Skip to content

Hoeve De Aar Multi-cache

This cache has been archived.

Penelope: Je cache is door mij gearchiveerd omdat hij te lang inactief staat.

More
Hidden : 06/06/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hoeve De Aar
van hoogwaardige modelmelkboerderij tot bowling & partyhoeve


Hoeve De Aar
Hoeve De Aar werd ontworpen door Cornelis van der Velden. Hij was in die tijd architect in dienst van de Staatsmijnen. In 1930 is het pand opgezet als modelboerderij. Bij de officiële opening kwam er zelfs een koninklijke gast op bezoek, prins Hendrik, zoals op de foto hiernaast te zien is. Op de foto staan nog meer hoogwaardigheidsbekleders, zoals de toenmalige burgemeester van Heerlen, M. van Grunsven, de commissaris van de koningin, baron van Hövell tot Westerflier, en de eigenaar van de hoeve, ir. Dinger.
De hoeve was speciaal ingericht als hoogwaardig melkveebedrijf, de enige in Zuid-Limburg, zoals te lezen op de advertentie uit de jaren dertig hieronder, waarin de 'modelmelk' aangeprezen wordt. De Aar leverde de melk onder meer aan de Vroedvrouwenschool en het Heerlense ziekenhuis.
De modelboerderij dankt de naam Aar of 'Oar', dat 'bron' of 'waterloop' betekent, aan een bronnetje dat eertijds aldaar ontsprong en naar de Geleenbeek afliep.
Hoeve De Aar bleef tot begin jaren zestig in eigendom van de familie Dinger.
Opening hoeve De Aar, 1930
Opening hoeve De Aar1, 1930
Op de voorste rij van links naar rechts: ing. H. v.d. Voort, M. van Grunsven (burgemeester van Heerlen), baron van Hövell tot Westerflier (commissaris van de koningin in Limburg) en prins Hendrik. Op de bovenste rij van links naar rechts: ir. C.P.E.M. Raedts, mr. Onland (advocaat), dhr. Kneepkens, dr. Duysens (veearts), ir. Dinger (eigenaar hoeve De Aar), ir. Koster en dhr. Grond.

Advertentie hoeve De Aar, jaren dertig
Advertentie hoeve De Aar2, jaren dertig

Grote verandering
In 1969 claimde de gemeente Heerlen de boerderij hoeve De Aar, op dat moment in bezit van de familie Gielkens, en de bijbehorende grond in de wijk Welten. De gronden waren nodig voor de aanleg van autosnelwegen en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Begin jaren zeventig werd de huidige N281 aangelegd, vlak langs de hoeve.
In 1989 liet de gemeente Heerlen de familie Gielkens weten dat men af wilde van de hoeve. De gemeente werd geconfronteerd met hoge onderhoudskosten. Vervolgens drong men erop aan dat zij de prachtige carréboerderij kochten en zo kwam hoeve De Aar weer in handen van de familie, maar zonder de omliggende grond die eerst bij deze boerderij hoorde.

Luchtfoto hoeve De Aar, 1952
Luchtfoto hoeve De Aar1, 1952
Luchtfoto hoeve De Aar tijdens de aanleg van de snelweg, begin jaren 70
Luchtfoto hoeve De Aar1
tijdens de aanleg van de snelweg, begin jaren 70
Luchtfoto hoeve De Aar na de aanleg van de snelweg, 1976
Luchtfoto hoeve De Aar1
na de aanleg van de snelweg, 1976

Huidige bestemming
De hoeve werd omgebouwd tot party en bowling centrum aangezien een boerderij op deze locatie geen bestaansrecht meer had. Helaas liep het op den duur niet zo goed en in 2000 was Hoeve De Aar op sterven na dood. De bowlingbanen waren versleten, het concept was verouderd en de boerderij raakte in verval.
De Heerlense ondernemer Eugène Driessen zag de potentie van de unieke modelboerderij en besloot het bowlingcenter te kopen. Hij investeerde miljoenen en renoveerde de gehele hoeve. Sinds enkele jaren is Bowling & Partyhoeve De Aar hierdoor weer een begrip in de regio.
Bowlingbaan hoeve De Aar
Bowlingbaan hoeve De Aar3

Over de geocache
• Pen en papier kan handig zijn.
• Alle informatie is te vinden op WP1.
• Zoek deze geocache alleen bij daglicht.
• Zoek deze geocache alleen met geschikt klimmateriaal.
• Het is NIET toegestaan iemand een boom in te hijsen. Dit is zeer schadelijk voor de boom en dat is niet de bedoeling! Respecteer de natuur.
• Het loggen van deze geocache is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Denk aan je eigen veiligheid! Het is niet noodzakelijk elke geocache te loggen.
• Foto's van de activiteiten worden zeer op prijs gesteld.
Climbing area

Bronnen:
1. Rijckheyt
2. Het land van herle
3. VVV Zuid-LimburgHomestead De Aar
from high quality model dairy farm to bowling & party center


Homestead De Aar
Homestead De Aar is designed by Cornelis van der Velden. At the time he was an architect working for the Dutch state mines. The building is set up as a model farm in 1930. At the official opening there was even a royal guest, prince Hendrik, as shown in the picture on the right. There are more dignitaries in the picture, for example the mayor of Heerlen, M. van Grunsven, the Commissioner of the Queen, baron van Hövell tot Westerflier, and the owner of the homestead, ir. Dinger.
The homestead was designed as a high quality model dairy farm, the only of its kind in Zuid-Limburg, as you can read in the advertisement below from the thirties. De Aar supplied the Vroedvrouwenschool (midwife school) and the hospital of Heerlen with milk at that time.
The model farm got his name Aar or 'Oar', wich means 'source' or 'waterway', from a water source that once sprang there and ended in the Geleenbeek. Homestead De Aar was until the beginning of the sixties owned by the Dinger family.
Opening homestead De Aar, 1930
Opening homestead De Aar1, 1930
On the front row, left to right: ing. H. v.d. Voort, M. van Grunsven (mayor of Heerlen), baron van Hövell tot Westerflier (Commissioner of the Queen in Limburg) and prince Hendrik. Top row, left to right: ir. C.P.E.M. Raedts, mr. Onland (lawyer), dhr. Kneepkens, dr. Duysens (veterinarian), ir. Dinger (owner homestead De Aar), ir. Koster and dhr. Grond.

Advertisement homestead De Aar, thirties
Advertisement homestead De Aar2, thirties

Big change
In 1969 the municipality of Heerlen claimed the homestead De Aar, at the time owned by the Gielkens family, and the grounds belonging to the farm in the Welten district. The grounds were needed for the construction of highways and urban developments. In the beginning of the seventies the current N281 was construted, running just passed the homestead.
In 1989 the municipality of Heerlen told the Gielkens family they wanted to get rid of the homestead. The municipality was confronted with high maintenance costs. They pushed the family to buy the homestead back and this is how homestead De Aar came back into the hands of the Gielkens family, but without the grounds around it, that once belonged to the homestead.

Aerial photo homestead De Aar, 1952
Aerial photo homestead De Aar1, 1952
Aerial photo homestead De Aar during construction of the highway, begin seventies
Aerial photo homestead De Aar1
during construction of the highway, begin seventies
Aerial photo homestead De Aar after construction of the highway, 1976
Aerial photo homestead De Aar1
after construction of the highway, 1976

Current destination
The homestead was converted into a party and bowling center since the farm couldn't exist anymore at the current location. Unfortunately this didn't work out in the long run and in the year 2000 homestead De Aar was almost bankrupt. The bowling alleys were worn out, the concept was old-fashioned and the homestead fell into disrepair.
Entrepreneur Eugène Driessen from Heerlen saw potential in the unique model farm an decided to buy the bowling center. He invested millions and renovated the entire homestead. Because of his efforts Bowling & Partyhoeve De Aar is again well known in this region.
Bowling alleys at homestead De Aar
Bowling alleys at homestead De Aar3

About the geocache
• Pen en paper might be handy.
• All information can be found at WP1.
• Search only for this geocache during daylight hours.
• Search only for this geocache with proper climbing equipment.
• It is NOT allowed to pull someone up in to the tree. This is very harmful to the tree and this is not intended! Respect nature.
• Logging this geocache is your own responsibility. Please mind your own safety! It is not necessary to log every geocache.
• Pictures of your activities are highly appreciated.
Climbing area

References:
1. Rijckheyt
2. Het land van herle
3. VVV Zuid-Limburg

Additional Hints (No hints available.)