Skip to content

<

En udda udde

A cache by mjio Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/04/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Besök en udda udde i den vackra sjön Björken. Svara på några frågor för att logga denna earthcache. OBS! Det finns ingen fysisk geocache att hitta här. Hoppas ni får ett trevligt besök på udden! Tips: Passa på att gå den trevliga trailen Lilla Nynäsrundan

Visit the beautiful lake Björken , and answer a few questions to log this earth cache. NOTE ! There is no physical geocache to find here. Welcome!


Vi befinner oss nu i Nynäs naturreservat. Så här skriver Länsstyrelsen om berggrunden i reservatet: ”Landskapet är präglat av sprickbildningar och förkastningar. Terrängen är småkuperad genom i nord-sydlig riktning utsträckta bergsryggar och kalkrika bergsklackar. Även rundhällar är rikligt förekommande. Berggrunden består till största delen av gnejser och graniter men även stråk av marmor eller urkalksten förekommer här rikligt såsom vid Rundbosjön och sjön Björken, där ön Björkö är helt uppbyggd av urkalksten. Runt Nynäs förekommer ett antal kroppar av ganska ren kalk där brytning av betydande omfattning ägt rum. Yngre diabaser finns även företrädda.”

Berggrunden i trakten består alltså av fyra olika bergarter:

Granit: Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess. Granit kan ha en grovkornig struktur. Granit består till största delen av kiseldioxidrika mineral som fältspat och kvarts som är mycket hårda. En granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättning. Granit är mycket hård och den är också okänslig för försurat regn.

Gnejs: Gnejs är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan ursprunglig bergart. Gnejs är vanligtvis uppbyggd huvudsakligen av fältspat och kvarts, alltså samma mineral som granit. Färgen på bergarten beror på de mineral som ingår. Gnejsen har en tydlig parallellstruktur och skiljer sig därigenom från graniten. Eftersom gnejs är uppbyggt av ungefär samma mineral som granit är även gnejsen okänslig för försurat regn.

Urkalksten: Kalksten kallas bergarter som i huvudsak består av mineralet kalkspat, dvs kalciumkarbonat CaCO3. Kalkspat är oftast vitt, men kan ha andra färger på grunda av orenheter i stenen. Vår äldsta kalksten kallas urkalksten och är en del av urberget. Urkalkstenen är helt omkristalliserad som marmor, och fick nuvarande form i samband med den svekofenniska bergskedjeveckningen. Kalksten eroderar lätt när den utsätts för regn, i synnerhet om regnet är surt. Det sura regnet reagerar då med karbonatet, och kalkstenen löses upp.

Diabas: Diabas är en mörk basisk magmatisk bergart. Huvudmineralen i diabas är plagioklas och pyroxen. Den svarta färgen orsakas av pyroxen och ytterst små korn av järn- och titanoxid i den annars ljusa plagioklasen. Diabas är ett hårt, styvt material med god motståndskraft mot kemikalier och yttre nötning.

Ställ dig nu ute på udden vid cachens koordinater. Frågor att besvara:

  1. Klippan du nu står på skiljer sig i utseende från de klippor du passerat på vägen hit. Vilken bergart tror du att den består av?
  2. Bergartens färg syns bara på vissa delar av klippan. Vilken färg har bergarten? Var på klippan syns bergartens färg? Varför syns den just där?
  3. Klippan är som du ser kraftigt vittrad. Beskriv hur klippan har formats av vittring, hur ser den ut? Varför har klippan fått just detta utseende tror du?
  4. På vilket sätt kan växter och djur som lever i sjön ha stor nytta av att denna bergart finns här?

Skicka FÖRST in dina svar till mig via min profil, sedan kan du logga den som hittad. Tänk på att inte avslöja svaren i din logg. Bifoga gärna en bild av ditt besök, men tänk på att din bild inte ska avslöja hur klippan ser ut.

Du kommer att få ett svar från mig inom en vecka. Loggar som görs innan man skickat in svar på frågorna kommer att raderas. Om ni är flera som löser uppgiften tillsammans kan ni skicka in ett gemensamt svar, men ange alla era geo-namn i mailet.

------------------------------------------

We are now at Nynas nature reserve. The bedrock in the area is made up of four different rock types:

Granite: Granite is an igneous rock, ie it is formed when magma deep in the earth undergoes a slow cooling process. Granite can have a coarse structure. Granite consists mainly of silica-rich minerals such as feldspar and quartz which is very hard. A granite can have different colors from white to red to black depending on differences in mineral composition. Granite is very hard and it is also insensitive to acid rain.

Gneiss: Gneiss is a metamorphic rock. This means that the rock type is formed by conversion of another original rock. Gneiss is usually made up mainly of feldspar and quartz, the same minerals as granite. The color of the rock is due to the minerals included. Gneiss has a clear parallel structure which distinguishes it from the granite. Since the gneiss is composed of approximately the same mineral as granite gneiss is also insensitive to acid rain.

Limestone: Limestone consists mainly of the mineral calcite, ie calcium carbonate CaCO3. Calcite is usually white, but may have other colors in shallow impurities in the stone. Our oldest known ancient limestone is part of the bedrock. Ancient limestone is fully recrystallized as marble, and found present form in connection with the Svecofennian orogeny. Limestone erodes easily when exposed to rain, especially if the rain is acidic. Acid rain then reacts with the carbonate and the limestone dissolves.

Diabase: Diabase is a dark alkaline igneous rock. The main minerals of the diabase is plagioclase and pyroxene. The black color is caused by pyroxene and very small grains of iron and titanium oxide in the otherwise bright plagioclase. Diabase is a hard, rigid material with good resistance to chemicals and outer wear.

Now you stand on the cliff at cache coordinates. Questions to answer:

  1. The cliff that you now stand differ in appearance from the cliffs you passed on the way here. What type of rock do you think that it consists of?
  2. The rock's color is only visible at certain parts of the cliff. What color is the rock? Where on the cliff is the rock's color visible? Why just there?
  3. The rock is that you see heavily weathered. Describe how the rock has been shaped by weathering, how does it look? How come it looks like this do you think?
  4. How can plants and animals that live in the lake greatly benefit from the precense of this kind of rock?

FIRST send answers to me via my profile, then you can log cache as found. Remember not to reveal the answers in your log. Please attach a picture of your visit to the Cape.

You will get a response from me within a week. Logs that are made before submitting answers to the questions will be deleted. If you are several that solves the problem together you can submit a joint response, but enter all your geo-name in the email.

____________________________________________________________________________________________________________________

Den här är till dig, Björn. Du blev min vän redan på 80-talet, och vi gjorde en massa roligt ihop. När du flyttade till Stockholm och bildade familj sågs vi mer sällan, men distansjobbade tillsammans på olika projekt.
På våren 2005 började du med något som hette geocaching, men jag hann inte riktigt fatta vad du höll på med innan du lämnade denna jord. Men när jag flera år senare skaffade en liten GPS till båten så kollade jag att den hade geocachingfunktion, och det var för att du hade geocachat.
En vinter på 80-talet åkte vi skridskor på sjön Björken. Jag hade entusiastiskt pratat om en klippa med spännande geologi, men jag måste ha överdrivit ordentligt för jag minns att du blev besviken när du fick se den.
Just därför tänker jag alltid på dig när jag är här, och jag hoppas att du ändå gillat denna Earthcache som jag nu tillägnar dig.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.