Skip to content

TB Hotel w Sercu Kujaw Zachodnich Letterbox Hybrid

Hidden : 10/01/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Geocaching.InowrocławPL TB Hotel w Sercu Kujaw Zachodnich

Opis miejsca:

Gmina Inowrocław położona jest w centrum województwa kujawsko-pomorskiego w obrębie zachodniej części Kujaw. Zajmuje obszar 171,5 km². Ponieważ jej powierzchnię w większości zajmują urodzajne czarnoziemy region ten nazywany jest polskim spichlerzem. Gleby I,II i III klasy zapewniają wysokotowarową produkcję zbóż, kukurydzy i buraków cukrowych. Na Równinie Inowrocławskiej występują pokłady surowców mineralnych, a pośród nich złoża soli kamiennej, należące do najbogatszych w kraju. Gmina liczy 50 wsi i 26 sołectw. Zamieszkiwana jest przez 11.600 osób.

Przez obszar gminy wiedze sześć szlaków turystycznych, które są niebywałą atrakcją dla pasjonatów historii czy literatury: Szlak Piastowski, Szlak Jana Kasprowicza, Szlak Stanisława Przybyszewskiego, Szlak gen. Władysława Sikorskiego, Szlak Powstania Wielkopolskiego i Szlak Bursztynowy. Na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt budowli o charakterze zabytkowym, a wśród nich kilka perełek architektury m.in. Kościół Św. Trójcy w Górze oraz Kościół Św. Elżbiety w Orłowie, a także liczne dworki i pałace m.in. odrestaurowana ”Villa Orłowo”, która stała się swoistym centrum kulturalno-artystyczno-edukacyjnym. To w naszej gminie zlokalizowana jest najstarsza polska wieś - Krusza Zamkowa, leżąca na słynnym Szlaku Bursztynowym. Znajduje się tutaj obiekt archeologiczny (otwarty w 2014 roku) – zrekonstruowana świątynia z przełomu II w.p.n.e. – I w.n.e. oraz stała wystawa obrazująca historię Kujaw Zachodnich, Askaukalis i prowadzone badania archeologiczne.

W Łojewie funkcjonuje, od 2014 roku, Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich. Istotą działalności „muzeum” jest krzewienie tradycji regionalnych, umacnianie poczucia tożsamości lokalnej oraz promowanie sylwetki Stanisława Przybyszewskiego - „Meteora Młodej Polski”, jednego z najwybitniejszych synów Ziemi Kujawskiej. W Centrum znajdują się trzy sale: Izba Pamięci Stanisława Przybyszewskiego, Izba Tradycji i Historii Kujaw z licznymi zabytkami kultury ludowej, podarowanymi przez społeczność gminną i otwartą w 2016 roku Salą „Askaukalis” z wystawą m.in. kopii zabytków archeologicznych wydobytych w Kruszy Zamkowej.

Działające, od roku 2013, Centrum Integracji Społecznej w Łojewie jest podmiotem zatrudnienia socjalnego. Powołane zostało z myślą przygotowania osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Inowrocław do podjęcia pracy oraz powrotu do aktywnego życia społecznego. W gminie prężnie działają zespoły ludowe „Kłopocianki” i „Kruszowianki”, liczne organizacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich kultywujące wielopokoleniowe tradycje i obrzędy.

Gmina Inowrocław dynamicznie się rozwija. Rocznie przeznaczanych jest ok. 12% dochodów budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych; na wykonanie dużych projektów pozyskiwane są środki zewnętrze z zasobów unijnych i krajowych.

Skrytka:

Uwaga skrytka jest dostępna w podanych dniach i godzinach:

Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30.
Sobota-niedziela możliwa po uzgodnieniu telefonicznym
(Tel. +48 52 351 05 75)

Pieczątka, tusz, poduszka, ołówek, logbook - te przedmioty NIE SĄ NA WYMIANĘ. Nie zabieraj ich ze skrytki.

Hotel jest dozorowany i zawsze powinien kogoś gościć. W miarę możliwości postaram się kwaterować gości. Aby hotel spełniał swoje zadanie, proszę o wymianę TB 1:1. Jeśli chcesz coś zabrać ze skrytki, zostaw coś w zamian, aby skrytka sprawiła przyjemność kolejnym poszukiwaczom. Zamknij szczelnie pojemnik i zachowaj maskowanie. Jeśli miejsce w logbooku się kończy daj mi znać o tym wcześniej, abym mógł zaplanować wizytę serwisową.

Koordynaty +/- 5m. Powodzenia :-)

UKTB Hotel in Heart of Western Cuiavia

Place description:

The municipality of Inowrocław is located in the center of the Kujawsko-Pomeranian Voivodeship, in the western part of Kujawy. The surface area of ​​the municipality is 171.5 km2. Since their area is mostly occupied by fertile black soils, this region is called "Polish reservoirs". Classes 1, 2 and 3 ensure intensive, industrial agricultural production of cereals, maize and sugar beet. At the Inowrocławer level there are mineral deposits, among others stone salt deposits, which are among the richest in Poland. The municipality consists of 50 villages and 26 offices of the village leader. It is inhabited by 11,600 people.

There are six tourist routes through the municipal area, which are an extraordinary sight for those who have a taste for history or literature: the Piast (Dynasty) route, the Jan Kasprowicz route, the Stanislaus Przybyszewski route, the General Władysław Symrski route , Large-scale polish route and amber route. There are also a few dozen historical monuments on the territory of the municipality, and some architectural pearls among them. The Holy Trinity Church in Góra as well as the Elisabeth Church in Orłowo and numerous manor houses and palaces, among others. The renovated "Villa Orłowo", which became a peculiar cultural-arts-education center. Especially in our municipality is the oldest Polish village to be found - Krusza Zamkowa, which is located on the famous amber route. Here is also an archaeological object (opened in 2014) - the reconstructed temple from the turn of the 2nd century. V.u. And the 1st c. U.Z. As well as the permanent exhibition depicting the history of West Kujawia, Askaukalis and guided archaeological investigations.

Since 2014 the cultural heritage center of West Kujawia has been working in Łojewo. The activity core of this "museum" is the spread of local traditions, the strengthening of the local identity and promotion of the shape of Stanislaus Przybyszewski - the so-called "Meteor of the Young Poland", thus one of the most outstanding sons of the Kujawian literature in Polish literature, music and art Region. The cultural center houses three halls: the Chamber of Memory of Stanislaus Przybyszewski, the chamber of tradition and history of Kujawia with numerous folk cultural objects given by the local community as well as the "Askaukalis" hall opened in 2016 with the exhibition, among others. The copy of the archaeological finds discovered in Krusza Zamkowa.

The social integration center in Łojewo, active since 2013, is the bearer of social employment. It was founded with the idea of ​​the cessation of the unemployed or the groups threatened with exclusion from the territory of the municipality of Inowrocław to enable them to work and return to active social life. The "Kłopocianka" and "Kruszowianka" active folk music groups contribute to the cultural life of the municipality, as do numerous organizations, associations, associations of farmers, who cultivate folk traditions and customs.

The municipality of Inowrocław is developing dynamically. Each year around 12% of the budgeted income is spent on the realization of investment tasks; For the execution of large projects the external sources of money from EU and land funds are acquired.

The cache:

Warning: The cache is available at specified dates and times:

Monday - Friday in hours. 7:30 - 15:30.
Saturday-Sunday by appointment possible
(Tel. +48 52 351 05 75)

Rubber stamp, ink pad, pencil, logbook - These items are NOT FOR EXCHANGE. Do not take them out of the cache.

The hotel is guarded and should always be someone to host. If possible, I try to bring visitors. For hotel's purpose, please exchange TB 1: 1. If you want to take something from the cache, leave something else to keep the pleasure of finding for another geocacher. Close the container tightly and keep the masking. If logbook is going to end, let me know about it in advance, so I can plan a maintenance visit.

Coordinates +/- 5m. Good luck :-)

UKTB-Hotel im Herzen der westlichen Kujawien

Ortsbeschreibung :

Die Gemeinde Inowrocław ist im Zentrum der Kujawien-Pommern-Woiwodschaft, nämlich im westlichen Teil Kujawiens gelegen. Die Oberfläche der Gemeinde beträgt 171,5 km2. Da ihre Fläche mehrheitlich von fruchtbarer Schwarzerde belegt wird, wird diese Region „polnischer Speicher“ genannt. Die Böden der Klasse 1, 2 und 3 sichern die intensive, industrielle Landwirtschaftsproduktion von Getreiden, Mais und Zuckerrüben.In der Inowrocławer Ebene treten ebenso Mineralstoffablagerungen und unter anderem Steinsalzlagerstätten, die zu den reichsten in Polen gehören. Die Gemeinde umfasst 50 Dörfer und 26 Ämter des Ortvorstehers. Sie wird von 11.600 Menschen bewohnt.

Durch das Gemeindegebiet führen sechs Touristenrouten, die eine außergewöhnliche Sehenswürdigkeit für diejenigen darstellen, die eine Vorliebe für Geschichte oder Literatur haben: Piasten(Dynastie)-Route, Jan-Kasprowicz-Route, Stanislaus-Przybyszewski-Route, General-Władysław -Sikorski-Route, Großpolenaufstand-Route sowie Bernsteinroute.

Auf dem Territorium der Gemeinde befinden sich auch einige Dutzend historische Denkmäler, und zwischen ihnen einige Architekturperlen u.a. Dreifaltigkeit-Kirche in Góra sowie Elisabeth -Kirche in Orłowo und zahlreiche Gutshäuser und Paläste, u.a. die renovierte „Villa Orłowo“, die zu einem eigenartigen Kultur-Kunst-Bildungszentrum wurde.

Gerade in unserer Gemeinde ist das älteste polnische Dorf zu finden – Krusza Zamkowa, die auf der berühmten Bernsteinroute gelegen ist. Hier befindet sich auch ein archäologisches Objekt (im Jahre 2014 eröffnet) – nämlich der rekonstruierte Tempel aus der Wende des 2. Jhs. v.u.Z. und des 1. Jhs. u.Z. sowie die dauerhafte Ausstellung, die die Geschichte von Westkujawien, Askaukalis und geführte archäologische Untersuchungen schildern.

Seit 2014 arbeitet in Łojewo das Kulturerbe-Zentrum von Westkujawien. Der Tätigkeitskern dieses ‚Museums“ ist Verbreitung der lokalen Traditionen, Stärkung der lokalen Identität und Förderung der Gestalt von Stanislaus Przybyszewski – sog. „Meteor des jungen Polens“ also des Modernismus in der polnischen Literatur, Musik und Kunst, einer der hervorragendsten Söhne der kujawischen Region.

Das Kulturzentrum beherbergt drei Säle: Gedächtniskammer von Stanislaus Przybyszewski, Kammer der Tradition und Geschichte Kujawiens mit zahlreichen Volkskulturgegenständen, die von der Gemeindegesellschaft als Gabe geschenkt wurden sowie den im Jahre 2016 eröffneten Saal „Askaukalis“ mit der Ausstellung u.a. der Kopie der archäologischen Funde, die in Krusza Zamkowa entdeckt wurden.

Das seit 2013 tätige Sozialintegrationszentrum in Łojewo ist Träger der sozialen Beschäftigung. Es wurde gegründet, mit dem Gedanken an die Einstellung der Arbeitslosen oder der vom Ausschluss bedrohten Gruppen aus dem Gebiet der Gemeinde Inowrocław, um ihnen die Arbeitsaufnahme und Rückkehr zum aktiven sozialen Leben zu ermöglichen.

Die aktiv handelnden Volksmusikgruppen „Kłopocianka“ und „Kruszowianka“ tragen zum Kulturleben der Gemeinde bei, ebenso wie zahlreiche Organisationen, Vereine, Verbände der Landwirtinnen, die von mehrgenerationsausgehenden Volkstraditionen und Bräuche pflegen.

Die Gemeinde Inowrocław entwickelt sich dynamisch.

Jedes Jahr werden etwa 12 % des Budgeteinkommens für die Realisierung der Investitionsaufgaben bestimmt; für die Ausführung von großen Projekten werden die äußeren Geldquellen aus EU- und Landgeldmitteln erworben.

Der cache:

Achtung: Hinweis cache in den folgenden Tagen und Zeiten zur Verfügung:

Montag - Freitag in den Stunden. 7.30 bis 15.30 Uhr.
Samstag-Sonntag nach Vereinbarung möglich (
Tel. +48 52 351 05 75)

Stempel, Stempelkissen , Bleistift, Logbuch - Diese Elemente sind nicht für Austausch. Bitte nehmen Sie nicht aus dem Cache heraus.

Das Hotel ist bewacht und sollte immer jemand zu bewirten. Wenn möglich, versuche ich Quartal Besucher. Für Hotel seinen Zweck erfüllt, bitte tauschen TB 1: 1. Wenn Sie etwas aus dem Cache zu nehmen möchten, lassen Sie etwas im Gegenzug zu Safe gemacht Vergnügen eines anderen Suchenden . Schließen Sie den Behälter fest und halten Maskierung. Wenn im Logbuch Enden lassen Sie es mich wissen, bevor, so kann ich einen Service planen.

Koordinaten +/- 5m. Viel Glück :-)

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

CY: Xyhpm qb fxelgxv wrfg j mnfvrth Gjbwrtb jmebxh. J fnyv bqfmhxnw pvrmxvr anemrqmvr qb cenfbjnavn, n cbq avz... / RA: Gur xrl gb gur ybpxobk vf jvguva lbhe fvtug. Va gur ebbz ybpngr urnil veba, naq haqre vg ... / QR: Qre Fpuyüffry süe qvr Ybpxobk vfg va Fvpugjrvgr. Va qre Unyyr svaqra fpujrera Oütryrvfra, haq hagre vuz ...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)