Skip to content

Kolmårdsmarmor EarthCache

Hidden : 02/17/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Swe]

Kolmårdsmarmor

Kolmårdsmarmor är en metamorf kalksten som man finner i området kring Kolmården som ligger i nordöstra Östergötland. Den har en ålder på cirka 1900 till 2000 miljoner år gammal.  Rikedomen på serpentin (ett vattenhaltigt, magnesiumrikt silikatmineral) i denna bergart är anmärkningsvärd och kan ofta uppgå till över hälften av bergartsvolymen. Serpentinen ger marmorn en grönaktig färg. Detta mineral visar också en variation i färg, kornstorlek och allmänt uppträdande som ger bergarten ett vackert, livfullt utseende. Kolmårdsmarmor innehåller även kalksilikatmineral. Färgerna kan variera från pastellartat ljust gröna till grönsvarta. Kolmårdsmarmor är Östergötlands landskapssten.

Kolmårdsmarmor är en metamorf kalksten. Det betyder att det har bildats av en tidigare bergart har genomgått en viss typ av omvandling – metamorfos. Om magmatiska, sedimentära bergarter eller äldre metamorfa bergarter utsätts för högt tryck, höga temperaturer eller en kombination av dessa så kan en metamorfos ske. Då kalksten är en sedimentär bergart så betyder det att Kolmårdsmarmor är en kalkrik sedimentär bergart som har gått igenom en omvandling efter att ha blivit utsatt för högt tryck och/eller höga temperaturer.
 

Sedimentär bergart
Sedimentär bergart är en av de tre övergripande bergartsgrupperna vid sidan av magmatiska och metamorfa bergarter. Sedimentära bergarter förekommer på alla jordens kontinenter, men utgör bara omkring fem procent av jordskorpan eftersom de genom tektonik omvandlas till metamorfa bergarter. Vanliga sedimentära bergarter är kalksten, gråvacka, sandsten och skiffer. Den relativt låga halten av koldioxid i jordens atmosfär beror på att en stor andel kol (genom kolcykeln) finns bundet i kalksten och dolomit. Sedimentära bergarter bildas genom att partiklar som transporterats i vatten eller luft har sedimenterat och därefter cementerats samman genom utfällningar i porerna; även bergarter som bildats på kemisk, biokemisk eller organisk väg genom anrikning eller utfällning.

En bild som visar hur sedimentära bergarter bildas.

Metamorf bergart

En metamorf bergart bildas när en tidigare bergart genomgår en viss typ av omvandling (metamorfos). Namnet kommer från de grekiska orden meta och morphe och betyder ändring av form. Om magmatiska, sedimentära bergarter eller äldre metamorfa bergarter utsätts för högt tryck, höga temperaturer eller en kombination av dessa så kan en metamorfos ske. Lösningar eller gaser kan också få en bergart att genomgå metamorfos, den kan förändra dess kemiska sammansättning genom att bortföra vissa ämnen och tillföra andra. 

En bild som visar hur metamorfa bergarter bildas.

 

Marmor
Marmor är en metamorf bergart, strukturen kan vara fin- eller grovkornig. Då marmor är en metamorf bergart så betyder det att marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer vilket medför att den ursprungliga bergartens kemiska sammansättning och kristallstruktur ändras. Eftersom marmor är en relativt lättbearbetad bergart och har ett tilltalande utseende har man använt bergarten som byggnadssten- och ornamentssten över hela världen under tusentals år. Ren marmor är gråvit eller rent vit, som den berömda carraramarmorn, men föroreningar av olika slag är vanliga och ger då bergarten olika färger, i ett ofta flammigt mönster, det som vi brukar kalla för marmorerad.
 

Carraramarmor
Carraramarmor (efter den norditalienska staden Carrara) är en metamorf produkt av en sedimentär kalksten från triasperioden som bildades i samband med att Apenninerna formades. Den är en av världens mest kända typer av marmor som oftast är vit eller ibland blågrå.
 

Earthcachen
På de ovanstående koordinaterna så finner du en staty av Gustav II Adolf. Den nedre delen av sockeln (ej den röd/bruna delen) som statyn står på är av kolmårdsmarmor. För att få logga den här earthcachen så måste du svara på de nedanstående frågorna. Skicka svaren till mig via e-post. Skriv inga svar i din logg. Om inte de här kraven uppfylls så kommer jag att radera din logg.

Uppdatering: På grund av det växande antalet personer som loggar mina earthcacher, och iochmed det ett växande antal personer som skickar svar till mig, så har jag beslutat att jag kommer från och med nu inte svara på alla mail som jag får med svar. Jag kommer fortfarande att läsa alla mail och om ni behöver skicka in nya svar så kommer jag att kontakta er. Så skicka era svar och logga sedan earthcachen och om ni skulle behöva ändra era svar så kommer jag att kontakta er.

*Obs: titta på den lilla delen ovanför den nedersta, röd-brunaktiga delen.*


1. Titta på Kolmårdsmarmorn: Vad har marmorn för färg? Tror du att den innehåller mycket eller lite kalksten samt serpentin? Varför tror du det?

2. Titta på Kolmårdsmarmorn: Är marmorn grov eller finkornig? Med tanke på vad du svarar på den frågan, tror du att marmorn har bildats under en längre eller under en kort tid? Varför tror du det?

3. Titta på kolmårdsmarmorn: Ibland så har marmor ett flammigt mönster. Har den här marmorn ett flammigt mönster?

4. Helt frivilligt: komplettera gärna din logg med en bild av dig med din GPS och statyn. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

[Eng]

Swedish green marble

Swedish green marble is a metamorphic limestone which can be found in the area around Kolmården in northeastern Östergötland. It has an age of about 1900 to 2000 million years. The richness of serpentine in this limestone is remarkable and can often be up to more than fifty percent of the volume in the limestone. The serpentine gives the marble a greenish color. This mineral also gives a variety of color, grainsize and overall appearence which gives the limestone a beautiful, lifeful look. The color of Swedish green marble can be all from light green to green black.
Swedish green marble is a metamorphic limestone. That means that it has been created by a previous rock which have gone through a certain transformation. If magmatic, sedimentary or older metamorphic rocks is exposed to high temperature, high pressure or a combination of the two then a transformation can occur. Since  limestone is a sedimentary rock then that means that Swedish green marble is a sedimentary limestone which has been transformed by high temperature and/or high pressure.

Sedimentary rock
Sedimentary rock is one of the overall rock groups next to magmatic rock and metamorphic rock. Sedimentary rock appears on every single continent yet only makes about five percent of the earths crust. The reason is that it sometimes is transformed to metamorphic rock. Common sedimentary rocks are limestone, sandstone and slate.

Metamorphic rock
 A metamorphic rock is formed when a previous rock has gone through a transformation. The previous rock can be a sedimentary rock or a magmatic rock which can become a metamorphic rock if exposed to high temperature, high pressure or a combination of the two.

Marble

Marble is a metamorphic rock, the structure can be fine to roughgrained. Since mable is a metamorphic rock then that means that it is formed when limestone is exposed to high temperature and high pressure which leads to that the original rocks structure changes. Since marble is relatively easy to work with and has an appealing look it has been used for buildings and monuments all over the world. Pure marble is white or graywhite but can have different colors.

Carrara marble
Carrara marble is a metamorphic product of a sedimentary limestone from the Triassic period which was created when the Apennine Mountains was created. This is one of the most famous types of marble and is often white or greywhite.

This earthcache
On the above coordinates you find a statue of king Gustav II Adolf. The lowest part of the base (not the red/brown part) of the statue is made out of Swedish green marble. To log this earthcache you have to answer the questions and email me your answers. Dont write your answers in your log. If you do not fulfill these requirements then i will delete your log.

Update: From now on I will not answer every email with answers. Send me your answer and then log the earthcache, and if you have to send new answers then I will contact you.

*Attention: look at the part just above the red/brown-ish part of the base*

Questions
1. Look at the Swedish green marble: What color does it have? Do you think that it contains a lot or a little limestone? Do you think it contains a lot or a little serpentine? Why do you think that?

2. Look at the Swedish green marble: Does it have a fine or rough grainsize? Depending on your answer on the previous question, do you think that it has been created during a longer or shorter time? Why do you think that?

3. Look at the Swedish green marble: Sometimes marble has swirls and veins in it. Does this marble have swirls and veins in it?

4. Optional: upload a picture of you and your GPS with the statue. This is optional and not a logging requirement.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)