Skip to content

<

PraGeo - Petrin Cache

A cache by prazskychytrak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/05/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:U KEŠE NEPOUŽÍVAT ŽÁDNÉ NÁSTROJE, STAČÍ SE DÍVAT A PŘEMÝŠLET :-)!


To find the physical cache you dont need any tools, just watch and think :-)!

EN listing: mimozakon

A to víte, že Petřínská rozhledna ční výš než Eiffelovka?

Co je Petřínská rozhledna se dočteme skoro v každém průvodci, tak to vezmeme jen ve zkratce. Je vysoká 65,5 metrů, nahoru vede 299 schodů a byla postavena KČT jako volná kopie Eiffelovky. Perličkou je, že Eiffelova věž má základnu ve 33,5m.n.m. a včetně antény měří 324m. Vrchol Petřína je ve 324m.n.m. a výška Petřínské rozhledny je 65,5m, vrcholek Petřínské rozhledny je tedy o 32m výš, než u Eiffelovky.
Nelehká minulost
V roce 1938 na vrcholu vypukl požár. Evakuováno bylo sto návštěvníků rozhledny. Hašení bylo vzhledem k výšce velmi komplikované, ale nakonec se požár podařilo zdolat a rozhledna byla do měsíce opravena. Rok na to, v roce 1939, vyslovil Adolf Hitler přání, aby byla Petřínská rozhledna zbourána, jelikož údajně kazila výhled z Pražského hradu. Přání naštěstí nebylo vyslyšeno a rozhledna mohla stát dál.
Televizní vysílač
Za komunistů se z rozhledny stal televizní vysílač, byl zrušen výtah, aby mohly být šachtou vedeny kabely a do věže se neinvestovala ani koruna. To se projevilo v roce 1979, kdy byla rozhledna uzavřena pro veřejnost kvůli špatnému technickému stavu a vesele chátrala dál. Naproti tomu v těchto nelehkých časech získala mnohá televizní prvenství. Nejnutnějších oprav se dočkala až v roce 1991. V roce 1992 bylo vysílání z Petřínské věže ukončeno a její práci převzal nově postavený Žižkovský vysíláč.
V roce 1999 proběhla generální oprava rozhledny. Kromě rozhledu na panoráma Prahy, lze na severu spatřit Říp a České středohoří, na severovýchodě je vidět masiv Krkonoš. Na jihovýchodě je rozhled poměrně omezený, protože jej uzavírají Brdy.

Do you know that the Petřín lookout tower soars higher than the Eiffel tower?

What is the Petřín lookout tower can be read in any booklet so lets keep it short. 299 stairs ascending 65,5 metres high to the top, built by The Czech tourist club as a loose copy of the Eiffel tower. Funny fact is that the Eiffel tower has base situated at 33.5 metres above sea level and including antenna reaches to the height of 324 metres. The peak of Petřín is at 324 masl and the height of the tower is 65.5 metres. The top of the Petřín lookout tower is therefore 32 metres higher than the top of the Eiffel tower.
Difficult past
In 1938 the fire went loose on the top of the tower caused by the electricity short circuit in the elevator but luckily the fire was extinguished and the tower was repaired in a month. Year after that Adolf Hitler claimed a wish to demolish the tower because it supposedly spoiled the view from the Prague castle. The wish was luckily not fulfilled and the lookout tower could stand longer.
Television broadcaster
During the communist era the tower became a TV broadcaster and not a penny had been spent. This caused the closure to the public due to the bad technical condition in 1979 and the tower could happily decay even more. On the other hand in these hard times it claimed many TV primacies and thanks to it the Czechoslovakian television achieved many successes. The most crucial repairs happened in 1991. The broadcast from the tower ended in 1992 and its function was handed over to newly built Žižkov broadcaster.
Lookout tower
General overhaul took place in 1999 and it was again opened to the public. When the weather is good the view over Prague from the tower is magnificent. Apart from the Prague panorama one can see to the north hill Říp and Czech Central Mountains (České středohoří) and to the northeast massive Krkonoše. The view to the southeast is rather limited due to the mountain Brdy.

----------------------------------

Romantické místo, nebo ne?

Pohanská minulost - Na vrchu bývalo pohanské kultovní místo, kde se ohněm uctíval bůh Perun. Měla tu být také skalní dutina z níž šlehal věčný plamen sám od sebe. Ve skutečnosti šlo nejspíše o prastaré železářské pece, které se zde při archeologických výzkumech nalezly. Přeměna rudy na železo je komplikovaný proces, který byl ve starých kulturách znám jen zasvěcencům a běžní smrtelníci tento proces ritualizovali a spojovali s náboženskými úkony. Dost možná rozdíl neviděli ani samotní kněží a zpracovatelé, nebo jej nechtěli vidět, dělali bububu na neinformované obyvatelstvo a to ze strachu sekalo latinu :-).
Křesťanská minulost - V 9.stol. na Petříně vznikají lomy na kámen. Podle pověsti si lamači postavili přístřešek pod velikým dubem a rozdělali oheň. V plamenech ohně se jim začaly zjevovat různé obrazy podobné lidským tvářím. Lidé náchylní k pohanství se začali u ohně klanět a uctívat ho. Pohané i křesťané z celé Prahy pak chodili na Petřín k ohňům a přikládali dříví aby nevyhasly. Boleslav II. nechal lid rozehnat, posvátný dub porazit, ohně uhasit a nechal místo dlouhý čas přísně střežit. Pohané to těžce nesli a i přes knížecí zákaz se na místo vraceli. Kníže tedy nechal na místě pohanské svatyně postavit kapli zasvěcenou sv. Vavřinci. Církev tím výhodně využila charakter pohanského místa a jak bylo tradicí, na místo pohanského boha dosadila svatého s podobnými atributy. Sv. Vavřinec totiž podle pověsti umřel mučednickou smrtí v ohni na rozpáleném roštu. Věřící tak mohli mít pocit, že svého boha nezrazují, jen uctívají jeho jinou podobu :-).

Place of romance, or not?

Pagan past – Petřín used to be a pagan cult site where immolation took place, where Perun, god of lightning, thunder and fire was worshiped to or where foretells from the fire were spoken of. There should had been a rock cavity with eternal flame here. In reality it was just a blacksmith stoves according to the archaeological findings. Transformation of ore to iron is complicated process known only to the initiated ones and regular people ritualized such process and connected it to religious acts. It may been so that not even priests could see to see the difference, or simple didn’t want to see it, and they could easily manipulate the population.
Christian past – In 9th century stone quarries are established on Petřín and most of the Roman buildings was built from these queries. According to the legends the quarrymen built a hut under big oak and lighted a fire not aware they are sitting on sacrificial places of ancient pagan sun gods. In the flames of the fire the started to see various images. People started to pray and worship at the oak. Boleslav II let people scatter, cut down the sacred oak and extinguish the fires. The fires ignited on they own gradually so earl Boleslav II let the place guarded for a very long time. Pagans couldn’t bear it and despite the forbiddance they kept returning to the place. Earl thus built a chapel dedicated to saint Vavřinec. The Church conveniently used the character of this pagan site and as the tradition goes they replaced the pagan god with the saint with similar properties. St Vavřinec should, according to the legend, had died as a martyr in a flames of a hot grid. Believers could have a feeling that they don’t betray their god, but simply worship his different form. To definitely remove the pagan tradition, the Way of the Cross was established on the hill. The first baroque chapels were built between 1738-1740 and they stand there up to this day.

----------------------------------


Slunce vysvitlo

Vedle kostela sv. Vavřince se na kopci nachází také Kaple Božího hrobu, postavená v roce 1737 podle kaple, která stojí v Jeruzalémě. Největší zajímavostí kaple je její okno ve stropě, nakoukněte dveřmi. To bylo při rekonstrukci odkryto zazděné, následně bylo znovu odezděno. Téměř všude se dočtete, že je okno umístěné tak, aby jím o Velikonocích ve tři hodiny odpoledne sluneční paprsek dopadnul na obětní kámen, nacházející se uprostřed kaple. Jde ale spíše o provařenou pražskou kachnu :). Více se můžete dočíst například zde nebo zde. Díky za osvětu! :)
Pomyslný paprsek slunka si ale i tak Petřínem často proráží cestu a v eruptivních 60.letech 20.století se toto místo stalo pro mladou generaci jakýmsi symbolem vzdoru. V současnosti se vrch hemží spíše návštěvníky těchto zajímavých sakrálních staveb a zamilovanými páry, kteří si nepřejí nic jiného, než onu čistou oblohu, kterou zalévá hřejivé slunce, při kterém se nabízejí ty nejlepší výhledy a ovocný sad při něm vesele rozkvétá. Že by po pohanských a křesťanských svatých něco hmatatelného k pomyslnému uctívání? :). Tentokrát bez zázraků, popěvků k naučení, speciálních budov, ke každému je spravedlivé a měli bychom si jej proto vážit. Zajímavostí vrchu Petřín je také to, že nikdy nebyl zastavěn, což je překvapivé, zvlášť když si uvědomíme, že ční v podstatě mezi dvěma strategickými body Pražské kotliny: mezi Hradčany a Vyšehradem. Navíc na Malé Straně se v uličkách tísní domečky jeden na druhém a zde je rozlehlá zeleň. Že by na Petřínu bylo opravdu cosi magického? :)

The sun has risen

Besides mentioned sacral buildings there is also Chapel of the God’s grave, built in 1737 as a copy of one in v Jerusalem. The most interesting fact here is the window walled during the reconstruction, short after that it was again recreated and it was found out that the windows is situated precisely to let the sun rays enlighten the sacrificial stone in the middle of the chapel on the Easter at 3 pm,
but in reality, it doesn't work too much, rather it is such a hoax information :). But this imaginary ray of light didn’t stay only in this place but in eruptive sixties of 20th century became together with this place the symbol of resistance for young generation. Nowadays is hill filled only with lovers of interesting sacral buildings, couples in love and visitors of the lookout tower that want nothing else but the clear sky filled with warm sun.:).

Another interesting fact about this hill is that there is very few historical reference about it and it was never part of built up area, which is fascinating because it lies on a borderline of 2 strategic points of Prague’s basin: Hradčany(the Castle District) and Vyšehrad(the Upper Castle). In addition there is on house over another in close Malá Strana district (Little Quarter) and here there is vast amount of vegetation. Is there really nothing magical about this hill? :)


----------------------------------

Zrcadlové bludiště

Z venku připomíná miniaturní hrad, ale zevnitř je nekonečné, další z příkladů petřínské magie. Zrcadla propojená v důmyslný systém vytváří tunely napříč Petřínem a nafukují ho donekonečna. Děti tu mohou probloudit dětství a dospělí docela ztratit hlavu. Několik návštěvníků, kteří ještě před vstupem vedli spořádaný život, odsud odváděli s tváří zbrázděnou šíleným smíchem a očima navždy ztracenýma v nekonečném labyrintu. Těm, již bludištěm projdou, budiž odměnou dioráma, zobrazující památnou scénu z konce třicetileté války, kdy Prahu dobývali Švédové. Promyšlená kombinace plastického popředí s plochou malbou pozadí navozuje živý dojem, jemuž někteří návštěvníci bezděčně podléhají a bezhlavě se vrhají proti namalovaným nepřátelům. Posledním magickým místem tohoto mini hradu je síň smíchu s množstvím zakřivených zrcadel. Směšná je ovšem jenom podle jména. Několik generálů, prezidentů i docela obyčejných úředníků z ní vyšlo zcela uraženo a jiní se smějí jenom z povinnosti. Jedinými upřímnými obdivovateli vlastních karikatur jsou děti, blázni a kačeři :).

Mirror maze

Miniature of a castle from the outside, gigantic from the inside. Another example of petřín magic. Mirrors cleverly connected into tunnel system through Petřínem and inflates it to the infinity. Children can wander here through their childhood and adults can lose their mind. Some of the visitors had lead their normal life until they visited the maze. They had to take them away with an insane laughter and vision lost in the never ending labyrinth. Those who walk through labyrinth are rewarded with diorama – memorial scene representing the end of WWI, when Prague were being conquered by Swedish. Elaborated combination of plastic foreground with flat painting in the background call forth vivid impression which some of the visitors succumb and rush recklessly against painted enemies. The last magical place of this mini castle is the Hall of laughter with large quantity of curved mirrors. Laughable is only by its name. Several generals, presidents and even some regular officers left the hall quite offended and some others laugh is obligatory. The only sincere admirers of own caricatures are the children, fools and geocachers :).

----------------------------------

Věčné prameny petřínské

Vyjdeme-li z toho, že v tomto světě je ukryt svět mnohem větší než ten, který se jeví na povrchu, lze předpokládat, že v tomto světě je ukryt Petřín mnohem větší, než si lze vůbec představit.
- Z deníkových záznamů Reguly Pragensis -

V petřínských svazích odedávna vyvěralo množství pramenů, a tak zde byl kdysi vybudován vodovod. Šlo o soustavu štol, která sváděla vodu ke Strahovskému klášteru, na Pohořelec i na Malou Stranu. Samotná místo pro stavbu Strahovského kláštera bylo vybráno záměrně tak, aby voda z pramenů petřínské stráně samospádem stékala do rezervoáru v Rajském dvoře kláštera. Velmi důmyslný systém sloužil až do roku 1906, kdy nová kanalizace vyřadila a zaslepila tento starý odvodňovací systém, který perfektně fungoval několik století. Jak bláhové! Výsledkem nezájmu o odvodnění Petřína bylo podemletí svahů, byla ohrožena stabilita Strahovského kláštera a v roce 1965 voda zavinila dokonce sesuv kolejí lanovky a další škody. Štoly poté byly několikrát urychleně zrekonstruovány do původního stavu, obrázky z nedávné rekonstrukce si můžete prohlédnout zde. Dnes historické štoly stále slouží k odvádění petřínských pramenů do Vltavy. Kdo by chtěl prameny znovu ohrozit, tak se mějte na pozoru, prý je stále hlídají rozverné rusalky, které svou funkci berou velmi vážně. Když jeden pocestný vrhl do studánky hrst hlíny, druhý den ho lidé u tohoto pramene našli roztrhaného na kusy. A když už se bavíme o umrlcích, podzemí Petřína také ukrývá zapomenutá starověká pohřebiště, mumie, lastury, pravěké vodní příšery a dokonce nebožtíky, kteří byly zatíženi kamenem, což se v dobách dávných provádělo u upírů, aby je kámen udržel v hrobě. Ano, to vše zde již bylo objeveno.

Eternal petřín sources

From the conclusion that in this world is hidden one even bigger that the one shown on a surface, we can assume that in that world is hidden Petřín even bigger that we can ever imagine.
- From the daily records of Regula Pragensis -

There were many springs in petřín hillsides so a waterline was built up. It was a network of tunnels leading water to a Strahov monastery, to Pohořelec even to Malá Strana. The place for establishing Strahov monastery was intentionally picked up so that water from petřín springs runs down on its own to the reservoirs in the courtyard. This ingenious system serves until 1906 when new sewer system puts out this old water line, which had worked for over several centuries. Such foolishness! Result of this ignorance of water drainage of Petřín was undermining of hillside, endangering of stability of Strahov monastery and in 1965 the water caused the slide of the rails of a cableway and other damages. Tunnels were reconstructed rapidly to the original state and you can see the images of the late reconstruction here. Nowadays the historical tunnels still serves as a draining system for petřín springs into Vltava. Who would like to endanger the springs again, beware, water nymphs guards these places and they take their job seriously. Once a fellow traveller threw a hand of soil into the well and he was found day after next to the spring torn to pieces. Talking about the dead, it must be mentioned that Petřín underground hides forgotten ancient burial sites, mummies seashells, prehistoric water monsters, even deceased burdened with stones. (precaution against the vampires, so that stone keeps them in grave) Yes, all of these have been found so far here.

----------------------------------

Lanovka na vodu

Další zajímavostí vrchu Petřín, je lanová dráha vybudovaná roku 1891. Horní stanice byla tehdy umístěna poblíž Nebozízku, mezistanice neexistovala. Foto dolní stanice r.1900. Tato první verze fungovala na vodní pohon tím způsobem, že těžší, vodou naplněný vůz vytáhl ten lehčí nahoru. Tento systém byl ale drahý, občas se nemohlo jezdit, protože voda zamrzla nebo jí bylo málo a v roce 1916 nakonec ukončila její provoz 1. světová válka, dráha postupně zarůstala a vozy stály nehnutě v obou stanicích a chátraly. A pozor, na Petříně stále najdete vodní nádrž (foto), která tuto lanovku poháněla! Umístění viz waypointy.
Až v roce 1932 byla dráha znovu zprovozněna, prodloužena do dnešní délky a převedena na elektrický pohon. Pracovala až do roku 1965, kdy rusalky podemlely její dráhu a sesuv půdy zpřelámal a pokroutil koleje jako nejtenčí drátky. Místo sesuvu se nachází v místě nynější mezistanice Nebozízek, kde je nyní sesunutý svah přemostěn a pod lanovkou se dá projít (na mostním pilíři se nacházejí zajímavé nápisy, viz foto vpravo s kamarádkou Juditou:). Až v roce 1985 po této opravě se lanovka rozjela znovu a funguje dodnes. K unikátům lanovky patří i to, že se téměř přesně ví, kolik lidí za dobu celé své existence přepravila a v srpnu roku 2013 to bylo 60miliónů lidí.

Waterlift

Another interesting fact. Cableway constructed in 1891 with a goal to bring lookout tower closer to the people. Or the other way around. Until then it was completely out of range of public transportation. Top station was situated next to the Nebozízek, mid-station didn’t exist. Photo of the down station in 1900 This initial version used water filled heavier car to pull lighter car up the hill. This system was expensive, sometimes it was not possible to use the lift, because the water was frozen or there were not enough of it. In 1916 the cableway was closed by the WWI, track was being slowly overgrown and the cars slowly decaying in the stations. Beware! On Petrin hill you still can see the water tank (photo), who drove the lift! Location see in waypoints.
It was 1932 when the lane was reopened, extended to today’s length and converted to electrical drive. Working up to 1965, when water nymphs undermined its track and landslide deformed rails like thin wires. Landslide area is next to mid-station Nebozízek, where the hole is bridged and where walkway is now situated. (There are intriguing inscriptions on the pylons, see the picture to the rightwith friend Judita:). The lane became operation after 1985 and works like that up to this day. Unique fact about the cableway is that it known to almost exact number how many people it transferred during it’s existence. In Sep 2013 it was 60 milions people.

----------------------------------

Nebozízek nebo řízek?

Lanová dráha na Petřín má mezistanici jménem Nebozízek, jmenuje se podle restaurace, která se zde nachází (foto z r.1901). Vznik jména má dvě verze, jednu logičtější, druhou spíše úsměvnou. Ta první říká, že jméno dostalo podle cest, které jako spirály nebozezu obtáčely vrch Petřína. Druhá přímo restaurační říká, že jednou Karel IV přišel s malým synkem Václavem do hospody na Petříně a zeptal se malého Vašíka: Dáš si kaši nebo řízek? Ten ještě neuměl správně vyslovovat české "ř" a vůbec tomu asi nějak nerozuměl a objednal si "nebozízek". Na památku této události prý císař kázal, aby se restaurace na Petříně jmenovala Nebozízek. Vědci se kloní k verzi číslo jedna, jaká se líbí vám, je na vás.
Na opačné straně vrchu Petřín od Nebozízku si můžete všimnout další restaurace, která by se spíše mohla jmenovat "U suchánků", protože už tu stojí pouze zarostlá ruina. Restaurace se dříve jmenovala U jezírka, za socialismu pak "V Kinského sadech". Tu otevřel v roce 1902 Josef Černohorský, dříve vrchní číšník na Žofíně a byl odtud, nebo vlastně ještě je, krásný výhled na Prahu. Restaurace přestala fungovat v 70.letech, v roce 2002 vyhořela (na tom Petříně to vůbec nějak často hoří :) a nezdá se moc pravděpodobné, že by ještě někdy fungovala. Zde foto z roku 1906, číšníci stále čekají...

Nebozízek

Cableway has a mid-station named Nebozízek after the restaurant nearby (photo 1901). There are two version how the name arose. The logical one is that paths around the hill are curving like a spirals of nebozez(tool similar to drill). The funny one is that King Charles IV once asked his son Wenceslaus when came to the tavern on Petřín: Would you like a mash or a schnitzel? (Dáš si kaši nebo řízek?) A kid couldn’t spell yet Czech letter "ř" and couldn’t understand it or whatever and he ordered "nebozízek"(English translation of the name could be Oraschnitzel). To commemorate this occasion he ordered to call the tavern on a Petřín Nebozízek. Scientists inclines to the first one. It’s up to you to choose for yourselves. If you are walking around Nebozízek, you will surely notice another restaurant. Restaurant was initially called By the Lake (U jezírka), although when walking around it should have been called By the Dryland (U suchánků). During the socialism renamed to In Kinskys garden (v Kinského sadech). IT was opened in 1902 by Josef Černohorský, previously head waiter at Žofín and you can enjoy beautiful view over Prague. Restaurant was closed in in seventies and it was burnt down in 2002 (somehow there are so many fires on the Petřín :) and it doesn’t look to be opened ever again. Photo from the 1906, waiters are still waiting...

----------------------------------

Jemen na Petříně

A teď spíše geocaching perlička :). Na Petříně kousíček od věže, se na malý moment objevila celkem kuriózní keška GCJQVY Reloader's Cache9. Při tvorbě této keše došlo při zapisování souřadnic do listingu k "malé" chybce a byla prohozena délka a šířka, tedy N50 a E14 za N14 a E50. Keš byla tedy v roce 2004 publikována do Jemenu místo na Petřín :). Naštěstí se chybka rychle odhalila, nikdo do Jemenu pro FTF neletěl :). Něco takového se stane maximálně jednou za 10let. A v roce 2014 se tedy objevil další podobný případ na této keši. Pokud vás zajímají i další geocaching perličky a zajímavé osudy keší, navštivte tento bookmark :).

----------------------------------

Keška

Keš je na souřadnicích:

50°05.PET

14°23.RIN

Kdo chtěl Petřínskou rozhlednu zbourat?
Vladimir Iljič Lenin P = 2
Josif Stalin P = 1
Adolf Hitler P = 0

Jak lze vysvětlil legendy o Perunových ohních na Petříně?
byl tu tábor loupežníků E = 3
byly tu železářské pece E = 4
zpoza stromů prosvětloval měsíc E = 5

V kolik hodin by měl paprsek slunka na obětní kámen v Kapli božího hrobu?
v jednu hodinu o Velikonocích T = 6
ve dvě hodiny o Velikonocích T = 7
ve tři hodiny o Velikonocích T = 8

Co způsobilo sesuv půdy a zničení lanovky?
přívalový déšť v roce 1940 R = 5
budování tunelu do Strakovy akademie R = 6
zanedbaný odvodňovací systém R = 7

Jak se jmenovala restaurace, která je nyní pouze ruinou?
U jezírka I = 4
U Judity I = 5
U suchánků I = 6

Kdy se bude hodit čtení vBookmarku zajímavých osudů keší?
při čekání ve frontě na lanovku N = 5
při opalovačce se svou milou/se svým milým na Petříně N = 5
jako odměna za vyluštění této těžké mysterky N = 5

Cache

Cache is at:

50°05.PET

14°23.RIN

Who wanted to destroy Petřín lookout tower?
Vladimir Iljič Lenin P = 2
Josif Stalin P = 1
Adolf Hitler P = 0

How can you explain the legend about the Perun fires on Petřín?
Camp of thugs was situated on the hill E = 3
There were blacksmith stoves E = 4
It was a moon’s light viewed through the trees E = 5

At what time should shines the beam of light on the sacrificial stone in the Chapel of God’s grave?
the Easter at 1 pm T = 6
the Easter at 2 pm T = 7
the Easter at 3 pm T = 8

What caused the landslide and the cableway destruction?
torrential rain in 1940 R = 5
tunnel construction to Strakov academy R = 6
neglected water draining system R = 7

What was the name of the restaurant that ended as a ruin?
By the Lake I = 4
By the Judita I = 5
By the Dryland I = 6

Kiss for your beloved or your loved one can give?
under the trees in bloom N = 5
under the Petřín tower N = 5
under a lamp N = 5

 

Additional Hints (Decrypt)

PM: cbq mgebhpuaviryýz xzrarz
RA: haqre gur irel byq gehax

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)