Skip to content

Lom Knehyne EarthCache

Hidden : 09/24/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lom Kněhyně se nachází na konci hlubokého údolí v půlce cesty mezi Prostřední Bečvou a Pustevnami. V již opuštěném lomu si můžete prohlédnout godulské souvrství a spatřit na vlastní oči, co je to flyš.
Lom Kněhyně


Významnou geologickou lokalitu představuje opuštěný, částečně zasutěný stěnový kamenolom v katastru obce Prostřední Bečva na jihozápadním úpatí Kněhyně (1 257 m n.m.). Lom se nachází ve vzdálenosti asi 4,5 km od obce, vpravo od silnice z Prostřední Bečvy na Pustevny. Přístupová cesta odbočuje v první z ostrých zatáček na začátku stoupání této silnice ve směru na Pustevny. Lomovou stěnou jsou zastiženy křídové sedimenty středního a svrchního oddílu godulského souvrství (cenoman až senon), budujícího hlavní hřebeny Beskyd a představujícího současně nejmocnější člen (přes 3 000 m) slezské jednotky.
Slezská jednotka je příkrov flyšového pásma Západních Karpat a z větší části tvoří Moravskoslezské Beskydy a podbeskydskou pahorkatinu. Slezská jednotka zahrnuje juru až oligocén a dělí se na dílčí příkrov těšínský (nižší) a godulský (vyšší). A právě část souvrství godulských vrstev je možné pozorovat v lomu v Kněhyni.

Horniny středního oddílu godulského souvrství jsou jen menším podílem zastoupeny v jihozápadní části lomu. Představují hrubě rytmický flyš s převahou světle zelenavě šedých, silně lavicovitých, hrubě až středně zrnitých glaukonitických pískovců, vytvářejících polohy o mocnosti až několika desítek metrů. Na bázi silnějších lavic s gradačním zvrstvením se lokálně vyskytují drobně zrnité slepence a slepencové, vzácněji i arkózové pískovce.
Horniny svrchního oddílu godulského souvrství jsou rozšířené v severovýchodní části odkryvu. Litologicky odpovídají výše popsaným sedimentům, pro něž je typické rychlé snižování prachovcovo-pískovcových poloh a jejich celkové ztenčování. Mnohem častější je současně rychlé proužkovité střídání šedých a zelených, někdy až tmavošedě skvrnitých jílovců.

Flyš


V sedimentologii se tak nazývá komplex vrstev mořského původu, nejméně 500m mocný, tvořený z rytmicky zvrstvených a střídajících se klastických sedimentů, jevících často pozitivní gradační zvrstvení (od větších zrn sedimentární horniny k jemnějším). Na spodních plochách pískovců se často objevuji velice hojné hieroglyfy (nerovnost vrstevních ploch). Svým složením se flyš blíží uloženinám některých hlubokomořských delt a byl ukládán při úpatí příkrých podmořských srázů (například na kontinentálním úpatí) a na jeho vzniku se významnou měrou podílely takzvané turbiditní proudy (gravitační toky). Pozice flyše v pánvi proto rozhoduje o jeho složení.
V tektonickém pojetí se jedná o sedimenty ukládané v období uzavírání geosynklinál za tektonicky nestabilních a silně seizmických podmínek.
Z horninového hlediska je flyš složený ze slepenců, pískovců a jílovců.

Kameny zblízka


Na plochách některých kamenů je možné spatřit nerovnosti, způsobené buď mechanicky, takzvané mechanoglyfy (proudy, vtisky, čeřiny nebo stopy vlečení) a nebo biologicky, takzvané bioglyfy (stopy po lezení a vrtání organismů). Tyto stopy vznikly v době usazování hornin na mořském dně.Jak na keš?


Pro uznání logu musíte absolvovat několik úkolů:


  1. Na výchozích souřadnicích stojíte před stěnou lomu a vedle vás leží na zemi několik velkých kamenů, z nichž jeden vypadá jako obrazovka televize (viz foto Úkol 1). Změřte průměrné rozměry kamene (měřte vždy uprostřed strany) a spočítejte, kolik kámen váží (v kg), když víte, že se jedná o pískovec (do závorky napište, jakou objemovou hmotnost jste uvažovali).
  2. Dále se podívejte na stěnu lomu před vámi a uvidíte dole uprostřed vykukovat ze sutě několik vrstev flyše (viz foto Úkol 2 a 3). Běžte ke skále a zaměřte se na nejsilnější vrstvu pískovce (asi ve výšce hlavy, když stojíte uprostřed). Změřte tloušťku vrstvy a zaokrouhlete na desítky centimetrů. A hned změřte i tmavou tenkou vrstvu pod ní a zaokrouhlete na celé centimetry. Jestli jste měřili správně, tak si hned všimnete, že tloušťka obou vrstev má zajímavou souvislost. Jako odpověď pošlete obě změřené tloušťky
  3. U tenčí vrstvy se ještě zdržíme, určete o jakou horninu se jedná (pomůže listing) a napište, čím se hlavně liší od pískovce nad ní (kromě barvy).
  4. Nyní se otočte zády ke stěně lomu a přímo před vámi našikmo leží velký šedý kámen se stopami bioglyfů (viz. foto Úkol 3). Změřte průměrnou šířku těchto stop v centimetrech.
  5. Za posledním úkolem se vydejte na souřadnice Stage 2. Terén bude poněkud komplikovanější (tak T3) a najděte zajímavý objekt vytvořený člověkem (nachází se asi 6m po svahu pod betonovým sloupkem (viz. Fotohint stage 2). Napište, k čemu dle vašeho názoru objekt sloužil a jaký číslený údaj v kg jste na něm objevili.
Jako dobrovolný úkol přidejte k logu fotografii z lomu, ať už stěny lomu s rytmickými vrstvami flyše a nebo kamenů, které vás zaujaly. Prosím nepřikládejte k logu fotografie ze Stage 2!


Odpovědi posílejte pouze e-mailem přes profil a logovat můžete hned po odeslání. Když budou odpovědi nedostatečné, budu vás kontaktovat. Bez zaslaných odpovědí logy mažu.


Zdroje

http://www.geology.cz
http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Prostredni_Becva/Knehyne_text.htm
http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/10_kapitola.htm

Keš vznikla jako součást geozávodu BRAZDA 2016.


Additional Hints (Decrypt)

Armncbzragr an ceniígxb pv zrge Fgntr 2: Yriý oeru cbgbxn, xnzraaá cybšvan nfv 3z anq ibqbh, 6z cbq xnzraaýz fybhcxrz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)