Skip to content

13 Stühle - Der letzte Stuhl #BONUS# Mystery Cache

Hidden : 05/02/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Grafik kann derzeit nicht angezeigt werden - Server down - bitte gedulden und wieder probieren.
Server down!

Der letzte StuhlAlle Informationen findest Du in den Stühlen!!!

A = ... B = ... C = ... D = ... E = ... F = ...

Den 13. Stuhl findest Du hier:

N 49° 38 .(E-B) (F) (F-C)
E 007° 5 . (D-F-C) (A-C) (F+C)Als Belohnung haben wir natürlich auch ein Banner erstellt!

<a href="http://coord.info/GC6GBNA"><img src="https://humpler.seti-hq.de/Nationalpark/Banner.jpg"/></a>Der Weg ist das Ziel!


Die Mysteryrunde "13 Stühle" führt Euch auf einem 9 km langen Rundweg durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Vorbei am Forsthaus Neuhof und dem Tiroler Stein geht es hinauf bis auf 670 Meter Höhe. Landschaftlicher Höhepunkt ist auf dem Rückweg der Beilfels, wo man einen herrlichen Ausblick auf das Birkenfelder Land hat.

Da sowohl der Hin- als auch der Rückweg zur Runde Spaß machen sollen, haben wir versucht auch hier eine schöne Route zu wählen. Geparkt werden sollte am Brückener Sportplatz. Von dort führt Euch der Prolog zunächst durch den Ort und an einem idyllischen Weiher vorbei. Dann geht es entlang einer Weide in Richtung Wald. Nach einem knappen Kilometer auf unbefestigten Wegen führt eine kleine Brücke über den Götzenbach. Weiter geht es an den Windrädern vorbei bis zum Sägfranzenrech.

Der Epilog verläuft dann zunächst entlang des Erzweges, wo früher Eisenerz aus der Grube in Eisen zur Hütte nach Abentheuer transportiert wurde. Jetzt geht es im Hinzhausener Wald zunächst durchs Quellgebiet des Laienfloßes und dann durch alte Mischwaldbestände stetig bergab bis zum Apfelbüsch. Von hier sind es nur noch wenige Meter bis zum Parkplatz.

Grafik kann derzeit nicht angezeigt werden - Server down - bitte gedulden und wieder probieren.
Insgesamt beträgt die Wegstrecke rund 18 Kilometer. Prolog und Epilog können aber als eigenständige Runde gemacht werden. (Wegstrecke dann rund 9 Kilometer) Die beiden Bonuscaches liegen im Bereich des Epilogs, weshalb es ratsam ist, die Strecke nicht "rückwärts" zu absolvieren.The path is the goal!


The Mystery Round "13 Stühle" leads you to a 9 km circular track through the national park "Hunsrück-Hochwald". On passing the "Forsthaus Neuhof" and the "Tiroler Stein" you ascend to 670 metres above sea level. The scenic highlight is the "Beilfels" on the way back. From there you have a magnificent view over the “Birkenfelder Land”.

As both the outward and the return path should be fun, we have tried to choose a beautiful route for both as well. You should park your car at the Brücken sports ground. The "Prolog" leads you first through the village and past an idyllic pond. It continues along a cattle pasture in the direction of the forest. After almost one kilometre on unpaved ways a small bridge leads over the "Götzenbach" after which you pass the wind turbines on your way to "Sägfranzenrech".

The Epilog runs at first along the "Erzweg" where once iron ore was transported from the mine "Grube Korb" in Eisen to the ironworks near Abentheuer. Then, in the “Hinzhausener Wald”, you first walk along the headwaters of "Laienfloß" and then steadily downhill through mixed deciduous and coniferous woodland until you reach "Apfelbüsch". From here it is only a few metres to the parking area.

Grafik kann derzeit nicht angezeigt werden - Server down - bitte gedulden und wieder probieren.
The total distance is about 18 kilometres but "Prolog" and "Epilog" can be done as a separate round. (In that case, the distance is about 9 km) The two bonus caches are in the section of the Epilog which is why it is advisable not to do the route "backwards".
Le chemin est le but!


La tournée mystère «13 Stühle» vous conduit sur un sentier de 9 km à travers le parc national «Hunsrück-Hochwald». Passant le «Forsthaus Neuhof» et le «Tiroler Stein» vous atteignez une altitude de 670 mètres. Le point culminant pittoresque sur le chemin du retour est le «Beilfels», où vous avez une vue magnifique sur le «Birkenfelder Land».

Pour rendre non seulement le chemin d’aller mais aussi le chemin de retour amusant, nous avons cherché de choisir une belle route pour celui-ci aussi. Vous devez garer votre voiture au terrain de sport de Brücken. Le «Prologue» vous conduit d'abord à travers le village et à un étang idyllique. Ensuite, vous passez un pâturage de bétail en direction de la forêt. Après près d'un kilomètre sur des routes non revêtues un petit pont vous fait traverser le «Götzenbach». Puis vous passez devant des éoliennes avant d’arriver à «Sägfranzenrech».

L’ Epilogue suit d’abord le «Erzweg» sur lequel on transportait autrefois le minerai de fer de la mine «Grube Korb» à Eisen à l’usine sidérurgique près de Abentheuer. Maintenant, vous passez dans la «Hinzhausener Wald» où vous commencez à descendre, votre chemin vous menant d'abord à travers la région des sources de «Laienfloß», puis à travers la vieille forêt mixte jusqu'à ce que vous arrivez à «Apfelbüsch». D’ ici, il n'y a que quelques mètres jusqu’ à l'aire de stationnement.

Grafik kann derzeit nicht angezeigt werden - Server down - bitte gedulden und wieder probieren.
La distance totale est à environ 18 kilomètres. Mais le «Prologue» et l’ «Epilogue» peuvent être faites par une tournée séparée. (Distance alors environ 9 km) Les deux caches de bonus se trouvent dans la partie de l'Epilogue, ce qui est pourquoi il est conseillé de ne pas faire le parcours «à rebours».


De weg is het doel!


Deze mysterie ronde "13 Stühle" voert je over een 9 km lange ronde door Nationaal Park "Hunsrück-Hochwald". Voorbij het "Forsthaus Neuhof" en de "Tiroler Stein" stijg je tot 670 meter boven zeeniveau. Schilderachtig hoogtepunt is "Beilfels" op de terugweg. Vanaf hier heb je een schitterend uitzicht over het Birkenfeldse land.

Om zowel de heenweg als de terugweg plezierig te maken, hebben we ook voor de terugweg een aantrekkelijke route gemaakt. Je kunt je auto parkeren op het sportcomplex van Brücken. Vanaf dat punt voert de proloog je eerst door het dorp en langs een idyllische vijver. Het gaat verder langs een weide en richting bos. Na ongeveer 1 kilometer onverharde weg leidt een kleine brug je over de "Götzenbach". Daarna passeer je enige windturbines op je weg naar "Sägfranzenrech".

De epiloog gaat eerst langs de "Erzweg", waar vroeger ijzererts werd getransporteerd van de "Grube Korb" mijn naar de ijzerfabriek in buurt van Abentheuer. Hier gaat het over in het "Hinzhausener Wald", waar je door bronnen van "Laienfloß" loopt, om vervolgens gestaag te dalen door het gemengde bos totdat je bij de appelboompjes uitkomt. Vanaf hier is het nog maar enkele meters tot de parkeerplaats.

Grafik kann derzeit nicht angezeigt werden - Server down - bitte gedulden und wieder probieren.
De totale afstand is ongeveer 18 kilometer. Maar de proloog en de epiloog kunnen als aparte rondes gelopen worden. (Dan is de afstand ongeveer 9 kilometer) De twee bonus caches liggen in de buurt van de epiloog, vandaar dat het niet aan te bevelen is om de route andersom te doen.

Vielen lieben Dank an hansonite für die Übersetzung auf Niederländisch

De Wee ass d'Ziel!


D'Mysteryronn "13 Still" féiert Iech op engem 9 km laangen Rondwee duerch den Nationalpark "Hunsrück-Hochwald". Et geet laanscht beim "Forsthaus Neuhof" an dem "Tiroler Stein" an erop bis op 670 Meter Héicht. Den Héichpunkt um Réckwee ass den "Beilfels", wou een en herrlechen Ausbléck op d'Birkenfelder Land huet.

Den Hin- an och den Réckwee vun der Ronn soll Spaass maachen an dofir hunn mir versicht eng schéin Route ze wielen. Parken kann een bei der Sportsplatz zu "Brücken". Vun do aus féiert den Prolog iech fir d'éischt duerch d'Duerf an laanscht een idylleschen Weier. Dann geet et laanscht eng Wiss an Richtung Bësch. No engem knappen Kilometer op onbefestegten Weeër gitt der iwwert eng kleng Bréck an d'Götzebaach. Dann geet et weider laanscht Wandrieder bis bei den "Sägfranzenrech".

Den Epilog verleeft am Ufank laanscht den Erzwee, wou fréier Eisenerz aus der Grouf an Eisen zur "Hütte" bis no "Abentheuer" transportéiert goufen. Elo geet et am "Hinzhausener Bësch" duerch d'Quellegebidd vum "Laienfloß" an dann duerch en alen Bësch bestänneg biergof bis bei den "Apfelbüsch". Vun hei aus ass et net méi weit bis bei den Parking.

Grafik kann derzeit nicht angezeigt werden - Server down - bitte gedulden und wieder probieren.
Den Wee ass am ganzen 18 Kilometer laang. Prolog an Epilog kënnen awer och getrennt als eenzel Rondweer (jeeweils 9 km) gemaacht ginn. Di béid Bonuscachen leien am Beräich vum Epilog. Dofir ass et ze recommandéieren den Wee net hannerzech ze maachen.

Vielen lieben Dank an Fee1 für die Übersetzung auf Lëtzebuergesch

Anmerkungen zu der Runde


Die Runde liegt zu weiten Teilen im Naturpark Saar Hunsrück und im Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Wie alle unsere Caches in diesem Gebiet, haben wir auch diese Runde mit der Nationalparkverwaltung abgestimmt. Auch die Gemeinde Brücken ist informiert und begrüßt das Projekt.

Die Wege müssen lediglich direkt am Cache verlassen werden. Auch ist es unsinnig irgendwo Luftline zu gehen. Es versteht sich von selbst, dass die Waldwege in diesem Bereich nicht mit dem Auto befahren werden dürfen.

Mit dem Fahrrad ist die Runde gut zu machen, lediglich der eine oder andere "Engpass" muss überwunden werden.

Natürlich gilt auch hier, dass Ihr die Runde auf eigene Gefahr geht/fahrt. Im Wald (insbesondere im Nationalpark) besteht immer das Risiko von herunterfallenden Ästen.

Natürlich sollte man die Runde NICHT bei Dunkelheit oder der Dämmerung absolvieren. Dies ist nicht nur im Nationalpark ein Problem. Ein Großteil der Runde wird auch bejagt und die Jäger wollen dann in RUHE jagen können.

Alle verwendeten Bilder sind entweder gemeinfrei (public domain) oder von uns selber aufgenommen!

Ein ganz großes Dankeschön gilt "mutsch", der uns die Stühle überlassen hat und uns auch sonst großartig unterstützt hat!

Additional Hints (No hints available.)