Skip to Content

<

Najpiękniejszy wąwóz lessowy sandomierszczyzny

A cache by pakulele Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/12/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Less - to wbrew pozorom skała. Będąc skałą osadową nie ma zarazem dobrego zwarcia cząsteczek i dlatego łatwo ulega procesom erozji wodnej i wietrzenia. Jest to skała pylasta, pochodzenia eolicznego.


W lessach dominuje frakcja pyłowa (0,002-0,05 mm) złożona przede wszystkim z kwarcu z domieszką skaleni, węglanów, rzadziej innych minerałów. Zróżnicowanie wielkości ziaren w skałach jest bardzo małe, jest to więc skała dobrze wysortowana. Zazwyczaj bezstrukturalna, dość porowata. Barwa przeważnie żółtawoszara.

Less jest skłonny do osiadania pod wpływem zawilgocenia względnie dodatkowego obciążenia. W stanie suchym wykazuje skłonności do pękania i tworzenia pionowych obrywisk, które zanikają, gdy less jest wilgotny i nasycony wodą.

Do czynienia z lessami właściwymi mamy wówczas gdy frakcja 0,05-0,02 mm stanowi powyżej 50% analizowanej próby. Wyróżnia się ponadto lessy właściwe piaszczyste oraz less właściwy gliniasty. Do utworów lessopodobnych zalicza się te, które w fazie sedymentacji były kształtowane m.in. przy udziale czynników eolicznych, ale ich rola była mniejsza niż w przypadku lessów właściwych.

Dzięki kruchości i miękkości lessu powstają w nim malownicze formy erozyjne. Jeśli spływ wody nie jest połączony z wydeptywaniem i rozjeżdżaniem to forma początkowa nazywana jest jarem. Jar jest zagłębieniem stokowym o wąskim dnie i stromych zboczach zwykle powstaje w związku ze spływem wody rzadziej na skutek osuwisk. W kolejnym etapie erozji gruntu może powstać wąwóz. Wąwóz jest głęboką dolinką o często urwistych zboczach i płaskim dnie. Zwykle jest to duża forma zagłębienia sięgająca głębokością i do stu metrów a długością nawet kilkunastu kilometrów. Gdy wąwóz zostanie wystarczająco zerodowany jego ściany nie będą już urwiste a jedynie strome i dno doliny poszerza się wówczas zamienia się on w parów. Stoki parowu porośnięte są często trawą nieco zwisającą na krawędziach zboczy.

Na podstawie analizy powyższych informacji oraz własnych obserwacji odpowiedz na pytania:

1. Czy less w Wąwozie Królowej Jadwigi ma frakcję piaszczystą czy gliniastą?

2. Czy Wąwóz Królowej Jadwigi z geologicznego punktu widzenia jest wąwozem?

3. Jaka jest średnia wysokość Wąwozu Królowej Jadwigi?

Zaloguj znalezienie skrytki i odpowiedzi wyślij na maila przez portal. Jeśli będą błędy w odpowiedzi skontaktuje się z Tobą celem wyjaśnień. Nie przesłanie odpowiedzi po zalogowaniu będzie podstawą do usunięcia wpisu o zalogowaniu.

Enlish version

Loess - being a sedimentary rock is not yet well short of molecules and therefore readily water erosion and weathering. It is a rock silt, of aeolian origin.The loess is dominated by dust fraction (0,002-0,05 mm) composed mainly of quartz with an admixture of feldspars, carbonates, rarely other minerals. Variation in grain size of the rocks is very small, so this is a rock well sorted out.  

To deal with lessami relevant when we have the 0.05-0.02 mm fraction is greater than 50% of the study sample. Furthermore distinguished sandy loess and loess competent jurisdiction clay. For loess-like pieces include those that are driven sedimentation phase include with the participation of aeolian factors, but their role was smaller than in the case of loess appropriate.

Due to the fragility and softness of the loess formed in the picturesque forms of erosion. If the water flow is not connected to treading and initial misalignment is a form called a ravine. Jar is a conical cavity with a narrow bottom and steep slopes usually arises in connection with the runoff water less often as a result of landslides. In the next stage, soil erosion can arise gorge. The gorge is a deep valley of often steep slopes and flat bottom. Typically, this is a big form of depressions reaching the depth and the length of one hundred meters and even several kilometers. When the gorge is sufficiently eroded its walls will no longer be rugged and steep and only the bottom of the valley widens then turns into a ravine. The slopes of the ravine overgrown grass are often slightly overhanging the edges of slopes.

Based on the analysis above, and your own observations answer the following questions:

1 Do less in the Gorge of Queen Jadwiga has a sandy or loamy fraction?

2 Do Gorge Queen Jadwiga from the geological point of view is the ravine?

3 What is the average height of the Gorge Queen Jadwiga?

Please find a safe and answers send email updates through the portal. If there are errors in response to contact you aim explanations. Do not send a response after logging will be the basis to remove the entry of logging.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Less
http://www.sebastiansobowiec.eu/gory-pieprzowe/522-lessowe-formy-geologiczne-tekst-opracowany-na-potrzeby-projektu-ochroniarskiego-realizowanego-przez-partnerstwo-ziemi-sandomierskiej-w-gorach-pieprzowych

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

182 Logged Visits

Found it 179     Didn't find it 1     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 129 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.