Skip to content

<

Kalkfyllit vid Tännforsen

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/30/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Swe]

Kalkfyllit vid Tännforsen

Tännforsen

Tännforsen är Sveriges största vattenfall och ligger i Åre kommun i Jämtland. Vattenfallet har en total fallhöjd på 38 meter varav lodrät fallhöjd är 32 meter. Tillsammans med bredden på 60 meter ger detta en lodrät fallyta på 1920 kvadratmeter. Högsta höjden i området vid Tännforsen är cirka 465 meter över havet.

Hur mycket vatten som forsar fram i vattenfallet varierar kraftigt mellan årstiderna, men under ett normalt år så når vattenflödet sin toppnivå under andra halvan i maj. Då forsar 200 till 400 kubikmeter vatten över fallets nacke varje sekund. Under vintern, mellan december och februari, så täcks vattenfallet av en isskrud. Den största vattenföringen uppmättes under vårfloden 1995, då forsade det 800 kubikmeter vatten per sekund. Vattenfallet utgör en del av Indalsälven och förbinder sjöarna Tännsjön, ovan fallet, och Östra Noren, nedan fallet.

Sammanfattningsvis så har Tännforsen bildats i överskjutningsgränsen mellan två berggrundsflak. Berggrunden i området domineras av den sedimentära bergarten kalkfyllit. I områdets södra del så finns det ett stråk av gabbro, en basisk, intrusiv bergart. Jordarten i området är främst sandig morän.

Tännforsens Geologi

Bergarterna i Tännforsen och resten av fjällen, som idag är oss så välkända och till synes eviga, bildades under en lång process i jordens historia som började för ungefär 800 miljoner år sedan. Kulmen kom då vår kontinent kolliderade med Nordmaerika - vid ekvatorn! 

För 600 miljoner år sedan så låg Skandinavien i höjd med nuvarande Argentina. En tidigare storkontinent har brutits sönder. Så småningom bildas ett hav, Iapetusoceanen, mellan det som nu är Nordamerika och Skandinavien. Här kommer många av våra fjällbergarter att bildas.

För 500 miljoner år sedan så började de nordamerikanska och skandinaviska kontinenterna sakta men säkert närma sig varandra. Nu lagras stora mängder sand och lera, och även aska från vulkanisk aktivitet, i den krympande Iapetusoceanen, och packas till sedimentära bergarter.

Till sist för 400 miljoner år sedan så kolliderade kontinenterna. De lagrade bergarterna veckas och skjuts upp över kontinenternas urberg. Vissa dyker ner långt under markytan och omvandlas av tryck och värme, vissa är relativt opåverkade.

Mycket har hänt med vår fjällkedja sedan bergskedjeveckningens tid. Årsmiljoner av erosion från vind och vatten, och inte minst istiderna, har nött ner flera kilometer av de ursprungliga, mäktiga lager.

Fyllit

Fyllit är en måttligt omvandlad lerskiffer, där skiffrigheten genom trycket blivit mer påtaglig, samtidigt som bergarten fått en glänsande yta genom att lermineralen ombildats till fina fjäll av ljus glimmer. Primärt innehåller den kvarts, sericit, och klorit. Den återfinns normalt i kulörerna svart eller grått.

Berggrunden vid Tännforsen består främst av kalkfyllit. Ursprunget till denna metamorfa bergart har varit en något kalkhaltig lera som avlagrats utanför kontinenten Balticas kust. Leran har senare genom högre temperatur och tryck omvandlats till lerskiffer som vid bergskedjeveckningen ytterligare omvandlats till kalkfyllit. Mineralkornen ligger i väl avgränsade skikt och består huvudsakligen av kvarts, glimmer, olika fältspater och hornbländemineral.

EarthCachen

För att få logga denna earthcache så ska du besöka de ovanstående koordinaterna samt svara på de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig via e-post. Du behöver inte vänta på att jag ska skicka ett svar, om dina svar behöver ändras/förbättras så kontaktar jag dig. Skriv inte dina svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Frågorna:

1. Titta på kalkfylliten som du finner på platsen. Hur kan du se på den att den har bildats på det sätt som den har? Vad har den för struktur? 

2. Vad har kalkfylliten för färg här? Tror du att den innehåller mycket eller lite kalk? Varför tror du det?

3. Titta på kalkfylliten på andra ställen, på andra sidan vattnet med mera. Ser kalkfylliten där ut att innehålla mer eller mindre kalk?

4. Obs! Frivilligt: ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid koordinaterna till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

 

[Eng]

Limestone Phyllite at Tännforsen

Tännforsen

Tännforsen is Sweden's largest waterfall and is located in the Municipality of Åre in Jämtland. The waterfall has a total fall of 38 meters and the vertical drop is 32 meters. Together with the width of 60 meters, this provides a vertical fallarea of 1920 square meters.

How much water that gushes out of the waterfall varies greatly between seasons, but in a normal year the water reaches its peak in the second half of May. During that period it rapids 200 to 400 cubic meters of water over the fall every second. During the winter, between December and February, the waterfall is covered by ice. The biggest water flow was measured during the spring flood in 1995, when it surged 800 cubic meters of water per second. The waterfall is part of the Indal river and connects the lakes Tännsjön, above the fall, and Eastern Noren, below the fall.

Sammanfattningsvis så har Tännforsen bildats i överskjutningsgränsen mellan två berggrundsflak. Berggrunden i området domineras av den sedimentära bergarten kalkfyllit. I områdets södra del så finns det ett stråk av gabbro, en basisk, intrusiv bergart. Jordarten i området är främst sandig morän.

Tännforsen was formed in overshoot boundary between two bedrock platforms. The bedrock in the area is dominated by the sedimentary rock limestone phyllite. In the southern part, there is a string of gabbro, a basic intrusive rock. The soil in the area is mostly sandy moraine.

Tännforsen's Geology

The rocks in Tännforsen and the rest of the mountains, today´s so well-known and seemingly eternal, was formed during a long process in Earth´s history that began about 800 million years ago. The climax came when our continent collided with North America - at the equator!

For 600 million years ago Scandinavia was at the height of what today is Argentina. A former major continent have been broken. Eventually a sea was formed, the Iapetus Ocean, between what is now North America and Scandinavia. Here, many of our rocks was formed.

500 million years ago the North American and Scandinavian continents began to slowly converge. Now large amounts of sand and clay, and even ash from the volcanic activity, was stored in the shrinking Iapetus Ocean, and packed into sedimentary rocks.

Finally, 400 million years ago, the continents collided. The stored rocks was folded and the converged over the continental bedrock. Some dives far below the surface and is converted by pressure and heat, some are relatively unaffected.

Much has happened to our mountain chain since that time. Millions of years of erosion from wind and water, and not least the ice ages, has worn down several kilometers of the original, majestic layering.

Phyllite

Phyllite is a type of foliated metamorphic rock created from slate that is further metamorphosed so that very fine grained white mica achieves a preferred orientation. It is primarily composed of quartz, sericite mica, and chlorite. It is often found in the colours grey and black.

The rocks at Tännforsen is made out primarily by limestone phyllite. The origin of this metamorphed rock is clay containing a bit of lime that has been deposited outside the continent Balticas coast. The clay has through higher temperature and pressure been converted to shale which has during the folding of the mountain range has been converted to phyllite. The mineral contains mostly of quartz, mica, different kinds of feldspar and hornblende.

This EarthCache

To log this earth cache, you have to visit the above coordinates and answer the following questions. Send your answers to me via e-mail. You do not have to wait for me to send a reply, if your answers need to be changed or improved, then I will contact you. Do not write your answers in your log. Logs that do not meet these requirements will be deleted.

The questions:

1. Look at the limestone phyllite which you can find at the site. How can you see that it has been formed in the way that it has? What kind of structure does it have?

2. What colour does the limestone phyllite have? Do you think that it contains a lot or a little lime?

3. Look at limestone phyllite at other places, at the other side of the water etc. Does the phyllite there contain more or less lime?

4. Optional: upload a picture of you and / or your GPS at the coordinates to your log. This is completely voluntary and is not required to log the cache.

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.