Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

EarthCache

Minerals In The Cathedral

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/22/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

För att logga denna EarthCache så behöver du rita en skiss, så se till att du har med papper och penna.

To log this EarthCache you need to draw a sketch, so make sure that you bring paper and a pencil.


Minerals In The Cathedral

[Swe]

Uppsala Domkyrka

Uppsala domkyrka är Skandinaviens största katedral. Kyrkan började byggas omkring 1270 och invigdes slutligen 1435, de 118,7 meter höga kyrkotornen byggdes senare under 1400-talet. Exakt hur den medeltida nyinvigda domkyrkan såg ut vet ingen, det finns inga avbildningar bevarade. Kyrkan har genomgått flera större renoveringar och att kyrkan i Sverige lämnade den romersk-katolska kyrkan på 1500-talet har haft stor betydelse för domkyrkans utseende.

Uppsalagranit

Uppsalagranit är benämningen på en grå, medelkornig magmatisk bergart som bildats på stort djup i jordskorpan och som förekommer i urberget i Uppland. Bergarten har bildats av stelnande magma för cirka 1890 miljoner år sedan.

Uppsalagranit består främst av mineralen plagioklas och kvarts men hornblände, biotit och mikroklin förekommer också.

Tekniskt sett så är inte Uppsalagranit en granit utan namnet gäller en formation som består av flera olika varierande bergarter. Uppsalagranit består oftast av tonalit men granodiorit förekommer också.

Färgen på tonaliten är till största delen grå och bergartern är jämn eller grovkornig. I bergarten så förekommer det så kallade enklaver vilket är centimeter till decimeterstora rundade “fläckar” som består av tonalit till mer basisk.

Granodioritisk Uppsalagranit är som tonaliten men innehåller kalifältspat som ger bergarten en rödgrå färg. En högre halt av kalifältspat ger i regel en mindre mängd av hornblände, som ger en mer svart färg.

Uppsalagranit bröts vid stenbrotten i Stadsskogen och blocken har använts till att bygga sockeln av domkyrkan samt murarna runt domkyrkoplan. Uppsalagraniten därifrån är tonalitisk och inte granodioritisk. 

Enklav

En enklav är en inneslutning av en viss bergart runtomkring en annan bergart. Beroende på bildningssättet så kan enklaven vara en viss bergart bestående av vissa mineral eller så kan enklaven bara bestå av ett mineral. Storleken på enklaven kan variera, men brukar vara mellan några centimeter till några decimeter lång. Enklaver kan vara rundade eller så kan de vara långdragna åt ett visst håll, beroende på hur de har bildats.

Tonalit

Tonalit är en grå, magmatisk bergart bildad på stort djup i jordskorpan och som huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt biotit och amfiboler. Tonalit bildar mycket omfattande bergartskroppar och förekommer på flera ställen i det svenska urberget.

Mineral

Ett mineral är ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart. När ett mineral, ur ekonomisk synvinkel, är brytvärt för framställning av metall, kallas det för malm. 

Några mineral som förekommer i Uppsalagranit:

Kvarts är ren kiseldioxid. Den är oftast vit eller färglös, med oregelbundet "mussligt" brott. Kvarts utgör domine-rande beståndsdel i sand-sten och kvartsit, och en viktig beståndsdel i graniter och gnejser av olika slag.

Plagioklas bildar en kemisk serie från albit (Na-fältspat) till anortit (Ca-fältspat). Vanligen vit till gråvit, med spaltytor i två riktningar. Utgör en viktig beståndsdel i de flesta magmatiska och metamorfa bergarter, decimeter-stora kristaller vanliga i pegmatitgångar.

Biotit (mörk glimmer) är ett mörkt flakigt mineral med en perfekt spaltriktning. Ingår i många magmatiska och metamorfa bergarter, och kan liksom muskoviten bidra till en bergarts skiffrighet.

Hornblände är en grupp bergartsbildande mineral som tillhör amfibolgruppen. De utgör en hel grupp mineral med komp-licerad sammansättning, vanligen mörk färg och avlång, ibland fibrös (ex. asbest), kristallform. Den vanligaste mineralen i amfibolgruppen är just hornblände.

Mikroklin är ett mineral tillhörande kalifältspaterna bland fältspaterna. Det är ett av Sveriges vanligaste bergartsbildande mineral och förekommer framför allt i magmatiska bergarter som graniter och syeniter samt i metamorfa, t.ex. vissa gnejser. 

EarthCachen

För att logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt svara på de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig via mail eller message center. Om ni är flera som loggar denna EarthCache tillsammans så behöver bara en av er skicka in svar, men se till att ni skriver vilka som är med och loggar då. Om inga svar skickas in så kan loggen raderas.

Obs! För att geocachare ska slippa behöva gå runt hela domkyrkan och kolla på sockeln så ska ni begränsa er till sockeln på den högra framsidan av domkyrkan när ni svarar på frågorna. 

Frågorna:

1. I Uppsalagraniten så finner du på nästan varenda block så kallade enklaver. Vad har dessa enklaver för färg? Består de av bara ett mineral eller består de av flera olika olika mineral?

2. Undersök enklaverna som du finner i blocken. Vad har de för form? Finns det enklaver som är orienterade parallellt med kornen i blocket? 

3. Välj ett block av Uppsalagraniten i sockeln och rita en skalenlig skiss av en del av blocket. Skissen behöver inte vara särskilt stor utan behöver bara täcka en liten del av blocket, den bör vara 5x5 cm stor eller större. I din skiss bör du ta med mineralen som du finner i stenen samt mått på skissen. Ladda upp bilden till din logg, skicka inte den till mig.

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid domkyrkan till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga denna cache.

 

[Eng]

Uppsala Cathedral

Uppsala cathedral is Scandinavias biggest cathedral. The church started being built around 1270 och was inaugerated in 1435, the two 118,7 metres high church towers was later built in the 15th century. Exactly how the medieval church looked like will no one know, there are no image left. The church has gone through several larger restorations and that the church in Sweden left the Roman Catholic Church in the 16th century have had great impact on the cathedrals looks.

Uppsala Granite

Uppsala Granite is the name of a gray, medium-grained igneous rock formed at great depth in the earth's crust and occurs in the primary rock in Uppland. The rock was formed by the solidification of magma about 1.89 billion years ago.

Uppsala Granite consists mainly of the mineral plagioclase and quartz but hornblende, biotite and microclin also occurs.

Technically Uppsala granite is not a granite but is the name of a formation composed of several different rock types. Uppsala Granite usually consist of Tonalite, but granodiorite also occurs.

The color of tonalitic Uppsala granite is mostly gray and the grains are smooth or coarse. In the rock there are so called enclaves which is rounded "patches" of comprising Tonalite.

Granodioritic Uppsala Granite looks like the tonelite but contains feldspar which gives the rock a reddish-gray color. A higher level of feldspar generally provide less of hornblende, which provides a more black color.

Uppsala granite was mined in quarries in "Stadsskogen" ("City-forest") and the blocks were used to build the base of the cathedral and some of the walls nearby. Uppsala granite from there is tonalitic and not granodioritic.

Enclave

An enclave is a containment of a rock surrounded by another rock. Depending on how it has been formed, the enclave can be of a rock or consist of just one mineral. The size varies but is often around a couple of centimetres or decimetres long. Enclaves are often rounded but can be elongated, depending on how it has been formed.

Tonalite

Tonalite is a gray, igneous rock formed at great depth in the earth's crust, consisting mainly of the mineral quartz, and plagioclase and biotite and amphiboles. Tonalite forming very large rock bodies and occurs in several places in the Swedish bedrock.

Mineral

A mineral is a solid inorganic substance that occurs in nature and is defined by its chemical composition and crystal structure. Under these conditions, a series of physical characteristics that can be used to identify a specific mineral. One or more minerals forms a rock. When a mineral, from an economic standpoint, it is worth breaking for the production of metal, it is called ore.

Some minerals occurring in the Uppsala Granite:

Quartz is pure silica. It is usually white or colorless, with irregularly crimes. Quartz is predominant-generating component of sand-stone and quartzite, and an important constituent of granites and gneisses of different kinds.

Plagioclase forms a chemical series from albite (Na-feldspar) to anorthite (Ca feldspar). Usually white to off-white, with space surfaces in two directions. Is an important component in most igneous and metamorphic rocks, decimeter-sized crystals are common in pegmatite-dikes.

 

Biotite (dark mica) is a dark mineral with a perfect slit direction. Included in many igneous and metamorphic rocks, and, like the muscowhite it contributes to a rocks schistosity.

Hornblende is a group of rock forming mineral belonging to the amphibole-group. They constitute a group of minerals with comp-licerad composition, generally dark color and elongated, sometimes fibrous (ex. Asbestos) crystal form. The most common mineral in the amphibole-gruppen is precisely hornblende.

Microcline is a mineral and is a potassium-rich alkali feldspar. It is one of Sweden's most common rock-forming minerals and occurs primarily in igneous rocks such as granites and metamorphic rocks and in certain gneiss.

The EarthCache

To log this Earth Cache you must visit the above coordinates and answer the following questions. Send your answers to me by email or through the message center. If you are several people who log this EarthCache together only one of you need to submit answers, but make sure you write which geocachers are in your group. If no response is sent in, your log can be deleted.

Note! So geocachers will not have to walk around the cathedral and check and look on the stone everywhere, you should limit yourself to the right front of the cathedral when you answer the questions.

The questions:

1. In Uppsala granite you can found on almost every stone so-called enclaves. What color does these enclaves have? Do they consist of only one mineral, or do they consist of several different minerals?

2. Examine the enclaves that you find in the stones. What form do they have? Are there enclaves that are oriented parallel to the grains in the block?

3. Select a block of Uppsala granite in base and draw a sketch of a portion of the block. The outline need not be particularly great, but need only cover a small portion of the block, it should be 5x5 cm or greater. In your sketch, you should draw the minerals that you can find in the stone and the dimensions on the sketch. Upload the picture to your log, do not send it to me.

4. Note: Optional: Upload a photo of you and/or your GPS at the cathedral to your log. This is completely voluntary and is not required to log this cache.

Additional Hints (Decrypt)

#2: [Swe]: Svaare qh raxynire fbz äe qentan åg rgg ivffg uåyy bpu qäe zvarenyxbeara äe qentan åg fnzzn uåyy?[Eng]: Pna lbh svaq rapynirf juvpu ner qenja va n pregnva qverpgvba naq jurer gur zvarenytenvaf ner qenja gb gur fnzr qverpgvba?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

409 Logged Visits

Found it 405     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 476 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 6/19/2018 12:12:30 AM Pacific Daylight Time (7:12 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page