Skip to content

<

Ekebergsmarmor

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/27/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Swe]

 

Ekebergsmarmor

Ekebergsmarmor är en dolomitisk marmor. Namnet har marmorn fått ifrån Ekebergs gård vid hjälmaren och marmorn bryts vid Glanshammar nordost om Örebro. Under benämningen dolomitmarmor så är Ekebergsmarmor Närkes landskapssten. Ekebergsmarmor används som byggnadssten, för skulpturer och ornament med mera. Ekebergsmarmor är en av de två mest kända marmorsorterna i Sverige då den andra är Kolmårdsmarmor. Färgen på marmorn är vit med en dragning åt gult. Ekebergsmarmor är inte lika vit som den klassiska Carraramarmor. Anledningen till att marmorn är mer gul är på grund av mängden dolomit i marmorn vilket ger marmorn en gul/beige-aktig vit färg. Marmorn har en ålder på nästan 2 miljarder år. Ekebergsmarmor, och alla andra marmorsorterna, bildas när magmatiska, sedimentära bergarter eller äldre metamorfa bergarter utsätts för högt tryck, höga temperaturer eller en kombination av de två och en omvandling sker. Omvandlingen har ändrat strukturen, texturen, mineralsammansättningen eller en kombination av dessa, på marmorn. Ekebergsmarmor är en metamorf bergart.

Dolomit

Dolomit är ett mineral med den kemiska sammansättningen CaMg(CO3)2. Dolomit har en världsvid utbredning, huvudsakligen som sedimentära lager (dolomitsten) och deras metamorfa motsvarigheter, dvs dolomitmarmor. I form av dolomitmarmor så har dolomit brutits på flera ställen i Sverige, vilket numera sker bl.a. i Tistbrottet (Sala, Västmanlands län), i Björka (Örebro län) och Masugnsbyn (Norrbottens län). Mineralet används för tillverkning av eldfasta produkter, glas, mineralull och järnmalmspellets m.m.

Metamorfa bergarter

En metamorf bergart bildas när en tidigare bergart genomgår en viss typ av omvandling (metamorfos). Namnet kommer från de grekiska orden meta och morphe och betyder ändring av form. Om magmatiska, sedimentära bergarter eller äldre metamorfa bergarter utsätts för högt tryck, höga temperaturer eller en kombination av dessa så kan en metamorfos ske. Lösningar eller gaser kan också få en bergart att genomgå metamorfos, den kan förändra dess kemiska sammansättning genom att bortföra vissa ämnen och tillföra andra.

Marmor

Marmor är en metamorf bergart, strukturen kan vara fin- eller grovkornig. Då marmor är en metamorf bergart så betyder det att marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer vilket medför att den ursprungliga bergartens kemiska sammansättning och kristallstruktur ändras. Eftersom marmor är en relativt lättbearbetad bergart och har ett tilltalande utseende så har man använt bergarten som byggnadssten- och ornamentssten över hela världen under tusentals år. Ren marmor är gråvit eller rent vit, som den berömda carraramarmorn, men föroreningar av olika slag är vanliga och ger då bergarten olika färger, i ett ofta flammigt mönster, det som vi brukar kalla för marmorerad. Carraramarmorn är en metamorf produkt av en sedimentär kalksten från triasperioden som bildades i samband med att Apenninerna formades. Den är en av världens mest kända typer av marmor som oftast är vit eller ibland blågrå.

Earthcachen

På de ovanstående koordinaterna så finner du denna brunn som har reliefer som är gjorda utav Ekebergsmarmor. För att få logga denna earthcache så måste du svara på de nedanstående frågorna och skicka svar till mig via e-post. Du behöver inte vänta på svar från mig för att få logga. Du får inte skriva några svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Uppdatering: På grund av det växande antalet personer som loggar mina earthcacher, och iochmed det ett växande antal personer som skickar svar till mig, så har jag beslutat att jag kommer från och med nu inte svara på alla mail som jag får med svar. Jag kommer fortfarande att läsa alla mail och om ni behöver skicka in nya svar så kommer jag att kontakta er. Så skicka era svar och logga sedan earthcachen och om ni skulle behöva ändra era svar så kommer jag att kontakta er.

Frågor:

1. Vad för färg har marmorn? Tror du att marmorn innehåller en stor del eller en liten del dolomit? Förklara varför du tror så.

2. Är marmorn grovkornig eller finkornig? Tror du att marmorn har bildats under en lång eller under en kort tid? Varför tror du så?

3. Ibland så har marmor ett flammigt mönster. Har denna marmor ett flammigt mönster?

4. Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och din GPS med Ekebergsmarmorn. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

 

[Eng]

 

Ekebergsmarble

Ekebergsmarble is a dolomitic marble. The name have the marble gotten from Ekeberg farm by the lake Hjälmaren and the marble is quarried in Glanshammar northeast of the city of Örebro. Under the name dolimitic marble it is the province of Närkes provincial rock. Ekebergsmarble is used as building stone, and for sculprures etc. Ekebergsmarble is one of the most known types of marble in Sweden, the other one being Swedish green marble. The colour of the marble is yellow-white. Ekebergsmarble is not as white as the classical Carraramarble. The reason that the marble is more yellow is because of the amount of dolomite in the marble, which gives it a yellow/beige-ish white colour. The marble has an age of nearly 2 000 million years. Ekebergsmarble, and all of the other kinds of marble, has been formed when sedimentary, magmatic or older metamorphic rocks have been exposed to high pressure, high temperatures or a mixture of these and metamorphis have occured. This has changed the structure, texture and/or the mineral composition of the rock.

 

Dolomite

Dolomite is a mineral with the chemical composition CaMg(CO3)2. Dolomite can be found all over the world, mainly as sedimentary layers (dolomitestone) and their metamorphic equivalents, ie dolomitemarble. In the form of dolomitemarble dolomite has been quarried in several places in Sweden, which now takes place among others in Tistbrottet (Sala, Västmanland), in Björka (Örebro) and Masugnsbyn (Norrbotten). The mineral is used when manufacturing refractory products, glass, mineral wool and iron ore pellets, etc.

 

Metamorphic rocks

A metamorphic rock is formed when a previous rock undergoes a particular type of transformation (metamorphosis). The name comes from the Greek words meta and morphe, meaning change in shape. If igneous, sedimentary rocks or older metamorphic rocks are exposed to high pressure, high temperature, or a combination of these it can go through a metamorphosis. Solutions or gases can also get a rock to undergo metamorphosis, it can change its chemical composition by removing certain substances and bring others.

Marble

Marble is a metamorphic rock, the structure can be fine or coarse. As marble is a metamorphic rock, it means that the marble is formed when limestone is subjected to high pressures and temperatures, which means that the original rock's chemical composition and crystal structure changes. Because marble is relatively easily processed rock and has an attractive appearance it has been used to biuld monuments and buildings all over the world for thousands of years. Pure marble is gray-white or pure white, like the famous Carrara marble, but the pollution of various kinds are common and then gives the rock a variety of colors, in an often blotchy patterns, what we usually call marbled. Carrara marble is a metamorphic product of a sedimentary limestone from the Triassic period, formed in connection with the Apennines formed. It is one of the world's most well-known types of marble that usually is white or sometimes blue-gray.

The EarthCache

At the above coordinates you will find this well/statue that is made out of Ekebergmarble. To log this EarthCache you must answer the following questions and send the answers to me via e-mail. You do not need to wait for a response from me to get to log. You may not write answers in your log. Logs that do not meet these requirements will be deleted.

1. What colout does the marble have? Do you think that the marble contains a lot of dolomite or just a little dolomite? Why do you think that?

2. Is the marble fine-grained or rough-grained? Depending on your answer to that question, do you think that the marble has been formed during a longer or shorter period? Why do you think that?

3. Marble sometimes have a veined pattern. Does this marble have a veined pattern?

​4. Optional: upload a picture of you and/or your GPS at the site. This is optional and is not a logging requirement.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.