Skip to content

Podolsky profil EarthCache

Hidden : 10/14/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


INFORMACE PRO ZAČÁTEČNÍKY: TOTO NENÍ FYZICKÁ KEŠ, TAKŽE KRABIČKU ZDE NEHLEDEJTE. PRO UZNÁNÍ LOGU JE TŘEBA ODESLAT MI PŘES PROFIL ODPOVĚDI NA NÍŽE UVEDENÉ OTÁZKY.Ahoj kačeři, vítám vás u mé již bůhvíkolikáté keše, avšak mé první earthky. Ta má cíl seznámit vás trochu s Podolským profilem.
Obecně něco k Podolskému profilu:
Podolský profil je přírodní památka (PP) hlavního města Prahy vyhlášená v roce 1988. Jedná se o bývalý stěnový lom, který odkryl sedimenty z období prvohor (hranice silur - devon) tvořené přídolským, lochkovským a pražským souvrstvím. Je také mezinárodně významným nalezištěm zkamenělin. Leží při pravém břehu řeky Vltavy v Praze 4 – Podolí a dnes se v jeho spodní části nachází plavecký stadion, který přírodní památka obklopuje. Oblast je zajímavá nejen z geologického hlediska, ale slouží i jako útočiště mnoha druhů ptactva a je domovem drobné fauny. Utváří jedinečný krajinný ráz dané oblasti. V horních partiích sousedí PP s parkovou úpravou, která slouží k rekreaci občanů. Vyskytují se zde vzácné druhy živočichů a rostlin. To je dáno především jedinečností jednotlivých biotopů na daném území. Cílem ochrany této lokality je kromě zachování mezinárodně významného opěrného profilu ke globálnímu stratotypu silur - devon také podpora živých organismů vázaných na dané území. Jako PP byl Podolský profil vyhlášen roku 1988.
A teď trochu geologie...:
Oblast dle geologického členění spadá do Barrandienu, který je součástí Českého masivu. V této lokalitě jsou prvohorní vápencové usazené horniny. Přírodní památka Podolský profil byla vyhlášena z důvodu mezinárodně významného referenčního profilu ke stratotypu silur - devon, kterým je profil na Klonku u Suchomast. Je zde možné pozorovat přechod mezi silurem a devonem, výjimečný je také jeden z mála dobře přístupných odkryvů požárského souvrství, ve kterém se skrývá mnoho druhů zkamenělin. Nejstarším zde pozorovaným souvrstvím (na bázi lomu) je souvrství přídolské, neboli požárské (svrchní silur), na něj navazuje souvrství lochkovské a pražské (spodní devon). Celková mocnost souvrství je zhruba 26 m. Hranice mezi silurem a devonem je pozorovatelná uvnitř sledu tmavých deskovitých bituminózních vápenců s vložkami vápenitých břidlic pod akumulací hrubších úlomků ostnokožců rodu Scypohocrinetis. Přírodní památka Podolský profil je významnou paleontologickou lokalitou již od dob Joachima Barranda, který sám toto území studoval a obohatil zde své sbírky hlavně o zkameněliny mlžů, cefalopodů, graptolitů a trilobitů. Je zde též naleziště nejstarších zbytků ryb v České republice. Ze zkamenělin se na této lokalitě vyskytují mlži rodu Dualina, Vevoda, Vlasta, Neklania, Antipleura bohemica, který je typický pro spodní devon. Dále trilobit Warburgella rugosa, v oblasti mladšího devonu pak tentakulit Paranowakia bohemica, trilobiti z rodu Odontochile a trilobit Reedops cephaloides. Vyskytují se zde i ramenonožci , mechovky, koráli a další živočichové.
A taky flory...
Přímo na strmých skalních stěnách PP se vyskytují společenstva hercynské skalní vegetace, která jsou tvořena především kostřavou sivou. Tato společenstva pokrývají zhruba 40 % celkové plochy Podolského profilu. Dalších 15 % pak tvoří úzkolisté suché trávníky sv. Festucion valesiaceae, které jsou na méně strmých svazích s hlubší půdou. Na skalním odkryvu se dále vyskytují početné populace ohroženého trýzelu škardolistého, méně hojný je sesel fenyklový , kostřava walliská, strdivka sedmihradská a skalník celokrajný, který preferuje výslunné stanoviště a okraje křovin. Z dřevin se vyskytuje dříve vysazená nepůvodní borovice černá , žanovec měchýřník, jalovec , javor, jírovec maďal a další. Dochází zde ke spontánnímu vývoji a změnám nejrůznějšími křovinami, zejména v horní části přírodní památky. Ta plynule navazuje na parkovou úpravu, která je součástí ochranného pásma přírodní památky.
A fauny...
I z hlediska fauny je lokalita Podolský profil zajímavá. Zejména horní část PP je místy hustě zarostlá keři, které umožňují úkryt drobných živočichů, jako jsou například ježci. Vyskytuje se zde i jinak typicky lesní plž vřetenovka hladká. Na stepní biotopy skalních výchozů jsou vázány i vzácnější druhy bezobratlých živočichů, včetně blanokřídlého hmyzu. Jedná se například o kriticky ohroženou hrabalku Auplopus rectus a kutilku Belomicrus italicus. Unikátním nálezem je kutilka Pemphredon podagrica, která představuje nový druh pro ČR. Je známá z Rakouska a Německa a zde byla v roce 2007 poprvé objevena pro Českou republiku a Slovensko. Z ptáků sem zaletuje lovit silně ohrožený krahujec obecný, u kterého je možné, že má i na této lokalitě své hnízdiště. Dále byl potvrzen výskyt ťuhýka obecného, vrabce polního, žluny zelené, slavíka obecného a dalších ptačích druhů. V bezprostředním okolí PP Podolský profil bylo navíc zaznamenáno 491 druhů motýlů, 42 druhů nosatců a 19 druhů mandelinek.
Slovníček pojmů:
Stratotyp - geologická lokalita, která definuje standard (typický sled vrstev), který odpovídá konkrétním historickým geologickým obdobím
Bituminózní vápenec - vápenec obsahující bitumeny, což je skupina přírodních uhlovodíků s nepatrným množstvím kyslíku, dusíku a síry
Cefalopodi - mořští měkkýši s vnější nebo vnitřní vápnitou schránkou nebo i bez ní
Graptoliti - skupina vyhynulých mořských živočichů budujících kolonie chitinózních schránek; chytin je materiál, z něhož je tvořena např. schranka členovců
Kutilky - hmyz rodu blanokřídlých
Co po vás budu chtít pro uznání logu? Zodpovědět následující otázky a úkoly:
1) Přechod mezi kterými geologickými obdobími zde lze pozorovat?
2) Zkameněliny čeho zde lze najít? Uveďte 4 příklady.
3) Uveďte 3 druhy rostlin a 3 druhy živočichů, kteří zde rostou/žijou.
4) Vysvětlete vlastními slovy, co je to stratotyp.
5) Přesuňte se na úvodní souřadnice N 50° 03.076 E 014° 25.183. Stojíte před skalkou. Odhadněte její výšku v jejím nejvyšším bodě.
6) Na stejných souřadnicích na stejné skalce si dále všimněte žil ve vápenci. Jaký minerál tyto žíly tvoří?
7) Přesuňte se od skalky o několik metrů doprava. Je zde vidět několik dalších výchozů skály, jsou zde tři největší. Zaměřte se na ten prostřední a největší. Jsou na něm nádherně vidět jednotlivé vrstvy. Kolik jich je?
8) Od 5.4.2020 povinně do logu nahrajte fotku Vás, nebo Vaší GPS či jiného osobního předmětu v okolí EC. Logy bez fotky nekompromisně BEZ UPOZORNĚNÍ MAŽU!
Jestli se nejdřív zalogujete a pak mi pošlete odpovědi nebo obráceně, je mi jedno, každopádně učiňte obojí v co nejkratším časovém rozmezí. Odpovědi můžete posílat jak přes message centrum, tak přes profil, nebo rovnou na mail miroslavrouta@seznam.cz (v tom případě uveďte v mailu svůj nick a do předmětu prosím napište Earthcache (doslova!)). PŘI PSANÍ ODPOVĚDÍ, PROSÍM, NAPIŠTE, NA JAKOU EC ODPOVÍDÁTE. Pokud bude něco v nepořádku, ozvu se, zpravidla se ozývám i když jsou odpovědi v pořádku, ale nedělám to úplně vždy. Logovat můžete bez vyzvání. Příjemný lov!
Kudy ke keši?
Nejjednodušší je přijet na zastávku tramvaje Kublov a dojít do ulice Břidlčná, která je sice pro auta slepá, ale pokračuje z ní cestička přímo na waypoint Pristup a vyhled. Odtud pokracujte po cestě vedoucí pod hřištěm na uvodky. Za chvíli jste na druhé stage. Motorizovaní kačeři mohou zanechat auto v např. v ulici Břidličná nebo Vápencová.

Additional Hints (Decrypt)

1) - 4) yvfgvat, 5) - 7) grera

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)