Skip to content

Dobbeltmordet #19 - Amalienborg Traditional Cache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej wendelboe

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen nu arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse eller manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
OBS
* Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
* Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl respons)

More
Hidden : 01/06/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 
 
 Amalienborg Slotsplads, Livgarden og pengene til modstandsguppen "Holger Danske"

I denne cache fortæller historikeren Dines Bogø først generelt om Amlienborg og Den Kgl. Livgarde, og som bonus om en særlig begivenhed, der foregik i september 1944 under Den tyske Besættelse.

 Amalienborg Palace, Royal Guards and money to the Danish resistance
In this cache the historian Dines Bogø will tell about Amlienborg and the Royal. Life Guards, and as a bonus he vill give you some details about a special event that took place in September 1944 during the German occupation.

 FAKTABOX:
De 10 første cacher i denne serie blev udlagt i 2011 i forbindelse med en udstilling på Politimuseet i København.

I forbindelse med en ny udstilling samme sted i 2016  bliver er serien udvidet til 30 geocacher.
Se listen over alle cacher i serien her! 
Har du fundet dem alle?

 ​FACT BOX:
The first 10 caches in this series was laid in 2011 in connection with an exhibition at the Police Museum in Copenhagen.

In connection with a new exhibition at the same place in 2016, the series has been expanded to 30 geocaches.
See list of all caches in the series here!
Have you found them all?

1: AMALIENBORG SLOTSPLADS
Den Kongelige Livgarde (til Fods) blev oprettet af Kong Frederik 3. den 30. juni 1658.

 

1: AMALIENBORG PALACE

 

The Royal Guard (on foot) was established by King Frederik 3. June 30, 1658.  Kongen havde to opgaver til regimentet:

- Som livvagt at beskytte landets øverste myndighed - Kongen.

- Som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

De to opgaver har Livgarden løst siden.

Det nuværende regiment var oprindeligt Den Kongelige Livgarde til Fods, idet Danmark også rådede over Den Kongelige Livgarde til Hest fra 1661 til 1866. Endvidere eksisterede Drabantgarden under forskellige former fra 1563 til 1763 samt Grenaderkorpset fra 1701 til 1763, hvor det blev indlemmet i Livgarden til Fods.

 The King had two tasks to the regiment:

- As a bodyguard to protect the country's highest authority - the King.

- As infantry regiment to be included in the Danish army.

The life guard has resolved theese two tasks ever since.

The current regiment was originally the Royal Life Guards on foot, while Denmark also possessed the Royal Life Guards on horseback from 1661 to 1866. Moreover The  Drabant Guard existed in various forms from 1563 to 1763 and the Grenader Corps 1701 to 1763, when it became part of the life guards to foot. Vagttjenesten har altid rettet sig efter Kongefamiliens opholdssted. Amalienborg har været hovedresidens siden 1794. For landslottenes vedkommende har Fredensborg i nyere tid været i brug siden 1863, Marselisborg ved Århus siden 1902, og Gråsten Slot siden 1935.

Christiansborg Slot benyttes ved særlige lejligheder. Det karakteristiske røde, mangekantede skilderhus kan føres tilbage til indvielsen af det første Christiansborg i 1740.

Udover de kongelige slotte og palæer har Livgarden også i historiens løb bevogtet egne kaserne og andre objekter, senest Rosenborg, Kastellet og Frederiksberg Slot.

Under 2. verdenskrig forsvarede Livgarden Amalienborg 9. april 1940 mod tyske tropper, ligesom det kom til træfninger 29. august 1943. Efter 2. verdenskrig var der tale om højt beredskab og deltagelse i utallige NATO-øvelser under "Den Kolde Krig".

Livgardens mandskab er altid kommet fra hele kongeriget. Oprindeligt var garderne hvervede, men efterhånden indførtes udskrivning af landbefolkningen, og i 1848/1849 effektueredes den almindelige værnepligt.

I dag uddannes mellem 700 og 800 værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde årligt, ligesom der er ansat og uddannes et stort antal professionelle soldater ved Livgarden. Siden oprettelsen i 1658 har omkring 100.000 forrettet tjeneste ved Den Kongelige Livgarde.

Uniformerne er resultatet af en udvikling gennem århundreder. Oprindelig var Livgardens uniformer hovedsageligt farvestrålende røde. Hvide skulderremme (krydsbandoler) med skilt kommer ind i slutningen af 1700-tallet, bjørneskindshuer 1805, blå bukser med hvide striber 1822 og i 1848 anlagdes den mørkeblå dobbeltradede våbenfrakke som feltuniform - hermed var den nuværende "blå vagtmæssig" færdigudviklet.

Gardersablerne tilgik i 1854 som krigsbytte taget fra tyskerne, der tog dem fra franskmændene under Napoleonskrigene

Oprindelig var garderne indkvarteret hos borgerne i København. Enkelte kompagnier af Livgarden til Fods lå på Kastellet. I 1786 rykkede Livgarden til Fods ind på Livgardens Kaserne ved Rosenborg Eksercerplads (Gothersgade) . Siden har Livgarden desuden benyttet bl.a. Jægersborg Kaserne og Sandholmlejren samt fra 1985 Garderkasernen i Høvelte ved Birkerød.

Ved Kong Chr. X’s 70 år fødselsdag den 26. september 1940 var hele København udsmykket.

Sølvkunstneren Kay Bojesen, der også var begyndt at fremstille figurer i træ, ville hylde majestæten.

 The Security service has always abided by the royal couple's residence. Amalienborg has been the main residence since 1794. For country Schlössernacht he has Fredensborg in recent times been in use since 1863 Marselisborg near Aarhus since 1902, and Gråsten Palace since 1935.

Christiansborg Castle used on special occasions. The distinctive red polygonal sentry box can be traced back to the inauguration of the first Christiansborg in 1740th

Besides the royal palaces and mansions have life guards also in history guarded own barracks and other objects later Rosenborg, Kastellet and Frederiksberg Castle.

During the 2nd World War, defended the Life Guards Amalienborg April 9, 1940 against German troops, and it came to skirmishes on August 29, 1943. After the 2nd World War there was high readiness and participation in numerous NATO exercises under the "Cold War".

Life Guards crew always come from all over the kingdom. Originally guardsmen enlisted, but gradually introduced printing of the rural population, and in 1848/1849 had effect from universal conscription.

Today trained between 700 and 800 conscripts by the Royal Life Guards year, and recruited and trained a large number of professional soldiers by life guards. Since its establishment in 1658 has about 100,000 officiated by the Royal Life Guards.

The uniforms are the result of an evolution over the centuries. Originally, the Life Guards uniforms mainly brightly colored red. White shoulder straps (krydsbandoler) with separated enters the late 1700s, bearskins 1805 blue pants with white stripes in 1822 and in 1848 anlagdes the dark blue double row tunic as a field uniform - this was the current "blue vague terms" fully developed.

The Guard's sables accessed the in 1854 as war booty taken from the Germans, who took them from the French during the Napoleonic Wars

Originally the guardsmen accommodated the citizens of Copenhagen. Some companies of the Royal Guards on foot lay on the Citadel. In 1786, the Royal Guards on foot moved into the Life Guards Barracks on Rosenborg drill (Gothersgade). Since then, life guards also used, inter alia, Jægersborg Barracks and Sandholm and 1985 Guards barracks in Høvelte at Birkerød.

By the time of King Chr. X's 70 years birthday September 26, 1940, the entire Copenhagen decorated.

The silver artist Kay Bojesen, who also had started manufacturing figures in wood, would pay tribute to His Majesty.


 Foran sin forretning tæt ved Amalienborg i Bredgade 47, opstillede han på dagen fire over en meter høje gallaklædte livgardere udført i træ.

 On the day he placed four more than one meter tall gala dressed life guards made of wood in front of his business near Amalienborg in Bredgade 47.
  To år efter begyndte han at fremstille en af sine største succeser. De ca. 22 cm høje garderfigurer, der stadig fremstilles.

Der er tre menige gardere og en officer. Officer med sabel fremstilles ikke i øjeblikket.

De ”rigtige” gardere finder man på selve Amalienborg Slotsplads. Træfigurer ser man mange steder i forretninger.

Kigger man lidt ned ad Amaliegade (ved kolonnaden) ser man i vinduet til venstre for indgangen hos Restaurant Amalie i nr. 11 flere garderfigurer.

Den ene af figurerne er af den sjældne type, der ikke er blevet fremstillet i mange år.

Personalet i frokostrestauranten har moret sig med, at anbringe to af figurerne på en forkert måde.

1: Har officeren gevær og den menige sabel og holder de våben korrekt?
2: Har officeren gevær, der peger ned i jorden og den menige sabel, som han graver med?
3: Er uniformen en blanding af galleuniform og daglig uniform?
4: Er det ikke Kay Bojesens figurer, men andet fabrikat?
5: Findes der også i serien en garder, der blæser trompet?
6: Findes der også i serien en garder i daglig uniform (mørkeblå jakke).

Inden for i restaurant Amalie har de en af meget store figurer af den type på en meter, der blev fremstillet allerede i 1940 til ære for majestæten.

Svar på spørgsmål. Nr. 2 er det rigtige svar.

 Two years after he began to produce one of my greatest successes. The approximately 22 cm high Guards figures are still produced.

There are three ordinary guard and an officer. Officer with saber not produced currently.

The "real" guard finds at the Amalienborg Palace Square. Wooden figures we see in many places in stores.
If you look down the Amaliegade (at the colonnade) is seen in the window to the left of the entrance of Restaurant Amalie in no. 11 several Guards figures.

One of the figures, the rare type that has not been produced for many years.

Staff at lunch restaurant has amused himself, placing two of the characters in the wrong way.

1: Did the officer rifle and the common saber and keeps the weapon correctly?
2: Did the officer rifle pointing down into the ground and the common saber as he digs with?
3: Is uniform a mixture of gall uniform and daily uniform?
4: Is not Kay Bojesen figures, but other manufacturers?
5: Is there also in series one Guardsman, blowing trumpet?
6: Is there also in series one guardsman in everyday uniform (dark blue jacket).

Inside the restaurant Amalie, they have a very large characters on the type of meter that was made already in 1940 in honor of His Majesty.

Answer to the question: No. 2 is the correct answer.

2: AMALIENBORG UNDER BESÆTTELSEN

Amalienborg Slotsplads er i fokus i Danmarks største kriminalsag. Den kendsgerning, at Amalienborg var bevogtet af dansk politi 1943-45, var årsag til, at Modstandsbevægelsen turde bruge stedet til en vigtig aktion, hvor man skulle modtage et meget stort pengebeløb.

Det uopklarede dobbeltmord på Peter Bangs Vej i 1948 på ægteparret Inger Margrethe og Vilhelm Jacobsen  er gået over i historien som århundredets største mordgåde.

Flere samtidige kilder har knyttet mordet sammen med den kendsgerning, at den myrdede kontorchef Vilhelm Jacobsen i slutningen af den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 i flere tilfælde personligt havde afleveret større pengebeløb til modstandsorganisationen Holger Danske.
En fremtrædende repræsentant fra Frihedsrådet havde i september 1944 ladet fabrikant Hans Holten i herreekviperingsfirmaet Carl Holten på Nørrevold forstå, at man var glad for de pengegaver, man havde fået flere gange, men at man gerne så en større tilkendegivelse.

Åbenbart var fabrikant Hans Holten lidt længe om, at efterkomme opfordringen, så der blev givet ordre til en gruppe modstandsfolk om, at de skulle "sende en hilsen" til en af Hans Holtens kolleger i branchen, der også i stor udstrækning syede uniformer for Den tyske Værnemagt.

En aften omringede Holger Danske-folk en villa i Nærum og sendte adskillige maskinpistolsalver gennem vinduerne i bygningen. Ordren var, at man ikke måtte ramme nogen.

Et par dage efter meddelte fabrikant Hans Holten, at man var klar til at overdrage 400.000 kr. i 500-hundrede kr. sedler (8 mil. kr. i nutidskroner) til Frihedsrådet.

 
2: AMALIENBORG UNDER THE GERMAN OCCUPATION

Amalienborg Palace Square is the focus of the largest criminal case. The fact that the Amalienborg was guarded by Danish police 1943-45, was the cause of the resistance movement dared to use the site for an important action, where you supposed to receive a very large sum of money.

The unsolved double murder of Peter Bangs Road in 1948 of Mr and Mrs Inger Margrethe and William Jacobsen has gone down in history as the century's greatest murder mystery.

Several contemporary sources have linked the murder with the fact that the murdered Head William Jacobsen at the end of the German occupation of Denmark 1940-1945 in several cases had personally handed over large sums of money to the resistance organization Holger The Dane.

A prominent representative from the Freedom Council had in September 1944 charged manufacturer Hans Holten in herreekviperingsfirmaet Carl Holten on Nørrevold understand that you were happy with the donations they had received several times, but that one would like to see a greater manifestation.

Evidently the manufacturer Hans Holten little long that respond to the invitation, so orders were given to a group of resistance fighters that they should "send a greeting" to one of Hans Holten colleagues in the industry who will also largely made uniforms for the German Wehrmacht.

One evening surrounded Holger Danish people a villa in Nærum and sent several submachine ointments through the windows of the building. The order was that one should not hit anyone.

A few days later announced manufacturer Hans Holten that it was ready to hand over 400,000 kr. In 500-hundred kr. Banknotes (8 mil. Kr. In present value terms) to the Freedom Council.

 

 

 

 

Det uopklarede dobbeltmord på Peter Bangs Vej i 1948 på ægteparret Inger Margrethe og Vilhelm Jacobsen  er gået over i historien som århundredets største mordgåde.
 

Flere samtidige kilder har knyttet mordet sammen med den kendsgerning, at den myrdede kontorchef Vilhelm Jacobsen i slutningen af den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 i flere tilfælde personligt havde afleveret større pengebeløb til modstandsorganisationen Holger Danske.

En fremtrædende repræsentant fra Frihedsrådet havde i september 1944 ladet fabrikant Hans Holten i herreekviperingsfirmaet Carl Holten på Nørrevold forstå, at man var glad for de pengegaver, man havde fået flere gange, men at man gerne så en større tilkendegivelse.

Åbenbart var fabrikant Hans Holten lidt længe om, at efterkomme opfordringen, så der blev givet ordre til en gruppe modstandsfolk om, at de skulle "sende en hilsen" til en af Hans Holtens kolleger i branchen, der også i stor udstrækning syede uniformer for Den tyske Værnemagt.

En aften omringede Holger Danske-folk en villa i Nærum og sendte adskillige maskinpistolsalver gennem vinduerne i bygningen. Ordren var, at man ikke måtte ramme nogen.

Et par dage efter meddelte fabrikant Hans Holten, at man var klar til at overdrage 400.000 kr. i 500-hundrede kr. sedler (8 mil. kr. i nutidskroner) til Frihedsrådet.

Datidens ”plovmand”. Den største seddelværdi Nationalbanken fremstillede.

 

Det mest sikre sted i København på det tidspunkt var Amalienborg, da slottet og slotspladsen blev bevogtet af danske bevæbnede politifolk og tyskerne havde lovet ikke igen at forsøge indtrængning på området.

Nødvendige detaljer omkring afleveringen blev aftalt. Bl.a. at politivagten skulle lade en Taxa med en mand slippe ind via afspærringen i Frederiksgade.
Taxaen kom til aftalt tid og kørte gennem afspærringen til den tildækkede rytterstatue. Her ventede en 21-årig gruppeleder. Han modtog taskerne og manden i Taxaen kørte igen.
Aktionen var blevet overvåget af afdelingslederen, der stod i Amaliegade uden for kolonnaden ved det gule Palæ. Andre folk fra Holger Danske fulgte med fra positioner i de andre gader, der fører til slotspladsen.

Den unge gruppeleder, der videregav taskerne fortalte overrasket til sine kammerater, at han kendte manden i Taxaen. Manden var kontorchef Jacobsen og han kendte ham fra Peter Bangs Vej, da han selv boede få opgange fra Jacobsen, og desuden kendte han ham fra lokalt foreningsarbejde.
Fabrikant Hans Holten var ikke helt tilfreds. Holger Danske fik at vide via Frihedsrådet, at de måske havde været lidt for ivrige med maskinpistolerne. Villaen, hvor Hans Holtens kollega boede, var blevet slemt medtaget.

Bemærkelsesværdigt er det, at herreekviperingsfirmaet på Nørrevold aldrig var udsat for en større sabotageaktion.
Et par gange var der hold-up, hvor der blev fjernet klædestof og uniformer og en enkelt gang blev der tændt et symbolsk bål i forhallen. Ilden blev dog hurtigt slukket. Men ellers skete der ikke firmaet noget..

Da Vilhelm Jacobsens brødre blev afhørt efter Dobbeltmordet i februar 1948 fortalte de, at deres lillebror flere gange havde afleveret mapper med pengebeløb til modstandsbevægelsen.

Fabrikant Hans Holten bekræftede over for politiet, at man havde udbetalt penge og hjulpet illegale med herretøj, men alt dette var noget firmaets hovedkasserer havde stået for. Kontorchef Jacobsen var bestemt ikke involveret, sagde fabrikanten, og derfor kunne det ikke have noget at gøre med det tragiske mord på kontorchefen og dennes hustru!

 

Herover ses kontorchef Jacobsens arbejdsplads, firmaet Carl Holten på Nørrevold. Kontorchefen kørte det korte stykke fra firmaet  ad Gothersgade via Bredgade til Amalienborg.

 

Bemærkelsesværdigt er det, at herreekviperingsfirmaet på Nørrevold aldrig var udsat for en større sabotageaktion. Et par gange var der hold-up, hvor der blev fjernet klædestof og uniformer. En enkelt gang blev der tændt et symbolsk bål i forhallen. Ilden blev dog hurtigt slukket. Men ellers skete der ikke firmaet noget.

 

Herover: Ruten indtegnet på et luftfoto fra 12. maj 1945. Den generatordrevne Taxa med kontorchef Vilhelm Jacobsen kom kørende ad Bredgade og svingede til højre ned ad Frederiksgade ud for ”Marmorkirken”. Aktionen foregik i slutningen af september 1944.

Politivagten var informeret om, at der ville komme en Taxa med en mand, og lod køretøjet passere hen over Slotspladsen til den tildækkede Rytterstatue.

Fra tre andre indgange til pladsen observerede modstandsfolk, hvad der skete ved statuen.

Afdelingslederen fra Holger Danske fulgte aktionen fra den sydelige del af Amaliegade, hvor han stod ved ”Det gule Palæ”. Han kunne følge begivenheden gennem kolonnaden ved at kigge hen over afspærringen med de spanske ryttere.

 

 

Overdragelsen foregik midt på slotpladsen ved den tildækkende rytterstatue, som ses i baggrunden.  

Foto er taget et par dage før den omtalte pengeoverdragelse, nemlig den 19. september 1944, hvor civile er ved at etablere endnu en afspærring, da man forventer et tysk angreb.

 
 
 
 

Additional Hints (Decrypt)

Cynfgæfxr zrq fbeg tnssn bt zntarg ont cå ylffxno

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)