Skip to Content

<

Björnö

A cache by mrl_74 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/14/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Björnö är en vacker halvö i Kalmarsund och dess gamla, kraftiga ekar skapar karaktär och stärker den herrgårdspräglade känslan.


Björnö naturreservat är 103 ha stort och är en del av ett större herrgårdspräglat odlingslandskap kring Björnö gård norr om Kalmar. Inom reservatet finns hagmarker bevuxna med gamla, vidkroniga ekar. I trädskiktet förekommer också grova lindar, enstaka ask, lönn, sälg och gran samt inom vissa delar grupper av björk och tall. Längs Åbyån växer bårder med klibbal. Ekmarkerna inom den östra delen av reservatet betas av nötkreatur. I den sydöstra delen övergår hagmarkerna mot Rafshagsviken i öppna och välbetade havsstrandängar. På strandängarna finns uppstickande holmar som är bevuxna med ek.

Inom området finns en rik fauna och flora med många ovanliga och hotade arter, framför allt skalbaggar och lavar. Drygt 50 hotade skalbaggar ha hittats i området varav flertalet är knutna till ihåliga, döda eller döende träd framför allt ek. Läderbagge, ekoxe och matt mjölbagge är några av de arter som påträffats. Bland de vanligaste växtarterna märks bland annat gullviva, ängsviol, Adam och Eva, mandelblomma och stor blåklocka.

Björnö nämns första gången 1346 och blev tidigt storgård. 1609 blev det säteri. Den nuvarande huvudbyggnaden, som ligger utanför reservatet, är från 1850, till gården hör också en flygelbyggnad från 1770. På ekmarkerna sydväst om gården finns två stensättningar, troligen från järnåldern. Inom området finns också väderkvarnar, sågkvarnar, vattenkvarn, skeppsvarv samt tjär- och kolugn, alla daterade till 1700-talet.

Tänk på att området där cachen ligger är naturreservat och att särskilda föreskrifter gäller här! Informationstavla om vilka föreskrifter som gäller för allmänheten finns vid parkeringen.

Cachen ligger inte under något. Var vänlig återställ cachen som den var när ni fann den.

 

Björnö is a beautiful peninsula in Kalmarsund and its old, sturdy oak trees create character and strengthens the mansion surroundings.

Björnö nature reserve is 103 hectare large and is part of a larger mansion surrounding Björnö farm north of Kalmar. Within the reserve there are pastures covered with old oak trees. In the tree layer is also coarse lime-trees, occasional ash, maple, willow and spruce as well as in some segments groups of birch and pine. Along Åbyån borders with alder grows. The oakfields in the eastern part of the reserve is grazed by cattle. In the Southeast the fields exceeds to open and wellgraced meadows at Rafshagsviken. At the meadows there are emergent islets that are covered with oak.

In the area there is a rich flora and fauna, with many rare and endangered species, especially beetles and lichens. More than 50 endangered beetles have been found in the area, most of which are dependent to the hollow, dead or dying trees, especially oak. Hermit beetle, stag beetle and mealworm beetle are some of the species encountered. Among the most common species of plants including primrose, heath violet, elder-flowered orchid, meadow saxifrage and peach-leaved bellflower.

Björnö was first mentioned in 1346 and was an early big farm and in 1609 became a Manor. The current main building, which is located outside the reserve, is from 1850, to the farm also includes a wing of the building from 1770. At the oakfields southwest of the courtyard are two stone circles, probably from the Iron Age. Within the area there are windmills, sawmills, water mill, shipyard, and tar and adopt, all dated to the 18th century.

Keep in mind that the area where the cache is located is a nature reserve and special regulations apply here! Information Board about the regulations that apply to the public are available at the parking lot. 

The cache does not lie under anything. Please reset the cache as it was when you found it.

Additional Hints (Decrypt)

Dhrephf ebohe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

71 Logged Visits

Found it 54     Didn't find it 10     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 11 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.