Skip to content

Ajdovščina Traditional Cache

This cache has been archived.

mirobori: Na žalost je skrivališče izginilo pred Mega dogodkom v Ljubljani, zato ga arhiviram. Hvala za obisk!

More
Hidden : 12/22/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ajdovščina se imenuje predel Ljubljane/Ajdovščina is the area in the center of Ljubljana

V starem in srednjem veku se je predel nahajal izven mestnega obzidja. V času rimske Emone se je tu nahajala nekropola kot tudi stičišče dveh najpomembnejših rimskih cest na tem področju in sicer Emona-Celeia ter povezava z Gorenjsko (današnja Celovška cesta). Posledično je področje postalo tudi eno najpomembnejših promestnih središč oz. stičišč v Ljubljani (in Sloveniji), saj se tu križajo povezave s Štajersko in Gorenjsko.

Leto 1657 je predstavljalo prelomnico za to področje, saj so se tu naselili bosonogi avguštinci (diskalceati), ki so tudi ustanovili svoj samostan. V neposredni bližini so zgradili nato še samostan klaris. Avguštinski samostan je najbolj znan po tem, da sta v njem delovala Marko Pohlin (avtor Kranjske gramatike) in Damascen Dev (urednik prvih treh slovenskih pesniških almanahov Pisanize od lepeh umetnosti).

Leta 1784 je cesar Jožef II. ukinil samostan. Na njegovo pobudo so nato leta 1786 samostan preuredili v Deželno civilno bolnico, prvo civilno bolnico na Slovenskem; slednja je tu delovala do leta 1895.[3]. V bolnico, kjer je delovala tudi mestna mrtvašnica, so po utopitvi pripeljali tudi truplo Matije Čopa. Samostansko-bolniška zgradba je bila v potresu istega leta tako hudo poškodovana, da so jo morali porušiti. Na istem mestu so nato zgradili dve secesijski stavbi: na vogalu z Dalmatinovo ulico stoji zgradba iz leta 1906, katero je zasnoval Ciril Metod Koch, medtem ko na Slovenski cesti stoji zgradba Maksa Fabianija iz let 1902-05.[1]

Kot zelo prometno področje je v poznejšem času Ajdovščina postala področje več gostinskih lokalov: gostilna Figovec, Tavčarjeva hiša,... Leta 1693 so sredi Ajdovščine postavili leseno kužno znamenje sv. Trojice, katerega izdelavo je omogočil knez Herbart Turjaški; znamenje so leta 1722 zamenjali s kamnitim. Slednji pa je bil leta 1927 zaradi širitve tramvajskega omrežja prestavljen na Kongresni trg.

Poleg križišča Slovenske in Gosposvetske ceste se danes tu nahaja podhod Ajdovščina ,ki poteka pod Slovensko cesto.

File:Postcard of Ljubljana, Ajdovščina (2).jpg

In ancient and medieval times, the area was located outside the city walls. At the time of Roman Emona is there a necropolis as well as the meeting point of two of the most important Roman roads in this area, namely Emona-Celeia and link to Gorenjsko (today Celovska road). As a result, the area has also become one of the most important centers or promestnih. intersecting points in Ljubljana (and Slovenia), as this is where cross connections with Styria and Gorenjsko.
The year 1657 represented a turning point in this area, since they settled here Discalced Augustinians (diskalceati), who also founded his monastery. In the immediate vicinity are built then the Poor Clares Monastery. Augustinian monastery is best known for the fact that it worked Marko Pohlin (author of Kranjska grammar) and Damascen Dev (the editor of the first three Slovenian poetry almanacs Pisanize of lepeh art).

In 1784, Emperor Joseph II. abolished the monastery. On his initiative, then in 1786 the monastery was converted into a provincial civil hospital, the first civilian hospital in Slovenian; the latter is here operated until 1895. [3]. In the hospital, where he worked as the city morgue, after drowning brought the corpse of Matija Čop. The monastery sick-building was the earthquake of that year so badly damaged that it had to be demolished. At the same location then built two Art Nouveau building: at the corner of the street stands Dalmatin building from 1906, which was designed by Ciril Metod Koch, while on the Slovenian road building stands Maks Fabiani from the years 1902-05. [1]

As a very busy area in the later time Ajdovščina area became more restaurants: Restaurant Figovec, Tavčarjeva house ... In the middle of 1693 Ajdovščine a wooden plague column st. Trinity, whose manufacture has enabled the prince Herbart Auersperg; They are designed in 1722 replaced with a stone. The latter was in 1927 due to enlargement of the tram network moved on Congress Square.

In addition to the junction Slovenian and Gosposvetska roads here today is an underpass Ajdovščina, which takes place under the Slovenian road.

Additional Hints (Decrypt)

Terra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)