Skip to content

Kysucká brána EarthCache

Hidden : 08/19/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Kysucká brána

Kysucká brána predstavuje výrazný prielom na sever od Žiliny, je súčasťou geomorfologických celkov Javorníkov (bradlo Rochovica, 640 m n. m.) a Kysuckej vrchoviny (bradlo Brodnianka, 720 m n. m.). Prielom vznikol zarezávaním rieky Kysuce do súvrstiev bradlového pásma. Lokalita tvorená naším najväčším bradlom, ktoré sa nachádza v priestore medzi kótami Rochovnica a Ľadonhora (999 m). Toto bradlo predstavuje ostro modelovaný, veľmi rozčlenený reliéf na silne zvrásnených, prevažne vápencových súvrstviach kysuckého vrstevného sledu. V smere od severu k juhu v kysuckej sérii vystupujú a tvoria aj bradlo Brodnianka nasledovné typy vrstiev:

Posidóniové vrstvy (stredná jura - dogger) sú najstarším súvrstvím tejto série. Tvoria ich tmavosivé ílovité až piesčité bridlice a pieskovcem, pretože sa v nich vyskytujú odtlačky lastúrnika Posidonia alpina, bolo podľa neho nazvané aj súvrstvie.

Nadposidóniové vrstvy (stredná jura - dogger) tvoria tmavosivé bridlice, slieňovce a vzácne aj pieskovce. Pozvoľným vývojom, zvyšovaním podielu kalcitu, sa vyvinuli z posidóniových vrstiev. Charakteristická je pre ne prítomnosť mikroskopických zvyškov hubiek a mrežovcov (rádiolárií).

Rádiolarity a rádioláritové vápence (stredná až vrchná jura - dogger, malm). Sú to červené a zelené vrstevnaté kremité vápence a rádiolarity. Vznikali v hlbokomorskom prostredí nahromadením mikroskopických kremitých schránok živočíchov, mrežovcov (rádiolárií).

Červené hľuznaté vápence, doskovité fialové vápence (vrchná jura - malm) obsahujú hľuzy červených vápencov i polohy doskovitých fialových vápencov s vysokým obsahom CaCO3 spojených slienitým tmelom tehlovočervenej farby. Nachádzajú sa v nich hojné zvyšky schránok, alebo len kamenné jadrá a odtlačky belemnitov a amonitov.

Kalpionelové vápence (vrchná jura - malm až spodná krieda) sú jemnozrnné, celistvé horniny svetlej farby s typickým lastúrnatým lomom. Pomerne často sa v nich vyskytujú rôzne praskliny a tlakové švy. Obsahujú schránky kalpionel viditeľných len pod mikroskopom. Kalpionely dostali slovenský názov nálevníky. Vo výbrusoch majú tvar malých okrúhlych schránok, ktoré sa podobajú na šálky, hrnčeky, alebo lieviky.

Rohovcové vápence (spodná krieda) budujú vrstvy sivých slienitých vápencov s tmavými škvrnami a polohami čiernych rohovcov, ktoré využívali pravekí ľuďia na výrobu štiepaných nástrojov - hrotov šípov a oštepov, alebo ako škrabadlá na kožu, pílky (rezadlá) na rohovinu alebo kosti a podobne.

Charakter reliéfu Kysuckej brány je silne podmienený úložnými pomermi druhohorných vrstiev. Tie prešli počas obdobia paleogénu (staršie treťohory) zložitým tektonickým vývojom, boli roztrhané, premiestnené a kolmo vztýčené. Pôvodne lokalita prestavovala súvislý masív, ktorý je v súčasnosti rozdelený do reťaze vyvýšenín, ktoré sú oddelené relatívne úzkymi dolinami. Tektonika, ktorá toto teleso postihla, ovplyvnila postupný výzdvih a rieka Kysuca, v priestore Kysuckej brány svojou erozívnou činnosťou vymodelovala charakteristickú úzku prielomovú dolinu. Odtiaľ pochádza aj jej pomenovanie Kysucká brána.

Hlavná hodnota tejto lokality je ukážka pestrosti geologickej stavby bradlového pásma. Jednotlivé typy hornín charakterizujú aj bohaté paleontologické nálezy mikro a makro skamenelín, ktoré reprezentujú živočíšne spoločenstvá jurského a kriedového mora. Bol to rozsiahly sedimentačný priestor, z ktorého bolo toto pásmo vyvrásnené. Bradlá Rochovica a Brodnianka sú chránené ako prírodné rezervácie a Kysucká brána ako prírodný výtvor.

Od spodnej cesty vedie pod bralo úzky chodník, ktorým sa dostanete na súradnice. Na súradniciach nájdete vrstvy vyznačené číslami a pismenami.


Pre zalogovanie, je nutné odpovedať na nasledujúce otázky:

1. Na základe popisu vrstiev, identifikujte na mieste, do ktorého typu vrstiev z popisu v listingu patrí vrstva 15, 16 a 21.

2. Od ktorého roku a v akej rozlohe je chránená Kysucká brána?

3. Na obrázku Vrstva 14 vidíte vrstvu 14 vyznačenú hrubým oranžovými číslicami. O zhruba 15 metrov ďalej vidíte ďalšie označenie vrstvy 14, aký je medzi nimi rozdiel a prečo sa odlišujú?

4. Odfoťte sa na publikovaných súradniciach s vrstvami v pozadí, hanblivý odfoťte svoju ruku ukazujúcu na vrstvy. Fotku priložte k svojmu logu. Na každom obrázku musí byť jeden kešer. Logy bez fotky budu zmazané.
Zalogovať môžete ihneď, odpovede štandartnou cestou cez profil, pokiaľ mi do 3 dní neprídu odpovede, log bude zmazaný.


Flag EN

Kysucká brána (Kysucká gate) is a natural formation and a Nature Preserve, a narrow section of the Kysucká valley and a natural access to the Kysuce region in the direction from Žilina. Protection of a significant geological profile, which was created by cutting of the river Kysuca into a strata of a rock zone. The reason for protection is the scientific importance of the profile as a typical area for comprehending the rock zone of the Western Carpathians. The right side of the gate is created by the Rochovica peak (640 m a. s. l.) and the left side by the Brodnianka hill (720 m a. s. l.). Kysucka gate presents tapered section of Kysucke lowlands with a glen character, located near the community Brodno, between Žilina and Kysucke Nové Mesto. The naturalistic gate forms Rochovnica hill from right side and Brodnianka hill from left side. The real creator of natural creation is river Kysuca, which forms a strait thereby, that penetrate into strata of klippen belt. This formation was established like nature reserve. The Kysucka gate is aesthetic and charming entrance into Kysuce area in direction from Zilina.

This cliff represents a sharply modeled, highly fragmented relief on the strongly wrinkled, mostly limestone layers. In the direction from north to south in the kysucké series, the following types of layers form the Brodnianka cliff:
        
Posidonium layers (middle jura - dogger) are the oldest part. They are created by dark-gray clayey to sandy slates and sandstone, name is created from Posidonia alpine shells' imprints.
        
Above posidonium layers (medium jura - dogger) are dark gray slates, marlstones, and rarely sandstone. This layer have evolved from posidonium layers by increasing the calcite fraction by gradual development. Characteristic for this is the presence of microscopic residues of sponges and grids.
        
Radiolarity and radiolithic limestones (middle to upper jura - dogger, small). These are red and green layered siliceous limestones and radiolarities. They originated in the deep-sea environment by the accumulation of microscopic cremates of animals, grids (radiolaria).
        
Red tuberous limestones, plate-like violet limestones (upper jura - mal) contains red limestone tubers as well as plates of purple limestones with a high CaCO3 content bonded with a dark red sealant. They contain remains, or only stone nuclei and prints of belemni and amonites.
        
Calpionel limestones (upper jura - small to lower chalk) are fine-grained, hollow light-colored rocks with a typical last-haul quarry. Relatively often there are different cracks and pressure seams. They contain calpionel boxes visible only under the microscope.
        
Chert limestone (lower chalk) builds layers of gray feldspar limestone with dark spots of chert, which were used by prehistoric people to produce tools - arrowheads and spears.
        
On coordinates you will find layers marked with different numbers and letters.


You have to answer next questions, for possibility to log the cache:

1. Based on layer description in listing, identify the type of layer marked wiht bold orange digits as 15, 16 and 21.

2. From which year and in which size is protected Kysucká brána as natural creation?

3. On picture Vrstva 14 you can see layer 14 marked with bold orange digits. Approximately 15 meters away is another marking for layer 14, what is the difference between them and why.

4. On published coordinates take photo of yourself in front of layers. For shy cachers - take picture of your hand pointing at layers. Attach picture to your log. Logs without picture will be deleted.
You can log cache immediately, answers standart way through profile, but if I don’t receive answers within 3 days, your log will be removed.


Additional Hints (No hints available.)