Skip to content

Prirodni rezervace U Vrby Traditional Geocache

Hidden : 05/07/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato přírodní rezervace má název U Vrby, ale vrbu zde nehledejte – rostou tu jen samé buky a duby.


Přírodní rezervace U Vrby se rozkládá na ploše třiceti hektarů, těsně pod nejvyšším bodem Ždánického lesa - vrcholem U slepice. Rezervace se nachází zhruba čtyři kilometry severovýchodně od Ždánic, v nadmořské výšce 340 až 425 metrů na  katastrálním území Lovčice. Rezervaci vyhlásily orgány ochrany přírody 22. dubna 1994. Lokalita U vrby je nejpůvodnější součástí Ždánického lesa. Geologickým podložím Ždánického lesa jsou paleogenní sedimenty ždánické jednotky vnějšího flyše. Jedná se především o vápnité pískovce s vložkami jílovců a slepenců. Tento podklad podmínil vznik bohatších půd označovaných jako hnědé lesní půdy.

Předmět ochrany: jsou zde chráněny lesní porosty v původní druhové skladbě – bučiny a dubobučiny. Rostou zde buky lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre).

Bučiny Ždánického lesa mívají bohaté bylinné patro se zajímavou květenou. Toto patro je tvořeno lipnicí hajní (Poa nemoralis), místy ostřicí chlupatou (Carex pilosa), hojný je jestřábník zední (Hieracium murorum). Na stinných místech najdeme typické druhy nižších poloh karpatského oblouku, k nimž patří kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), svízel Schultesův (Galium schultesii), svízel vonný (Galium odoratum) a další zajímavé byliny.

Z živočichů jsou pro dubohabřiny typičtí motýli pestrobarvec petrklíčový, píďalka kropenatec žíhaný, zelenopláštník dubový. Z dalších motýlů zde žijí např. batolec duhový, bělásek topolový. Raritou širšího území je výskyt severského tajgového hřbetozubce jarního. Jeho housenka požírá listy břízy. Z brouků jsou zvláště významné druhy vázané na staré a prosychající duby a buky, jako nápadný, ale poměrně běžný roháč obecný a vzácný tesařík, který se vyvíjí ve starých pařezech. Staré stromy poskytují možnost hnízdění četným běžným i vzácnějším druhům ptactva jako jsou holub hřivnáč, datel černý, kalous ušatý, krkavec velký, žluva hajní, pěnkava obecná, káně lesní, žluna šedá, strakapoud velký a dokonce prý i velmi vzácný lelek lesní. Častý je výskyt prasete divokého, srnce obecného a jelena evropského.

Nelze se také nezmínit o houbách. Ždánický les je rájem houbařů. Nutno ale podotknout, že na území rezervace není povoleno sbírat ani hřiby, ani květiny. Vzácně se tam vyskytuje třeba chráněný hřib královský, choroš oříš zvaný místními baranička, kozák dubový a snad i extrémně vzácná muchomůrka císařská. Zcela běžně pak hřib dubový, muchomůrka růžovka, suchohřib plstnatý, suchohřib žlutomasý a řada dalších obvyklých druhů hub včetně smrtelně jedovaté muchomůrky zelené.

K rezervaci se lze velmi dobře dostat pěšky nebo na kole. Buď od autobusové zastávky Červený kříž mezi Kloboučkami a Ždánicemi cyklostezkou číslo 473 anebo v opačném směru po  cyklostezce číslo 5097 od letního tábora Jitřenka poblíž Nevojic a Klobouček. V širším okolí si lze také prohlédnout jednotlivá stanoviště naučné stezky Ždánickým lesem. Samo chráněné území turisticky příliš lákavé není, ale některé detaily za povšimnutí určitě stojí. Mnohem přitažlivější je cesta sem a celé široké okolí.

Additional Hints (Decrypt)

i xberarpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)