Skip to content

Geotour GA60: Bussumer- en Westerheide Multi-Cache

Hidden : 11/26/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Welkom bij Garden of Amsterdam GeoTour

Deze cache is onderdeel van de Garden of Amsterdam GeoTour. Ontdek het fortenland, de historische buitenplaatsen en de uitgestrekte waterpartijen in de regio Gooi & Vecht. Voor deze GeoTour hebben wij 60 speciale caches geplaatst in een gebied van historische rijkdom en heerlijke natuur. U kunt een speciale GeoTour geocoin verdienen door uit de verschillende caches codewoorden te verzamelen. Lees er meer over en download het GeoTour paspoort hier. Veel plezier met de eerste GeoTour van Nederland!

GA60: Geotour Bussumer- en Westerheide

De Bussummer- en Westerheide vormen samen een geheel. Eén van de zeldzame plekken waar je een paar kilometer ver kunt kijken. Tussen beide gebieden loopt een oeroude, onverharde weg, van ca 3 km lang, de Nieuwe Crailoseweg ook wel het Gebed zonder End genoemd.

Typerend voor deze heidegebieden zijn de ca. 4000 jaar oude grafheuvels, de vele kleine bosjes en de eeuwenoude zandwegen. Het grootste gedeelte van de heidegebieden wordt begraasd en is om die reden voorzien van een hek. Binnen de rasters moeten honden aan de lijn, maar daarbuiten mogen ze het hele jaar door los.

We zijn hier te gast op het terrein van het Goois Natuurreservaat. We volgen een wandelroute die zij hebben uitgezet. De wandelroute voert door een prachtig heidelandschap waar reeën en vogels uw pad kunnen kruisen.

Start met parkeren op de parkeerplaats van het dagrecreatie terrein. Volg vanaf daar de wandelroute met de groen/wit betonnen paaltjes met de rode pijlen. Deze route is 8 km lang. Onderweg moet je de vragen beantwoorden die je op de verschillende waypoints tegenkomt. Met de antwoorden kun je het coördinaat berekenen voor de cache.

Veel wandelplezier en geniet vooral van de mooie omgeving.

Waypoint 1
N 52º 14.602 - E005º 12.067

Hoeveel stammen heeft deze grote Eik.
A = 3
A = 4
A = 5
A = 6

Waypoint 2
N 52º 15.028 - E005º 11.986

Er is een getal aanwezig achter de P dit = WXYZ, XZ is het getal wat je nodig hebt. XZ=B.

Waypoint 3
N 52º 15.289 - E005º 11.868

Tel de rode cijfers bij elkaar op. Het antwoord is C.

Waypoint 4
N 52º 15.630 - E005º 10.657

Het aantal planken (alle) van het kleine klaphek gedeeld door 2? Het antwoord is D.

Waypoint 5
N 52º 15.215 - E005º 10.527

Hoeveel kilometer is het naar Lage Vuursche? Het antwoord is E.

Waypoint 6
N 52º 15.162 - E005º 10.889

Je hebt hier een :

Fietspad F = 1
schelpenpad F = 2
Voetpad F = 3

Waypoint 7
N 52º 14.815 - E005º 10.406

Neem het laagste rode cijfer dit is G.

Waypoint 8
N 52º 14.668 - E005º 11.165

Hoeveel grafheuvels kun je vanaf hier zien? Het antwoord is H.

Waypoint 9
N 52º 14.688 - E005º 11.472

Op dit bankje kan je genieten van het uitzicht en rustig de eindcache berekenen.

Berekening eindcache:

N 52º (E+H). (H+F) (B-(ExF)-F) (C+G+3-A)
E005º (D+A). (D+(C-F-H)) (G) ((B/E)+H)
English

Welcome to the Garden of Amsterdam GeoTour

This cache is part of the Garden of Amsterdam GeoTour. Explore the fortress stretch, historical river estates and extensive leisure lakes in the beautiful region Gooi & Vecht. For this GeoTour we have prepared 60 special caches in an area full of historical wealth and natural tranquillity located only 15 minutes from Amsterdam. You may earn a special GeoTour geocoin, by collecting code words from each cache. Read more about it and download the GeoTour passport here. Enjoy the first GeoTour adventure in the Netherlands!

GA60: Geotour Bussumer- and Westerheath

The Bussummer- and Westerheide form a whole together. One of the rare places where you can see a few kilometers away. Between the two areas there is an ancient, unpaved road, about 3 km long, the Nieuwe Crailoseweg, also called the Prayer without End.

Typical of these heathlands are the approximately 4000 year old burial mounds, the many small woods and the centuries-old dirt roads. Most of the heathlands are grazed and are therefore provided with a fence. Within the grids dogs have to be on a leash, but outside they can be loose all year round.

We are guests here on the grounds of the Goois Nature Reserve. We follow a walking route that they have set out. The walking route leads through a beautiful heather landscape where deer and birds can cross your path.

Start parking in the parking lot of the day recreation area. From there, follow the walking route with the green / white concrete posts with the red arrows. This route is 8 km long. Along the way you have to answer the questions you encounter on the different waypoints. With the answers you can calculate the coordinate for the cache.


Have fun walking and especially enjoy the beautiful surroundings.

Waypoint 1
N 52º 14.602 - E005º 12.067

How many trunks does this big Oak have.
A = 3
A = 4
A = 5
A = 6

Waypoint 2
N 52º 15.028 - E005º 11.986

There is a number present after the P this = WXYZ, XZ is the number you need. XZ= B.

Waypoint 3
N 52º 15.289 - E005º 11.868

Add the red numbers together. The answer is C.

Waypoint 4
N 52º 15.630 - E005º 10.657

The number of boards (all) of the small swing gate divided by 2? The answer is D.

Waypoint 5
N 52º 15.215 - E005º 10.527

How many kilometers is it to Lage Vuursche? The answer is E.

Waypoint 6
N 52º 15.162 - E005º 10.889

Here is an:

F = 1 Bicycle path
F = 2 Shellpath
F = 3 Footpath

Waypoint 7
N 52º 14.815 - E005º 10.406

Take the lowest red number, which is G.

Waypoint 8
N 52º 14.668 - E005º 11.165

How many burial mounds can you see from here? The answer is H.

Waypoint 9
N 52º 14.688 - E005º 11.472

On this bench you can enjoy the view and calmly calculate the final cache.

Final cache calculation:

N 52º (E+H). (H+F) (B-(ExF)-F) (C+G+3-A)
E005º (D+A). (D+(C-F-H)) (G) ((B/E)+H)
Deutsch

Willkommen bei der Garden of Amsterdam GeoTour

Dieser Cache ist Teil der Garden of Amsterdam GeoTour. Entdecken Sie das Festungsland, die historischen Landgüter und die riesigen Wasserflächen in der Region Gooi & Vecht. Für diese GeoTour haben wir 60 spezielle Caches in einem Gebiet von historischem Reichtum und wundervoller Natur platziert. Sie können eine spezielle GeoTour-Geocoin verdienen, durchs Sammeln von Codewörtern aus den verschiedenen Caches. Lesen Sie mehr darüber und laden Sie den GeoTour-Pass hier herunter. Viel Spaß mit der ersten GeoTour in den Niederlanden!

GA60: Geotour Bussumer- und Westerheide

Bussummer- und Westerheide bilden zusammen ein Ganzes. Einer der seltenen Orte, an denen Sie einige Kilometer entfernt sehen können. Zwischen den beiden Gebieten befindet sich eine alte, unbefestigte Straße mit einer Länge von etwa 3 km. Der Nieuwe Crailoseweg wird auch als Gebet ohne Ende bezeichnet.

Typisch für diese Heideflächen sind die ca. 4000 Jahre alten Grabhügel, die vielen kleinen Wälder und die alten Feldwege. Die meisten Heideflächen sind beweidet und haben deshalb einen Zaun. Innerhalb der Gitter müssen Hunde an der Leine sein, aber draußen können sie das ganze Jahr über locker sein.

Wir sind Gäste hier auf dem Gelände des Naturschutzgebietes Goois. Wir folgen einer Wanderroute, die sie festgelegt haben. Der Wanderweg führt durch eine wunderschöne Heidelandschaft, in der Hirsche und Vögel Ihren Weg kreuzen können.

Beginnen Sie mit dem Parken auf dem Parkplatz des Erholungsgebiets. Von dort folgen Sie dem Wanderweg mit den grün / weißen Betonpfosten mit den roten Pfeilen. Diese Route ist 8 km lang. Unterwegs müssen Sie die Fragen beantworten, die Ihnen auf den verschiedenen Wegpunkten begegnen. Mit den Antworten können Sie die Koordinate für den Cache berechnen.

Viel Spaß beim Wandern und vor allem die schöne Umgebung genießen.

Waypoint 1
N 52º 14.602 - E005º 12.067

Wie viele Stämme hat diese große Eiche?
A = 3
A = 4
A = 5
A = 6

Waypoint 2
N 52º 15.028 - E005º 11.986

Nach dem P steht eine Zahl: WXYZ, wobei XZ die Zahl ist, die Sie benötigen. XZ=B.

Waypoint 3
N 52º 15.289 - E005º 11.868

Addiere die roten Zahlen. Die Antwort ist C.

Waypoint 4
N 52º 15.630 - E005º 10.657

Die Anzahl der Regale (alle) der kleinen Schwenktür geteilt durch 2? Die Antwort ist D.

Waypoint 5
N 52º 15.215 - E005º 10.527

Wie viele Kilometer sind es nach Lage Vuursche? Die Antwort lautet E.

Waypoint 6
N 52º 15.162 - E005º 10.889

Hier ist eins:

F = 1 Fahrradweg
F = 2 Shell-Pfad
F = 3 Fußweg

Waypoint 7
N 52º 14.815 - E005º 10.406

Nehmen Sie das niedrigste rote Zahl, die G. ist

Waypoint 8
N 52º 14.668 - E005º 11.165

Wie viele Grabhügel können Sie von hier aus sehen? Die Antwort lautet H.

Waypoint 9
N 52º 14.688 - E005º 11.472

Auf dieser Bank können Sie die Aussicht genießen und in aller Ruhe die letzte Cache berechnen.

Endgültige Cache-Berechnung:

N 52º (E+H). (H+F) (B-(ExF)-F) (C+G+3-A)
E005º (D+A). (D+(C-F-H)) (G) ((B/E)+H)
🇳🇱 Voor het plaatsen van deze cache is toestemming verleend door Goois Natuurreservaat

🇬🇧 Permission to place this cache has been granted by Goois Natuurreservaat

🇩🇪 Die Genehmigung fürs Platzieren dieses Cache wurde erteilt von Goois Natuurreservaat

Additional Hints (Decrypt)

Ghffra I ra qvxxr qra cevxfgbx Orgjrra I naq guvpx cvar cebq Mjvfpura I haq qvpxre Xvrsre cebq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)