Skip to Content

<

Jaskinia Raj

A cache by Dogmat Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/30/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:JASKINIA RAJ

Na miano największej atrakcji turystycznej w regionie świętokrzyskim z pewnością zasługuje odkryta w 1964 roku Jaskina Raj.

Rezerwat Jaskinia Raj znajduje się w północnym zboczu Góry Malik, wchodzącej w skład Grzbietu Bolechowickiego. By dojechać  do jaskini trzeba z drogi Kielce – Chęciny,  za miejscowością Zgórsko, skręcić w prawo w kierunku zachodnim. Droga ta kończy się parkingiem przed ścieżką wiodącą do obiektu.

Jaskinia powstała w gruboławicowych wapieniach środkowodewońskich, sprzed 390 mln lat. Całkowita długość korytarzy wynosi 240 metrów, z czego dla turystów udostępniono trasę o długości 180 metrów. Ogromne zasługi w zabezpieczeniu, a następnie udostępnieniu jaskini dla ruchu turystycznego, położyli pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach, Tymoteusz Wróblewski i Zbigniew Rubinowski. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem jaskini zbadano osady namuliska. Odkrycia jakich wówczas dokonano świadczyły o zamieszkiwaniu tego miejsca przez człowieka już 50 tysięcy lat temu, czyli w okresie ostatniego zlodowacenia. Potwierdzają to znalezione narzędzia i wyroby krzemienne.

Prześledzono także zmiany klimatyczne, zachodzące od tamtego czasu. Ponadto w namulisku znaleziono szczątki kostne wielu gatunków ssaków, m. in. niedźwiedzia jaskiniowego, mamuta, hieny jaskiniowej i nosorożca włochatego. Jaskinia nie jest w prawdzie wyjątkowo rozległa, jednak unikatowa szata naciekowa tam występująca w pełni uzasadnia nadaną jej nazwę – Raj. Wśród form naciekowych powstałych w wyniku niszczącej, a następnie budującej działalności wód, możemy wymienić wiszące u stropu stalaktyty, narastające na dnie stalagmity, wszelkiego rodzaju polewy, pizoidy czyli perły jaskiniowe, kolumny powstałe z połączenia stalaktytu ze stalagmitem, cienkie, czasem przeświecające harfy oraz pagody, powstałe z przysadzistych stalagmitów. Różnorodność i uroda występujących tu form szaty naciekowej, spowodowała stworzenie unikatowych wartości, jakimi jaskinia Raj wyróżnia się wśród innych tego typu obiektów w Polsce.

Powstanie jaskini jest efektem zjawisk krasowych. Kras jest rodzajem chemicznego wietrzenia skał węglanowych – wapieni i dolomitów. Wody opadowe i podziemne wnikają szczelinami w głąb, rozpuszczając skałę. W efekcie mogą tworzyć się rozmaite pustki krasowe (kominy, jaskinie, studnie) niekiedy znacznych rozmiarów. Na ich powierzchniach, z wód krasowych przesyconych węglanem wapnia, powstają formy naciekowe.

Oprócz samej jaskini Raj, ochroną prawną objęto również fragment lasu sosnowego wraz z roślinnością charakterystyczną dla wapiennych wzniesień.

Odpowiedzi proszę wysyłać za pomocą mojego profilu. Jeśli coś będzie nie tak, zgłoszę się sam. Pamiętajcie proszę, że logi bez podesłanych odpowiedzi będą kasowane.

ZADANIA

1. Wymień nazwy komór przez które prowadzi trasa turystyczna.

2. Jedna z komór znana jest z bogatej szaty stalaktytowej, jaka w tej komorze jest gęstość ich występowania?

3. Zwiedzając Jaskinię Raj spotkasz formy naciekowe o różnych kształtach, jedna z nich nazywana jest Maczugą Herkulesa. Jaka według Ciebie jest jej wysokość? Ile razy wyższa jest Maczuga Herkulesa z Ojcowskiego Parku Narodowego?

4. W namulisku Jaskini Raj odkryto ślady bytowania człowieka, w tym ślady ognisk. Czego jako opału używali zamieszkujący jaskinię ludzie i skąd taki wybór?

5. W jaskini obecne są formy krasowe, które mogłyby stać się łupem jubilerów. O czym mowa i dlaczego byłby to zły pomysł?

6. (opcjonalnie) W Jaskini nie można robić zdjęć, zrób jednak zdjęcie ukazujące Twoją ekscytację po zwiedzeniu Jaskini Raj ;-)

DODATKOWE INFORMACJE

Czynne:

Styczeń - Kwiecień                10.00 - 17.00

Maj - Czerwiec                       09.00 - 19.00

Lipiec - Sierpień                     09.00 - 18.00

Wrzesień – Październik          09.00 - 17.00

Listopad                                 10.00 - 17.00

UWAGA:

Zwiedzanie nie jest możliwe w poniedziałki!

W sezonie oraz w weekendy zalecane jest wykonanie rezerwacji (http://jaskiniaraj.pl/pl/rezerwacje.html)

W Jaskini Raj zabronione jest wykonywanie zdjęć!

Bilety:

W sezonie (15.04-20.10)           18 PLN

Poza sezonem                         13 PLN

 

PARADISE CAVE

If there is any site that deserves to be called the biggest tourist attraction in the Świętokrzyskie region it most definitely is Jaskinia Raj (Paradise Cave). It is located on the northern slope of Malik mountain, which is part of the Bolechowski Ridge. To get there, one must take the Kielce-Chęciny road and turn right (west) just after passing the village of Zgórsko. The road ends with a car park located where the trail that leads to the site begins.

The cave was formed in thick-banked limestone from the middle Devonian period (390 Ma). The total length of the corridors is 240 metres, 180 of which are open to tourists. A huge contribution to the preservation and then the opening of the cave to tourism was made by Tymoteusz Wróblewski and Zbigniew Rubinowski, geologists at the Świętokrzyskie Branch of the Polish Geological Institute. Even before the cave was opened, the silt sediments had been examined. The results indicated that this place was inhabited by humans even 50 thousand years ago, that is – during the last ice age. Tools and other man-made flint items have been found at this site, which supports this theory. Climate change that has taken place since then has also been investigated. Moreover, bone remains of many species of mammals, such as the cave bear, mammoth, cave hyena and the woolly rhinoceros, have been found in the silt. The cave isn't very extensive, but the unique speleothem formations make this cave worthy of its name – Paradise. Among these formations – which were formed due to the destructive and, subsequently, the building activity of water – one can admire: stalactites – hanging from the ceiling, stalagmites – rising from the cave floor, all types of flowstones, cave pearls, columns formed when stalagmite and stalactite meet, thin, sometimes even see-through harps, and pagodas formed from squat stalagmites. The variety and beauty of local cave formations have given this place a unique value that sets the Paradise Cave apart from other similar sites in Poland. The cave was formed as a result of karst phenomena. Karst is a type of chemical weathering of carbonate rock, such as limestone or dolomite.

Rainwater and groundwater enters the rock through cracks, dissolving it. As a result, various karst dolines may be formed (chimneys, caves, wells) that sometimes reach really large sizes. On their surface, speleothem formations are formed from karst waters rich in calcium carbonate. Besides the Paradise Cave, a fragment of the nearby pine forest with vegetation typical for limestone hills is also protected under law.

Please send the replies via my profile. If there’s anything wrong, you will be informed. Please remember, that logs without answers shall be deleted.

TASKS

1. What are the names of the chambers trough which leads the touristic route?

2. One of the chambers is famous of its marvellous stalactites, what is the density of stalactites distribution?

3. In the Paradise Cave you can observe a lot of karst formations in interesting shapes, one of them is called Hercules Club. What is the height of this formation? How many times higher is the Hercules Club from Ojcowski National Park?

4. There is legacy of human existence (fireplaces) in silt in the Paradise Cave. What they were using as fuel and why they choose that material?

5. In the Cave there are krast formations, which could be stolen by jewellers. What is the name of this formation? And why this idea isn’t good?

6. (optional) Taking photos is forbidden in the Paradise Cave, but you can take one showing your excitation after your visit in the Paradise Cave ;-)

FURTHER INFORMATION

Active:

January – April                        10.00 - 17.00

May - June                              09.00 - 19.00

July - August                          09.00 - 18.00

September - November           10.00 - 17.00

ATTENTION

Paradise Cave is closed on Mondays!

Booking is recommended in season and during weekends. (http://jaskiniaraj.pl/en/booking.html)

Taking photos in Paradise Cave is forbidden.

Tickets:

In season (15.04-20.10)           18 PLN

Out of season                         13 PLN

 

Źródło / Source:

http://jaskiniaraj.pl/

http://szlakarcheogeo.pl/

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

84 Logged Visits

Found it 81     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 21 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.