Skip to Content

<

Podzol Reindersmeer

A cache by Team Nattehond Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/10/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vlag NL

Podzol Reindersmeer!


Het Reindersmeer is een ideale locatie om eens lekker te gaan wandelen en van de natuur te genieten. Ook kun je hier verschillende natuurverschijnselen zien, waaronder Podzolgronden. Een erg mooi verschijnsel wat hier erg goed zichtbaar is. Het Reindersmeer ligt in het gebied met als bodemclassificatie ''Podzol'' (1 van de 5 bodemclassificaties van Nederland). Het Reindersmeer is echter een van de weinige plaatsen waar de Podzol lagen goed zichtbaar zijn.

Podzol Reindersmeer

Bodemclassificatie

Bodemclassificatie houdt zich bezig met het systematisch classificeren en categoriseren van bodems op basis van eigenschappen waarin bodems zich van elkaar onderscheiden. Hiervoor worden onder andere de hieronder beschreven horizonten gebruikt. In Nederland wordt de bodem geclassificeerd volgens het Systeem voor de bodemclassificatie voor Nederland. Volgens dit systeem wordt de bodem ingedeeld in vijf orden:
Veengronden: gronden die grotendeels zijn samengesteld uit gedeeltelijk verkoolde plantenstoffen
Podzolgronden: ontstaan door een eeuwenlang proces van uitspoeling en inspoeling in leemarme dekzandgronden. Humuszuren van de A-Horizont, en ijzer en aluminium uit de E-horizont worden ingespoeld in de B-horizont
Brikgronden: gronden met een in de bodem voorkomende kleiinspoelingslaag (B-horizont)
Eerdgronden: gronden met een donkere, goed gemengde bovenlaag van organische stof en minerale delen
Vaaggronden: gronden zonder een duidelijke bodemontwikkeling van enige aard, bijvoorbeeld duingronden of zeer recente zee- of rivierkleiafzettingen.

Bodemhorizonten

Door allerlei processen zoals humusvorming, inspoeling, uitspoeling en oxidatie ontwikkelt zich een bodem. Dit is een proces wat erg lang (eeuwen) duurt en nooit stopt. Een bodem bestaat uit verschillende lagen. Die lagen verschillen in kleur, soort materiaal, hoeveelheid voedingsstoffen, wel of niet waterdoorlatend en nog veel meer kenmerken. Die lagen noemen we horizonten en zij vormen een belangrijk kenmerk voor de bodemclassificatie. In de bodemkunde worden zes horizonten onderscheiden.

A-horizont
De bovenste laag in een podzolprofiel (Humuslaag) is door planten en dieren ''gemaakt'' door het afsterven van organismen en planten die op de bodem terecht kwamen. Door de loop der tijd kunnen op deze Humuslaag nieuwe planten groeien en herkennen wij deze grondlaag als zijnde losse grond die zwart/bruin gekleurd is. Dit is de enige vruchtbare laag in een Podzolbodem. Als deze humuslaag lang intact blijft, gaat die na loop van tijd verzuren en zal het stoffen gaan afscheiden, wat vervolgens door de regen mee naar de ondergelegen lagen wordt gevoerd.

E-horizont
Hieronder vind men een askleurige laag (uitspoel laag), deze laag heeft deze kleur gekregen door het eeuwenlang afvoeren van water en humuszuren naar de onder gelegen bodemlagen. Deze grondlaag is dus min of meer gebleekt, de humuszuren braken ijzer en aluminiumverbindingen af en nemen deze mee naar de onder gelegen bodemlagen. Deze ijzer en aluminiumverbindingen zijn een soort jasjes voor zandkorrels, dus als deze afgevoerd worden blijft er een lichte kleur zand over (Kwarts) Omdat deze grondlaag uit ''dikkere'' zandkorrels bestaat is het een laag die niet vruchtbaar is, alle voedingsstoffen en mineralen worden samen met het regenwater naar de inspoel laag doorgelaten.

B-horizont
Onder de uitspoel laag vindt men de donkere (inspoel) laag, dit is de oorspronkelijke laag. Hierover is de askleurige laag in de loop der tijd ontstaan omdat het klimaat steeds vochtiger werd. Deze ''inspoel laag'' is donker van kleur omdat hier steeds de stoffen van bovenaf (humuszuren samen met de ijzer en aluminiumverbindingen) in opgenomen worden en niet verder de grond inzakken. Deze laag is van leem en erg moeilijk doordringbaar. Deze laag kan ook een Oerbank zijn, hier werd naar gegraven om er ijzer uit te winnen.

C-horizont
Onder de inspoel laag bevindt zich stuifzand, dit hoort echter niet meer binnen het begrip Podzol. Dit zand is erg voedselarm omdat alle stoffen door de inspoel laag worden opgenomen.

R-horizont
Ook deze laag betreft het moedermateriaal. Het verschil met de C-horizont is, dat de R-horizont bestaat uit hard gesteente waarin geen plantenwortels kunnen wortelen (dit is wel mogelijk in de C-horizont).

O-horizont
Deze bevindt zich boven de A-horizont. Hij bestaat uit strooisel: dode maar nog onverteerde plantenresten (de O staat voor organisch materiaal). Dit is anders dan humus, dat bestaat uit grotendeels verteerde, niet meer herkenbare plantenresten. De strooisellaag komt vaak voor in bossen.

Podzolgronden

Podzolgronden komen voornamelijk voor in het Noorden van Europa (Nederland, België, Duitsland, Denenmarken) in zanderige gebieden.
Op het kaartje hieronder zie je waar je in Nederland podzolgronden kunt aantreffen.

Kaart Podzol NL

Podzolgronden zijn op weinig plekken zichtbaar. Omdat het Reindersmeer is ontstaan door een afgraving voor het winnen van kiezel en grind (grindgat) zijn hier op sommige plekken de lagen (horizonten) nu wel erg goed zichtbaar.
Hieronder zie je een opbouw van een podzolprofiel met de daarbij behorende benamingen. In de tekst hierboven staan ook de verschillende lagen (horizonten) van het podzolprofiel beschreven. Niet alle horizonten komen dus voor in een podzolprofiel.

Opbouw Podzolbodem

Podzol is afgeleid uit de Russische taal: ‘’Pod’’ betekent onder, en ‘’Zola’’ betekent as (onder as), dit omdat podzolbodems een askleurige (grijze) laag hebben.

Podzolen zijn een van de oudste bodemtypes die we kennen, dit komt omdat de lagen pas ‘’vorm’’ krijgen na eeuwenlang in en uitspoelen van de grondlagen. Na de ijstijd verbeterde het klimaat en ontstonden er op veel plaatsen bossen, wat als gevolg had dat er een humuslaag over de zandgronden kon ontstaan. Hierna volgt het ‘’traject’’ zoals hierboven beschreven is en ontstaat een podzolprofiel. De meeste podzolbodems zijn circa 11.800 jaar geleden ontstaan.

Omdat Podzolgronden heel voedselarm zijn (m.u.v. de humuslaag) is het bijna niet mogelijk om hier als akkerbouwer op te werken. In de meeste gevallen worden er op deze gronden natuurgebieden, bosaanplanting of heidevelden gemaakt. Er is wel doormiddel van schapenmest geprobeerd de grond voedzamer te maken. Dit was echter van korte duur omdat de stoffen die hiermee gewonnen werden hetzelfde jaar alweer verdwenen waren.

Bronnen:
http://www.geologievannederland.nl
https://www.wikipedia.org/ (Podzol)
https://www.wikipedia.org/ (Horizonten)
https://www.wikipedia.org/ (Bodemclassificaties)


De Earthcache

Om deze earthcache als ''Found it'' te mogen loggen dien je ter plaatse te gaan kijken naar de Podzolprofielen. Beantwoord daarna onderstaande vragen:

1. Kijkend naar dit podzolprofiel, wat valt je op aan de A-horizont in vergelijking met de E-horizont?
2. Hoe denk je dat deze laag (A-horizont) zich hier op deze locatie in de toekomst zal gaan ontwikkelen?
Leg uit waarom je dat denkt.


Stuur je antwoord naar: team-nattehond@hotmail.com
Of stuur je antwoord via mijn profiel.

Optioneel:
We zouden het leuk vinden als er foto's bij de logs geplaatst worden, dit is dus niet verplicht!
__________________________________________________________________________________


Vlag DE

Podsol Reindersmeer!

Das Reindersmeer ist ein idealer Ort, um einen schönen Spaziergang zu machen und die Natur zu genießen. Außerdem können Sie hier mehrere Natur Phänomene entdecken, wie zB. Podsol. Eine sehr schöne Erscheinung, die hier sehr deutlich zu erkennen ist. Das Reindersmeer liegt in einem Gebiet mit Bodenklassifikation '' Podsol '' (einer der fünf Klassen von Böden in den Niederlanden). Das Reindersmeer ist einer der wenigen Orte, wo die Podsol Schichten sehr deutlich zu erkennen sind.

Podzol Reindersmeer

Bodenklassifikation
 
Bodenklassifikation befasst sich mit der systematischen Klassifizierung und Kategorisierung von Böden auf Basis von unterschiedlichen Bodeneigenschaften. Zu diesem Zweck werden, unter anderem die nachfolgende beschriebenen Horizonte verwendet. In den Niederlanden ist der Boden nach dem Holländischen System von Bodenklassifizierung klassifiziert. Bei diesem System wird der Boden in fünf Klassen eingeordnet:
Torfböden: Böden, die zum größten Teil aus karbonisierten Pflanzenmaterialien zusammengesetzt sind,
Podsol: Ergebnis eines jahrhundertelangen Prozess der Ein- und Auswaschung in Lehm-armen Decksand Boden. Huminsäuren der A-Horizont, Eisen und Aluminium-Verbindungen aus der E-Horizont werden in der B-Horizont ein gewaschen.
Brigböden: Böden mit einer in der Lagen vorkommende Ton-Einwaschung (B-Horizont)
Gradböden: Böden mit einer dunklen, gut gemischten Oberflächenschicht von organischen Stoffen und Mineralteile
Vageböden: Böden ohne eine klare Bodenbildung jeglicher Art, wie zB Dünenböden oder neuen See- oder Fluss Ton-Ablagerungen.

Boden-Horizonte

Durch viele Prozesse wie Humusbildung, Einwaschung, Laugen und Oxidation entwickelt eine Unterseite. Dies ist ein Prozess, der sehr lang (Jahrhundert) dauert und niemals endet. Ein Boden besteht aus verschiedenen Schichten. Diese Schichten unterscheiden sich in Farbe, Art des Materials, Menge an Nährstoffen, wasserdurchlässig oder nicht wasserdurchlässig, und vieles mehr. Diese Schichten genannt Horizonte sind ein wichtiges Merkmal für die Bodenklassifikation. In der Bodenkunde unterscheiden sich sechs verschiedene Horizonte.
 
A-Horizont
Die oberste Schicht in einem Podsol Profil (Humusschicht) ist ''gemacht'' durch tote Organismen und Pflanzen, die auf dem Boden endeten. Im Laufe der Zeit können in dieser Humus Schicht neue Pflanzen wachsen und erkennt man diese Grundschicht als lockere Erde, die schwarz / braun gefärbt ist. Dies ist die einzige Schicht in einem fruchtbaren Podsol Boden. Wenn diese Humus Schicht lange unversehrt bleibt, wird sie in Laufe der Zeit ansäuern, und werden Substanzen ausgeschieden, die dann mit Regen in die unteren Schichten einfließen.
 
E-Horizont
Als nächstes findet man eine Aschenschicht (Auswaschung Schicht). Diese Schicht hat diese Farbe im Laufe der Jahrhunderte bekommen durch Wasser und Huminsäuren ab zu fließen in die unteren Bodenschichten. Diese Schicht ist mehr oder weniger gebleicht. Die Huminsäuren haben Eisen- und Aluminium-Verbindungen gefiltert und in die unteren Schichten abgeleitet. Diese Eisen und Aluminium-Verbindungen sind eine Art von "Jacken" für Sandkörner. Wenn diese Sandkörner abgeführt werden bleibt Sand mit einer hellen Farbe über (Quarz). Da diese Schicht aus ''dicken'' Sandkörner besteht, ist diese Schicht nicht fruchtbar. Alle Nährstoffe und Mineralien werden mit dem Regen Wasser in die Einwaschung Schicht durch geführt.
 
B-Horizont
Unter der Auswaschung Schicht die dunkle (Einwaschung) Schicht findet, dies die ursprüngliche Schicht. Über diese Schicht ist in Laufe der Zeit durch feuchtes Klima die Aschenschicht entstanden. Diese ''Einwaschung Schicht'' hat eine dunkle Farbe, weil hier immer wieder Stoffe von oben enthalten sind (Huminsäuren zusammen mit dem Eisen und Aluminium-Verbindungen) und nicht weiter im Boden durchsickern. Diese Schicht besteht aus Ton und sehr schwierig zu durchdringen. Diese Schicht kann auch eine Urschicht sein. Hier wurde auch gegraben um Eisen zu gewinnen.
 
C-Horizont
Unter diese Einwaschung Schicht befindet sich Drift Sand die aber nicht mehr zum Begriff Podsol gehört. Dieser Sand ist sehr nährstoffarm, da alle Substanzen durch der Einwaschung Schicht absorbiert werden.
 
R-Horizont
Auch diese Schicht bezieht sich auf das Basismaterial. Der Unterschied zu der C-Horizont ist, dass die R-Horizont besteht aus Hartgestein, in denen keine Pflanzenwurzeln durchwachsen können (das ist wohl möglich in der C-Horizont).
 
O-Horizont
Diese liegt über der A-Horizont. Es besteht aus Streu: tote, aber unverdaute Pflanzenresten (O steht für organisches Material). Dies unterscheidet sich von Humus, das aus meist verdaute, nicht mehr erkennbare Pflanzenresten besteht. Streu kommt oft vor in Wäldern.

Podsol Boden

Podsol Böden kommen vor allem vor in Nordeuropa (Niederlande, Belgien, Deutschland, Dänemark) in sandigen Gebieten.
Auf der Karte hierunten kann man sehen, wo Podsol Boden in den Niederlanden zu finden sind.

Kaart Podzol NL
Podsol Böden sind nicht oft sichtbar. Weil das Reindersmeer entstanden ist aus einer Abgrabung zur Gewinnung von Kies und Schotter sind an einigen Stellen die Schichten (Horizonte) gut zu erkennen.
Hierunten ist Bild mit einem Aufbau eines Podsol Profil mit den dazugehörigen Namen. Im Text hier oben stehen auch die verschiedenen Schichten (Horizonte) beschrieben von einem Podsol Profil. Nicht alle Horizonte kommen vor in einem Podsol Profil.

Opbouw Podzolbodem
 
Podsol ist aus der russischen Sprache abgeleitet: '' Pod '' bedeutet unter, und '' Zola '' bedeutet Asche, weil Podsol Böden eine aschefarbige (graue) Schicht haben.
Podsolen sind einer der ältesten bekannten Bodentypen, dass kommt dadurch das die Schichten Ihre ''Form'' erhalten, nach Jahrhunderten Ein- und Ausspülen der Bodenschichten. Nach der Eiszeit verbesserte sich das Klima, und entstand an vielen Orten Wälder, was bedeutete, dass eine Humusschicht über den sandigen Boden entstehen konnte. Danach ist der ''Prozess'' eingetreten wie oben beschrieben, und erzeugte ein Podsol Profil. Die meisten Podsol Profile sind etwa vor 11 800 Jahre entstanden.
Weil Podsol Böden sehr nährstoffarm sind (mit Ausnahme der Humusschicht), ist es fast unmöglich, hier als Landwirt zu arbeiten. In den meisten Fällen sind diese Länder als Naturgebiete, Anpflanzung von Wäldern oder Heideflächen erstellt. Es ist mit Hilfe von Schafmist versucht die Erde nahrhafter zu machen. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Substanzen die damit gewonnen wurden, bereits im selben Jahr verschwunden waren.

Quellen:
https://www.wikipedia.org/ (Boden Klassifizierung)
 
Der Earth Cache

Um diesen Earth Cache als ''Found it'' zu loggen, sollte man Vorort Podsol Profile suchen. Dann beantworten Sie bitte folgende Fragen:

1. Wenn man dieses Podsol Profil sieht, was fällt Ihnen auf an der A-Horizont, im Vergleich mit der E-Horizont?
2. Wie denken Sie, wie diese Schicht (A-Horizont) sich hier an dieser Stelle in Zukunft entwickeln wird?
Erklären Sie, warum Sie das denken.

Senden Sie Ihre Antwort an: team-nattehond@hotmail.com
Oder senden Sie Ihre Antwort über mein Profil.
 
Option:
Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie ein Foto bei Ihrem Log hinzufügen. Dies ist aber nicht unbedingt erforderlich.
 

Voor de Bannerliefhebbers:
Podzol Reindersmeer

<a href="http://coord.info/GC5Y65D" target="_blank"><img alt="Podzol Reindersmeer" src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/9cebd3a0-b441-42dd-8e1a-d687b6803c82.png" style="width: 267px; height: 125px;" /></a>

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

253 Logged Visits

Found it 248     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 294 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.