Skip to content

Leap Day 2016 - Brno Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Vrbcak: Snad jsou zalogovani vsichni.
Diky moc ze jste prisli.

Vrbcak

More
Hidden : Monday, 29 February 2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ

Leap Day 2016 aneb pojďme si udělat megáč.

Setkáme se v Denisových sadech 29.února od 16:00 do 20:00 hod.

Toto datum určitě spoustě kačerům chybí, jak do kalendáře, tak i k challenge keším pro splnění podmínky. A proto jsem se rozhodl uspořádat event v tento zajímavý den.

Snad se nás setká více než 500 lidí. No za pokus to stojí. Pokus o první brněnský megáč.

Přestupný rok

29. únor je 60. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 306 dní.

Tento den se vyskytuje pouze v přestupném roce.

Přestupný rok je delší než běžný rok a vkládá se v intervalu podle daného kalendáře.
Používá se v solárních (juliánský, gregoriánský) i lunisolárních kalendářích
k vyrovnávání rozdílů mezi délkou kalendářního a tropického roku.
Délka kalendářního roku je daná určitým počtem dní nebo měsíců odvozených od doby rotace Země kolem své osy, resp. doby rotace Měsíce kolem Země, zatímco tropický rok je dán dobou oběhu Země kolem Slunce, který ovlivňuje střídání ročních období.
V solárních kalendářích mívá přestupný rok 366 dní místo 365, v lunisolárních 13 měsíců místo 12.

Program

Připravili jsme pro Vás unikátní prohlídky brněnských zajímavostí

věže a klenotnice
katedrály sv. Petra a Pavla


za zvýhodněné vstupné - 15Kč
věže, klenotnice a sálů
Staré radnice


za zvýhodněné vstupné - 25Kč

klik pro tisk Obě místa by byla za obvyklých podmínek v průběhu eventu nedostupná. Díky vstřícnosti správců památek se podařilo vyjednat možnost návštěvy během eventu. Tyto brněnské atrakce můžete navštívit již před eventem.
Proto doporučujeme vytisknout si poukazy na zvýhodněné vstupné předem - ZDE , a s návštěvou nečekat na začátek eventu. (Klikni na "vytisknout" nebo na ikonu poukazu vpravo)

Z Denisových sadů a z okolních teras je sice hezký výhled na jižní část Brna, ale neznamená to, že byste zde vydrželi stát čtyři hodiny :) Čeká vás procházka centrem města Brna po jeho památkách a lov lab keší.
Tyto Lab keše je možné najít pouze v pondělí 29. února 2016 od 15:00 do 24:00.
Zalogování je možné do 7 dnů, tedy do pondělí 7. března do 15:00.
Informace k labkám budou uvolněny přesně hodinu před eventem.

Trička


objednat tričko

CWG


CWG na eventu, cena 10Kč

Že by První brněnský megáč ?

Tak přijďte a vezměte sebou i další. Ať se nám to podaří.
Bude i suvenýr, CWG a Labky.

Partneři mega eventu: groundspeak.com, geofashion.cz, geocoin4you.com, cwg-geo.cz, swg.guru

Těším se na Vás!

EN

Leap Day 2016 or let's make the MEGA!

We will meet at Denisovy sady on 29th February 2016.
You can join us from 4pm till 8pm.

This date is special and I am sure that most of you haven't got it in your calendar or in challenge cache. That is the reason, why I have decided to organize this interesting event on this special day.

Hopefully, there will be more than 500 people coming. Let's try it. I think, it is worth it. It will be the first Brno MEGA event!

Leap year

February 29th is a 60th day in a year according to Gregorian calendar and it is 306 days left to the end of the year.

This day is occuring only in the leap year.

The leap year is longer then other years and is to be inserted in interval depending on the used calendar.
It is used either in solar (julian, gregorian) or lunisolar calendars
for compensation of length difference between the calendar year and the tropical year.
The length of calendar year is given by number of days or months, which are derivated from the time interval to rotation of Earth about her axis, respective from time of rotation Month about Earth. On the other hand the tropical year is defined by time of circulation the Earth about the Sun, and is affecting the alternation of seasons.
The leap year has 366 days instead of 365, or 13 months instead of 12 in case of lunisolar calendar.

Program

We have prepared unique tours of Brno matters of interests

tower and treasury
of cathedral St. Peter and Paul


discounted admission fees of 15CZK
tower, treasury and halls
of Old City Halls


discounted admission fees of 25CZK

click to print Both interested objects are at usual conditions not available in the time of event. We succeeded negotiating the possibility of visit during all the event time, thanks to custodians of these buildings. You can visit these Brno attractions already before the event.
We recommend you print the special discount voucher in advance - HERE , not wait upto the start of event. (Click on "print" or on voucher icon on the right)

There is a nice view to south part of Brno from Denisovy sady and from nearby hillsides under the Cathedral, but it doesn't mean you will be standing here for four hours :) The little walk through Brno is waiting for you, arround historical places, as well as the lab caches hunt.
These lab caches can be found only on Monday, February 29, 2016 from 15:00 to 24:00
You can log the lab caches only within 7 days, i.e. by March 7, 2016 to 15:00.
The information about labs will be released just one hour before the event starts.

Travelbug


Order by click

T-shirts


order T-shirt

CWG


CWG on event, price 10CZK

Really First Brno Mega Event?

So come and see our event, take some people with you. Let it will be really succeeded MEGA event!
You will obtain the souvenir, there will be both CWGs and Lab caches.

Partners of mega event: groundspeak.com, geofashion.eu, geocoin4you.com, cwg-geo.cz, swg.guru

I'm looking forward to you!

DE

Leap Day 2016 - oder wir machen ein MEGA!

Wir wollen uns am 29 Februar 2016 im Denis Park (Denisovy sady) treffen.
Triff uns vor Ort zwischen 16:00 und 20:00 Uhr.

Dieses Datum ist etwas Besonderes. Ich bin sicher, dass es den meisten von euch noch im 366-Tages Kalender oder für einen Challengecache fehlt. Und das ist der Grund, warum ich beschlossen habe, an diesem besonderen Tag ein Event zu veranstalten.

Hoffentlich werden wir mehr als 500 Personen. Lasst es uns probieren. Ich bin sicher das wir es schaffen. Das wäre das erste MEGA Event in Brünn!

Schaltjahr

Der 29 Februar ist der 60 Tag im gregorianischen Kalender und somit bleiben 306 Tage bis zum Jahresende.

Diesen Tag gibt es nur alle 4 Jahre - in einem Schaltjahr.

Die Schaltjahr ist länger als andere Jahren und ist im Intervall eingefügt werden je nach verwendetem Kalender.
Es wird entweder in der Solar (Julian, gregorianischen) oder lunisolar Kalendern
zur Kompensation der Längenunterschied zwischen dem Kalenderjahr und das tropische Jahr.
Die Länge des Kalenderjahres ist die Anzahl von Tagen oder Monaten gegeben, die aus dem Zeitintervall der Drehung der Erde um ihre Achse, jeweils von Zeit Dreh Monat über die Erde abgeleitet werden. Auf der anderen Seite ist das tropische Jahr durch Umlaufzeit der Erde um die Sonne definiert und den Wechsel der Jahreszeiten zu beeinflussen.
Das Schaltjahr 366 Tage statt 365, oder 13 Monate statt 12 bei Lunisolarkalenders.

Programm

Wir haben für Euch eine unvergessliche Führung vorbereitet

in den Turm und in die Schatzkammer
der St. Peter und Paul Kathedrale


ermäßigte Gebühr von 15 CZK
in den Turm und in die Schatzkammer and halls
of Altes Rathaus


ermäßigte Gebühr von 25 CZK

klik pro tisk Beide interessiert Objekte sind bei üblichen Bedingungen nicht verfügbar in der Zeit der Veranstaltung. Es gelang uns, den Verhandlungen über die Möglichkeit der Besichtigung während der gesamten Veranstaltung Zeit, dank Hüter dieser Gebäude.
Ihr könnt diese schon vor dem Event besichtigen.
Deshalb empfehlen wir diesen speziellen Rabatt-Gutscheine vorher ausdrucken - HIER und nicht mit dem Besuch zum Beginn der Event zu warten. (Klicken Sie auf "ausdrucken" oder auf Symbol der Gutschein rechts.)

Es gibt einen schönen Blick nach Süden Teil von Brno aus Denisovy sady und von den benachbarten Hügeln unter der Kathedrale, aber es bedeutet nicht, werden Sie hier vier Stunden lang stehen :) Der kleine Spaziergang durch Brno auf Sie wartet, um historische Orte sowie die Labor-Caches Jagd.
Diese Labor Caches können nur am Montag 29. Februar gefunden werden, 2016 von 15:00 bis 24:00 Uhr
Sie können die Labor-Caches log nur innerhalb von 7 Tagen, das heißt bis zum 7. März, 2016 bis 15:00 Uhr.
Die Informationen über Labors wird nur eine Stunde freigegeben werden, bevor das Ereignis beginnt.

Travelbug


Order hier

T-shirts


order T-shirt

CWG


CWG am event, Preis 10CZK

Wirklich der erste Brno Mega Event?

Also kommen Sie und unsere Event zu sehen, nehmen einige Leute mit Ihnen. Lassen Sie es wirklich gelungen Mega-Event sein wird!
Sie werden das Souvenir erhalten, Sie können bis zu CWG und Lab Caches freuen.

Mega event partner: groundspeak.com, geofashion.eu, geocoin4you.com, cwg-geo.cz, swg.guru

Ich freue mich auf Sie!

Flag Counter Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

IRZGR FV ARPB AN MNUENGV N UYNIAR QBOEBH ANYNQH

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)