Skip to content

Gnejsgranit och pegmatit i Bergianska trädgården EarthCache

Hidden : 07/01/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Swe]

Gnejsgranit och pegmatit i Bergianska trädgården

Bergianska trädgården

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård och kan liknas vid ett museum för levande växter. Bergianska trädgårdens syfte är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten riktar sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten. Bergianska trädgården, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-talet, har två huvudmän: Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms universitet.

Även fast Bergianska trädgården har som syfte att lära ut biologi och botanik, så kan trädgården också lära ut geologi, med bland annat berghällar av olika bergarter.

Berghällen vid koordinaterna

Denna häll kan berätta en hel del om områdets geologiska utveckling. Du kan se mörkgrå gnejsgranit, som troligen är cirka 1890 miljoner år gammal, som är genomskuren av ljusa stråk av grovkristallin pegmatit. I hällens kant så syns ett parti av rödlätt Stockholmsgranit. Den är yngre än gnejsgraniten och är helt odeformerad. Genom att iaktta hur olika granit- och pegmatitgångar skär varandra kan ordningsföljden mellan dessa bestämmas. På hällens yta syns även isräfflor, dessa har bildats av att stenar i inlandsisen har skapat repor i berghällen. Isräfflornas riktning visar isens rörelseriktning.

Gnejsgranit

Gnejsgranit är beteckningen på en granit som har förgnejsats, det vill säga en granit som har omvandlats till gnejs. Till skillnad från den massformiga graniten så har mineralkornen här en tydlig parallell orientering, uppkommen genom det riktade trycket i jordskorpan. Samtidigt så är gnejsgraniter oftast betydligt mer homogena än de bandade och ådriga gnejser som bildats från sedimentära bergarter. Ifall innehållet av stora, utpressade fältspatkristaller med ögonliknande form större, så kallas bergarten för ögongnejs.

Metamorfa bergarter

Metamorfa bergarter har bildats av att sedimentära bergarter, magmatiska bergarter eller äldre metamorfa bergarter har genom gått en omvandling, metamorfos. Om dessa bergarter utsetts för höga temperaturer, högt tryck eller en blandning av dessa så kan metamorfos ske. Vid metamorfosens så kristalliseras mineralen om, och nya mineral kan bildas. Genom tryck och rörelser i berget så blir mineralkornen ofta parallellt orienterade, vilket ger bergarten en skiffrig struktur. Mineralen kan också samlas i olika band eller ådror vilket ger bergarten ett gnejsigt utseende. Rörelser kan också ge upphov till en veckad struktur. Lösningar som strömmar genom bergrunden kan förändra bergartens kemiska sammansättning, genom att visa grundämnen tillförs och andra bortförs.

Regionalmetamorfa bergarter

Regionalmetamorfa bergarter har utsatts för en kombination av höga tryck och temperaturer på olika djup i berggrunden i samband med en bergskedjebildning. Ofta, men inte alltid, så är de också veckade. Som namnet antyder så har de stor regional utbredning, både i moderna bergskedjor och i de frameroderade rötterna till forna bergskedjor vilka dominerar berggrunden i kontinenternas äldre delar, urbergs-sköldarna. Klassificeringen av de regionalmetamorfa bergarterna bygger på ursprungsbergartens karaktär och hur hög omvandlingsgrad som den har varit utsatt för. Slutresultatet vid metamorfosen är ofta någon form av gnejs, vars ursprung inte alltid så lätt kan avgöras. Vid ytterliggare förhöjd temperatur börjar delar av bergarten smälta upp och en så kallad migmatit bildas. Nästa steg är fullständig uppsmältning och magmabildning. I och med detta övergår man från metamorfa till magmatiska bergarter.

Pegmatit

Pegmatit är en silikatbergart som är sammansatt av mycket stora mineralkorn. Minerlakornen som vanligen har en storlek på mellan någon centimeter upp till någon decimeter i genomskärning består främst av mineralerna kvarts, kalifältspat och natronfältspat. Pegmatit har i de flesta fall kristalliserat ur lösningar som har blivit kvar i sprickor och håligheter efter olika graniters bildning ur magmor. Pegmatit kan även bildas genom förflyttning av mineralbildande grundämnen, främst kisel, syre, aluminium och kalium, in i sprickor från den fasta bergrunden på båda sidor om sprickorna. För att en sådan förflyttning ska kunna ske så fordras dock en temperatur på flera hundra grader. Pegmatit har ofta koncentrationer av sällsynta grundämnen som bor, beryllium, litium samt olika radioaktiva grundämnen.

Mineral

Ett mineral är ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart. När ett mineral, ur ekonomisk synvinkel, är brytvärt för framställning av metall, kallas det för malm. 

Några vanliga mineral är:

Kvarts, ett oftast grå halvgenomskinlig mineral.

Biotit, ett mörk, svart mineral.

Kalifältspat, ett oftast vit mineral.

Kalkspat, ett oftast färglös vit mineral, men man kan även hitta kalkspat med färgerna röd, rosa, gul, brun med mera.

Apatit, ett mineral med oftast gröna, blågröna eller bruna nyanser.

EarthCachen

För att få logga denna earthcache så ska du besöka de ovanstående koordinaterna och svara på de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig via e-post. Du behöver inte vänta på att jag ska skicka ett svar, om dina svar behöver ändras/förbättras så kontaktar jag dig. Skriv inte dina svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Frågor:

1. Hur kan man se på de ljusa stråken att de är av just pegmatit?

2. Vilka mineral kan du finna i de jusa stråken av pegmatit?

3. Beskriv gnejsgraniten (färg, kornighet, textur). Hur skiljer sig den från pegmatiten?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid koordinaterna till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

[Eng]

Granite gneiss and pegmatite in Bergianska trädgården

Bergianska trädgården

The Bergianska trädgården, the Bergian Garden or Hortus Bergianus, is a botanical garden located in the Frescati area on the outskirts of Stockholm, close to the Swedish Museum of Natural History and the main campus of Stockholm University. The director of the garden is known as Professor Bergianus.

Rocks at the site

This outcrop can tell a lot about the area's geological development. You can see dark gray granite gneiss, which probably is about 1.89 billion years old, which is intersected by bright streaks of coarse crystalline pegmatite. In the edge, we see a lot of red Stockholm Granite. It is younger than the granite gneiss and is completely undistorted . By observing how different granite and pegmatitedikes intersect, the sequence between these can be determined. In the area there are also visible glacial striations, these have been formed by blocks of stones in the inland ice which have created scratches in the rock. The direction of the glacial striations shows the direction which the inland ice moved in.

Granite gneiss

Granite gneiss is the name of a granite that has been formed into gneiss, ie a granite that has been transformed into gneiss. Unlike the mass-shaped granite, the mineral grains have a clear parallel orientation, as arising from the targeted pressure in the earth's crust. At the same time, granite gneiss are usually considerably more homogeneous than the banded and veined gneisses formed from sedimentary rocks . If the contents of large, blackmailed feldspar crystals with eye-like shape, the rock is called augengneiss.

Metamorphic rock

Metamorphic rocks are formed by sedimentary rocks, igneous rocks or older metamorphic rocks that have undergone a transformation, metamorphosis. If these rocks are exposed to high temperature, high pressure or a mixture of these metamorphosis can occur. Upon metamorphosis the crystallized minerals change, and new minerals can be formed. By pressure and movements in the mountain the mineral grains are often oriented in a parallel orientation, giving the rock a slaty structure. The mineral can also be collected in different bands or veins which gives the rock a gneissic appearance. Movement may also give rise to a folded structure. Solutions flowing through bedrock may alter the rock's chemical composition, by displaying elements supplied and carried away.

Regional metamorphic rock

Regional metamorphic rocks have been subjected to a combination of high pressure and high temperatures at various depths in the bedrock in connection with a mountain building. Often, but not always, they are also corrugated. As the name suggests, they have a large regional spread, both in modern mountain ranges and in the front eroded roots of ancient mountain ranges that dominate the bedrock of the continental older parts of primary rock- shields. The classification of the regional metamorphic rock types based on the original rock's character and how high conversion rate which it has been subjected. The end result at metamorphosis is often some form of gneiss, whose origin is not always so easily resolved. Upon further elevated temperature begins parts of molten rock up and called a migmatite formed. The next step is complete from melting and magma formation. With this transition from the igneous rocks become metamorphic.

Pegmatite

A pegmatite is a holocrystalline, intrusive igneous rock composed of interlocking phaneritic crystals usually larger than 2.5 cm in size; such rocks are referred to as pegmatitic.

Most pegmatites are composed of quartz, feldspar and mica, having a similar basic composition as granite. Rarer intermediate composition and mafic pegmatites containing amphibole, Ca-plagioclase feldspar, pyroxene, feldspathoids and other unusual minerals are known, found in recrystallised zones and apophyses associated with large layered intrusions.

Crystal size is the most striking feature of pegmatites, with crystals usually over 5 cm in size. Individual crystals over 10 metres across have been found, and many of the world's largest crystals were found within pegmatites. These include, spodumene, microcline, beryl, and tourmaline.

Similarly, crystal texture and form within pegmatitic rock may be taken to extreme size and perfection. Feldspar within a pegmatite may display exaggerated and perfect twinning, exsolution lamellae, and when affected by hydrous crystallization, macroscale graphic texture is known, with feldspar and quartz intergrown. Perthite feldspar within a pegmatite often shows gigantic perthitic texture visible to the naked eye.

Mineral

A mineral is a solid inorganic substance occurs in nature and is defined by its chemical composition and crystal structure. Under these conditions, a series of physical characteristics that can be used to identify a specific mineral. One or more mineral forms one type of rock. When a mineral, from an economic point of view, are worth breaking for the production of metal, it is called ore.

Some common minerals are:

Quartz, a mostly gray translucent mineral .

Biotite, a dark, black mineral.

Potassium feldspar, a mostly white mineral.

Calcite, a usually colorless white mineral, but one can also find calcite with the colors red, pink, yellow, brown and more.

Apatite, a mineral with mostly green, blue-green or brown shades.

This EarthCache

To log this EarthCache you have to visit the above coordinates and answer the questions. Send your answers to the questions to me through email. You do not need to wait for my reply. Do not write any answers in your log. Logs that does not fulfill these requirements will be deleted.

Questions:

1. How can you be sure that it is pegmatite that you find at the site?

2. What minerals can you find in the pegmatite?

3. Describe the granite gneiss that you find at the site (i.e. colour, texture, grain size etc.). How does it differ from the pegmatite?

4. Optional: upload a picture of you and your GPS at the site. This is optional and is not a logging requirement.

Additional Hints (Decrypt)

[Swe] Bz qh ivyy fr oretnegrean glqyvtner få xna qh uäyyn yvgr inggra cå uäyyra. [Eng] Vs lbh jnag gb frr gur ebpxf zber pyrneyl lbh pna cbhe fbzr jngre ba gur ebpxf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)