Skip to content

Dam Square of Amsterdam - D_Leslie_A #50 EarthCache

Hidden : 01/01/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Het nationaal monument op de Dam in Amsterdam

The National Monument at Dam Square of Amsterdam

 


De Dam ontstond in de 13e eeuw toen een dam werd gebouwd in de rivier de Amstel om te voorkomen dat de Zuiderzee de stad overstroomde, wat schade en gevaar opleverde voor de bevolking van Amsterdam.

Dam Square was created in the thirteenth century when a dam was built around the river Amstel to prevent the Zuiderzee Sea from flooding the city, causing damage and endangering the citizens of Amsterdam.

 

Het Monument en Earthcache:

The Monument and Earthcache:

Onderzoek:

Research:

Het centrale gedeelte van het monument is een kegelvormige pilaar van 22 meter hoog, geheel bedekt met witte travertijn..

The central element of the monument is a conical pillar 22 meters in height, covered entirely by white travertine stone.

Ik heb onderzoek gedaan naar dit monument en ontdekte dat de reden om travertijn te kiezen niet alleen voor de sier is, maar gekozen is op basis van diverse studies van materialen uit Turkije, Toscane, Hongarije en Griekenland.

I have been doing research on the monument and found out that the reason for picking travertine isent just for looks, It was made and based on several studies of materials used from turkey, tuscany, hungary and greece.

Er zijn meerdere redenen waarom deze steensoort gekozen is, nadat onderzoek gedaan was naar verschillende herkomsten en materialen. De onderzoeken waren gericht op duurzaamheid en verouderingsproces, en dan vooral gericht op schommelingen in de weersomstandigheden, zoals vorst, vochtigheid, verplaatsing van vocht, poreusheid en doorlaatbaarheid, schommelingen in temperatuur en invloeden van wind en zee.

There are several reasons why they picked this type of stone. After they looked up and done research from different areas, and materials. The studies was based on durability and process of ageing. Influenced by climatic changes, and then specially on things like frost, thawing cycles change in moisture content, moisture migration, porosity and permeability, temperature changes, wind and sea abrasion.

Tijdens dit proces werden diverse materialen getest, steensoorten die gebruikt worden voor het bouwen van monumenten; onder meer vijf soorten marmer, twee soorten kalksteen, een paar soorten graniet en gneis werden bekeken.

In this process there was tested different materials, rock types, stones to use for the monument building. Five marble types, two limestone types and some granitoids and gneisses was looked into.

 

Film over de bouw en het optuigen / Film of the construction and rigging process:

 

 

Travertijn

Travertine Stone

 

Het centrale gedeelte van het monument is een kegelvormige pilaar van 22 meter hoog, die geheel bedekt is met witte travertijnsteen, net als de rest van de halfcirkelvormige muur die de achterkant van het monument vormt. De beelden van de leeuwen en de figuren zijn ook bedekt met witte travertijn.

The central element of the monument is a conical pillar 22 meters in height, covered entirely by white travertine stone. Same as the rest of the semicircular wall that surrounds the back side of the monument. Also the Sculptures of lions and figures are covered by the white travertine stone.

Travertijn is een natuursteensoort net als marmer, granite, onyx, kalksteen, leisteen, enzovoort. De belangrijkste verschillen tussen travertijn en andere natuursteen zijn de wijze waarop de steen gevormd wordt, de hardheid van het materiaal en de verschijningsvorm. Belangrijke kenmerken van travertijn zijn de putjes die ontstaan zijn door de natuurlijke verdamping van kooldioxide. Hoewel deze gaatjes van nature voorkomen suggeren ze behoorlijke slijtage. Het kan ook gepolijst worden tot een gladde, schijnende laag. Travertijn is een soort kalksteen dat wordt afgezet in mineraalrijke bronnen, vooral in heetwaterbronnen. Travertijn heeft vaak een vezelig of concentrisch uiterlijk en kan in allerlei kleuren voorkomen zoals wit, bruin, beige of zelfs roestbruin. Het wordt gevormd door de snelle neerslag van calciet (calciumcarbonaat (CaCO3)), vaak aan de opening van een hete bron of in een kalkgrot. Het komt in kalksteengrotten ook voor als stalactieten, stalagmieten en druipsteen.

Travertine is a natural stone such as Marble, Granite, Onyx, Limestone, Slate etc. The key difference between Travertine and other natural stones lies in the formation of the rock, the hardness of the stone and the appearance. Key characteristics of Travertine stone are the pitted holes within the stone which are caused by carbon dioxide evasion. Although these troughs occur naturally, they suggest signs of considerable wear and tear over time. It can also be polished to a smooth, shiny finish. Travertine is a form of limestone deposited by mineral springs, especially hot springs. Travertine often has a fibrous or concentric appearance and exists in white, tan, cream-colored, and even rusty varieties. It is formed by a process of rapid precipitation of calcite (calcium carbonate (CaCO3)), often at the mouth of a hot spring or in a limestone cave. It also occurs in limestone caves in the form of stalacities, stalagmites and speleothems.

Travertijn is een *afzettingsgesteente, dat wordt gevormd door het neerslaan van carbonaathoudende mineralen die opgelost zijn in grond- en oppervlaktewater, en in heetwaterbronnen die verwarmd worden door geothermische energie. Soortgelijke afzettingen (maar zachter en uiterst poreus) die ontstaan door wisselende watertemperaturen staan bekend als **kalktuf (niet te verwarren met vulkanisch tufgesteente).

Travertine is a terrestrial *sedimentary rock, formed by the precipitation of carbonate minerals from solution in ground and surface waters, and/or geo-thermally heated hot-springs. Similar (but softer and extremely porous) deposits formed from ambient-temperature water are known as **tufa.

*Afzettingsgesteente, gesteente dat gevormd is door het neerslaan en verharden van sedimenten, vooral aangevoerd door water (rivieren, meren en oceanen), ijs (gletsjers) en wind. Het wordt gevormd door sedimenten die zich afzetten op de waterbodem. Sedimentgesteente wordt vaak in lagen afgezet, in een structuur die bedding genoemd wordt en vaak fossielen bevat.

*Sedimentary rock, Rock that has formed through the deposition and solidification of sediment, especially sediment transported by water (rivers, lakes, and oceans), ice (glaciers), and wind. They are formed from sediments that have settled at the bottom of water. Sedimentary rocks are often deposited in layers, forming a structure called bedding, and frequently contain fossils.

Voorbeelden van afzettingsgesteentes zijn zandsteen, kalksteen, leisteen en klei..

Examples of sedimentary rocks include sandstone, limestone, chalk and clay.

**Kalktuf is een variëteit van kalksteen, dat gevormd wordt door het oplossen van carbonaathoudende zouten in water van wisselende termperaturen. Heetwaterbronnen produceren soms soortgelijke (maar niet poreuze) afzettingen die we kennen als travertijn. Kalktuf wordt soms ook wel meteogene travertijn genoemd.

**Tufa is a variety of limestone, formed by the precipitation of carbonate minerals from ambient temperature water bodies. Geo-thermally heated hot-springs sometimes produce similar (but less porous) carbonate deposits known as travertine. Tufa is sometimes referred to as (meteogene) travertine.

.

-Kenmerken

-Features

Travertijn wordt gevormd in heetwaterbronnen en wordt vaak gekoppeld aan silicaten die kalksinter vormen. Waterplanten, (korst)mossen, algen, cyanobacteriën en andere organismen nemen vaak bezit van het oppervlak van travertijn en worden ingesloten, waardoor het zijn karakteristieke poreusheid krijgt.

Travertine forms from geothermal springs and is often linked to siliceous systems that form siliceous sinter. Macrophytes, bryophytes, algae, cyanobacteria, and other organisms often colonise the surface of travertine and are preserved, giving travertine its distinctive porosity.

Sommige bronnen hebben temperature die hoog genoeg zijn om platen en mossen geen kans te geven om af te zetten. Het gevolg is dat afzettingen in het algemeen veel minder poreus zijn dan kalktuf. Warmteminnende microben zijn belangrijk in deze omgeving waarbij kenmerkende afzettingen veel voorkomend zijn. Als het duidelijk is dat afzettingen geen biologische componenten bevatten worden ze vaak aangeduid als kalksinter.

Some springs have temperatures high enough to exclude macrophytes and bryophytes from the deposits. As a consequence, deposits are, in general, less porous than tufa. Thermophilic microbes are important in these environments and stromatolitic fabrics are common. When it is apparent that deposits are devoid of any biological component, they are often referred to as calcareous sinter.

-Geochemie

-Geochemistry

Modern travertijn wordt gevormd in heetwaterbronnen, gevoed door aardwarmte, waarin het water oververzadigd is met alkaline, met verhoogd ¤ pCO2..(¤ deeldruk dat de hypothetische druk zou zijn als het gas alleen het volume zou bezitten bij dezelfde temperatuur)

Modern travertine is formed from geo-thermally heated supersaturated alkaline waters, with raised ¤ pCO2.(¤ partial pressure which is the hypothetical pressure of that gas if it alone occupied the volume of the mixture at the same temperature.)

Bij het vrijkomen van CO2 door water als gevolg van een lagere atmosferische pCO2, zal de pH toenemen. Omdat de oplosbaarheid van kalk afneemt bij een hogere pH, zal verzadiging, en dus afzetting optreden. Dit kan nog versterkt worden door factoren die tot een afname in pCO2 leiden, zoals verhoogde interactie met lucht/water in watervallen en zelfs fotosynthese. Het kan ook nog versterkt worden door verdamping in sommige bronnen.

On emergence, waters degas CO2 due to the lower atmospheric pCO2, resulting in an increase in pH. Since carbonate solubility decreases with increased pH, precipitation is induced. Precipitation may be enhanced by factors leading to a reduction in pCO2, for example increased air-water interactions at waterfalls may be important, as may photosynthesis. Precipitation may also be enhanced by evaporation in some springs.

Zowel calciet als aragonite worden aangetroffen in travertijn uit heetwaterbronnen; aragoniet wordt vooral afgezet als de temperatuur hoog is, terwijl calciet dominant aanwezig is bij lagere temperaturen. Als het puur en fijn is, is travertijn wit, maar vaak is het geel, bruin of grijs door onvolkomenheden.

Both calcite and aragonite are found in hot spring travertines; aragonite is preferentially precipitated when temperatures are hot, while calcite dominates when temperatures are cooler. When pure and fine, travertine is white, but often it is brownish, grey to yellow due to impurities.

Waar vinden we travertijn en hoe kan het toegepast worden?

Where do we find Travertine, and how can it be used?

De geschiedenis leert dat er geen grenzen zijn waar het aankomt op toepassingen van travertijnsteen. Al voor Christus werd travertijn beschouwd als een van de beste steensoorten voor gebouwen in het oude Griekenland en Rome. De Romeinen namen travertijn te baat voor verschillende bouwprojecten zoals tempels, aquaducten, badhuizen, trappen, stoepen, en amfitheaters zoals het Colosseum, het grootste gebouw ter wereld dat voornamelijk gebouwd is met travertijn. Travertijn werd ook gebruikt voor beelden en monumenten. Zelfs nu in de 21e eeuw wordt travertijn gebruikt in velerlei toepassingen zowel binnen als buiten. Er zijn eigenlijk geen exacte richtlijnen als het op het gebruik van travertijn aankomt. Het kan eigenlijk overal toegepast worden om wat dan ook te verfraaien: vloeren, muren, trappen, badkamers, open haarden, zwembaden, oprijlanen, terrassen, trottoirs, enzovoort

History tells us that there are no limits when it comes to the usage of Travertine stone. Before Christ, Travertine used to be among the top building stones in Ancient Greek and Rome. Romans took advantage of Travertine for various constructions projects such as buildings and temples, aqueducts, baths, stairs, steps, and amphitheaters such as the Colosseum, the largest building in the world constructed mostly of travertine. Travertine was also used for sculptures and monuments. Even today in the 21st century, Travertine stone is being used for a huge variety of indoor and outdoor projects. There are no exact design guidelines when it comes to travertine. It can be used practically anywhere to enhance any area. Like: Floors, Walls, Stairs & Steps, Bathroom, Fireplaces, Pool Areas, Driveways, Patios, Walk-ways. etc…

Amper 10 jaar geleden had Italië een bijna-monopolie op de wereldmarkt voor travertijn. Hedentendage worden aanzienlijke hoeveelheden gedolven in Turkije, Iran, Mexico en Peru.

A decade ago Italy had a near-monopoly on the world travertine market. Now significant supplies are quarried in mainly Turkey, Iran, Mexico and Peru

 

DUTCH :

Wat moet je doen om deze cache te loggen?

Om deze cache te kunnen loggen zul je de cachepagina moeten doorlezen en een bezoek te brengen aan het coördinaat boven aan de pagina. Daarna zul je de vragen die gerelateerd zijn aan de tekst moeten beantwoorden op het gegeven coördinaat.

Als je de antwoorden gevonden hebt, stuur ze dan naar de CO voor goedkeuring.

Zoals ik heb meer dan 125 earthcaches er zijn veel mails / berichten om op terug te beantwoorden, en ik zal niet altijd in staat zijn om terug te beantwoorden, maar ik lees alle verzonden ANTWOORDEN en logs, dus als er iets niet juist is of een upgrade, moet u inderdaad horen terug van mij..

Bedankt voor uw begrip, en voor het kiezen van één van mijn caches.

Je mag direct loggen nadat je je antwoorden verstuurd hebt naar de CO. Als er nog vragen of twijfels zijn over je antwoorden zal de CO contact met je opnemen.

Logs zonder antwoorden naar de CO of met openstaande vragen van de CO zullen zonder waarschuwing verwijderd worden.

AUB géén foto’s in je log die mogelijk een antwoord kunnen geven op een van de vragen.

 

ENGLISH :

 To log this cache.

To get to log this cache you will have to read the cache text and visit the coordinates given. After that you will have to answer the questions which are related to the text and the coordinates given.

When answers are collected, send them to CO for verification.

As I have over 125 earthcaches there are MANY mails/messages to answer back on, and I will not always be able to answer back, BUT I READ ALL SENT ANSWERS AND LOGS, so if anything is not correct or need an upgrade, you will indeed hear back from me.

Thanks for your understanding, and for picking one of my caches.

You can log immediately after answers are sent the CO. If there are any questions about your answers CO will contact you.

Logs without answers to CO or with pending questions from CO will be deleted without any further notice.

Please do not include pictures in your log that may answer the questions.

 

Vragen

1. Beantwoord de vragen door de tekst op de cachepagina goed door te lezen en te vinden door een bezoek te brengen aan de cachecoördinaten!

A. Hoe kan je het type steen hier bepalen? Wat zijn de typische kenmerken en waar wordt dit door veroorzaakt? (Antwoorden kan je vinden in de tekst en op locatie)

B. Waarom is de steen zo wit, en niet bruin of donkergrijs? (Antwoorden kan je vinden in de tekst)

C. Voel het oppervlak van de pilaar of de halfronde muur aan de achterkant van het monument. Is het oppervlak glad of ruw? Wat is er mee gedaan, of is er niets mee gedaan? (Antwoord te vinden op locatie)

D. Kijk goed naar de pilaar of de halfronde muur aan de achterzijde. Zie je fossielen uit de tijd dat de steen gevormd werd? (Antwoord te vinden op locatie)

E. Afzettingsgesteenten worden vaak in lagen afgezet. Kijk goed naar de pilaar en de halfronde muur, zie je dan lagen of sporen van lagen? Zijn ze op beide plaatsen zichtbaar of in enkel de pilaar of de muur? Als er lagen zijn, maak dan een schatting van de afstand tussen de lagen. Geef een beschrijving! (Antwoord te vinden op locatie)

2. Maak een foto van jezelf of je team of gps wanneer je de cache bezoekt zonder antwoorden prijs te geven, en zet deze in je log.

(Dit is overigens niet verplicht maar wordt hogelijk gewaardeerd.)

 

Questions

1. Answer the questions by reading the cache text and visiting the cache coordinates!

A. How do we know what type of stone we got here? What are the characteristics of it and what is this caused of?? (Answer can be found in text and at GZ)

B. Why is the stone so white, and not brown or darkish grey? (Answer can be found in text)

C. Feel the surface of the pillar or the semicircular wall that surrounds the back side of the monument! Is the surface smooth or rough? And what have been done, or not been done to it? (Answer can be found at GZ)

D. Have a look at the pillar or the semicircular wall that surrounds the back side of the monument! Is it filled with fossils from its period of formation? (Answer can be found at GZ)

E. Sedimentary rocks are often deposited in layers. By having a look at the pillar or the semicircular wall that surrounds the back side of the monument, can you see any marks or traces from layers? Are they showing on both places, or just at the wall or monument? What would you say is the approx distance between the layers if there is any? Please describe!(Answer can be found at GZ)

2. Take a photo of yourself, the group or your GPS when logging the cache. Without revealing any answers!

(It’s voluntary to post a photo in your online log)Feel free to add photos of your visit, and also leave a Favoritepoint if you think it was a nice Earthcache, visit or experience.

Info on my earthcache: I started working on my eartcache 01.01-15, sent in first time at the 26.01-15, and finally 01.12-15 its gone live. Its been a long and hard way to get there as there has been different bumps on my way, but the main and important thing is that it is now out live for you all, ENJOY!

Flag Counter

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Vg cbvagf sbe gur fxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)