Skip to Content

<

Svět v podzemí

A cache by funebrak & stara matka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/4/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato Earthka vás zavede do historicky, geologicky i biologicky zajímavého místa v areálu plzeňské Zoo. Abyste se dostali na výchozí souřadnice, musíte samozřejmě zaplatit vstupné. Určitě ale nebudete litovat.
Veškeré informace o otevírací době, výši vstupného nebo slevách najdete na webu www.zooplzen.cz nebo na konci tohoto listingu. Questions in [EN] and [DE] are at the end of the listing.


Svět v podzemí — Underground World — Unterirdisch WeltV červnu 2012 byla v plzeňské ZOO otevřena nová expozice — SVĚT V PODZEMÍ. Ačkoliv v zoologických zahradách bývají budovány expozice sklepů nebo noční pavilony, rozsah a charakter této plzeňské expozice nemá v ČR ani blízkém okolí obdoby. Expozice se nachází v podzemním obranném vojenském krytu z 1. poloviny 20. století. V expozici najdete historii krytu z 2. světové války, historii území botanické zahrady, vzpomínku na Kodetovu zahradu a zakladatele BZ pana Miroslava Vaňouska a samotné čtyři komplexy expozic zvířat. První tři celky ukazují život bez světla. Zahajovací expozice přinese české jeskyně včetně jejich osazenstva v pravěku; další potom mediteránní hrobky, studny, sklepy a kanály. Její součástí je i laboratoř v rámci aktivit Amphibian Ark pro záchranný chov ropušky baleárské. Třetí celek představí život tropických jeskyní Karibiku. Můžeme se v podzemí těšit na kaloně egyptské i vampýry, čolky, žáby, potkany, plchy, hroznýšovce kubánské, bezobratlé a další představitele temných prostor. Závěrečná část se zabývá geologií a vývojem života od prahor po prvohory. Živočichy představí posel pravěku, živá fosílie. Přes sklepní expozici ropuch zelených přejdou návštěvníci do expozic vzácné tuzemské teplomilné flóry a fauny s prakticky kompletními druhy obojživelníků a plazů tohoto regionu. Krátký film z otevírání expozice můžete shlénout zde.1 až 5 — Jeskyně české republiky — V komorách 1–5 se dozvíte o podzemních prostorách a jeskynních v České republice, o jejich geologii, flóře i různorodých zajímavých živočiších v nich žijících. O životě bez světla a také o tom, že jeskyně fungují jako jedinečné databanky z hlediska poznávání života dob dávno minulých. V jedné z komor můžete pak vidět ukázku všech druhů krápníků, které se vyskytují v krasových jeskyních.


6 až 9 — Podzemní prostory Středozemí — Ne každá podzemní prostora je jeskyně. V této části expozice uvidíte sklepní prostory, kanály, hrobku a jejich nezbytné obyvatele (netopýry, potkany, krysy, brouky ap.).

10 až 12 — Jeskyně Karibiku — Tato část je věnovaná podzemním řekám a najdete zde rozsáhlé podrobné informace ze života „tropických letounů“ a tropického hmyzu.
Na tento segment navazuje část, která nabízí odkrytý geologický profil, ukázky araukaritů, pískovců, prachovců a dalších geologických pokladů.


13 — Živé zkameněliny — akvárium — Sem doputujete za svědky dávné minulosti, které nazýváme tzv. živými fosíliemi. Nejedná se o stejné druhy, které žily před milióny let, ale jsou to potomci starobylých skupin živočichů, které se dnešním příliš nepodobají.


14 — Vznik půdy — Půda je základem života rostlin, a tím také života živočichů a člověka. Půdní obal je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry a tvoří ji část živá a část neživá. Podrobnosti o jejím složení, stádiích a vzniku naleznete v této podzemní pasáži.

15 až 16 — Teplomilná flora a fauna České republiky — Po východu, vně podzemí, si ještě můžete prohlédnout teplomilná rostlinná společenstva a téměř kompletní druhy obojživelníků a plazů regionu.


17 — Archa obojživelníků — Země směřuje k největšímu hromadnému vyhynutí od vymizení dinosaurů. O programech na záchranu obojživelníků se dozvíte na www.amphibianark.org. Zde můžete nahlédnout do laboratoře pro záchranný chov ropušky baleárské.

18 — Muzeum — V místnostech kolem vstupu do podzemí najdete malé muzeum o historii krytu z 2. světové války, historii území botanické zahrady, vzpomínku na Kodetovu zahradu a zakladatele botanické zahrady pana Miroslava Vaňouska. V patře pak najdete unikátní expozici Past na rovníku, která je poctou legendárním cestovatelům Miroslavu Zikmundovi a Jiřímu Hanzelkovi.

Paleozoikum na Plzeňsku

Nejstarší kronika Plzeňského kraje je ta vepsaná do kamene…
Proterozoikum (starohory) — Na Plzeňsku horniny starohor (proterozoika) tvoří sled mořských uloženin. Sedimentace na mořském dně byla doprovázena mohutnou podmořskou vulkanickou činností. Vulkanické horniny jsou složené převážně z bazaltů (spilitů) reprezentující podmořské výlevy. Výchozy těchto hornin je možné pozorovat především v okolí Berounky. Sedimenty jsou reprezentovány hlavně břidlicemi, prachovci a drobami, které jsou pozorovatelné téměř po celém území Plzeňského kraje s různým stupněm regionální metamorfózy. Ekonomicky významné horniny jsou kamenečné břidlice (s vysokým obsahem síry), které vznikaly v hlubokomořském prostředí. Můžeme je nalézt v okolí Hromnic nebo Kamence. Specifickou horninou jsou silicity (buližníky), které tvoří čočkovitá tělesa různých velikostí. Silicity s bohatou biotou je možné nalézt především v okolí Spáleného Pořičí na Blovicku. Nejznámější buližníkový útvar v okolí Plzně je vypreparovaný buližníkový suk Ostrá hůrka.


Starší paleozoikum (prvohory) – kambrium, ordovik — Na zvrásněných proterozoických horninách spočívají sedimentární a vulkanické horniny staršího paleozoika (kambria a ordoviku). Výskyt uloženin kambrického stáří je ve středních Čechách omezen na dvě oblasti, brdskou a skryjsko-týřovickou. Obě oblasti zasahují na území Plzeňského kraje pouze okrajově. V mořských sedimentech kambrického stáří se nachází bohatá fauna tvořená především trilobity, ramenonožci a ostnokožci. Významnými lokalitami na území Plzeňského kraje jsou Medový Újezd nebo Biskoupky.
Ordovické uloženiny jsou zastoupeny mořskými sedimenty. Významné jsou především sedimentární železné rudy, které vznikaly v mělkovod­ním až lagunárním mořském prostředí v blízkosti původního břehu. Ty je možné pozorovat v okolí Zdic nebo Ejpovic. Ordovické sedimenty často obsahují velké množství zkamenělin, především trilobitů, ramenonožců, mlžů, břichonožců, hlavonožců, ostnokožců, graptolitů aj. Život v ordovických mořích je možné dokladovat v pruhu od Starého Plzence směrem na Rokycany a dále na Prahu. Známé lokality s bohatou ordovickou faunou jsou v okolí Klabavy, Rokycan, Oseka, Mýta nebo Zbiroha. Světově proslulé jsou naleziště pevných, křemenných konkrecí, které obsahují nádherně zachované zkameněliny. Často se označují jako „rokycanské kuličky“. Ty mají svou vlastní Earthkeš nedaleko Plzně GC1JRAT. Původně byly objeveny na polích mezi Rokycany a Osekem, postupně byla nacházena další naleziště např. u Těškova, Mýta a Cekova. Horniny silurského a devonského stáří nejsou v Plzeňském kraji zachovány.Pro uznání logu odpovězte na tyto otázky:
1) Uveďte alespoň tři prvohorní horniny, které se podílejí na geologické stavbě Plzeňské kotliny

(odpověď k nalezení na panelu „Nejstarší kronika Plzeňkého kraje“).
2) Vysvětlete, jaká činnost silně ovlivňovala složení karbonských sedimentů v Plzeňském kraji? Vyjmenujte alespoň tři druhy zdejších sedimentů
(odpověď k nalezení na panelu „Nejstarší kronika Plzeňkého kraje“).
3) Jak se nazývá hornina (jedná se o hrubozrnný bělošedý pískovec s ojedinělými zbytky organických schránek měkkýšů, tmel křemitý s čeřinovou strukturou), která svědčí o skutečnosti, že v místě kdysi zuřila divoká řeka a co reprezentují tmavé šmouhy v některých místech? Jak se nazývají prokřemenělá dřeva vyhynulých permokarbonských jehličnatých stromů, k jejichž mineralizaci dojde za příhodných okolností po zasypání pískem, nebo sopečným popelem, při prostoupení dřeva křemennými roztoky?
(odpovědi k nalezení na panelu „Arkózový pískovec“ a „Araukarit“)
4) Vyjmenujte alespoň tři významné lokality s nálezy karbonských zkamenělin na Plzeňsku
(odpověď k nalezení na panelu „Arkózový pískovec“ nebo „Nautilodi plavali i kolem Plzně“ nebo v listingu).
5) V akváriu najdete hlavonožce, který se na Zemi objevil již před více než 500 mil. let. Jak se hlavonožec nazývá? A jak se nazývá geologické období, v němž se živočich objevil?
(odpověď k nalezení na panelu „Svědkové dávné minulosti“)
6) Změřte, nebo odhadněte, v jaké nadmořské výšce se nachází východ ze „Světa v podzemí“?
7) Nepovinné, ale potěší: Přiložte vaše foto kdekoli uvnitř podzemní expozice.

Všechny informace zjistíte na místě, na informačních panelech ve „Světě v podzemí“. Správné odpovědi posílejte na email přes profil. Logujte ihned, pokud budete mít něco špatně, ozveme se.

V Zoo Plzeň můžete navštívit ještě další geokrabičky: GCZ5TG ZOO Plzen. Quite a different world; GC2WJ5F Zoo: Medvidek, ten se ma … protoze je hnedej…; GC1XY9G Zvirata v ZOO: Pizmon / ZOO animals: Moskox nebo GC2R8XX Japonska zahrada v Plzni / Japanese Garden. A samozřejmě nezapomeňte navštívit malou nosorožku Marušku, lva Matýska a jejich další kamarády :)


[EN]
This Earth cache will takes you into the underground space — historically, geologically and biologically interesting place in the area of ​​Zoological and Botanical Gardens in Plzen. To get come to the start coordinates, we obviously have to pay the entrance fee. You will found all information on opening hours, entrance fee or discounts on website www.zooplzen.cz (in English) or at the end of this listing (in Czech).
To log this cache you now answer the questions for Earthcache:
1) Write at least three Paleozoic rocks that are involved in the geological structure of the Pilsen basin. (answer you find on board „Nejstarší kronika Plzeňkého kraje“)
2) Explain what activity is strongly influenced by the composition of the Carboniferous sediments in the Region? Write at least three names/types of local sediments (answer you find on board „Nejstarší kronika Plzeňkého kraje“)
3) How is called the rock, reflecting the fact that place once raged wild river and what they represent dark streaks in some places? What is the name of extinct Permo-Carboniferous silicified wood of coniferous trees? (answers you find on boards „Arkózový pískovec“ and „Araukarit“)
4) Write name at least three major sites with the findings of Carboniferous fossils in the Pilsen area (answer you find on board „Arkózový pískovec“ or „Nautilodi plavali i kolem Plzně“ or in the listing).
5) In the aquarium you see cephalopod, which appeared on Earth has more than 500 million years. How do it called? And what is called a geological period in which the animal appeared? (answer you find on board „Svědkové dávné minulosti“)
6) Measure or estimate what is altitude of exit of the „Underground World"?
7) Optional, but please: Attach your photo anywhere inside the underground exhibition.

All information can be found on the information panels in the „Underground World". Information panels are in Czech. I so hope that it will be easy for you. Correct answers send email through the profile. You log immediately if you have something wrong, let me know.


Also we can visit other caches in the Zoo Plzeň: GCZ5TG ZOO Plzen. Quite a different world; GC2WJ5F Zoo: Medvidek, ten se ma … protoze je hnedej…; GC1XY9G Zvirata v ZOO: Pizmon / ZOO animals: Moskox nebo GC2R8XX Japonska zahrada v Plzni / Japanese Garden. And we of course don’t forget visit little rhino Marie (Maruška), lion Mates (Matýsek) and other their friends :) .

[DE]
Das Earthcache führt Sie in die unterirdischen Raum — historisch, geologisch und biologisch interessanten Stätte in der Umgebung von Pilsen Zoo. Um die Startkoordinaten kommen lassen, wir haben offensichtlich den Eintritt bezahlen. Sie werden alle Informationen über Öffnungszeiten, Eintritt oder Ermäßigungen für Website www.zooplzen.cz (in Deutsch) oder am Ende dieser Auflistung gefunden (in der Tschechischen geschrieben).
Beantworten Sie die Fragen, um diesen Cache zu loggen:
1) Schreiben Sie mindestens drei paläozoische Gesteine, die an die geologische Struktur des Pilsner Tal teilnehmen. (Antwort finden Sie auf dem Panel „Nejstarší kronika Plzeňkého kraje“)
2) Erklären Sie, welche Tätigkeit stark die Zusammensetzung der Karbonsedimente in Pilsner Region beeinflusste? Nennen Sie mindestens drei Arten der Lokalsedimente (Antwort finden Sie auf dem Panel „Nejstarší kronika Plzeňkého kraje“).
3) Wie heißt das Gestein, das von Wirklichkeit zeugt, dass mal im Ort ein wilder Fluss tobte, und was repräsentieren die dunklen Lokalschlieren? Wie heißen die verkieselten Hölzer der ausgestorben permokarbonischen Nadelbäume? (Antwort finden Sie auf dem Panel „Arkózový pískovec“ und „Araukarit“)
4) Nennen Sie wenigstens drei bedeutende Lokalitäten mit den Funden der Karbonfossilien in der Pilsner Region. (Antwort finden Sie auf dem Panel „Arkózový pískovec“ oder „Nautilodi plavali i kolem Plzně“ oder in Listing)
5) Im Aquarium finden Sie den Kopffüßer, der auf der Erde schon vor mehr als 500 Millionen Jahren erschien. Wie heißt es? Und wie heißt der geologische Zeitraum, in dem das Tier erschien? (Antwort finden Sie auf dem Panel „Svědkové dávné minulosti“)
6) Messen Sie, in welcher Höhe über dem Meeresspiegel befindet sich der Ausgang aus „Unterirdischer Welt“.
7) Fakultativ, aber es erfreut: Beigeben Sie Ihr Foto irgendwo in unterirdischer Exposition.

Sie finden alle Infomationen auf den Informationstafeln in der „Unterirdischen Welt“. Infomationstafeln sind in Tschechisch, aber wir hoffen, dass es einfach für Sie wird. Richtige Antworten senden Sie per E-mail, die Sie auf dem Profil finden. Loggen Sie sofort. Wenn etwas falsch wird, melden wir uns.


Im Pilsen Zoo können Sie auch weitere Geocaches besuchen: GCZ5TG ZOO Plzen. Quite a different world; GC2WJ5F Zoo: Medvidek, ten se ma … protoze je hnedej…; GC1XY9G Zvirata v ZOO: Pizmon / ZOO animals: Moskox nebo GC2R8XX Japonska zahrada v Plzni / Japanese Garden. Und natürlich, vergessen Sie nicht kleine Nashorn Marie, der Löwe Mates und ihre andere Freunde zu besuchen :)

Informace o otevírací době a vstupném do Zoologické a botanické zahrady v Plzni:
Zoologická a botanická zahrada v Plzni je otevřena pro své návštevníky 365 dní v roce:
listopad–březen (= zima): denně od 9.00 do 17.00 (pokladna do 16.30)
duben–říjen (= léto): denně od 8.00 do 19.00 (pokladna do 18.00)

Vstupné Zoo + botanická
dospělí: 140 Kč (léto); 90 Kč (zima)
zlevněné (důchodci, děti, studenti do 26 let): 100 Kč (léto); 60 Kč (zima)
děti do 3 let zdarma; ZTP 50 % z ceny
parkoviště u hlavního vchodu: auto 50 Kč; autobus 100 Kč

Vstupné Zoo + Dino (pouze léto)
dospělí: 210 Kč
zlevněné (důchodci, deti, studenti do 26 let): 140 Kč
děti do 3 let zdarma; ZTP 50 % z ceny

Další podrobné informace najdete na www.zooplzen.cz.


Tento listing byl vytvořen s využitím webových stránek a zdrojů: www.zooplzen.cz; Paleozoikum; www.plzen.eu; Nová expozice Svět v podzemí; youtube.com; www.kudyznudy.cz;
materiály a mapky: Zoo Plzeň a foto: owneři. Děkujeme.
A za pomoc s překlady děkujeme Baruš z týmu Činčilky.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]: Arobwgr fr n wqrgr qbiavge ;)
[EN]: Qb abg or nsenvq naq tb vafvqr ;)
[DE]: Unora Fvr xrvar Natfg haq trura uvarva ;)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

419 Logged Visits

Found it 409     Didn't find it 2     Write note 7     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 292 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.