Skip to Content

<

Skalky u Havraniku

A cache by JARWEIN & TORMANN-JARA Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/12/2015
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Skalky u Havraníků
Obec Havraníky
Přírodní památka Skalky u Havraníků

leží na rozhraní katastrů obcí Havraníky a Šatov v okrese Znojmo o rozloze 10,9 ha se vzácnou teplomilnou vegetací, je součástí Natura 2000 - chráněné území evropského významu. Porosty jsou reprezentovány mozaikou převážně kyselých a úzkolistých suchých trávníků a křovin. Na tato stanoviště jsou vázané populace řady zvláště chráněných a dalších významných druhů rostlin a živočichů. Více informací ohledně flory a fauny včetně fotografií získáte na informační tabuli.

Skalky jsou na východních svazích dyjského masivu, který tvoří poslední geomorfologicky výrazný stupeň krystalinika Českého masivu. Na východní straně se v ploché krajině uplatňují vlivy karpatské horské soustavy a mořské záplavy, která je v oblasti doložena usazeninami středního miocénu. Reliéf Skalky je členitý se svahy různého sklonu a orientace, terénními zlomy a několika malými lomy. Půdy tvoří kambizemě na podkladu biotitické žuly a biotického granodioritu. Skalky, kamenná stáda a izolované oblé balvany vznikly zvětráváním biotitických granodioritů. Postupnou erozí a odnosem zvětralinového pláště a mladých sedimentů došlo k jejich obnažení a vzniku jedinečných skalních útvarů. Kombinací fyzikálního a biologického zvětrávání se na skalnatém povrchu vytvořily pseudokrasové škrapy a skalní mísy.


Zdroje:

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P. (ed):

Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 628 Praha.

Geologické lokality – www.lokality.geology.czPodmínky uznání logu:

Podmínkou uznání logu této earth cache je zaslání odpovědí na otázky na danou e-mailovou adresu přes můj profil, poté se zalogujte, pokud bude něco špatně, ozvu se. Poznámka: Jako pomůcky jsou potřeba: metr/pásmo ( 5m ), výškometr, GPS a úhelník, popřípadě jiný nástroj pro určování úhlu/sklonu .

Otázky/Úkoly:
POVINNÉ:

STAGE 1: N 48° 48.243 E 016° 00.615

1. Urči nadmořskou výšku a porovnej s nadmořskou výškou Stage č. 2 a napiš rozdíl.

2. Změř granodioritový balvan ve výchozu v jeho nejvyšší výšce.

3. Na biologickém zvětrávání hornin této lokality se mimo jiných organismů podílí i lišejníky. Urči alespoň jeden lišejník, který se nachází na povrchu tohoto granodioritového balvanu.


STAGE 2: N 48° 48.202 E 016° 00.651

1. V dalším granodioritovém výchozu se vyskytují tři balvany v trojúhelníkovém postavení. Najdi přibližně střed každého a změř vzdálenosti které je dělí od sebe (viz. foto a náčrt).

2. Jak se jmenuje pohoří dobře viditelné (za špatného počasí jen silueta) východním směrem.

3. Granodiorit obsahuje mimo jiných nerostů i slídu. O jakou slídu se jedná v tomto případě a jakou má barvu?


STAGE 3: N 48° 48.236 E 016° 00.524


1. Změř výšku v nejvyšším bodě tohoto granodioritového výchozu.

2. Na jeho odvrácené straně zjisti sklon jeho šikmé stěny.

3. Na kterou světovou stranu je sklon šikmé stěny orientovaný.

4. Při bližším pohledu jsou ve struktuře granodioritu světlé – bílé částečky (zrnka). Nacházejí se i ve zvětralině v celém areálu Skalek. O jaký nerost se jedná?

5. Opodál tohoto zvětralého balvanu se nachází otvor:

A) jeskyně
B) studna
C) vstup do bunkru
D) archeologická sonda


NEPOVINNÉ:

Vyfotografuj cokoliv z pestré nabídky živých i neživých přírodnin na této lokalitě, případně z Tvého pohledu něco mimořádně zajímavého. Díky.


Povolení: (Znojmo 17. dubna 2014)

Dobrý den,

dne 24. 3. 2014 jsem od Vás obdržel žádost o povolení zřízení virtuální Earthcache Skalky u Havraníků ve stejnojmenné přírodní památce a evropsky významné lokalitě. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o virtuální naučnou záležitost, která pouze zavede hráče geocachingu na tuto zajímavou lokalitu s cílem splnit specifický úkol, neshledávám zde jakýkoliv potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost evropsky významné lokality a příznivý stav předmětu ochrany, ani rozpor se základními a bližšími ochrannými podmínkami přírodní památky Skalky u Havraníků. Do území není zákaz vstupu a vzhledem k umístění v blízkosti obcí a v blízkosti turisticky atraktivního Národního parku Podyjí je hojně navštěvované. Nepatrné navýšení návštěvnosti jako efekt nově umístěné earthcache, je proto zanedbatelné. Obdobně jako kolega z AOPK ČR, bych uvítal, kdyby v rámci popisu earthcache příp. plnění úkolů byla zařazena informace o přírodních hodnotách tohoto území. Pokud by jste potřeboval získat jakékoliv podklady o území, jsem ochoten je poskytnout. Jedná se převážně o odborné průzkumy zaměřené na botaniku a entomologii a plán péče o tuto lokalitu, který charakterizuje území v širším měřítku.

S pozdravem

Ing. Milan Král
odbor životního prostředí - oddělení ochrany přírody a krajiny
referent Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště
Nám. Armády 8, 669 02 Znojmo
telefon: 515 218 666, 541 654 323
e-mail: kral.milan@kr-jihomoravsky.cz
web: www.kr-jihomoravsky.cz


Moje vydané kešky:

Prosimericke zaplavy
Prosimericke CESTY
Městys Prosiměřice
Žerotické vrstvy
Miroslavské slepence - Markův kopec
Sklepni ulicka ve Vitonicich
Vitonicti capi

OWNER:Additional Hints (No hints available.) 

Find...

79 Logged Visits

Found it 76     Didn't find it 1     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 117 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.