Skip to Content

<

Rūjienas stacija/Historical Rail Baltica #3

A cache by juttux Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/18/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis atrodas Rūjienas novada Ķoņu pagastā. Slēpnis ir 0.6 litru plastmasas kastīte ar logbuku, zīmuli un dažām maiņas lietām.

This cache is hidden in Rūjiena Municipality, Ķoņi Parish. The cache is a 0.6 l plastic box with logbook, pencil and some exchange things.


Šobrīd Latvijā visi spriež par jauno „Rail Baltica” izbūvi. Tomēr ne tik daudz gadus atpakaļ jau bijām tīri labi savienoti ar Igauniju „pa sliedēm”. Tomēr no šo laiku burvības maz kas palicis pāri – vien aizaugušas stigas un vietumis uzbērumi liecina, ka šeit kaut kas reiz ir bijis un cilvēki uz šīm vietām plūduši straumītēm. Skumji, ka viss tā ātri pazūd. Tādēļ atgādinājumam par šiem vēsturiskajiem notikumiem un par godu vairākiem no šiem zudušajiem dzelzceļa satiksmes punktiem pašos Latvijas ziemeļos, esmu izveidojusi šo slēpņu sēriju.

Rīgas–Rūjienas dzelzceļš ir viena no visilgāk plānotajām un būvētajām dzelzceļa līnijām Latvijas teritorijā. Vispirms 19. gadsimta beigās Krievijas Pirmā pievedceļu sabiedrība veica 750 mm dzelzceļu līnijas izpēti un aprēķinus. 1910. gadā arī Vidzemes Pievedceļu sabiedrība plānoja Rūjienas līnijas būvniecību. Abas šīs ieceres netika īstenotas. Tomēr 1929. gadā tika uzsākta esošās dzelzceļa līnijas Rīga-Milgrāvis turpinājuma izbūve līdz Rūjienai. Posms līdz Rūjienai tika atklāts 1937. gada 4. decembrī. Otrā pasaules kara laikā līnija tika izpostīta, tā pilnībā tika atjaunota līdz 1972. gadam. Rūjienas apkaimes iedzīvotāji atjaunoto vilcienu satiksmi sagaidīja tikai 1976. gadā. 1981. gadā līniju savienoja ar līnijas Valka—Rūjiena—Pērnava posmu Rūjiena—Ipiķi, kurš tika pārnaglots no 750 mm uz 1524 mm platumu. Šajā gadā kā “darba dāvanu” padomju varas atjaunošanas 41. gadskārtā pasniedza Rīgas–Tallinas dzelzceļa līniju caur Pērnavu, kas par 83 km saīsināja attālumu starp abām pilsētām, ceļā bija jāpavada tikai piecas stundas. Līnijas atklāšanas svinīgais mītiņš notika Moisakiles stacijā, kur satikās dīzeļvilcieni no Rīgas un Tallinas un bija ieradušās Igaunijas un Latvijas PSR valdības delegācijas. Ik dienas no Rīgas uz Tallinu caur Rūjienu kursēja viens pāris vilcienu. 1996. gadā līnijas tehniskā stāvokļa un saimnieciskās darbības apsīkuma dēļ sākās līnijas slēgšana posmu pa posmam. Kustību 8. aprīlī pārtrauca posmā Rūjiena–Ipiķi, tam sekoja posms Rūjiena–Aloja, kad 21. septembrī plkst. 5.41 Rūjienas staciju atstāja pēdējais pasažieru vilciens. Posmu Skulte—Ipiķi rajonu pašvaldības pārņēma savā īpašumā, kuras kopā ar Igaunijas pārvadātāju Edelaraudtee plānoja vērienīgu dzelzceļa atjaunošanas projektu, kuru nerealizēja. Pēdējais kravas vilciens posmā Limbaži—Skulte aizgājis 2001. gadā. Pavisam posms Skulte—Rūjiena—Ipiķi slēgts 2004. gadā, saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 23. septembra rīkojumiem nr. 69 un 699. Pēc 2005. gada posms Ipiķi—Skulte demontēts.

Apraksta sagatavošanai izmantoti dati no:

  • http://lv.wikipedia.org/wiki/Dzelzce%C4%BCa_l%C4%ABnija_R%C4%ABga%E2%80%94R%C5%ABjiena;
  • https://sites.google.com/site/dzelzceli/dzelzcela-linijas/riga-ipiki/rujiena-1;
  • T.Altbergs, K.Augustāne, I.Pētersone. Dzelzceļi Latvijā.

Dzelzceļa infrastruktūra nav iedomājama bez stacijām. Par to arī šīs slēpņu sērijas stāsts.

Slēpņu sērijā „Historical Rail Baltica” ietvertajiem objektiem šobrīd īpašas nozīmes nav, tomēr gadus 20-30 atpakaļ tie bijuši ievērojami satiksmes punkti. Šis nav stāsts par skaistumu un ievērojamu objektu apskati, bet gan bēdīga atziņa par to, cik ātri viss aiziet nebūtībā.

Slēpņu sērija dos iespēju pa ceļam aplūkot mazus Latvijas ziemeļu pierobežas ciematiņus un palūkoties kā cilvēki tur dzīvo šodien. Šī varētu būt pat kā neliela ekspedīcija.

Šobrīd šajā sērijā plānoti aptuveni 5 slēpņi. Rūjienas stacija ir sērijas 3.slēpnis.

Rūjienas stacija atrodas Rūjienas novadā. Rujenes stacija ierīkota līdz ar Valkas-Pērnavas 750 mm dzelzceļa izbūvi (nodots ekspluatācijā 1897. gada 1.augustā). 1937. gadā stacijā ievilkta Rīgas-Rūjienas platsliežu dzelzceļa līnija un stacija pārdēvēta par Rūjienu. 1938. gadā stacijā turpinājās labiekārtošanas darbi, kas saistīti ar platsliežu ceļu izbūvi. 1944. gadā sākotnējā stacijas ēka nodegusi, un pēc kara dienesta telpas ierīkotas nelielā pagaidu namiņā. 1976. gadā, atjaunojot Rīgas-Rūjienas platsliežu dzelzceļu, Rūjienas stacija ierīkota ārpus pilsētas vietā, kur Rūjienas-Ipiķu sākotnējai zemes klātnei pieslēdzas jaunizbūvētais dzelzceļa posms no Virķēnu pieturas punkta. Par stacijas dienesta un uzgaidāmajām telpām līdz pat kustības slēgšanai 1996. gadā kalpoja norakstīti dīzeļvilciena vagoni. Šobrīd ainava bijušās Rūjienas stacijā ir bēdīga, nekas vairs neliecina par kādreizējo satiksmi. Stacijas vagons nodedzināts, sliedes demontētas, uzbērums aizaudzis krūmiem.

Lūdzu slēpni novietot atpakaļ tieši tā, kā tas tika atrasts!

At present, all Latvian judge on the new "Rail Baltica" construction. However, not so many years ago, we were already very well connected with Estonia "on rails". However, from this time a little magic has left over - as overgrown paths and embankments in some places show that once here was something and a lot of people were coming here. Sadly, that all of it has quickly disappeared. Therefore, as a reminder of these historical events and in honor of several of these lost rail points in the north of Latvia, I have created this series of caches.

Rīga-Rūjiena railway is one of the longest-designed and constructed railway lines Latvian territory. First of all, at the end of the 19th century, the Russian First siding company conducted a 750 mm rail line studies and calculations. In 1910, the Vidzeme sidings company planned Rūjiena line construction. Both of these plans were not implemented. However, in 1929 the railway line Rīga-Milgrāvis was prolonged and the construction direction to Rūjiena followed. Rūjiena section was opened on 4 December 1937. During World War II line was destroyed, it was fully restored in 1972. Residents of Rūjiena neighborhoods welcomed the renewed trains only in 1976. In 1981 the line was connected to the line-Valka Rūjiena-Pärnu-section Rūjiena-Ipiķi, who was changed from 750 mm to 1524 mm width. This year, as a "gift work" of 41 anniversary of Soviet power restoration was the Rīga-Tallinn railway line through Pärnu presented. It shortened the way by 83 km distance between the two cities, only five hours on the road. Line opening meeting was held in Moisakuula station where diesel trains from Rīga and Tallinn met. The Estonian and Latvian SSR government delegations had arrive. Every day from Rīga to Tallinn through Rūjiena ran one pair of trains. In 1996, due to the technical conditions of the line and the ongoing moderation of economic activity lead to the closure of the line which began stage by stage. On the 21 September on 5:41 the last passenger train left Rūjiena station. Section Skulte-Ipiķi was taken over the district governments, which together with the Estonian carrier Edelaraudtee planned an ambitious railway restoration project, which was unrealistic. Last freight train in section Limbazi-Skulte departed in 2001. Totally section Skulte-Rūjiena-Ipiķi was closed in 2004, according to the Cabinet of Ministers orders. After the 2005 section  Ipiķi-Skulte was dismantled.

Materials used for the data preparation:

  • http://lv.wikipedia.org/wiki/Dzelzce%C4%BCa_l%C4%ABnija_R%C4%ABga%E2%80%94R%C5%ABjiena;
  • https://sites.google.com/site/dzelzceli/dzelzcela-linijas/riga-ipiki/rujiena-1;
  • T.Altbergs, K.Augustāne, I.Pētersone. Dzelzceļi Latvijā.

Rail infrastructure is unthinkable without stations. This is also the story of the cache series.

Nowadays the objects included in the cache series "Historical Rail Baltica" are not special, but 20-30 years ago they were a significant traffic points. This is not the story of the beauty and sightseeing, but a sad realization of how quickly everything fall into the nothingness.

Cache series will provide an opportunity to visit small Latvian northern border villages and look how people live there today. This could even be a small expedition.

Currently there are planned approximately 5 caches in this series. Rūjiena station is #3 cache in this series.

Station is located in county of Rūjiena. Rujene station was installed along with the Valka-Pärnu 750 mm railway construction (put into operation on August 1, 1897). In 1937, the Rīga-Rūjiena broad gauge railway line was retracted and the station renamed Rūjiena. In 1938, the station continued improvement works relating to the broad-gauge road construction. In 1944 the original station building burned down, and after the war station was installed in a small temporary hut. In 1976, renewing Rīga-Rūjiena broad gauge railway, station Rūjiena was built outside the city in a place where Rūjiena-Ipiķi railway connects to the newly built railway section from Virķēni station. Decommissioned diesel train carriages served as a service stations and waiting rooms up to the closure in 1996. At present, the landscape of the former Rūjiena station is sad, no sign of the former traffic. Station wagon is burned, rails dismantled, embankment overgrown with bushes.

Please, place the cache back exactly as it was found!

Additional Hints (Decrypt)

Orgbaf, tevqn
Pbapergr, gur sybbe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



 

Find...

141 Logged Visits

Found it 118     Didn't find it 12     Write note 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 2     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 14 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.