Skip to content

VK 16 Het verloren Kabouterdorp FINAL Mystery Cache

Hidden : 03/28/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Algemene info

Deze serie bestaat uit 15 tradjes met een veldpuzzel, en een Final. Na het rondje heb je ongeveer 7km in de benen. Of op de teller van de MTB, dat kan ook. In (bijna) elke cache zit info voor de bonus. Bij nr6 moet er geklommen worden (beperkt), dus daar ga je geen bonusinfo vinden. De caches zijn op kindermaat, maar leuk voor alle leeftijden. Op 95% van de dagen zijn alle paden goed tot zeer goed bewandelbaar. Tijdens die andere 5% zijn waterdichte wandelschoenen nodig.  

Belangrijk: Deze tocht kan ook als gewone kinderwandeling worden gelopen. De opdrachten hiervoor gaan jullie tegenkomen in de cache-huisjes, maar die mag je negeren. Jullie moeten enkel rekening houden met de info uit de listing

Geniet van de tocht! Ze brengt jullie door een afwisselend stukje natuur met al het goede wat Lommel te bieden heeft. Aan het begin (of einde zo u wil) is er een taverne waar iets gedronken of gegeten kan worden. (De Meerpaal)

En dan nu het verhaal:

Het verloren kabouterdorp

Iedereen weet dat kabouters niet bestaan... of toch? Onlangs werd er bij verbouwingen aan een oude hoeve een pak oude documenten gevonden. Ze werden opgesteld in een geheimzinnige taal die niemand kende en bleken 100’en jaren oud. Geleerden werkten maanden om het te ontcijferen. Bij elke pagina die ontcijferd werd, steeg hun verbazing. De geschriften bleken opgesteld door een vreemd maar vriendelijk volkje dat in de Lommelse bossen woonden. Ze waren niet groter dan enkele appels hoog, en leefden in bomen en holen onder de grond. 

De kleine wezentjes hielpen de vele arme mensen die destijds in deze streek leefden. De kabouters waren graag gezien bij iedereen, en ze leefden in vrede met de grote mensen. Maar niet met alle grote mensen… Net buiten de stad stond een groot kasteel waar een boze tovenaar woonde. Hij was erg jaloers op de kabouters. Hij kon het niet verdragen dat de mensen hem niet meer nodig hadden omdat de kabouters alle werk kwamen opknappen. 

Op een koude winterdag was de maat vol, en sprak de tovenaar een vloek uit over de kabouters waardoor ze voorgoed opgesloten werden in hun kabouterdorp. Niemand vernam ooit nog iets van hen. De enige manier om de vloek te verbreken is een moeilijke tocht vol gevaren en opdrachten tot een goed einde te brengen. Velen probeerden het reeds, maar niemand lukte het. Ben jij dapper genoeg om op zoek te gaan naar het verloren kabouterdorp? Pas goed op onderweg, want de geest van de tovenaar zou nog in het bos ronddwalen…

Formule voor de final: N51° 1(C+D).L(F-D)(N-G)  E005° 2(B-A).(J+P)(K-E)(H-M)


Hier aangekomen heb je eerst dit nodig: EJNH
En dan dit: DBMF (tijdelijk enkel DBM)


Voor 0,5€ kan hier je nog een leuk aandenken bekomen.

Controlesommetjes moest je ergens een code gemist hebben.

A+B+C+D+E=23
F+G+H+J+K=34
L+M+N+P=24

[English]

General information

This tour consists of 15 traditionals, each with a field puzzle and, at the end, a final assignment. On completion you will have covered about 7km on foot, or on the counter of your MTB; that is possible too. In (almost) every cache there is information for the bonus.

With task nr6 you have to climb (it’s an easy one), but you will not find any bonus information here. The caches are child-sized, but fun for all ages. On most days all paths are dry and good to walk on in ordinary shoes. When wet, waterproof hiking boots are required.

Important : This tour can also be done as a simple walk for children. In this case you can ignore the assignments in the cache houses. You only have to take into account the information from the listing.

Enjoy the trip! It will take you through some of the varied natural beauty of Lommel. At the beginning (or end if you want) there is a tavern where you can find something to eat or drink. (The Meerpaal).

 

And now the story:

The lost gnome village

Everyone knows that gnomes do not exist ... or do they ?   Recently, a lot of old documents were found during renovations at an old farm. They were drafted in a mysterious language that nobody knew and turned out to be hundreds of years old.  Scientists worked for months to decipher them.  With every page that was deciphered, their surprise rose. The writings were drafted by a strange but friendly people who lived in the Lommel forests. They were no bigger than a few apples high, and lived in trees and burrows under the ground.

The little creatures helped many poor people who lived in this region at the time. The gnomes were liked by everyone, and they lived in peace with the big people. But not with all the big people ... Just outside the city was a huge castle where an evil wizard lived. He was very jealous of the gnomes because he could not bear the fact that the people did not need him anymore because the gnomes were doing all the work.

On a cold winters day, the wizard had enough and he placed a curse on the gnomes that locked them up for good in their gnome village. Nobody ever heard of them again. The only way to break the curse is to make a difficult journey, full of dangers and assignments, to a successful conclusion in the gnome village. Many already tried it, but no one succeeded. Are you brave enough to look for the lost gnome village? Be careful on the way, because they say the sorcerer's spirit still roams the forest ...

Formula for the final : N51 ° 1 (C + D) .L (F-D) (N-G) E005 ° 2 (B-A). (J + P) (K-E) (H-M)

Once arrived you first need this: EJNH

And then this: DBMF (for now, only DBM)

For 0.5 € you can get a nice souvenir here.

Sums to check if you missed a code somewhere.

A + B + C + D + E = 23

F + G + H + J + K = 34

L + M + N + P = 24

And for those who have brought the trip to a good end, here is the banner.

En voor wie de tocht tot een goed einde bracht is hier de banner:

Link: <a href=" https://coord.info/GC6EC86"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/8a29549a-e4b3-4448-bca4-e46bb7d0fd92.jpg " alt=" Het Verloren Kabouterdorp "></a>

Additional Hints (Decrypt)

Tebra :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)