Skip to content

AGT 51: Hrad Trosky EarthCache

Hidden : 11/08/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Hrad Trosky Dvě sopečné věže 51

Známe je všichni. Někteří z cesty z Prahy do Jizerských hor a Krkonoš, někdo z obrázků Českého ráje, kde známá silueta nikdy nemůže chybět, někdo ze školních výletů. Dvě věže sopečného původu, které tvoří čedič se svou typickou sloupcovou odlučností. Já měl toto místo možnost navštívit až letos a uchvátilo mě. Proto padesáté první pokračování série AGT je zde.


Přírodní památka Trosky - základní informace

Trosky jsou nejen obecně známou siluetou Českého ráje, ale i chráněnou přírodní památkou. Přírodní památka Trosky byla zřízena vyhláškou Správy CHKO Český ráj č. 3/1998 ze dne 21. 3. 1998. Předmětem ochrany jsou zde unikátní sopečné komíny, kterými ve třetihorách vytékala láva na povrch. Po rozpadu okolních pískovců se obnažily dva suky z olivinického nefelinitu a Český ráj tak získal světovou raritu, která vypovídá o geologickém životě naší planety. Pod Troskami najdete i zajímavou jeskyni, ale ta byla ochránci přírody znepřístupněna.

Geologie

Na místě můžeme pozorovat výsledky zvětrávání a odnos křídových usazenin, a také sesuvy po jílovcích a slínovcích vytvořily dnešní podobu vypreparovaných sopouchů. Půdy tvoří kambizem eutrofní i kyselá kambizem arenická s litozemí typickou (menší část pokrývá podzol arenický). V nižších polohách na ně navazuje luvizem pseudoglejová.
 

Čedič

Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou.

Termín čedič (bazalt) se používá k označení jemně zrnitých extruzivních, případně mělce uložených intruzivních hornin, hrubě zrnité hlubinné horniny daného složení se označují názvy dolerit a gabro. Termín bazalt, předtím používaný už ve starém Řecku a Egyptě, zavedl v současném pojetí v roce 1546 Georgius Agricola. Starověké použití termínu je připisováno římskému přírodovědci Pliniovi staršímu.
 


Pro čedič je charakteristická jemnozrnná stavba vzniklá rychlým utuhnutím lávy na povrchu planety. Ve své stavbě obsahuje často velké krystaly minerálů či vesikule, drobné bublinky vyplněné plynem či druhotnou mineralizací, a nebo se vyskytuje ve formě strusky. Odlučnost čediče je obvykle sloupcovitá. Při chladnutí magmatu a pozdějším zvětrávání se tvoří pěti, šesti či sedmiúhelníkové bloky. Textura bývá proudovitá nebo všesměrná. Dle oficiální definice vycházející z pozice čediče v diagramu QAPF je tato hornina jemnozrnná vyvřelá hornina, která má méně než 20 objemových procent křemene a méně než 10 % foidů a minimálně 65 % živců ve formě plagioklasu.

Hexagonální odlučnost čediče v oblasti Sheepeater Cliff, Yellowstonský národní park, USA
Na Zemi vzniká většina čedičových magmat dekompresním tavením pláště. Čediče tvoří ve velké míře oceánskou kůru, která vzniká na středooceánských hřbetech výstupem (upwelling) plášťového materiálu.
 

Sloupcová odlučnost - efekt varhan

Sloupcová odlučnost je geologický jev, který se projevuje zejména u čediče.
 

 

A jak vzniká efekt varhan? To je právě ta sloupcovitá odlučnost. Je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu chladnoucího čediče k vertikálnímu rozpukání a vzniku pěti až šestihranných sloupů. U lávových výlevů jsou sloupce orientovány kolmo k povrchu (tedy nikoliv jako běžné odkryvy např. vápenců, které jsou horizontálně.
 


Mimo Země jsou čediče známé taktéž z pozemského Marsu, Venuše a dokonce i z asteroidu Vesta. Předpokládá se, že zdrojovými horninami pro částečné tavení jsou jak peridotity tak i pyroxenity.

Důležité info:

Hrad Trosky je každý rok přibližně od konce řijna do konce března pro veřejnost uzavřen.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Vysvětlete, jak vzniká sloupcová odlučnost. Prosím vlastními slovy, žádné kopírování či citace - jde mi o to, aby jste to pochopili.
2) Vysvětlete přítomnost dvou odlišných hornin - pískovce a čediče na jednom kopci.
3) Změřte, jaký je průměr základny (průřezu) jednoho sloupce varhan.
4) Vysvětlete rozdíl mezi čedičem a bazalitem.
5) Proč se na místě nachází 2 věže?
6) Odhadněte výšky jednotlivých věží od paty (pouze skála - bez přístavby).
7) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic na nádvoří u sloupcové odlučnosti sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy
Fotky 2 a 3: Josef Mucha
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)