Skip to content

Luna de miniheks Multi-cache

Hidden : 10/17/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Op de vraag wat mijn dochter Luna met haar verjaardagsfeestje voor haar 7de verjaardag wilde doen was het antwoord, een Halloweenfeestje met een speurtocht!

Zodoende heb ik deze multi uitgezet waarbij de kinderen langs een mooie picknickplaats komen, over een stuifzandvlakte en -heuvels waarbij er genoeg ruimte is voor spelletjes onderweg om uiteindelijk bij de schat uit te komen!

 


( English description, see below).

Luna de miniheks en de verdwenen heksenketel.

Gebruik de listing van na 30-06-2021!

Hallo ik ben Luna de miniheks en tijdens het oefenen met toveren is er iets heel ergs gebeurd!.

Ik was een toverdrankje aan het brouwen toen ik tijdens de toverspreuk geen Netel kook ketel riep maar Netel weg ketel!! .

Op dat moment, POEF, allemaal sterretjes en mijn ketel was weg!!!.

Maar in het toverboek stond geschreven dat lieve kinderen mijn konden helpen door de toversterren te volgen waardoor ze de tovernummers kunnen vinden welke de locatie geven van de Toverketel!!!

Ik heb al een ster gevonden! Als je vanaf de bezemparkeerplaats richting Waypoint 1 loopt kom je op de eerste kruising een paal tegen met 4 paardjes erop! Daarop vind je ook de eerste ster! Dan weet je ook meteen hoe de sterren eruit zien die je moet zoeken!

Veel succes, veel verjaardagsgroetjes van Luna de miniheks!

Waypoint 1: Referentiepunt om via dit bospad naar WP 2 te lopen, succes met de zoektocht!!

Waypoint 2: Hier staat gelukkig een nieuw bankje! Tel de poten van dit bankje x 2 =A

Waypoint 3: Zoek hier de sterretjes aan de achterkant van de boom, het aantal sterretjes =B. Ooit kon je hier de eerste miniheks vinden maar die werd zovaak weggehaald! Nu is dit heksje digitaal geworen! kijk op de de volgdende website om het heksje te vinden: https://www.chrislight040.nl/geocaching

Waypoint 4: Je staat nu bovenop een heuveltje, op de zandvlakte staan training toestellen, het aantal dwarsbalken op het rechter toestel = E

Waypoint 5: is een tussenpunt om te zorgen dat je op het goede pad staat.

Waypoint 6: Tussenpunt

Waypoint 7: Hier heeft zich de tweede heks verstopt bij een ster op de achterkant van een boom! Cijfer = D

Zet nu de gevonden cijfers op de letters hieronder genoemd en kijk of daar de ketel ligt met leuke ruilkado's en genoeg ruimte voor geocoin's en travelbugs!

Leg de miniheksjes terug zoals je ze gevonden hebt zodat een volgend kind er ook plezier aan heeft. Deze cache is met toestemming van de gemeente Helmond gelegd, waarvoor dank!

Let op fietsers, er loopt een ATB route door het bos, de cacheroute volgt GEEN atb paden

De cache is enkel tussen zonsopgang en -ondergang te loggen.

Cache :N51.28.ABC E005.35CDE

 

When asked what my daughter Luna would do with her birthday party for her 7th birthday was the answer, a Halloween party with a treasure! Therefore I turned this multi whereby children come along a scenic picnic spot, a shifting sand plain and -hills where there is enough space for games on the route to arrive at the ultimate treasure!use a listing after 09-01-2021

Luna the mini witch and the disappeared cauldron.

Hi I am Luna the mini witch and during practice conjure something happened very bad ! I had a magic potion brewing when I called no Nettle cauldron during the spell but Nettle way kettle!!

At that time, POOF, all stars and my tank was gone !!!. But the magical book was written that dear children could help by following the magic stars so they can find the magic numbers that indicate the location of the Magic Cauldron !!!

I have already found a star! If you walk from the broom parking lot, direction Waypoint one, runs to get on the first crossing against a pole with four horses on it! Behind the left horse you will find the first star! Then you'll know how the stars look like you should find!

Good luck, lots of birthday greetings from Luna the Mini Witch!

Waypoint 1: Reference point to walk to WP 2 through this forest, success with the search !!

Waypoint 2:Count the legs of the bench x 2 = A

Waypoint 3: Search for the stars at the back of the tree, the number of stars = B. Here you can find the first miniheks, its digital: www.chrislight040.nl/geocaching

Waypoint 4: You're standing on top of a hill, look for the most right climbing trainers. count the crosmembers, answer = E

Waypoint 5: is an intermediate point to ensure that you are on the right path.

Waypoint 6: Again a intermediate point

Waypoint 7: On the back of a tree is also a star landed again above a mini witch with the last number!! This number = E

Put the numbers found on the letters listed below and see if the boiler is there. With great exchange presents and enough space for geocoins and travel bugs! Place the mini witches back as you found them so that another child has fun. This cache is placed with the permission of the municipality of Helmond, thanks!

Note cycling parameters, there is a mountain bike route through the forest, the trail to the cache follows NO ATB trails!!

Cache :N51.28.ABC E005.35CDE

Additional Hints (Decrypt)

fgre (fgne) uggcf://jjj.puevfyvtug040.ay/trbpnpuvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)