Skip to content

This cache has been archived.

georabbits.cz: Svá nejlepší léta má tato keška již za sebou....
Díky všem za návštěvu.

More
<

Bruntal - nejstarsi mesto v Ceske republice

A cache by georabbits.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/15/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zvu vás na malou procházku centrem Bruntálu. Tato multikeš nemá za úkol provést vás po všech pamětihodnostech tohoto města. To by bylo na delší štrapaci. Vybral jsem alespoň několik historických objektů tak, aby se celá trasa dala v pohodě zvládnout do jedné hodiny. K úspěšnému nalezení finální kešky budete muset splnit několik nenáročných úkolů.
Tož přeji hodně štěstí.

Zdrojem informací byla Wikipedie a stránky Města Bruntálu.

Město Bruntál, z hlediska institucionálního pravděpodobně nejstarší město na území České republiky, je poprvé zmiňováno v tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1223. Z této listiny vyplývá, že Bruntál byl založen kolem roku 1213 jako vůbec první osada s magdeburským městským právem v českých zemích. Tato skutečnost se odrazila ve výjimečném postavení Bruntálu, který byl až do roku 1352 odvolací stolicí pro všechna města s magdeburským městským právem na severní Moravě, mezi jinými i pro královské město Olomouc či pro Opavu. Důvodem založení města byla snaha Přemyslovců zajistit tuto dosud neobydlenou část Jeseníků s jeho rudným bohatstvím pro český stát. Svědčí o tom značně excentrické založení města daleko na sever od hlavní sídelní oblasti, kterým však byla zajištěna převaha Přemyslovců v této oblasti a které zablokovalo kolonizační plány vratislavských biskupů...

Použito textu k historii města Bruntálu ze stránek Města Bruntál - pokračování textu ZDE1. Dělnický spolkový dům (dnes Společenský dům)

Dům představuje zajímavé spojení novorenesanční architektury hlavního sálu a takzvané bruselské architektury technických přístaveb. Hlavní sál pod názvem Jelení sál dala přistavět ke svému hostinci U Zlatého jelena v letech 1882 až 1883 jeho majitelka Marie Wimlatilová podle projektu známého bruntálského architekta Franze Meissnera.
Sál již v době svého vzniku zaujal nejen neobvyklou architekturou, monumentálními rozměry, byl největším sálem ve městě, ale také vynikající akustikou. Spolu s hostincem a rozlehlou zahradou sloužil všem obyvatelům města Bruntálu ke společenským aktivitám. V roce 1907 majitelka prodala hostinec i se sálem za 112 tisíc korun Spolku Dělnický dům Bruntál, ustanoveném v roce 1905.
V době 1. světové války v něm byla zřízena provizorní kasárna. Spolek byl v roce 1939 nacisty rozpuštěn a převtělil do Německé dělnické fronty.
Na počátku 60. let 20. století bylo rozhodnuto o kompletní přestavbě celého areálu chátrajícího hostince: hostinec a hospodářské budovy včetně jeviště byly zbourány a přestavba i dostavby byly realizovány podle projektu architektů Miloše Suchánka a Karla Tylovského se silným vlivem bruselského vlivu, ale bez ohledu na klimatické podmínky města.
Komplex byl občany města využíván do 90. let 20. století, potom chátral a znova byla upraven v letech 2006 až 2007.

Úkol: Spočítejte počet stožárů na vlajky před vchodem do Společenského domu.

Počet stožárů = A


2. Mildnerova vila

Mildnerova vila na Ruské ulici byla rodinným a firemním sídlem bruntálského podnikatele, majitele parní pily, cihelny a obchodu se stavebninami, projektanta i stavitele a člena městské správy Roberta Mildnera. Stavitel Mildner postavil mnoho staveb v bruntálském regionu, zúčastnil se mimo jiné i stavby řádového pivovaru a postavil bytový a obchodní dům na Fügnerově ulici 2.
Vila představuje ojedinělou městskou architekturu s brázděným štítem a dochovanou vnitřní dispozicí včetně schodiště s vitrážovým oknem. Robert Mildner si ji postavil podle vlastního projektu na počátku dvacátého století. V přízemí se nacházel byt správce, sídlo firmy a projekční kancelář, kreslírna.
V patře bydlel Robert Mildner s rodinou, v podkroví byla ubytovna pro svobodné zaměstnance. Architektura v sobě nese prvky secesního stylu.
Zajímavá je štuková výzdoba vnitřních prostor a fasády. Výjev na severní zdi představuje návrh, plán vily.
Úkol: U vchodu do budovy jsou umístěna dvě čísla. Popisné a orientační. Větší vydělte menším.
Výsledek = B

3. Kaple archanděla Michaela

Volně stojící zděná omítnutá osmiboká centrální stavba se čtyřbokou sakristií s oratoří v patře, je završena helmicovitou střechou s polygonální lucernou. Kaple byla postavena v r. 1674 komturem Řádu německých rytířů J. W. Zochou. V upraveném interiéru, který se využívá jako smuteční síň, je šest kamenných náhrobníků z 16. - 18. století.

Úkol: Z infotabule umístěné nedaleko na Michalském náměstí zjistěte den (číslo) kdy zemřel člen Řádu německých rytířů, poslední místodržitel řádu na Moravě a ve Slezsku, komtur regensburský a tajný rada Karl Joseph Maria Franz Anton Ignatz Michael, svobodný pán von Bourscheidt zu Burgbröl.

Den = C4. Všeobecné a sportovní gymnázium

Budova gymnázia v Bruntále byla postavená jako Státní reálné gymnázium (Staats – Realgymnasium) v letech 1908-1912. Plány vytvořili architekti Eugen Fulda a Max Joli z Těšína. Vedení stavby převzal městský stavitel (architekt) Karl Neubauer.
Samotnou stavbu zrealizovala firma bruntálského stavitele Roberta Mildnera, náklady činily 450 tisíc korun. Budova byla slavnostně otevřena 19. května 1912.
Stavbě předcházel boj obyvatel města Bruntálu o znovuzřízení státního gymnázia ve městě (gymnázium ukončilo svou činnost 15. června 1889). Žádost o obnovu město podalo v roce 1900. Pro dosažení návratu střední školy do Bruntálu byl ve školním roce 1903-1904 zřízen Středoškolský spolek (Mittelschulverein), který získal i peněžní prostředky nutné pro první zajištění ústavu.
V roce 1904 Slezský zemský sněm uvolnil peníze na zřízení gymnázia a Ministerstvo školství a národní osvěty v roce 1907 povolilo zřízení kompletního státního gymnázia v Bruntále s tím, že Středoškolský spolek předá městu nashromážděné finanční prostředky a město zřídí novou školní budovu a převezme náklady na její údržbu a provoz. Gymnázium je v této budově dodnes. Její interiér a exteriér byl zásadně upraven v letech 1979 - 1982.

Úkol: Nad vchodem do budovy gymnázia je plastika s horníkem. Ve které ruce drží špičák ? (něco jak kladivo)
V pravé - 2
V levé - 7
V obou - 4
 = D


5. Bruntálský zámek

Nejvýznamnější památkou nejen města, ale i regionu je zámek, který vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou původního městského hradu z konce 15. století. Zámek pánů z Vrbna postavený ve stylu severské renesance netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s trojúhelníkovým nádvořím s arkádami byl pozdně barokně přestavěn v letech 1766 – 1769. Vznikl tak objekt ojediněle spojující renesanční a barokní sloh v jednom celku. Zámek byl upravován v polovině 19. a počátkem 20. století. Na zámku,se zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou. Zámek je sídlem regionálního muzea, jsou zde muzejní expozice a výstavní síně a konají se tady kulturní a společenské akce. 

Úkol: Nad vchodem do zámku, nad skleněnými výplněmi je zeď ozdobena červenými (růžovými ?) květy. Kolik jich je pouze na jedné polovině zdi. (sudé číslo)
Počet květů =  E

6. Panský dům (dnes základní umělecká škola)

Patrový volně stojící panský dům sloužící původně pro ubytování zaměstnanců bruntálského zámku. Empírově upravený v 1. třetině 19. století, pro potřeby základní umělecké školy v poslední třetině 20. století. Je významným dokladem stavebního vývoje města v 19. století, urbanisticky velmi cenný.

Úkol:
U zadního vchodu  jsou po obou jeho stranách dole umístěny plastiky:
Lva = 9
Orla = 3
Nic takového tam není = 4
= F


7. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel představuje trojlodní stavbu z 2. poloviny 13. století (patrocinium sv. Václava), opatřenou v 15. století jednotnou žebrovou klenbou, upraven renesančně v poslední čtvrtině 16. století – vyzděn západní štít trojlodí a spolu s věží pokryt sgrafitem, v roce 1585 přistavěná k presbytáři Hynkem starším z Vrbna rodinná hrobka. V letech 1729 – 1731 byly přistavěny ze severu i jihu kaple Panny Marie i sv. Kříže.
Po požárech v r. 1749 a 1764 byl kostel barokně upraven, věž zvýšena o polygonální patro a ochoz. V interiéru se nachází kamenné náhrobníky bruntálských z Vrbna a členů Řádu německých rytířů. U severního průčelí kostela stojí pískovcová socha Panny Marie – Immaculata z roku 1678 věnovaná komturem Řádu německých rytířů J. W. Zochou.

Úkol 1:  Mezi severovýchodními opěrnými pilíři kostela je pět bílých mramorových desek se jmény bruntálských občanů padlých v 1. světové válce.  Je mezi nimi i jméno JOSEF KLOS ?
ANO = 10
NE = 6
 = G

Úkol 2: Mezi opěrnými pilíři na východní straně vytvořil místní lidový umělec v zasklené skříni Getsemanskou zahradu. Kolik postav je uvnitř ?

Počet postav = H

8. Bašta

Pozůstatky středověkého opevnění historického města Bruntálu, které chránilo střed města se všemi jeho domy a stavebními dominantami před nežádanými návštěvníky. Městské hradby, které původně obíhaly centrum města ve tvaru oválu, se pouze v severozápadním nároží napojovaly na starší opevnění zámku, původně hradu. Do dnešních dob se z těchto kamenných hradeb zachovaly pouze krátké úseky v severozápadní části města v návaznosti na objekt zámku (asi 70 m dlouhý úsek s poloválcovou baštou), na západním obvodu a v severovýchodním ohbí v podobě dovnitř otevřené poloválcové bašty.

Úkol: U bašty se nachází dřevěný sloup s několika erby partnerských měst Bruntálu. Na jednom z nich, pod božím okem, je zobrazen snop obilí. Z kolika klasů se skládá ?
Počet klasů = I

9. Náměstí Míru - Gabrielův dům

Bruntálské náměstí Míru představuje pravidelný obdélník ohraničený jednopatrovými převážně klasicistními domy.
Nárožní jednopatrový měšťanský dům se štítem typickým pro slezskou architekturu poloviny 16. století je přes rozsáhlé adaptace na konci 19. století a ve 20. století dokladem zástavby města v renesančním období. Místnosti s trámovými stropy a plochostropé, okna s původními mřížemi. Dům daroval městu velmistr ŘNŘ E. Habsburský, byl využíván jako městské muzeum do roku 1958. Potom jako zázemí pošty a trafika.

Úkol: Podle obrázku vpravo, najděte Gabrielův dům.  Mezi okny prvního patra se nachází štukový rám, na kterém je v současnosti umístěn:
Obraz Panny Marie Sněžné - 2
Znak města Bruntálu - 5
Erb Řádu německých rytířů - 3
Nic takového tam není - 6
 = J

Tak to je vše. Spočítejte si finální souřadnice a můžete vyrazit na lov.
Kontrolní součet všech číslic správných odpovědí je 166.

N 49°(B-E-G).(J-A)(F-H)(E-C)
E 17°(D+G+I).(D+J)(C-G)(I-J)


Klikněte na mapku pro její zvětšení
Mapa


Additional Hints (Decrypt)

an ebuh, ir ilfpr ppn 2,5 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.