte Code kann in einem völlig neuen Spiel eingegeben und das Spiel wird in den letzten konsistenten Zustand kommen.

Achtung! Die Cache Box ist von Montag bis Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr und am Sontag von 10.00 bis 16.00 zugänglich.

Additional Hints (No hints available.)