Skip to content

Forfjord Naturreservat Traditional Geocache

This cache has been archived.

Hexa Nomos: Hei:

Det har nå gått 30 dager eller mer etter min forrige melding, og jeg har ikke registrert tilbakemelding om denne geocachen fra deg. På grunnlag av dette arkiveres derfor oppføringen til geocachen på nettsiden www.geocaching.com

Husk å fjerne eventuelle rester etter geocachen så snart som mulig, hvis den ikke er registrert i andre systemer. Dette for å hindre forsøpling.

Med vennlig hilsen,
Hexa Nomos
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Norge, Svalbard og Jan Mayen

English version:

Hello:

30 days or more has passed since my last message regarding this geocache. No answer or message has been registered, so I am archiving this geocache on the web page www.geocaching.com. Please remove any remains of the geocache, if it’s not registered in another location based game. This is to avoid littering from any remains of the geocache.

Regards,
Hexa Nomos
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Norge, Svalbard and Jan Mayen

More
Hidden : 10/12/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


i Andøy og Sortland kommuner ble opprettet 6. desember 2002. Reservatet dekker et areal på ca. 3103 daa hvorav ca. 1872 daa er sjøareal. Formålet med fredningen er å ivareta et område av stor kvartærgeologisk verdi (De Geermorener). Området har både stor faglig og pedagogisk verdi. Lokaliteten omfatter den indre delen av Forfjorden. Forfjorden, Forfjorddalen og Finnsæterdalen er store, u-formete daler, erodert ut av innlandsisen. De verneverdige avsetningene ligger langs nord- og sørsida av Forfjorden, og går et stykke inn i Forfjorddalen. Området er rikt på løsmasseakkumulasjoner. Det har vært sediment-transport fra innlandsisen, både fra Forfjorddalen og Finnsæterdalen. I lokaliteten er det en serie på over 20 mindre randmorener, som ligger på tvers av fjordens lengderetning. De parallelt liggende ryggene er ikke mer enn 1-2 m høge, og slike moreneserier er gjerne kalt ”De Geer-morener”. De antas å være dannet under isen, som har gått på grunn i havet. Hver rygg kan være en årsmorene, avsatt etter hvert som isen trakk seg tilbake, f.eks. ved kalving. Tilsvarende moreneserie finnes ikke andre steder i fylket, og sannsynligvis heller ikke andre steder i landet.

Additional Hints (No hints available.)