Skip to content

SGX/02 - Zanikla ves Nove Mlyny / Lost village NM Multi-Cache

Hidden : 10/29/2016
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přijměte prosím mé pozvání na zhruba 3 km procházku z Nového Vojířova přes Kámen republiky až k místu, kde stávala ves Nové Mlýny.

I would like to invite you for a walk, which is about 3 km long, from Nový Vojířov through Kámen republiky to the place, where the village Nové Mlýny was. 


CZE
Okénko do historie

V roce 1175 daroval hrabě Konrád z Raabsu část svého majetku v okolí dnešní Nové Bystřice řádu Johanitů - Maltézští rytíři. Okolo roku 1359 zde mniši založili rybník, který spolu s vesnicí získal jméno podle mlýna, který zde byl postaven roku 1635 na místě staršího dřevěného mlýna.

Po staletí zde společně žili česky a německy mluvící obyvatelé a to až do roku 1938, kdy bylo zdejší území přičleněno k Německu a tím odtrženo od Československé republiky. Na konci druhé světové války měla vesnice asi 10 domů s přibližně 50 převážně německými obyvateli. Na konci druhé světové války přišel zlom ve vývoji československého pohraničí. Obyvatelé Nových Mlýnů byli vysídleni během tzv. divokého odsunu 28. května 1945.

Na počátku 50. let 20. století se česko-rakouská hranice začala proměňovat v tzv. železnou oponu, což vedlo k přesídlení všech obyvatel ze zakázaného pásma do vnitrozemí. Vývoj vesnice byl ukončen a v roce 1953 byla vesnice definitivně srovnána se zemí. Dnes je místo zarostlé stromy.

Nové Mlýny - pohled na vesnici přes rybník.

Nové Mlýny - pohled na vesnici přes rybník.

Nové Mlýny - dům č. 78, postaven roku 1930, zbořen vojskem roku 1954.

Nové Mlýny - dům č. 78, postaven roku 1930, zbořen vojskem roku 1954.


Ke keši

Putování začíná v obci Nový Vojířov, kam se můžete dostat buď autem nebo autobusem. Keš pak naleznete právě nedaleko zaniklé vsi Nové Mlýny. Úvodní souřadnice vás dovedou ke zhruba 400 let starou lípu srdčitou (Tilia cordata), která byla 1.1.1988 vyhlášená památným stromem. Její udávaná výška je 26 metrů a obvod 665 centimetrů.

Stage 1 - N 49° 01.585 E 015° 03.003: Nedaleko lípy je žlutá značka s číslem cyklostezky. Hodnota A je právě ciferace čísla této cyklostezky.

Stage 2 - N 49° 01.486 E 015° 03.074: Na tomto místě najdete křížek, kde bude vaším úkolem zjistit počet kamenných sloupků okolo kříže (hodnota B). U křížku si můžete i na chvíli odpočinout.

Stage 3 - N 49° 01.361 E 015° 03.153: Na křižovatce JV od Nového Vojířova se nachází kaplička, která byla po druhé světové válce zdevastovaná a po pádu komunismu opravená do současné podoby. Hodnotu C dostanete tak, že spočítáte počet bočních výklenků kapličky.

Stage 4 - N 49° 01.263 E 015° 02.563: Tady narazíte na další kříž. A nás bude zajímat, jaký rok je uveden na kříži. Jeho ciferací dostanete hodnotu D.

Stage 5 - N 49° 01.218 E 015° 02.268: Tento bunkr byl součástí pevnostního systému Československé republiky budovaného v letech 1935-1938. Toto opevnění patřilo k nejdokonalejším evropským pevnostním systémům a stalo se unikátní stavebně - technickou památkou připomínající vysokou technickou úroveň a umění našich předků. Hodnotu E dostanete tak, že spočítáte celkový počet hlavních střílen bunkru (vchodovou střílnu nepočítejte).

Stage 6 - N 49° 01.218 E 015° 01.546: Památný kámen, který můžete vidět na těchto souřadnicích, umístili čeští vojáci v době ohrožení Československa nacistickým Německem u budovy pohraniční stráže (dnes se jedná o budovu lesního hotelu). Na kameni si můžete všimnout vytesaného obrysu tehdejšího Československa s nápisy "Naše je a naše zůstane 21. 5. 1938" a "Pravda vítězí". Hodnota F je počet kamenů tvořících schod mezi kamennými sloupky spojenými řetězem.

Kontrolní součet všech čísel v binární soustavě je 11000.

Vzorec pro výpočet finálních souřadnic:
N 49°(A*B*C*D*E*F+(A+E)*F+C+E)/1000
E 015°(A*B*C*D*E*F+B+C)/1000
ENG
Brief history of the village

In 1175, Count Konrad of Raabs donated part of his property arround current Nová Bystřice to Order of Saint John – Sovereign Military Order of Malta. Around year 1359 monks founded a pond. Pond and the village were named after the mill (Nové Mlýny – in English New Mills), which was built in 1635 to replace an earlier wooden mill.

For centuries, there had lived Czech and German-speaking inhabitants together until 1938, when the local area affiliated to Germany and thus area was cut off from Czechoslovakia. At the end of the Second World War the village had about 10 houses with approximately 50 residents, mostly German-speaking. The breaking point in the development of Czechoslovakian borders came at the end of the Second World War and the residents of Nové Mlýny were displaced in May 28, 1945.

At the beginning of the 50s of the 20th century the Czech-Austrian border began to change in so-called Iron Curtain, which led to the relocation of all residents from the forbidden zone to midland. In 1953 the village was finally flattened. The place is now covered by trees.Cache

Journey begins in the village Nový Vojířov. Geocache is right near the extinct village Nové Mlýny. Given coordinate are near 400 years old tree (Tilia cordata), which was announced as a memorial tree January 1, 1988. Its indicated height is 26 meters and a circumference is 665 cm.

Stage 1 - N 49° 01.585 E 015° 03.003: Near the tree is yellow sign with the number of bicycle path. Crossfoot of this number is value A.

Stage 2 - N 49° 01.486 E 015° 03.074: On this stage you will find the cross, and your task is to determine the number of stone pillars around cross (value B).  Near the cross, you can relax for a while.

Stage 3 - N 49° 01.361 E 015° 03.153: At the southeast of Nový Vojířov is located chapel, which was devastated after the Second World War and after the Velvet revolution it was repaired into its current form. Number of alcoves on the sides of small chapel is value C.

Stage 4 - N 49° 01.263 E 015° 02.563: Here you come across another cross. And we are interested in, what year is shown on the cross. Crossfoot of this value is D.

Stage 5 - N 49° 01.218 E 015° 02.268: This bunker was part of Czechoslovakia fortification system built in 1935-1938. This fortification was one of the most advanced European fortification systems and has become a unique building and technical monument reminding a high technical level of skills of our ancestors. Number of main loophole of the bunker (do not count the enterance loophole) is number E.

Stage 6 - N 49° 01.218 E 015° 01.546: A memorial stone, which can be seen at these coordinates, was placed near the building of border quards (now it is a hotel) by Czech soldiers during the threat of Czechoslovakia by Nazi Germany. On the stone you may notice the silhouette of the former Czechoslovakia with the inscription that could be translated as "It is ours and it remains ours 21.5.1938" and "Truth wins." F value is the number of stones forming step between stone pillars connected by a chain.

Checksum of all the numbers in the binary system is 11000.

Final coordinates:
N 49°(A*B*C*D*E*F+(A+E)*F+C+E)/1000
E 015°(A*B*C*D*E*F+B+C)/1000
Zdroje: Trebonsko.cz & Zanikleobce.cz

Za pomoc s přípravou keše a provedený betatest děkuji JiZw a RAIL3.
Additional Hints (Decrypt)

[CZE] I ebuh [ENG] Va gur pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)