Skip to content

<

Råda Ås Earthcache

A cache by olofsson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/10/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Välkommen till Råda Ås Earthcache!

For information in English please scroll down


Denna earthcache visar hur Råda Ås geologiskt är uppbyggt och ni får lära er mer om de bergarter som har flyttats hit av inlandsisen. Det finns ingen fysisk burk eller loggbok att signera. För att logga cachen skall du istället besöka platsen och därefter svara på några frågor. Nedan kan ni läsa om hur landskapet här omkring har bildats, men för att logga cachen måste ni bege dig till åsen för att ta reda på mer.

Precis söder om platsen så finner du Råda Ås högsta punkt som reser sig cirka 90 meter över havet. Vid platsen har man en fantastisk utsikt över Kinnekulle, Kinneviken och Lidköping. I närområdet finns många spår av tidigare ytbrytning och nuvarande dagbrott. Idag är området ett populärt friluftsområde.

Berggrunden runt Lidköping består mest av gnejs. Staden befinner sig på ett svagt sluttande plan som tar slut vid Kållandshalvös östra kustlinje. Förkastningen som också kallas sydsvenska mylonitzonen och går att följa från Dalsland genom Vänern och ned till Varberg.

Gnejserna som finns öster om denna förkastningszon är ca 1 800 miljoner år gamla. Bland dessa gnejser finns områden med mörka bergarter s.k. grönstenar. Grönstenarna vittrar sönder och ger ifrån sig olika mineraler, framförallt kalcium som många växter tycker om.

Referens: Lindström, M., Lundqvist, J. & Lundqvist, Th. 1991. Sveriges geologi från urtid till nutid.

Under den senaste miljonen år har Sverige täckts av inlandsis under minst fyra olika perioder. Orsaken till nedisningarna är klimatförändringar som troligen beror på förändringar av Jordbanans form runt solen och av Jordaxelns lutning.

För ungefär 20 000 år sedan var den senaste inlandsisen som störst [blåtandad linje mot söder]. Då täckte den hela Sverige och stod med sin kant nere i Tyskland. Vid den tiden blev klimatet varmare och då började inlandsisen att smälta av. Iskanten flyttade sig då längre och längre norrut och för cirka 12 000 år sedan sträckte den sig genom Dalsland, Västergötland, Östergötland och Sörmland. Den gick även genom södra Norge och södra Finland. Då förändrades klimatet på jorden så att det blev kallare. Isen smälte långsammare och iskanten flyttade sig mycket långsamt norrut.

Ibland blev iskanten stående på ungefär samma ställe under lång tid, kanske flera hundra år. Att iskanten stod stilla innebar inte att isen stod stilla. Den rörde sig hela tiden framåt, ut mot kanten, men eftersom det försvann lika mycket is som det transporterades fram, kom iskanten att stå kvar på samma ställe. Isen försvann dels genom att den smälte och blev vatten, dels genom att stora och små isberg lossnade vid kanten.

Mellansvenska israndzonen

Råda Ås ligger vid den mellansvenska israndzonen. En grus och moränbildning, som åt väster kan spåras ända till Oslo via Hindens rev och åt öster ända till Finland. Det är till denna istidsformation som Råda ås hör till. För 12 000 år sedan stod inlandsisens front just vid denna linje och vid denna tid blev det en kraftig klimatförändring. Efter att ha belägrat Skandinavien i nästan 100 000 år försvann isen på bara 2 000 år. Orsaken till att det istida landskapet har ett lite annorlunda utseende där, är den oregelbundna och långsamma isavsmältningen. Det tog närmare 1000 år för inlandsisen att smälta bort från zonen.

I Sverige är zonen mellan 10 och 20 km bred och kallas den mellansvenska israndzonen.

De mest speciella istida lämningarna här är långsträckta ryggar i varierande storlek, en sorts rullstensåsar, som av någon anledning bildats längs med iskanten i stället för vinkelrätt mot den.

Ryggarna innehåller ofta både morän från isen och material som isälvarna fört med sig och avlagrat, främst mo, sand och grus.

Rådaåsen är ett exempel på den typen av ryggar, liknande istida lämningar finns i södra Norge och kallas Raerna. I Finland kallas motsvarande lämningar Salpausselkä-ryggarna.

Kartan visar i grova drag det geografiska läget av mellansvenska israndzonen och motsvarande zoner i Norge och Finland.

I Dalsland och i Västergötland finns en mängd ryggar av isälvsmaterial och morän, som bildats utefter iskanten [isranden] och som därför brukar kallas israndsbildningar. De största av dessa ryggar har ofta en bredd av några hundra meter, en höjd av mellan 10 och 30 meter över omgivningen och en sammanhängande längd avuppåt en mil. De innehåller till största delen isälvsgrus och isälvssand.

Det översta lagret brukar ofta bestå av morän. Rådsåsen, som är en sådan stor israndsbildning, är cirka 1 km bred, cirka 2.5 km lång och höjer sig cirka 30 meter över omgivningen. De mindre ryggarna i israndszonen är för det mesta uppbyggda av morän. De ryggformade israndsbildningarna bildar två ungefärliga parallella stråk i västra Västergötland. Hjortens udde på Dalslandssidan av Dalbosjön och Hindens rev på östra sidan är, tillsammans med Rådaåsen, bland de mest framträdande randbildningarna i den mellansvenska israndzonen.

Nu till uppgiften: Vid platsen finns det en stenformation i form av en cirkel med olika bergarter. Genom att studera platsen och bergarterna ska ni svara på följande frågor:

  1. Inlandsisen har flyttat dessa stora block till Råda Ås. Var är troligt att markerade block kommer ifrån geografiskt från början?
  2. Känn på ytan på dessa 3 block. Hur upplever ni den? Och varför tror ni det är skillnad mellan blocken?
  3. Uppskatta arean på block 19. Ange svaret i dm2

Posta inga svar här i loggarna, utan skicka in svaren via vår geocaching profil (Skicka endast mail, inte meddelande). Efter det är det ok att logga cachen. Vi hör av oss om det skulle vara något problem med svaren och raderar loggar som inte uppfyller kraven. Det vore kul om ni tar en bild av er med GPS:en synlig från platsen och bifogar i loggen, men det är inte obligatoriskt.

Welcome to Earthcache Råda Ås!


This Earthcache shows Råda Ås geological structure and you will learn more about the rocks that have been moved here by the ice. There is no physical box or logbook to sign here. To log this cache, you should instead visit the site and then answer some questions. Below you can read about how the landscape around here has been formed, but in order to log the cache, you must head to the ridge to find out more.

Direct south of this cache you can find Råda Ås highest point which rises approximately 90 meters above sea level. You have a stunning view over Kinnekulle, Kinneviken and the town Lidköping from this place. The surrounding area has many traces of past mining and a big open pit. Today the area is a popular recreation area.

The bedrock around Lidköping consists mostly of gneiss. The city is located on a gently sloping plane that takes an abrupt end at Kållands eastern coastline. It also called the southern Swedish Mylonite zone and can be followed from Dalsland through Vänern and down to Varberg.

Gneiss which are east of this fault zone is about 1.8 billion years old. Among these gneisses are areas with dark rocks called green stones. Green stones disintegrate and emit various minerals, especially calcium that many plants like. During the past million years, Sweden has been covered by ice for at least four different periods. The cause of the glaciations climate change that is probably due to changes in the earth's orbit around the sun and the shape of the Earth's axis tilt.

About 20,000 years ago the last ice was at the peak. It covered all of Sweden and stood with its edge down in Germany. At that time the climate got warmer and the ice starting melting off. The ice edge moved then farther and farther north and about 12 000 years ago reached Västergötland. It also went through southern Norway and southern Finland. Then the climate changed on earth so that it became colder. The ice melted slowly and ice edge moved very slowly north.

A gravel and moraine formation called the ”Swedish israndzon”, which the west can be traced all the way to Oslo via Hindens reefs and to the east all the way to Finland. After being besieged Scandinavia in nearly 100 000 years the ice disappeared at just 2 000 years. It took nearly 1,000 years for the ice sheet to melt away from the zone.

Now to the task: There is a rock formation on the site in the shape of a circle with different rock types. Answer the following questions by studying the location and the rocks:

  1. The ice sheet moved this large block to Råda Ås. Where is the three selected blocks coming from geographically from the beginning?
  2. Feel at the surface of this three blocks. How does it feels? And why do you think there is a difference between the blocks?
  3. Estimate the area of ​​the block 19. Enter the answer in dm2

Please do not post any answer here in the logs! Submit responses through our geocaching profile (Send only email, no message). After that it's ok to log the cache. We will contact you if there would be any problem with the answers and delete logs that do not comply. It would be fun if you take a picture of you with your GPS is visible from the place and attache the log, but it is not mandatory.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.