Skip to content

<

Amfibolit och granat i Bergianska trädgården

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/12/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Obs! Gå ej i rabatten och förstör inte växterna! Vid den nedre rabatten så finns det plattor att gå på, så att du kan studera amfiboliten närmare.


[Swe]

Amfibolit och granat i Bergianska trädgården

Bergianska trädgården

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård och kan liknas vid ett museum för levande växter. Bergianska trädgårdens syfte är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten riktar sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten. Bergianska trädgården, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-talet, har två huvudmän: Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms universitet.

Även fast Bergianska trädgården har som syfte att lära ut biologi och botanik, så kan trädgården också lära ut geologi, med bland annat berghällar av olika bergarter och mineral.

Berget vid koordinaterna

Vid de publicerade koordinaterna så finner du en del av ett litet "berg". I berget så finner du svagt rödfärgad Stockholmsgranit samt amfibolit, som är en omvandlad basisk/kiselfattig bergart. Den mörkgrå amfiboliten till vänster i hällen innehåller rikligt med granatkristaller, som tydligt syns som små, runda, brun-röda fläckar. Granaterna fanns inte i den ursprungliga bergarten, utan den bildades när bergarten omvandlades. Granat är ett relativt vanligt mineral i många metamorfa bergarter. Klara och välformade granater kan användas som smyckestenar.

Amfibolit

Amfibolit är en kraftigare omvandlad basisk bergart som huvudsakligen består av amfibol, särskilt varianterna hornblände och aktinolit. Amfiboliten är mörk med ett stängligt utseende beroende på innehållet av parallellt orienterade avlånga amfibolkristaller. Bergarten kan vara antingen massformig, folierad eller stänglig. Amfibolit har bildats av att basalt eller gabbro (bland annat) har genomgått en medelhög metamorfos.

Amfibolit är en gruppering av stenar som består huvudsakligen av amfibol och plagioklas fältspat, med en liten eller ingen mängd kvarts. Amfibolit är oftast mörk och tung, med en svagt folierande eller skiffrig (gulaktigt) struktur. De små fläckarna av svart och vitt i berget ger ofta ett salt-och peppar utseende.

Amfiboliter behöver inte vara härledda från omvandlade mafiska bergarter. Eftersom metamorfos skapar mineraler helt baserat på kemin hos protolit (ursprungsbergarten), så kan t.ex. märgelsten och vulkaniska sediment faktiskt metamorfosera till en amfibolit. Insättningar som innehåller dolomit och siderit kan också lätt ge amfibolit i synnerhet när det har skett en viss kontaktmetamorfos av intilliggande granitmassor. Metamorferade basalter bildar orto-amfiboliter och andra kemiskt passande litologier bildar para-amfiboliter.

Amfibolitfacies

Amfiboliter definierar en specifik uppsättning av temperatur- och tryckbetingelser som är kända som amfibolitfacies. Dock måste försiktighet tillämpas här innan man börjar på metamorf kartläggning baserad på enbart amfiboliter.

För det första, för en (orto)amfibolit som ska klassas som en metamorf amfibolit, måste det vara säker på att amfibol i berget är en prog metamorf produkt och inte en bakåtsträvande metamorf produkt. Till exempel är aktinolit amfibol en gemensam produkt av retrograd metamorfismen av basalter vid (övre) grönskiffer facies betingelser. Ofta kommer detta att ta på kristallform och vana av den ursprungliga protolit aggregat; aktinolit pseudomorfiskt ersätter pyroxen är en indikation på att amfibolit inte kan representera en topp metamorf klass i amfibolitfacies. Aktinolit skiffer är ofta ett resultat av hydrotermiska förändring eller metasomatism, och kan således inte nödvändigtvis vara en god indikator på metamorfa villkor när det tas i isolering.

För det andra måste mikrostrukturen och kristallstorleken hos berget vara lämpligt. Amfibolitfacies förutsättningar händer vid temperaturer över 500 ° C och tryck mindre än 1,2 GPa, väl inom plastisk deformation fältet.

Granater

Granater är en grupp bergartsbildande silikatmineral (nesosilikater) tillhörande det kubiska kristallsystemet. Mellan de petrografiskt sett särskilt intressanta mineralen inom pyralspitserien (pyrop, almandin och spessartin) liksom inom ugranditserien (uvarovit, grossular och andradit) förekommer fasta lösningar; däremot endast i mycket begränsad omfattning mellan de två serierna. Granat är ett så kallat metamorft mineral, vilket innebär att det oftast blir till i samband med bildandet av metamorfa bergarter.

Färg, hårdhet och densitet varierar med kemisk sammansättning hos gruppens mineral. Oberoende av sammansättningen är dock strecket vitt till svagt färgat och lystern hartsartad. Vanliga kristallformer är rombdodekaedern och ikositetraedern (trapetsoedern) samt kombinationer av dessa två.

Experimentella studier har visat att den relativt tätt packade strukturen är stabil under höga tryckförhållanden. Detta gäller särskilt pyroprika granater vilka är stabila under de tryck- och temperaturförhållanden som råder i den övre jordmanteln. Detta är av intresse bl.a. för utforskandet av mantelns sammansättning.

Granater finns i metamorfa bergarter (skiffrar, gnejser och kristallina kalkstenar) men förekommer som accessoriskt mineral också i vissa magmatiska bergarter som pegmatiter, graniter och peridotiter.

Granater används som slipmedel på grund av sin hårdhet och sin egenskap att brytas sönder i oregelbundna och kantiga fragment. Vackert färgade och klara granatkristaller, t.ex. den pyroprika, böhmiska granaten, har värde som ädelstenar. Granaten användes som smyckesten av egyptier, greker, romare och kelter och har sedan antiken utnyttjats kontinuerligt inom guldsmedskonsten men framförallt i smycken från 1800-talets senare hälft. Inom senromersk och merovingisk guldsmedskonst arbetade man med en speciell cellteknik, granatcloisonné, med inlagda, tunna granatskivor på mönstrad guldfolie.

Mineral

Mineral är naturligt förekommande grund-ämnen, legeringar och kemiska föreningar vilka har dels bestämd kemisk sammansättning, dels bestämd kristallstruktur, i vilken de ingående atomerna är ordnade. Mineralen är således uppbyggda av ett eller (vanligen) flera olika grundämnen i bestämda proportioner. Bergarterna i sin tur består av blandningar av ett eller flera mineral. 

Några vanliga mineral är:

Kvarts är ren kiseldioxid. Den är oftast vit eller färglös, med oregelbundet "mussligt" brott. Kvarts utgör domine-rande beståndsdel i sand-sten och kvartsit, och en viktig beståndsdel i graniter och gnejser av olika slag.

Plagioklas bildar en kemisk serie från albit (Na-fältspat) till anortit (Ca-fältspat). Vanligen vit till gråvit, med spaltytor i två riktningar. Utgör en viktig beståndsdel i de flesta magmatiska och metamorfa bergarter, decimeter-stora kristaller vanliga i pegmatitgångar.

Kalifältspat förekommer som de tre mineralen sanidin, ortoklas och mikroklin, vilka har samma sammansättning men olika kristallstruktur. Vit eller röd, med spaltytor i två riktningar. Utgör en viktig beståndsdel i många magmatiska och metamorfa bergarter, decimeter-stora kristaller vanliga i pegmatit-gångar.

Biotit (mörk glimmer) är ett mörkt flakigt mineral med en perfekt spaltriktning. Ingår i många magmatiska och metamorfa bergarter, och kan liksom muskoviten bidra till en bergarts skiffrighet.

EarthCachen

För att få logga denna earthcache så ska du besöka de ovanstående koordinaterna och svara på de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig via e-post. Du behöver inte vänta på att jag ska skicka ett svar, om dina svar behöver ändras/förbättras så kontaktar jag dig. Skriv inte dina svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

För att enkalre hitta granaterna och amfiboliten så kan du titta på spoilerbilden i beskrivningen, vid 1 så finner du granater och vid 2 så finner du amfibolit.

Frågorna:

1. Beskriv granaterna vid koordinaterna, dvs färg, textur, utseende m.m. Hur kan du vara så säker på att det är just granater som du finner vid koordinaterna?

2. Beskriv storlekarna på granaterna. Har de samma storlekar? Ifall inte, uppskatta hur stor diameter de största granaterna har. Beskriv även formen på granaterna, är de helt runda, har de oregelbunda kanter?

3. Beskriv amfiboliten vid platsen. Vilka mineral, förutom granater, kan du se i den?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid koordinaterna till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

[Eng]

Amphibolite and garnet in Bergianska trädgården

Bergianska trädgården

The Bergianska trädgården, the Bergian Garden or Hortus Bergianus, is a botanical garden located in the Frescati area on the outskirts of Stockholm, close to the Swedish Museum of Natural History and the main campus of Stockholm University. The director of the garden is known as Professor Bergianus.

Rocks at the site

At the site you will find a part of a small "mountain". In the mountain you will find weak reddish Stockholm granite and amphibolite, which is a converted alkaline/silicon poor rock. The dark gray amphibolite to the left contains abundant garnet crystals, which clearly appears as small, round , brown-red spots. The garnets were not in the original rock, but they were formed when it was converted. Garnet is a relatively common mineral in many metamorphic rocks . Clear and well-shaped garnets can be used as gemstones.

Amphibolite

Amphibolite is a converted stronger basic rock mainly consisting of amphibole, especially the variants hornblende and actinolite. Amphibolite is dark with a close appearance depending on the content of mutually parallel elongated amphibolecristalls. Amphibolite have been formed by basalt or gabbro (among others) that has undergone a medium metamorphosis.

Amphibolite is a grouping of blocks consisting essentially of amphibole and plagioclase feldspar, with little or no quartz. Amphibolite are usually dark and heavy, with a slight foil systems or slaty (flaky) structure. The small spots of black and white in the rock often gives a salt and pepper look.

Amphibolites does not need to be derived from transduced mafic rocks. Since metamorphosis creates ferrous based entirely on the chemistry of protolith (origin rock type), so e.g. marl and volcanic sediments can actually go through metamorphism to transform into an amphibolite. Deposits containing dolomite and siderite can also easily become amphibolite particularly when there has been a certain amount of contact metamorphism of the adjacent granite masses. Amphibolite that has been formed by basalts are called ortho-amphibolites and amphibolites formed by other chemically appropriate lithologies are called para-amphibolites.

Amphibolite facies

Amphibolites defines a particular set of temperature and pressure conditions known as amphibolite facies. However, caution must be applied here before embarking on metamorphic mapping based only amphibolites.

First, an (ortho)amphibolite to be classified as a metamorphic amphibolite, it must be assured that the amphibole in the rock is a programmable metamorphic product and not a retrograde metamorphic product. For example, actinolite amphibole is a joint product of retrograde metamorphism of basalts at (upper) green schist facies conditions. Often this will take the crystal form and habit of the original protolith units; actinolite pseudomorphicly replaces pyroxene is an indication that amphibolite not represent a peak metamorphic class in amphibolite facies. Actinolite schist is often a result of hydrothermal alteration and metasomatism, and thus may not necessarily be a good indicator of metamorphic conditions when taken in isolation.

Second, the micro-structure and crystal size of the rock must be appropriate. Amphibolite facies conditions happens at temperatures above 500 ° C and pressure less than 1.2 GPa, well within the plastic deformation field.

Garnets

Garnets are a group of rock-forming silicate minerals belonging to the cubic crystal system. Between the petrochemical graphically particularly interesting minerals in the pyralspit-serie (pyrope, almandin and spessartin) as well as in the ugrandite-serie (uvarovit, grossular and andradite) occurs solid solutions; however, only a very limited extent between the two series. Garnet is a so-called metamorphic mineral, which means it often becomes associated with the formation of metamorphic rocks.

Color, hardness and density varies with the chemical composition of the group minerals. Regardless of composition, however, is the dash of white to pale colored and luster resinous.

Experimental studies have shown that the relatively closely packed structure is stable under high pressure conditions. This is particularly pyrope-rich garnets which are stable under the pressure and temperature conditions prevailing in the upper mantle. This is of interest including for the exploration of the mantle composition.

Garnets found in metamorphic rocks (schists, gneisses and crystalline limestones) but occur as accessory mineral also found in some igneous rocks such as pegmatites, granites and peridotites.

Garnets are used as the abrasive because of its hardness and its capacity to fracture in irregular and jagged fragments. Beautifully colored and clear garnet crystals, eg, the pyrope-rich, the Bohemian grenade, has a value since it is used as jewelry. The garnes was used as a gemstone by the Egyptians, Greeks, Romans and Celts and has since ancient times been used continuously in goldsmith art but especially in jewelry from the 1800s second half. In the late Roman and Merovingian goldsmith's art work was done by a special cell technology, granatcloisonné, with inlaid, thin garnet slices of patterned gold foil.

Mineral

Minerals are naturally occurring basic substances, alloys and compounds which have been partly defined chemical composition, and definite crystalline structure in which the constituent atoms are arranged. The mineral is thus made ​​up of one or (usually) several different elements in definite proportions. The rocks in turn consist of mixtures of one or more minerals.

Some common minerals are:

Quartz is pure silica. It is usually white or colorless. Quartz has a dominating part in sandstone and quartzite, and an important component of granites and gneisses of various kinds.

Plagioclase forms a chemical series from albite (Na - feldspar) to anorthite (Ca feldspar). Usually white to off-white, with space surfaces in two directions. Is an important component in most igneous and metamorphic rocks, decimeter - sized crystals are common in pegmatitedikes.

Feldspar occur as three minerals: sanidin, orthoclase and microcline, which has the same composition but different crystal structure. White or red, with the space surfaces in two directions. It is an important component of many igneous and metamorphic rocks, decimeter-sized crystals are common in pegmatitedikes.

Biotite (dark mica) is a dark mineral with a perfect slit direction. Included in many igneous and metamorphic rocks, and like the muscovite it contribute to a rocks schistosity.

This EarthCache

To log this EarthCache you have to visit the above coordinates and answer the questions. Send your answers to the questions to me through email. You do not need to wait for my reply. Do not write any answers in your log. Logs that does not fulfill these requirements will be deleted.

To find the amphibolite and garnets more easily, use the spoiler picture, the garnets are at the 1 and the amphibolite are at the 2.

Questions:

1. Describe the garnets that you find at the site, colour, texture, looks etc. How can you be sure that it is garnets that you find at the site?

2. Describe the size of the garnets at the site. Do they all have the same size? If not, write the approximate size of the largest garnets. Describe the shape of the garnets, are they completely round, do they have irregular edges?

3. Describe the amphibolite at the site. What minerals, except for garnets, can you find in the amphibolite?

4. Optional: upload a picture of you and your GPS at the site. This is optional and is not a logging requirement.

Additional Hints (Decrypt)

[Swe] Naiäaq fcbvyreovyqra.
[Eng] Hfr gur fcbvyrecvpgher.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.