Skip to content

Blue Matrix Challenge Mystery Cache

Hidden : 01/14/2015
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tuto trojici Matrix Challenge keší věnuji Zubříkovi. Jsem si jistý že by takovou výzvu bez váhání přijal a udělal vše pro její splnění, pokud možno jako FTF. Pokud ani vám není tato výzva cizí, neváhejte a pusťte se do toho. V takovém případě můžete informovat ostatní formou WN "Challenge accepted". V opačném případě si WN ušetřete a použijte raději tlačítko Ignore. Přeji úspěšný lov.[CZ]

Keš se nenachází na výchozích souřadnicích, ale na přiloženém waypointu !!! Jedná se o challenge cache (keš s výzvou) a tudíž je pro zalogování nutné splnit podmínku (viz. pravidla níže). Logy "found it" od nálezců, kteři nesplňují podmínku, budou smazány. Více o challenge keších se můžete dočíst na české geowiki nebo přímo na webu Groundspeaku.


Pravidla

Pro zalogování této keše logem "Found it" musíte splnit následující podmínku: Nalézt alespoň jednu keš typu Mystery od každé kombinace obtížnosti a terénu a fyzicky se zapsat do logbooku této keše.

Nejmenší možný počet nalezených keší potřebných pro splnění této výzvy je tedy 81. Pro splnění podmínky je možné použít všechny nalezené keše typu Mystery, včetně archivovaných, s výjimkou této keše. Za rozhodující se považují D/T kombinace keší platné k datu "Found it" logu.

Nástroj pro ověření

Ověření splnění podmínky doporučuji provádět pomocí osobního profilu na stránkách project-gc. Součástí osobních statistik v profilu je i tabulka Difficulty/Terrain, kde kliknutím na Typ keše v pravém horním rohu tabulky můžete přepnout do zobrazení tabulky pro jednotlivé typy keší a zjistit zda máte splněno. můžete také použít Project-GC Challenge checker.

Logování

Pokud máte veřejně dostupné výše uvedené statistiky na project-gc, není nutné splnění podmínky v logu dokládat, ověřit si to můžu sám. Přesto doporučuji screenshot této tabulky v době splnění podmínky k logu přiložit, pro případ že se vám tabulka změnou parametrů některé keše časem změní. Pokud statistiky nemáte veřejně přístupné, nebo v jiných sporných případech, můžete splnění v logu doložit kompletním seznamem 81 odlovených keší ve formě D/T - GC kód - jméno keše - datum odlovu. V případě nesplnění podmínky mohou být nevyhovující logy smazány.

Pokud provedete fyzický zápis do logbooku keše před splněním podmínky, logujte jako "Write note" s datem zápisu do logbooku. Po splnění podmínky pak logujte samostatným logem "Found it" s datem splnění podmínky. Neměňte původní "Write note" na "Found it", ani neměňte jeho datum.

Dále pak prosím pokud nemáte splněno, nezapisujte se na první stránky v logbooku, vyhrazené pro FTF, STF a TTF lovce. Prokažte úctu k jejich úsilí tím, že jim necháte úvodní stránky volné.


Upozornění: Keš se nachází vysoko na stromě a k jejímu odlovu je zapotřebí speciální stromolezecké vybavení. Odlov je na vlastní nebezpečí.
http://www.horolezeckametodika.cz/
[EN]

The cache is not located at given coordinates, but rather at the final waypoint !!! Since this is a Challenge cache you will have to fulfill some requirements in order to qualify to log the cache (see rules below). "Found it" logs by cachers who do not qualify will be deleted. You can read more about Challenge caches at Groundspeak web.


Rules

To be allowed to log this cache by "Found it" log you have to meet following condition: Find at least one Mystery cache with each possible difficulty/terrain combination and sign the physical logbook of this cache.

Therefore the smallest number of caches found necessary to meet the condition of this challenge is 81. To meet the condition you can use any found Mystery cache including archived ones, except of this cache. Decisive D/T combinations are those valid at the time of "Found it" log.

Challenge checker

Recommended tool for checking is your personal profile at project-gc. Part of your personal statistics is also the Difficulty/Terrain table. Clicking on the Type at the top right corner of the table you can switch the table contents to display different types of caches to see whether you qualify. You can also use Project-GC Challenge checker.

Logging

In case your statistics at project-gc mentioned above are public, there's no need to document meeting the condition as I can check myself. Nevertheless I recommend to upload your D/T table screenshot at the time of log for case your D/T table changes later due to cache parameters fluctuation. Provided that your statistics are not public, or in other unclear cases, you can submit the complete list of 81 caches in the form of D/T - GC code - cache name - found date with your log. Unjustified "Found it" logs may be deleted.

In case you sign the cache logbook before you meet the condition, please log your visit as "Write note" dated when you sign the logbook. Use separate "Found it" log once you qualify, dated when you meet the condition. Do not change the original "Write note" to "Found it" nor change the date of the "Write note" log.

In case you have not qualified yet, please do not log on first pages of the logbook reserved for FTF, STF and TTF cachers and demonstrate your respect to their efforts by leaving initial pages blank.


Warning: The cache is located high on a tree and climbing gear is necessary to reach it. Cache hunt is at your own risk.
http://www.horolezeckametodika.cz/


Za betatest a pomoc s keší děkuji Samaellovi.

Additional Hints (Decrypt)

qho/bnx, 19z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)