Skip to content

<

Andalshatten Batholith

A cache by Bærgælive Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/19/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Denne EarthCachen har som formål å lære deg litt om 
batholith i Helgeland Dekkekompleks.

På GZ kan vi studere den geologiske utviklingen i den øverste delen i den Kaledonske fjellkjeden, Helgeland dekkekompleks, som viser en vakker forekomst av batholith. Prosessen med å skade dette stedet startet for ca. 550 millioner år siden og ble avsluttet for ca 150 millioner år siden. Batholith beltet er rundt en km langt. Det meste av dette er synlig på grunn av lite vegetasjon. Stedet er besøkt av geologer fra hele verden, siste delegasjon var her i 2011. Nå er det din tur.

* Den Kaledonske fjellkjede oppstod når kontinentene Nord-Amerika og Europa støtte sammen for nesten 500 milioner år siden. Det som skjedde da, var en fjellkjedefolding, det vil si at dette sammenstøtet førte til at den ene kontinentalplaten ble skjøvet over den andre.
* Ett dekkekompleks, i geologisk forstand, er en belteplate som er flyttet mer enn 2 km fra sitt opprinnelsessted. Slike dekker dannes når en bergplate legger seg over en annen, oftest med en relativt flat vinkel. Resultatet av dette kan gi folder, forhøyninger, langsgående kløfter og klipper. Prosessen med å skape Helgeland Dekkekompleks er en konsekvens av den Kaledonske fjellkjeden og startet for ca 440 millioner år siden. Prosessen er anslått å ha pågått mellom 0,6 og 1,7 millioner år.
* Batholith, som på GZ heter Andalshatten batholith, er en uregelmessig masse av granatiske dypbergarter. Formen avspeiler magmakammeret der smeltemassen krystaliserte seg i dypet og ble presset opp mot overflaten. Batholith består av flere bergarter, som f.eks. granitter, syenitter, monzolitter og tonalitter. Andalshatten batholith belte ble dannet for ca 150-200 millioner år siden. Dette er ganske nylig når man tenker på dannelsen av bergarter.
På GZ ser man at batholithen er kommet opp til overflaten som lagvise blandinger av flere bergarter. Disse la seg i vertsbegarten, som her er granitt. På GZ ser man ett spektakulært eksempel på denne prosessen, både av batholithen, foldings og delingsutviklingen.

Det er som ett stillbilde av prosessen som ble avsluttet for 150 millioner år siden. Det er en unik og sjelden visning av den skjønnhet og kraft av magmatiske prosesser som har foregått i jordens midtre skorpe.

Bergartene i Andalshatten batholith er mange. Typisk er det mest intrusive bergarter, det vil si at de er dannet av flytende magma som er kommet opp til overflaten for å størkne.

Bergartene som er dokumentert i Helgeland dekkekompleks er; glimmerskifer, glimmergneiser, granitt, marmor (forskjellige farger), kalkspatmarmor, konglomerat, dioritt, skifer, gabbro, kleberstein og serpentin (slik den spektakulære Rødøya på Tro består av).


Nå skal vi konsentrere oss om batholithen her i Helgeland dekkekompleks. Denne er synlig flere steder på Helgeland, blandt annet på Leka, Vega, Sømna, Brønnøy og her i Vevelstad.

Denne lokaliteten (GZ) ble i 2015 søkt om å få komme på listen av "UNESCO Global Geoparks": Denne søknaden omfatter også Leka, Bolvær og Vega.

På GZ står du på en liten odde og ser mye av Andalshatten batholith belte som går i nord-nordvestlig/sør-sørøstlig rettning.
For å logge denne EarthCachen må du besøke GZ og forsøke å svare på disse spørsmålene;


1) Gå til WP2.
a) Bassert på bildet av de forskjellige bergartene på bildet i teksten over, hvilke bergarter kjenner du igjen i lagene som kommer opp i vertsberget?
b) Noen av bergartene er forurenset av ett kjent grunnstoff/mineral. Hvilken farge har dette? Hvilket mineral/grunnstoff tror du det er?

2) Gå til WP3. Her er det en annen bergart fra bildet. Hvilken?

3) Gå til WP4. Her er det en lang kløft.
a) Går denne kløften i samme retning, altså nord-nordvest/sør-sørøst? Bruk kompasset hvis du blir i tvil.
b) Det er noe spesielt i denne kløften. Vertsberget, altså hovedbergarten som batonittbeltet går i, er granitt. En annen bergart ligger nede i kløften. Hvilken? Bruk bildet i teksten over som referanse.
c) Beskriv det du ser; farge, form og lengde. Hvorfor tror du den har fått denne formen i kløften?
d) Hvilken farge har vertsberget, altså granitten? Beskriv denne.

4) Fra WP4, se mot nord. Her har batholith en spesiell form i vertsberget.
a) Hvilken form har batholithen her?
b) Er bergartene i dette beltet de samme som ved WP2?

5) Batholithen er utsatt for forvittring, altså slitasje fra ytre krefter. 
a) Hvilke ytre krefter tror du dette er?
b) Tror du noen av disse kreftene skaper slitasje på berget i nåtiden?

WP'ene er ganske nært hverandre, men jeg håper du ser stedene ved hjelp av teksten i spørsmålene.

Da håper jeg du har lært litt om Andalshatten batholith og Helgeland Dekkekompleks. Legg veldig gjerne med ett bilde i loggen, men da av utsikten over Helgelandskysten eller noe annet som ikke noe som avslører svarene på noen av oppgavene.

Jeg gjør spesielt oppmerksom på at du ikke finner noen vanlig geocache med loggbok som skal signeres på GZ. Det du derimot skal gjøre er å løse oppgavene og sende svarene til CO via meldingsfunksjonen her på geocachingsiden. Når du har gjort det kan du logge EarthCachen på nett, slik som ved en vanlig geocache. Avslør ingen svar i loggen, men fortell gjerne om turen, været, hvem du var sammen med og om du lærte noe eller kunne dette fra før. CO tar kun kontakt dersom noen av svarene dine er feil, da får du gjøre ett nytt forsøk med svaret. Som CO mener jeg at ett godt forsøk på gode svar er det mest viktige. Spør gjerne hvis du står fast på en av oppgavene.


God tur! Jeg håper du får en fin og lærerik opplevelse!


This EarthCaches aims to teach you a little about 
 batholite in Helgeland Nappe Complex.

At GZ we can study the geological development in the upper part of the Caledonian mountain chain, Helgeland Nappe complex, which shows a beautiful instance of batholite. The process of making this place started for approximately 550 million years ago and ended about 150 million years ago. The batholite belt is around one kilometer long. Most of this is visible because of low vegetation. The place is visited by geologists from around the world, last delegation was here in 2011. Now it's your turn.
* The Caledonian mountain chain occurred when the continents North Amerkia and Europe clashed for nearly 500 million years ago. What happened then, was a mountain folding, it will say that this collision resulted in one continental plate was pushed over the other.
* A Nappe complex, geologically speaking, a belt plate moved more than 2 km from their place of origin. Such covers are formed when a roller plate settles over another, usually with a relatively flat angle. The result of this can give folds, elevations, longitudinal canyons and cliffs. The process of creating Helgeland Nappe Complex is a consequence of the Caledonian mountain chain and started about 440 million years ago. The process is estimated to have lasted between 0.6 and 1.7 million years.
* Batholite, is at GZ called Andalshatten batholith, it is an irregular mass of grana great plutonic rocks. The shape reflects the magma chamber where the melt crystallized in the depths and were pushed to the surface. Batholith consists of several rocks such. granites, syenites, monzolittes and tonalittes. Andalshatten batholite belt was formed about 150-200 million years ago. This is quite recent when you consider the creation of rocks.
At GZ we see that batholite has come to the surface as layering mixtures of several rocks. These lay down in the main rock, which here is granite. On GZ sees one spectacular example of this process, both of batholite, folding and sharing development.

It's like one still image of the process that ended 150 million years ago. It is a unique and rare display of beauty and power of magmatic processes in the Earth's middle crust.

The rocks in Andalshatten batholite are many. Typically, they are most intrusive rocks, that is, they are formed from molten magma which has come up to the surface to solidify.


The rocks that are documented in Helgeland Nappe complex is; Mica, granite, marble (various colors), calcite marble, conglomerate, diorite, schist, gabbro, soapstone and serpentine (as the spectacular Rødøya on the island Tro consists of).

Now we will concentrate on batholite here in Helgeland Nappe complex. This is visible in several places in Helgeland, among other Leka, Vega, Sømna, Brønnøy and here in Vevelstad.

This locality (GZ) was in 2015 applied to get on the list of "UNESCO Global Geoparks": This application also includes Leka, Bolvær and Vega.


On GZ you stand on a small promontory and see a lot of the Andalshatten batholith belt which runs in a north-northwesterly / south-southeasterly direction.
To log this EarthCaches you must visit GZ and attempt to answer these questions;

1) Go to WP2.
a) Based upon the image of the different rocks in the picture in the text above, which rocks do you recognize that come up in the host rock?
b) Some of the rocks are contaminated by a fomiliar element / mineral. What color is this? Which mineral / element do you think it is?

2) Go to WP3. Here there is another rock from the picture. Which?
 


3) Go to WP4. Here there is a long ravine.
a) Does this gap go in the same direction, the north-northwest / southeast? Use the compass if you are in doubt.
b) There is something special in this gap. The host rock, that is the main rock that the batonittbeltet apears in, is granite. Another rock lying down in the gorge. Which? Use the picture in the text of reference.
c) Describe what you see; color, shape and length. How do you think it got this shape in the ravine?
d) What color is the host rock, the granite? Describe this.

4) From WP4, look north. Here does the batholite have a special form in the host rock.
a) Describe what form it has in the host rock?.
b) Is the rocks in this belt the same as by WP2?

5) Batholite is exposed to
wear and tear from external forces.
a) Which external forces do you think this is?
b) Do you think some of these forces creates wear on the rock into the present?
 


- The WP's are quite close to one anohter, but I hope you see the spot's I ask about because of the explonations in the question text.

Then I hope you learned a little about Andalshatten batholite and Helgeland Nappe compleks. I will be very happy if you add a photo with your log, but then the view of the Helgeland coast or something else that do not reveal  something about the answers to any of the tasks.
 

I do keep in mind that you can not find any common geocache with a logbook to be signed at GZ. However, you need to do is to figure out the answers to the questions and send them to CO by the message function here on geocaching page. When you've done that, you can log the EarthCache online, like a normal geocache. Reveal no answers in your log, but if you like, you can share something about the trip, the weather, who you were with and whether you learned anything or knew about this before. CO will only reply if some of your answers are wrong, then you make another attempt to answer. As CO, I believe that a good attempt at good answers is the most important. Please ask if you are stuck on one of the tasks.
 

Additional Hints (No hints available.)