Skip to content

<

Zarečki krov

A cache by Jacopino Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/20/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


The place | Mjesto

EN
Zarečki krov (Zarečje's roof) is beautiful waterfall on Pazinčica river near Pazin town in karst landscape. This is one of the most attractive waterfalls in Istria.
The waterfall is falling down from a 10 meter high cliff into a small lake, which is the largest one on the Pazinčica river.
The most interesting feature at this place is for sure a half-cave below Zarečki krov waterfall.

Here, we will study how to form a cave like this one.


HR
Zarečki krov (Zarečje je krov) je prekrasan slap na rijeci Pazinčice blizu Pazin grad u krškom krajoliku. To je jedan od najatraktivnijih slapova u Istri.
Slap je pada s 10 metara visoke litice u malom jezeru, što je najveća na Pazinčice.Dubina jezera je oko 10 metara.
Najzanimljivija značajka u ovom mjestu je sigurno pola špilje ispod Zarečki krov vodopada.

Ovdje ćemo učiti kako se formira špilji poput ove.

River erosion | Erozije rijeka

EN
In earth science, erosion is the action of surface processes (such as water flow or wind) that remove soil, rock, or dissolved material from one location on the Earth's crust, then transport it away to another location.

There are four main forms of river erosion :
- Hydraulic action : It's the process whereby the pressure of the water upon the bank causes air to be trapped in any cracks in the river bed. This build up of air and pressure causes weaknesses to form in the river bank and the cracks to expand until sediment breaks away. Thus eroding the river bank.
- Attrition : It's where rocks being transported by the river collide with each other. The force of collision causes the sediment to break down into smaller particles and erode away at each other.
- Abrasion : It's where rocks that are carried along the river bed erode the bed surface as a result of the frictional energy created. The repetitive movement wears down the bed rock releasing sediment from the river bed and banks.
- Solution : It's a process involving extremely small particles of sediment. Small particles from the river banks and bed are picked up by the flowing water dissolved into it. Thus eroding the river as sediment is transferred from the banks and bed to the water.


HR
U zemlji znanosti, erozija je djelovanje površinskih procesa (kao što su protok vode ili vjetra) koji uklanja tla, rock, ili otopljenog materijala s jednog mjesta na Zemljinoj kori, zatim ga transportirati daleko na drugo mjesto.

Postoje četiri glavna oblika erozije rijeke :
- Hidraulički akcije : To je proces u kojem se tlak vode na obali uzrokuje zraka biti zarobljen u sve pukotine u koritu rijeke. To nakupljanje zraka i tlaka uzrokuje slabosti u obliku u rijeke i pukotine proširiti do pauze sedimenta daleko. To nagriza obale.
- Trenje : To je mjesto gdje stijena koja se prevozi uz rijeku sudaraju jedni s drugima. Snaga sudara uzrokuje sedimenta razbiti u manje čestice i trošenja daleko jedni na druge.
- Abrazija : To je mjesto gdje stijene koje se provode uz korita rijeke nagrizati krevet površinu kao rezultat trenja energije stvorio. Repetitivna pokret nosi niz krevet stijenu oslobađa taloga iz korita i banaka.
- Otopina : To je proces koji uključuje izuzetno male čestice sedimenta. Male čestice iz rijeke i krevet su pokupila tekuće vode otopljene u nju. Tako nagrizaju rijeku kao sedimenta se prenosi iz banaka i krevet u vodu.

Formation of the Zarečki krov cave | Formiranje špilje Zarečki krov

EN
The erosion of the Zarečki krov cave is the result of two main factors : hydraulic action and abrasion.

- Hydraulic action at Zarečki krov : Pazinčica river is formed from three small streams : Lipa, Rakov potok and Borutski potok.
This river is a watercourse of torrential caracter. Its flow rate can range from 0,3 m³/s to 166 m³/s during flood periods.
A stream's velocity increases as it nears the waterfall, increasing the amount of erosion taking place. The movement of water at the top of the waterfall erodes rocks to be very flat and smooth. Rushing water falls over the waterfall, eroding the plunge pool at the base. The crashing flow of the water creates powerful whirlpools that erode the soft rock behind the waterfall, creating a cave.
- Abrasion at Zarečki krov : When Pazinčica river is in flood, it drains many pebbles. These pebbles fall in the plunge pool and are caught in the whirls. They rub against the soft rock behind the waterfall and dig more the cave.
They also erode the base of the waterfall, creating a deep plunge pool. At Zarečki krov, the depth of the plungepool is about 10 meters !


HR
Erozija špilje Zarečki krov je rezultat dvaju glavnih čimbenika: hidrauličkog akcije i struganja.

- Hidraulički akcije na Zarečki krov : Pazinčice nastaje iz tri manja potoka: Lipe, Rakov Potok i Borutski Potok.
Ova rijeka je vodotok od obilne caracter. Njegova brzina protoka može biti u rasponu od 0,3 m³/s do 166 m³/s tijekom razdoblja poplava.
Potok je brzina povećava jer približava slap, povećavajući količinu erozije odvija. Kretanje vode na vrhu vodopada nagriza stijene biti vrlo ravna i glatka. To voda pada preko slapa, narušavanja poniranje bazen u bazi. Pad sustava protok vode stvara snažne whirpoola da nagrizati mekani kamen iza slapa, stvarajući špilje.
- Abrazija na Zarečki krov : Kad rijeka Pazinčica u poplavi, izlučivanje mnogo šljunka. Ovi kamenčići padaju u poniranje bazen i uhvaćeni u vrtlozima. Oni trljati protiv meke stijene iza vodopada i kopaju više špilju.
Također su nagrizati bazu vodopada, stvarajući duboko poniranje bazen. Na Zarečki krov, dubina poniranje bazen je oko 10 metara !

Log permission | Prijavite dozvolu


EN
You can access to the half-cave in dry season only, but for the Earthcache you can do it in any season.
This cache, like any Earthcaches, does not physical container.
To validate it, you must go to this place and send us the answers to the following questions :

1. Using the description above, what are the two main types of erosion that are at the origin of the cave ?

2. According to you, what is the average thickness of the hard rock vault in meters (A) ?

3. According to you, how wide is the cave in meters (B) ?

Thank you to send your answers, in english only, to jacopino@free.fr indicating the title "Zarečki krov waterfall" followed by your username. You can also send me your answers from my profile or the message center.
From the guidelines, as from January 2013 : "People do not need to wait for permission to log your EarthCache. Requiring someone to wait is not supported by the EarthCache guidelines. People should send their logging task answers to you, then log your EarthCache. When you review their logging task answers, if there is a problem, you should contact them to resolve it. If there is no problem, then their log simply stands."
Finally, we will appreciate if your logs are accompanied by a nice photo of you in front of Zarečki krov waterfall, but it is not obligatory.
Have fun !


HR
Možete pristupiti na pola pećini u samo suhe sezone, ali za Earthcache to možete učiniti u bilo koje doba.
Ovo predmemorija, kao i bilo Earthcaches, ne fizičku posudu.
Da biste ga potvrdili, morate otići na to mjesto i poslati nam odgovore na sljedeća pitanja :

1. Nakon opisa gore, što koje su dvije glavne vrste erozije koje su na početku pećine ?

2. Prema vama, što je prosječna debljina krškog svoda u metrima (A) ?

3. Prema vama, kako široka jama u metrima (B) ?

Hvala vam poslati svoje odgovore, samo na engleskom jeziku, kako bi jacopino@free.fr ukazuje na naslov "Zarečki krov waterfall" slijedi svoje korisničko ime. Također možete mi poslati svoje odgovore s mog profila ili message center.
Iz smjernica, što je od siječnja 2013. godine : "Ljudi ne trebate čekati dopuštenje da se prijavite svoj EarthCache Zahtjev nekoga čekati ne podržava smjernicama EarthCache Ljudi trebaju poslati svoje zapisivanja zadatka odgovore na vas, onda se prijavite svoj EarthCache... Kada pregledate svoj zadatak prijavom odgovore, ako postoji problem, trebali biste ih kontaktirati da ga riješi. Ako nema problema, onda je njihov dnevnik jednostavno stoji."
Konačno, mi ćemo zahvalni ako su vaše logove pratnji lijepo fotografiju sebe ispred Zarečki krov waterfall, ali nije obavezno.
Zabavi se !(References : Wikipedia, Wikimedia, MyTutorWeb, National Geographic Education, Geography Course Companion, roader)Additional Hints (No hints available.)